pobierz plik

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Metody badania zachowań społecznych
Kod przedmiotu
Wydział
Instytut/Katedra
Kierunek
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii
Psychologia
Specjalizacja/specjalność
Poziom organizacyjny
jednolite studia magisterskie
studiów
stacjonarne
System studiów
Rok/semestr
III
1
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
dr Ilona Laskowska
zawodowy, imię i
nazwisko prowadzącego/
prowadzących przedmiot
Liczba godzin
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
Opisywana forma zajęć
Rygor
Typ przedmiotu
Język wykładowy
30
konwersatorium
zaliczenie z oceną
blok przedmiotów do wyboru
język polski
Przedmioty
wprowadzające i
wymagania wstępne
Metodologia
psychologii.
Założenia i cele
przedmiotu (w formie
efektów kształcenia)
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi metodami pomiaru
zachowań społecznych, charakterystycznymi dla psychologii społecznej i
nauk pokrewnych (socjologii, marketingu, reklamy, polityki).
W trakcie zajęć studenci mają możliwość zdobycia umiejętności
na temat poszczególnych metod pomiaru zachowań społecznych z
uwzględnieniem ich ograniczeń i możliwości. Uzyskują również
umiejętność dopasowania określonej metody pomiaru danego zjawiska,
problemu, procesu społecznego.
Celem zajęć jest także zdobycie praktycznych umiejętności
związanych m.in. z konstruowaniem i wykorzystaniem metod pomiaru
zachować społecznych. Stąd też studenci w trakcie zajęć zobowiązani są
do przygotowania konkretnego projektu pomiaru zachowań społecznych.
W wyniku prowadzonych zajęć student powinien:
Wiedza:
a) znać główne metody pomiaru zachowań społecznych charakterystyczne
dla psychologii społecznej i nauk pokrewnych (socjologia, marketing,
reklama, polityka), znać wady i zalety poszczególnych metod
badawczych, umieć dobrać narzędzia badawcze adekwatnie do problemu
badawczego. Znać też metody obliczania mocy dyskryminacyjnej pozycji
badań
psychologicznych,
Metody
statystyczne
w
testowych oraz błędów standardowego pomiaru. Znać podstawowe
techniki szacowania trafności testu. Znać procedury normalizacji testu.
Znać ilościową i jakościową analizę wyników testu. Znać podstawowe
procedury statystyczne wykorzystywane w procesie konstrukcji narzędzi
badawczych oraz interpretacje ilościowe i/lub jakościowe jego wyników.
W szczególności znać bardziej zaawansowane procedury statystyczne
porównań intra i- interprofilowych.
Umiejętności:
b) umieć rozpoznań narzędzia psychometryczne od pseudo-testów. Umieć
kompetentnie posługiwać się narzędziami psychologicznymi w praktyce
eksperckiej i badawczej. Potrafić skonstruować narzędzie psychologiczne
według własnego projektu lub przeprowadzić adaptację kulturową
narzędzia. Umieć poprawnie opracować – z odwołaniem do narzędzi
statystyki – wyniki badania testowego. Umieć korzystać z różnych źródeł
(sondaże, wyniki badań naukowych, wywiady prasowe, biuletyny
ministerstw, strony www.) w celu zdobycia wiedzy potrzebnej do
zaplanowania badań własnych w obszarze nauk społecznych. Umieć
przygotować prezentację multimedialną lub referat na podstawie
zanalizowanych lub zebranych wyników badań. Umieć napisać raport w
postaci części empirycznej pracy badawczej.
Kompetencje:
c) umieć sprawnie formułować raporty odnoszące się nie tylko do
podejmowanej problematyki badawczej, a także proponowanych
rozwiązań natury praktycznej. Powinien zarówno krytycznie oceniać
efekty swojej pracy badawczej, jak również pozostawać otwartym na
merytoryczną
krytykę
prezentowanego
raportu
zawierającego
podsumowanie przeprowadzonych badań, a także powinien podejmować
merytoryczne dyskusje nad zastosowanymi przez niego rozwiązaniami
metodologicznymi i statystycznymi. Powinien też ukazywać możliwe
konsekwencje dla praktyki społecznej uzyskanych rezultatów
badawczych.
Treści programowe
przedmiotu
Badania ewaluacyjne, badanie sondażowe, ankietowe, jakościowe badania
terenowe, badania niereaktywne, badania prowadzone przez internet,
badania w obszarze marketingu (reklama), badania w obszarze polityki.
Metody dydaktyczne
praca w grupach, metody aktywizujące
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu –
wymagania i system
oceniania
Aktywność na zajęciach, przygotowanie badania za pomocą
wybranej metody, sporządzenia minimum dwóch raportów z badań
(1-projekt własnych, 2- na podstawie dostępnych danych),
zaliczenie pisemne z treści programowych.
Literatura podstawowa
1. Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa:
Wyd. Nauk. PWN.
2. Doliński, D. (2001). Psychologia reklamy. Wrocław:
Agencja Reklamowa „Aida”.
3. Falkowski, A. (2002). Praktyczna psychologia poznawcza:
marketing i reklama. Gdańsk: GWP.
4. Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody
badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka
Wydawnictwo.
5. Heath, R (2006). Ukryta moc reklamy. Gdańsk: GWP.
6. Oppenheim, A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady,
pomiary postaw. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
7. Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych.
Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Literatura uzupełniająca
(w tym portale
internetowe)
1. Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i
pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2. Brzeziński, J., Siuta, J. (red.) (1991). Społeczny kontekst badań
psychologicznych i
pedagogicznych. Wybór tekstów. Poznań:
Wydawnictwo UAM.
3. Ferguson, G. A., Takane, Y. (2007). Analiza statystyczna w
psychologii i pedagogice.
Naukowe PWN.
.....................................................
data
Warszawa: Wydawnictwo
.........................................................................................................................................
podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Metody badania zachowań społecznych
Opisywana forma zajęć konwersatorium
Liczba godzin
30
dydaktycznych
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
zawodowy, imię i
nazwisko
prowadzącego/
prowadzącego dana
formę zajęć
dr Ilona Laskowska
Szczegółowa tematyka zajęć
1.
Jak dokonywać pomiaru wskaźników miękkich?
a)
Rezultaty – bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu
b)
rezultaty miękkie – rezultaty projektu nie będące obiektami fizycznymi
c)
rezultaty twarde – rezultaty projektu będące obiektami fizycznymi
2. Badania ewaluacyjne
3. Badania sondażowe, ankietowe.
4. Jakościowe badania terenowe
5. Badania niereaktywne.
6. Badania prowadzone przez internet.
7. Badania w obszarze marketingu (reklama).
8. Badania w obszarze polityki.
.
Aktywność na zajęciach, przygotowanie badania za pomocą wybranej
metody, sporządzenia minimum dwóch raportów z badań (1-projekt
własnych, 2- na podstawie dostępnych danych), zaliczenie pisemne z
treści programowych.
1. Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa:
Wyd. Nauk. PWN.
2. Doliński, D. (2001). Psychologia reklamy. Wrocław: Agencja
Reklamowa „Aida”.
3. Falkowski, A. (2002). Praktyczna psychologia poznawcza:
marketing i reklama. Gdańsk: GWP.
4. Frankfort-Nachmias, Ch., Nachmias, D. (2001). Metody
Literatura podstawowa
badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka
Wydawnictwo.
5. Heath, R (2006). Ukryta moc reklamy. Gdańsk: GWP.
6. Oppenheim, A. N. (2004). Kwestionariusze, wywiady, pomiary
postaw. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
7. Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych.
Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
– wymagania i system
oceniania
Literatura
uzupełniająca (w tym
portale internetowe)
1. Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i
pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
2. Brzeziński, J., Siuta, J. (red.) (1991). Społeczny kontekst badań
psychologicznych i
pedagogicznych. Wybór tekstów. Poznań:
Wydawnictwo UAM.
3. Ferguson, G. A., Takane, Y. (2007). Analiza statystyczna w
psychologii i pedagogice.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Download