prof. Beata Ziółkowska - Instytut Psychologii

advertisement
INSTYTUT PSYCHOLOGII
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ZGŁOSZENIE ZAJĘĆ
2017/2018
Prowadzący: dr hab. Beata Ziółkowska, prof. nadzw. UKW
Rodzaj zajęć: Seminarium monograficzno-empiryczne
Wymiar godzinowy: 20 godzin
Rok: III
Semestr: VII
Typ studiów: niestacjonarne
Tytuł zajęć:
Syndrom gotowości anorektycznej – realny problem polskich nastolatków?
Diagnoza, uwarunkowania, zapobieganie…
Podstawowe zagadnienia:
Podstawy psychologii odżywiania oraz problematyka cielesności w okresie
adolescencji. Zapoznanie się z dotychczasowymi rezultatami badań na temat
wczesnych symptomów zaburzeń łaknienia, zwłaszcza opartych na
stosowaniu restrykcji pokarmowych. Rozważenie profilaktycznej wartości
Syndromu gotowości anorektycznej (SGA). Poszukiwanie i zanalizowanie
determinant (psychospołecznych, socjokulturowych, rozwojowych itp.)
niekonstruktywnych zachowań względem jedzenia i ciała w okresie
dorastania. Zaplanowanie i przeprowadzenie badań mających na celu
zweryfikowanie rozpowszechnienia SGA wśród nastoletnich chłopców i
dziewcząt oraz ich stosunku do jedzenia i aktywności fizycznej. Statystyczna
analiza wyników, podjęcie dyskusji w świetle dotychczasowych wyników
badań oraz opracowanie wskazań do realizowania działań profilaktycznych w
populacji dzieci i młodzieży.
Literatura:
Brzeziński, J. (2010). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN
Józefik, B. (1999). Anoreksja i Bulimia psychiczna. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wycisk, J., Ziókowska, B. (2009). Młodzież przeciwko sobie – jak pomoc
nastolatkom w szkole. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN.
Ziółkowska, B. (2001). Ekspresja syndromu gotowości anorektycznej u
dziewcząt w okresie adolescencji. Poznań: Wydawnictwo Fundacji
Humaniora.
Wymagania wstępne:
Zainteresowanie problematyką psychologii odżywiania oraz ciała, posiadanie
podstawowej wiedzy z zakresu planowania badań empirycznych i ich
statystycznej analizy danych.
Warunki i forma zaliczenia:
Zaliczenie przedmiotu ma formę pisemną i składa się na się:
1.przygotowanie w zespołach 4-5 osobowych planu badań, w tym określenie
problemów, hipotez, struktury zmiennych oraz dobór narzędzi;
2.sporządzenie bazy wyników w formie elektronicznej, statystyczna analiza
zebranego materiału oraz pisemne opracowanie wskazań do pracy
profilaktycznej mającej na celu zapobieganie zaburzeniom łaknienia w
populacji dzieci i młodzieży.
Data: 20.03.17
Podpis: prof. Beata Ziółkowska
Download