Europeistyka Rok akademicki 2007 / 2008 Przedmiot: Socjologia

advertisement
Studia niestacjonarne: Europeistyka
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: Socjologia
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej.
2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami.
3. NajwaŜniejsi przedstawiciele socjologii i ich koncepcje.
4. Działania i czynności społeczne.
5. Sieć interakcji społecznych: proste, złoŜone, występujące zakłócenia.
6. Istota stosunku społecznego: typy, relacje.
7. Struktura społeczna: skala mikrospołeczna.
8. Struktura społeczna: skala makrospołeczna.
9. System aksjonormatywny.
10. Obszary kulturowe socjologii.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z socjologią jako samodzielną dyscypliną naukową.
-Korelacja socjologii z innymi naukami.
-Zapoznanie z najwaŜniejszymi pojęciami, ideami charakterystycznymi socjologii.
Proponowane podręczniki:
• P. Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa: Kraków 2006.
• P. Berger: Zaproszenie do socjologii: Warszawa 2001.
• Z. Bauman: Socjologia: Poznań 1996.
• P. Chmielewski: Kultura i ewolucja: Warszawa 1988.
Forma zaliczenia: Test
Studia stacjonarne: Prawo
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: Socjologia
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej.
2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami.
3. NajwaŜniejsi przedstawiciele socjologii i ich koncepcje.
4. Działania i czynności społeczne.
5. Sieć interakcji społecznych: proste, złoŜone, występujące zakłócenia.
6. Istota stosunku społecznego: typy, relacje.
7. Struktura społeczna: skala mikrospołeczna.
8. Struktura makrospołeczna.
9. System aksjonormatywny.
10. Obszary kulturowe socjologii.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z socjologią jako samodzielną dyscypliną naukową.
-Korelacja socjologii z innymi naukami.
-Zapoznanie z najwaŜniejszymi pojęciami, ideami charakterystycznymi socjologii.
Proponowane podręczniki:
• P. Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa: Kraków 2006.
• P. Berger: Zaproszenie do socjologii: Warszawa 2001.
• Z. Bauman: Socjologia: Poznań 1996.
• P. Chmielewski: Kultura i ewolucja: Warszawa 1988.
Forma zaliczenia: Test
Studia stacjonarne: Europeistyka
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: Socjologia
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Poznanie socjologii w czasie jako dyscypliny naukowej.
2. Przedmiot nauczania socjologii i korelacje z innymi naukami.
3. NajwaŜniejsi przedstawiciele socjologii i ich koncepcje.
4. Działania i czynności społeczne.
5. Sieć interakcji społecznych: proste, złoŜone, występujące zakłócenia.
6. Istota stosunku społecznego: typy, relacje.
7. Struktura społeczna: skala mikrospołeczna
8. Struktura społeczna: skala makrospołeczna.
9. System aksjonormatywny.
10. Obszary kulturowe socjologii.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z socjologią jako samodzielną dyscypliną naukową.
-Korelacja socjologii z innymi naukami.
-Zapoznanie z najwaŜniejszymi pojęciami, ideami charakterystycznymi socjologii.
Proponowane podręczniki:
• P. Sztompka: Socjologia. Analiza społeczeństwa: Kraków 2006.
• P. Beger: Zaproszenie do socjologii: Warszawa 2001.
• Z. Buaman: Socjologia: Poznań 1996.
• P. Chmielewski: Kultura i ewolucja: Warszawa 1988.
Forma zaliczenia: Test
Studia stacjonarne: Europeistyka
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: ToŜsamości kulturowe w Europie
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Charakterystyka pojęć: toŜsamość, kultura, stary kontynent.
2. Istota i rodzaje zjawisk społecznych z uwzględnieniem dominujących w Europie wartości,
norm, kultur.
3. Teorie rozwoju społecznego: linearne, cykliczne, dychotomiczne.
4. Typologie społeczeństw europejskich w kontekście kulturowym i w perspektywie
uniwersalistycznej.
5. Teoria konfliktu w dekompozycji struktury społecznej i instytucjonalizacji konfliktu.
6. Analiza socjopolityczna konfliktów w Europie: konflikty narodowościowe, wyznaniowe,
związane z rozwojem społecznym i integracją.
7. Integralizm Pitirima Sorokina.
8. Kulturalizm Floriana Znanieckiego.
9. Kultura jako płaszczyzna integracji społeczeństwa.
10. Świadomość toŜsamości kulturowej: jednostka, rodzina, grupa społeczna, instytucja,
państwa, naród.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z najwaŜniejszymi pojęciami, zagadnieniami, teoriami dotyczącymi toŜsamości
kulturowych w Europie.
-Ukazanie zaleŜności rozwoju społecznego i toŜsamości kulturowych.
-Ukazanie występujących konfliktów – ich genezy oraz dekompozycji w strukturze
społecznej.
Proponowane podręczniki:
• Zgodne ze wskazaniami dr Moniki Brenner (ćwiczenia)
Forma zaliczenia: Test
Studia niestacjonarne: Europeistyka
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: ToŜsamości kulturowe w Europie
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Prowadzący ćwiczenia: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Ćwiczenia obligatoryjne
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Charakterystyka pojęć: toŜsamość, kultura, stary kontynent.
2. Istota i rodzaje zjawisk społecznych z uwzględnieniem dominujących w Europie wartości,
norm, kultur.
3. Teorie rozwoju społecznego: linearne, cykliczne, dychotomiczne.
4. Typologie społeczeństw europejskich w kontekście kulturowym i w perspektywie
uniwersalistycznej.
5. Teoria konfliktu w dekompozycji struktury społecznej i instytucjonalizacji konfliktu.
6. Analiza socjopolityczna konfliktów w Europie: konflikty narodowościowe, wyznaniowe,
związane z rozwojem społecznym i integracją.
7. Integralizm Pitirima Sorokina.
8. Kulturalizm Floriana Znanieckiego.
9. Kultura jako płaszczyzna integracji społeczeństwa.
10. Świadomość jako podstawowy element kształtowania toŜsamości kulturowej: jednostka,
rodzina, grupa społeczna, instytucja, państwo, naród.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z najwaŜniejszymi pojęciami, zagadnieniami, teoriami dotyczącymi toŜsamości
kulturowych w Europie.
-Ukazanie zaleŜności rozwoju społecznego i toŜsamości kulturowych.
-Ukazanie występujących konfliktów – ich genezy oraz dekompozycji w strukturze
społecznej.
Ćwiczenia – tematyka zajęć:
1. Przedstawienie celu zajęć, sprawy organizacyjne.
2. Pojęcie i klasyfikacja toŜsamości kulturowych.
3. Kształtowanie toŜsamości kulturowych na poziomie lokalnym.
4. Kształtowanie toŜsamości kulturowych na poziomie regionalnym.
5. Kształtowanie toŜsamości kulturowych na poziomie narodowym
6. ToŜsamości etniczne i religijne.
7. Struktura społeczna – istota, funkcjonowanie, zakłócenia.
8. Stereotypy a świadomość społeczna.
9. Dialog międzykulturowy.
10. Wspólna toŜsamość europejska. Europa ojczyzn.
Cel ćwiczeń:
-ToŜsamy z celami uwzględnionymi w celach wykładu.
Proponowane podręczniki:
• M. Dobroczyński, J. Stefanowicz: ToŜsamość Europy: Warszawa 1979.
• M. Kujawska, B. Jewsiewicki: Historia, pamięć, toŜsamość: postacie, upamiętnianie przez
współczesnych mieszkańców róŜnych części Europy: Warszawa 2006.
• P. Mazurkiewicz: Europeizacja Europy: toŜsamość kulturowa Europy w kontekście
procesów integracji: Warszawa 2001.
Forma zaliczenia:
Egzamin – test
Ćwiczenia – praca pisemna na ocenę
Studia stacjonarne: Europeistyka
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: Społeczeństwa i kultury Europy
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Społeczeństwo: ukazanie pojęcia w perspektywie czasu i zmian społecznych Europy.
2. Idea nowoczesności: modele, podejścia krytyczne.
3. Globalizacja versus uniwersalizm: teorie, wizje spełnienia.
4. Innowacje kulturowe: pluralizm kulturowy, stereotypy, refleksje.
5. Internalizacja kultury: repertuar charakterystycznych w Europie.
6. Przekaz kulturowy: pluralizm kulturowy, stereotypy kulturowe.
7. Transmisje kultur „swoich” i „obcych”: kumulacja zachowań, wiedzy i konfliktów.
8. Teoria stygmatyzacji według E. Goffmana i formy odrzucenia społecznego.
9. Strukturalne źródła kultury zaufania.
10. Kultura a kontrkultury: przeciwieństwo dynamizujące strukturę społeczną.
11. Obszary regulacji kulturowej.
12. Współczesne podejścia wobec społeczeństw i kultur państw europejskich.
13. Rekapitulacja poruszanych zagadnień.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z pojęciami, zagadnieniami, teoriami, ideami dotyczącymi społeczeństwa i
kultury Europy.
-Ukazanie dynamiki społeczeństwa i kultury europejskiej w czasie, w charakterystycznych
przejawach społecznych i podejściach samych Europejczyków.
Proponowane podręczniki:
• Z. Bauman: Globalizacja: Warszawa 2000.
• E. Nowicka: Świat człowieka – świat kultury: Warszawa 2000.
• A. Kłoskowska: Kultury narodowe u korzeni: Warszawa 1996.
• Z. Bauman: Wieloznaczność nowoczesności – nowoczesność wieloznaczności: Warszawa
1995.
• R. Dahrendorf: Nowoczesny konflikt społeczny: Warszawa 1993.
Forma zaliczenia: test
Studia niestacjonarne: Europeistyka
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: Społeczeństwa i kultury Europy
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Prowadzący ćwiczenia: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Ćwiczenia obligatoryjne
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Społeczeństwo: ukazanie pojęcia w perspektywie czasu i zmian społecznych Europy.
2. Idea nowoczesności: modele, podejścia krytyczne.
3. Globalizacja versus uniwersalizm: teorie, wizje spełnienia.
4. Innowacje kulturowe, innowatorzy, podejścia systemowe i polityczne.
5. Internalizacja kultury: repertuar charakterystycznych w Europie zachowań.
6. Przekaz kulturowy: pluralizm kulturowy, stereotypy, refleksje.
7. Transmisje kultur „swoich” i „obcych”: kumulacja zachowań, wiedzy i konfliktów.
8. Teoria stygmatyzacji według E. Goffmana: formy odrzucenia społecznego.
9. Strukturalne źródła kultury zaufania.
10. Kultura a kontrkultury: przeciwieństwo dynaminizujące strukturę społeczną.
11. Obszary regulacji kulturowej.
12. Współczesne podejścia wobec społeczeństw i kultur państw europejskich.
13. Rekapitulacja poruszanych zagadnień.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z pojęciami, zagadnieniami, teoriami, ideami dotyczącymi społeczeństwa i
kultury Europy.
-Ukazanie dynamiki społeczeństwa i kultury europejskiej w czasie, w charakterystycznych
przejawach społecznych i podejściach samych Europejczyków.
Ćwiczenia – tematyka zajęć:
1. Przedstawienie programu i celów zajęć – kwestie organizacyjne.
2. Podstawowe pojęcia: państwo, naród, społeczeństwo, społeczeństwo obywatelskie,
władzy, wolności, suwerenności, demokracji, pluralizmu.
3. Problemy historii cywilizacji.
4. Wojna w kulturze europejskiej i w dziejach Europy.
5. Spotkania miedzykulturowe.
6. Europa wobec innych cywilizacji i kultur.
7. Dziedzictwo Europy: imperializm i kolonializm.
8. Konflikty kulturowe i etniczne w Europie.
9. Podsumowanie zajęć.
Cel ćwiczeń:
-ToŜsamy z celami uwzględnionymi w celach wykładu.
Proponowane podręczniki:
• Z. Bauman: Globalizacja: Warszawa 2001.
• E. Nowicka: Świat człowieka – świat kultury: Warszawa 2000.
• A. Kłoskowska: Kultury narodowe u korzeni: Warszawa 1996.
• Z. Buaman: Wieloznaczność nowoczesności – nowoczesność wieloznaczności: Warszawa
1995.
• R. Dahrendoorf: Nowoczesny konflikt społeczny: Warszawa 1993.
Forma zaliczenia:
Egzamin – test
Ćwiczenia – kolokwium
Studia niestacjonarne: Europeistyka
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: Polityka zagraniczna Polski
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Polska jako uczestnik stosunków międzynarodowych.
3. Kierunki polityki zagranicznej Polski po 1989 r.
4. Polskie placówki dyplomatyczne: cel struktura, usytuowanie.
5. Polska polityka bezpieczeństwa narodowego po 1989 r.
6. Polityka zagraniczna Polski wobec państw zachodnich Europy.
7. Polityka zagraniczna Polski wobec państw wschodnich Europy.
8. Polska jako podmiot Unii Europejskiej.
9. Stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi.
10. Wyzwania polityki zagranicznej Polski.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z polityką zagraniczną Polski: kierunkami, relacjami z państwami europejskimi i
ze Stanami Zjednoczonymi.
-Ukazanie wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną.
Proponowane podręczniki:
• Polska polityka bezpieczeństwa 1989 – 2000. red. R. Kuźniar: Warszawa 2001.
• Strony internetowe: ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa obrony narodowej.
Forma zaliczenia: egzamin pisemny
Studia niestacjonarne: Europeistyka
Rok akademicki 2007 / 2008
Przedmiot: Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
Wykładowca: dr Adam DrąŜek
Wykład obligatoryjny
Wykłady – tematyka zajęć:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Idea europejska i powstanie wspólnot europejskich.
3. Powstanie Unii Europejskiej.
4. Główne zasady ustrojowe UE: zasada jednolitych ram instytucjonalnych, pomocniczości i
praworządności.
5. Instytucje prawodawcze „kreujące” politykę zagraniczną UE.
6. Strategie działania i współpracy państw europejskich w UE.
7. Współpraca członków UE w ramach II filara w traktatach z Maastricht i Amsterdam.
8. Ochrona praw podstawowych w UE.
9. Bezpieczeństwo w projekcie traktatu konstytucyjnego.
Cel wykładu:
-Zapoznanie z polityką zagraniczną i bezpieczeństwem UE: z ideą współpracy zbiorowej i
ochrony państw obywateli poszczególnych państw.
-Ukazanie kreatorów polityki zagranicznej, strategii oraz wyzwań ujętych w projekcie traktatu
konstytucyjnego.
Proponowane podręczniki:
• Z. Pietraś: Prawo wspólnotowe i integracja europejska: Lublin 2006.
• System instytucjonalny Unii Europejskiej, red. K. Wojtaszczyk: Warszawa 2005.
• J. Starzyk: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej: Warszawa
2001.
Formy zaliczenia: test
Download