SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO

advertisement
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Temat wykładu/warsztatu Diagnoza zaburzeń osobowości
Liczba godzin: 20
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzących:
Dr n. hum Ewa Pragłowska
Zakres tematów i wiedza teoretyczna uzyskana/ugruntowana podczas zajęć (skrótowo: które koncepcje
Głównym celem zajęć jest ugruntowanie wiedzy o diagnozie zaburzeń osobowości oraz zwrócenie uwagi
na trudności diagnostyczne, przedstawienie specyfiki poznawczej każdego z zaburzeń osobowości oraz
współwystępowania z innymi zaburzeniami psychicznymi.
Zostaną omówione kryteria diagnozy zaburzeń osobowości według ICD 10, oraz różnice w kryteriach
diagnostycznych ICD-10 a DSM-IV i DSM5.Zostaną również przedstawione narzędzia diagnozy zaburzeń
osobowości ze szczególnym uwzględnieniem Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania
Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV (SCID II).
Umiejętności praktyczne nabyte/doskonalone podczas zajęć
Umiejętność diagnozy zaburzeń osobowości, w tym z zastosowaniem Ustrukturalizowanego Wywiadu do
Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II (SCID II)
Część zajęć jest zaliczona do pracy osobistej w ramach 50 godzin oferowanych w programie studiów.
Literatura obowiązująca, [której przeczytanie stanowi całość z uczestnictwem zajęciach – można się do
niej odnosić podczas egzaminu]
Światowa Organizacja Zdrowia (1998).Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD10.Badawcze kryteria diagnostyczne .Kraków : Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Instytut
Psychiatrii i Neurologii
Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR (2008).red: J. Wciórka. Wrocław: ElsevierUrban@Partner
First M.,Gibbon M.,Spitzer R., Williams J. Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń
Osobowości z Osi II DSM-IV (2010) Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Warszawa. ( red. wydania
polskiego Zawadzki B. ,Popiel A., Pragłowska E.)
Beck A. Freeman A., Davis D.(2004). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości . Kraków. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Literatura uzupełniająca, pogłębiająca wiedzę na dany temat
Linehan M. ( 2007) Zaburzenie osobowości z pogranicza. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
SZKOŁA PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ
OPIS ZAJĘĆ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
Zaburzenia osobowości .Problemy diagnozy klinicznej (2014). red: L.Cierpiałkowska, E.Soroko.
Poznań.Wydawnictwo Naukowe
Szaleństwo bez utraty rozumu( 2009) red.E.Trzebińska. Warszawa. Wydawnictwo SWPS Academica
Mason P. ( 2013) Borderline. Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach. Sopot. Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne
Hare R. ( 2006).Psychopaci są wśród nas. Kraków. Wydawnictwo Znak.
Dodatkowe oczekiwania wykładowcy wobec studentów związane z przygotowaniem się do zajęć np.
wymaganie aktywnego uczestnictwa, konieczność przygotowania przypadku itp.
Aktywność w czasie zajęć.
Informacja o osobie prowadzącej (lub osobach) [krótki biogram]
Dr n. hum. Ewa Pragłowska jest psychologiem klinicznym oraz praktykującym psychoterapeutą i
superwizorem terapii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, diagnostycznej,
terapeutycznej i badawczej z pacjentami z zaburzeniami afektywnymi w Oddziale Zaburzeń Afektywnych
II Kliniki Psychiatrycznej IPiN. Obecnie prowadzi badania nad skutecznością psychoterapii poznawczobehawioralnej w leczeniu PTSD u ofiar wypadków komunikacyjnych w Interdyscyplinarnym Centrum
Genetyki Zachowania. Razem z dr n. med. Agnieszką Popiel założyła i kieruje podyplomową Szkołą
Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS , której program naukowy realizowany jest w Warszawie i
wszystkich wydziałach zamiejscowych SWPS.
Download