Technologia informacyjna

advertisement
Druk DNiSS nr PK_IIIF
OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA
NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia Informacyjna
Kod przedmiotu: ………………………
Rodzaj przedmiotu: ogólny/obowiązkowy
Wydział: Nauk o Materiałach i Środowisku
Kierunek: Inżynieria Środowiska
Specjalność: wszystkie specjalności
Poziom studiów: pierwszego stopnia
Profil studiów : ogólnoakademicki
Forma studiów : stacjonarne
Rok: I Semestr: I
Formy zajęć i liczba godzin: wykłady – 15; ćwiczenia laboratoryjne - 15;
Język/i, w którym/ch realizowane są zajęcia: polski
Liczba punktów ECTS: 3
Osoby prowadzące:
wykład: dr hab. inż. Józef Myrczek , prof. ATH
inne formy zajęć: ćwiczenia laboratoryjne – mgr inż. Konrad Sikora
* – pozostawić właściwą nazwę
1. Założenia i cele przedmiotu :
Przygotowanie studenta do wykorzystania technologii informacyjnej w trakcie studiów
inżynierskich. Opanowanie wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).
2. Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami
wstępnymi:
Wiedza ogólna i szczególnie matematyczna na poziomie matury w zakresie podstawowym,
przedmiot może być realizowany na I semestrze
3. Opis form zajęć
a) Wykłady
Podstawy technik informatycznych : Pojęcia: informatyka, technologia informacyjna,
Elementy składowe komputera, typy i architektury procesorów, pamięć wewnętrzna i
zewnętrzna, System operacyjny, algorytm, języki programowania niskiego poziomu i
wysokiego poziomu, translatory – kompilatory i interpretery, standard i implementacja
języka programowania, system komputerowy
Wybrane rodzaje programów: edytory tekstu , arkusze kalkulacyjne, bazy danych – w
tym relacyjne, grafika, programy prezentacyjne, współdziałanie powyższych programów
1
Metody sztucznej inteligencji : Pojęcie sztucznej inteligencji, silna i słaba sztuczna
inteligencja, metody : algorytmy genetyczne, sztuczne sieci neuronowe, logika rozmyta.
Systemy ekspertowe
Sieci informatyczne: Rodzaje sieci ze względu na zasięg, elementy składowe,
architektura i topologia sieci, sieci przewodowe i bezprzewodowe, usługi w sieciach
informatycznych
Zagrożenia związane z wykorzystaniem technologii informacyjnej : Fizyczne, wirusy i
hackerzy, celowe i nieświadome (błędy) działania użytkowników
Zagadnienia społeczne i prawne związane z wykorzystaniem technologii
informatycznych :
prawo autorskie, ochrona baz danych, bezpieczeństwo i higiena pracy, społeczeństwo
informacyjne
Kolokwium
RAZEM 15h
 Metody dydaktyczne: wykład z użyciem zestawu multimedialnego, dialog ze studentami
przekazanie studentom elektronicznie materiałów do każdego wykładu, praca indywidualna z
zainteresowanymi studentami.
 Forma i warunki zaliczenia : :Podstawowa : Kolokwium oraz dodatkowa : ocena
aktywności studenta na zajęciach
 Literatura podstawowa:
1. Podstawy Technologii Informacyjnych z przykładami zastosowań, M. Cieciura,
Wydawnictwo Vizja Press&IT, Warszawa 2007 (uaktualniona wersja elektroniczna
dostępna w Internecie dla celów edukacyjnych)
2. Społeczeństwo informacyjne, Red. J. Papińska - Kacperek, PWN, Warszawa 2008
 Literatura uzupełniająca :
1. Inżynieria systemów informacyjnych, P. Beynon - Davies, WNT, Warszawa 2004
2. Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Podręcznik (książka + CD), E.
Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk, PWN, Warszawa 2010
b) ćwiczenia laboratoryjne
Użytkowanie komputerów - podstawowe funkcji komputera klasy PC i jego systemu
operacyjnego. Ustalenia najważniejszych parametrów konfiguracyjnych, korzystanie z
funkcji pomocy. Ochrona antywirusowa i oprogramowani antywirusowe.
Przetwarzanie tekstów - wykorzystywanie programu WORD z pakietu Microsoft Office
do edycji tekstu. Tworzenie, formatowanie, drukowanie dokumentów i przygotowanie
ich do rozpowszechnienia (dystrybucji). Stosowanie niektórych funkcji zaawansowanych
związanych z tworzeniem standardowych tabel, umieszczaniem w tekście obrazów i
grafik, korespondencja seryjna
Arkusz kalkulacyjny –użycie programu arkusza kalkulacyjnego EXCEL z pakietu
Microsoft Office. Tworzenie, formatowanie, modyfikacja i zastosowanie arkusza w
wybranych obszarach. Standardowe formuły matematyczne i logiczne, użycie
podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych. Tworzenie i
formatowanie wykresów.
Grafika menedżerska i prezentacyjna - Umiejętność posługiwania się programama
komputerowymi do tworzenia prezentacji CorelDraw, GIMP . Tworzenie, formatowanie,
modyfikacja i przygotowanie prezentacji z zastosowaniem różnych układów slajdów z
przeznaczeniem do wyświetlania i drukowania. Kopiowanie i przenoszenie tekstu,
obrazów, rysunków i wykresów Edycja obrazów, wykresów i rysunków, a także
stosowania różnych efektów przejść pomiędzy slajdami.
Usługi w sieciach informatycznych - Podstawowe zasady i terminy związane z
wykorzystaniem Internetu. Zasady bezpieczeństwa. Wyszukiwanie informacji w sieci
WWW. Przeglądarka stron WWW i dostępne narzędzia wyszukiwania. Komunikacja podstawowe usługi realizowane za pomocą poczty elektronicznej.
2
kolokwia cząstkowe
RAZEM 15 h
Metody dydaktyczne: Metoda zadaniowa, symulacja, problemowa, interpretowanie,
ewaluowanie, analizowanie, pokaz, praca indywidualna studenta posługującego się
komputerem oraz realizacja projektu w formie: prezentacji multimedialnej, opracowania,
zadania symulacyjnego z użyciem arkusza kalkulacyjnego.
 Forma i warunki zaliczenia :
- projekt multimedialny na zadany temat;
- zaliczenie kolokwiów cząstkowych z wybranych partii materiału
- ocena aktywności studenta na zajęciach

Literatura podstawowa:
1. Użytkowanie komputerów, A. Trawka; Wydawnictwo KISS, 2007
2. Arkusze kalkulacyjne, R. Lenert; Wydawnictwo KISS, 2007
3. Grafika menedżerska i prezentacyjna, A. Biegańska; Wydawnictwo KISS,
2007
4. Usługi w sieciach informatycznych, E. Bowdur; Wydawnictwo KISS, 2007
5. "ECDL na skróty", Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, Wydawnictwo
Naukowe PWN 2010

Literatura uzupełniająca :
1. Grafika menedżerska i prezentacyjna, M. Kopertowska; Wydawnictwo
Naukowe PWN SA, 2007
2. Usługi w sieciach informatycznych, A. Wojciechowski; Wydawnictwo
Naukowe PWN SA 2007
3. Urządzenia techniki komputerowej cz. I i II, K. Wojtuszkiewicz;
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2007
3
Download