Socjologia gospodarki

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Socjologia gospodarki
Rodzaj studiów: Studia I /tryb: stacjonarny,
Kierunek; Socjologia /rok studiów III /semestr: 5
Forma zajęć: Wykłady
Liczba godzin: 30h
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr hab. Kryspin Karczmarczuk prof. UŁ
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać rolę
gospodarki w procesach rozwoju społecznego, umieć zinterpretować znaczenie rynku, pieniądza,
prawa własności, instytucji ekonomicznych, nowoczesnego Welfare state, nadzoru korporacyjnego,
czy innych zjawisk i procesów ekonomicznych, orientować się w koncepcjach społecznych
dotyczących gospodarki (ze zwróceniem uwagi na stosowany język opisu), ale także rozpoznawać
„katalog rozbieżności” pomiędzy konkurującymi stanowiskami teoretycznymi. Powinien umieć
objaśnić cele i zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz znać podstawowe metody i
instrumenty polityki gospodarczej państwa wykorzystywane w okresach kryzysów gospodarczych.
2. Umiejętności: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować
związki występujące pomiędzy środowiskiem gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturowym
oraz rozpoznawać przyczyny warunkujące zachowania ekonomiczne jednostek i podmiotów
gospodarczych. Powinien umieć wykorzystać wiedzę z zakresu socjologii gospodarki do analizy
procesów i zjawisk ekonomicznych, wyjaśnić zmiany w postrzeganiu rynku w różnych okresach
historycznych oraz rozumieć uwarunkowania efektywnej alokacji zasobów. Powinien także umieć
wskazać sposoby analizy zjawisk ekonomicznych z punktu widzenia metod socjologicznych.
3. Postawy/Kompetencje: W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące
kompetencje: uzyska podstawy do interpretacji podstawowych procesów i zjawisk ekonomicznych w
języku socjologii ekonomicznej, zdobędzie kwalifikacje w zakresie humanistycznej interpretacji
pieniądza, pracy, prawa własności, ekonomicznych instytucji, nowoczesnego Welfare state, nadzoru
korporacyjnego, rynku pracy, itp., uzyska informacje na temat relacji występujących na styku
gospodarki, społeczeństwa, polityki i kultury.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA:
1. Wprowadzenie; perspektywa socjologiczna w analizie zjawisk ekonomicznych.
2. Społeczna struktura kapitalistycznych rynków (kapitał, praca ) i postkapitalistyczne rynki (wiedza)
3. Koncepcje człowieka w gospodarce rynkowej
4. Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej
5. Transformacja miejsc pracy; fordyzm i postfordyzm
6. Świadomość ekonomiczna Polaków pracujących
7. Związki zawodowe pracowników i pracodawców – teoria i praktyka
8. Nadzór korporacyjny (Corporate governance)
9. Welfare State w postsocjalistycznych krajach
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: Sprawdzian pisemny testowo-opisowy
V. AKTUALNA LITERATURA:
1. Banaszak Sł. Doktór K. (red.) Problemy socjologii gospodarki, Wydawnictwo WSKiZ, 2008
2. Dunn, E, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, KP, 2008
3. Gardawski J. (red.) Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Scholar, W-wa, 2009
4. Kochanowicz J. Mandes Sł. Marody M. Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, ISP, 2007
5. Morawski W. Ekonomiczna socjologia, PWN, W-wa, 2001
6. Polanyi K. Wielka transformacja, PWN, W-wa, 2010
7. Skąpska G. (red.) Buddenbrookowie czy piraci? Universitas, Kraków, 2002
8. Simmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997
9. Świda-Zięba H. Mentalność postkomunistyczna, w: Kultura i Społeczeństwo, 1994, nr 1
10. Weber M. Gospodarka i społeczeństwo, PWN, W-wa, 2001
Download