Socjologia- semestr I, rok I Wykłady: 1. Geneza, istota i rozwój

advertisement
Socjologia- semestr I, rok I
Wykłady:
1. Geneza, istota i rozwój socjologii. 2. Teorie w socjologii. 3. Społeczeństwo, struktura
społeczna: Ogólne pojęcie społeczeństwa; struktura społeczna i jej elementy; Historyczne i
współczesne formy organizacji społeczeństw. 4. Interakcje społeczne: Interakcje jako
przedmiot zainteresowania socjologii; Aktorzy interakcji; Symboliczna natura ludzkich
interakcji; Społeczeństwo z perspektywy interakcji. 5. Człowiek jako istota społeczna –
socjalizacja. 6. Wieź społeczna – jej tworzenie się i przejawy. 7. Kultura jako system
zbiorowych wyobrażeń: Składniki kultury; Wielkość kultury i relatywizm kulturowy 8.
Dewiacja i kontrola społeczna: Czym jest dewiacja; Socjologiczne teorie dewiacji; Kontrola
społeczna jako reakcja na dewiację. 9 Rodzina w socjologii. 10. Metody i narzędzia
badawcze w socjologii: Empiryczne poznawanie społeczeństwa; Narzędzia badawcze
socjologa. 11. Zmiana i rozwój społeczny: Czynniki zmian; Interpretacje zmian; Współczesne
procesy zmieniające życie społeczne i kulturę. 12. Socjologia edukacji: Instytucje i ich
znaczenie edukacyjne; Szkoła jako instytucja wychowania; Ukryty program szkoły. 13.
Problemy społeczne: Powstawanie problemów społecznych i sposoby ich rozwiązywania;
Ubóstwo, bezrobocie, wykluczenie społeczne; Patologie społeczne.
Literatura podstawowa:
1. Giddens A., Socjologia. Warszawa 2006.
2. Goodman N., Wstęp do socjologii. Poznań 2009.
3. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2008.
4. Turner J., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań 1994.
Literatura uzupełniająca:
1. Bocheńska-Seweryn M., Elementy socjologii. Katowice 1999.
2. Karwińska A., Odkrywanie socjologii. Warszawa 2008.
3. Sztompka P., Socjologia. Warszawa 2006.
4. Sztompka P., Socjologia zmiany społecznej. Kraków.
Download