Społeczeństwo-przestrzeń-czas 2. Jednostka prowadząca

advertisement
1. Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo-przestrzeń-czas
2. Jednostka prowadząca: Wydział Architektury
3. Kierunek studiów:
4. Obszary kształcenia: Nauki humanistyczne i społeczne
5. Profil kształcenia: Ogólnoakademicki
6. Typ przedmiotu: Obowiązkowy
7. Poziom studiów: Stacjonarne II stopnia
8. Rok studiów: 1
9. Semestr studiów: 1/2
10. Liczba punktów ECTS: 2
11. Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców):
Prowadzący: dr hab. Małgorzata Dymnicka
Min. 50 Studentów, max.100
12. Cel przedmiotu: zapoznanie studentów z tendencjami rozwojowymi współczesnego
społeczeństwa z uwzględnieniem najważniejszych procesów urbanizacyjnych (od
mikropolis do postpolis); prezentacja podstawowych kategorii analizy środowiska
miejskiego w perspektywie społeczno-kulturowej; dostarczenie podstawowej wiedzy z
zakresu interakcji społecznej, socjologii życia publicznego i codziennego (everyday
urbanism); przedstawienie głównych kierunków rozwoju i przemian społeczeństwa
miejskiego oraz środowiska miejskiego w czasach globalizacji.
13. Efekty kształcenia:
K-W71, Student ma wiedzę ogólną w zakresie nauk społecznych obejmującą
podstawy kształtowania relacji człowiek-społeczeństwo-przestrzeń.
K-U71, Student potrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk społecznych do
rozwiązywania problemów i zagadnień odnoszących się do ich podstaw, założeń,
metod badawczych, języka i celów poznawczych.
K-K71 Student potrafi wyjaśnić potrzebę korzystania z wiedzy z zakresu nauk
społecznych w funkcjonowaniu w różnych kontekstach środowiska społecznego i
zawodowego.
14. Sposób realizacji: na uczelni
15. Wymagania wstępne i dodatkowe: brak
16. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak zaleceń
1. Socjologiczne spojrzenie na świat
2. Kultura – przymus czy wybór?
3. Interakcja – słowo czy ciało?
4. Przynależność w dobie globalizacji
5. Od miejsca do nie-miejsca
6. Społeczeństwo sieci. Samotna gra w kręgle czy nowe więzi społeczne?
7. Współczesne tożsamości - iteracje i nowe odmiany
8. Społeczeństwo konsumpcyjne
9. Przestrzeń prywatna: budowanie i zamieszkiwanie
10. Przestrzeń publiczna i sfera publiczna
11. Odnowa miasta – nowe kierunki transformacji
12. Prawo do miasta
13. Kierunki rozwoju współczesnych miast
14. Partycypacja – czy praktyka społecznie relewantna?
15. Podsumowanie kursu
17. Zalecana lista lektur:
Literatura podstawowa:
Dymnicka, M. 2013. Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa: Wyd. Nauk.
Scholar.
Jałowiecki, B., Szczepański, S.M. 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Giddens, A., wsp. Sutton Ph. 2012. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Gehl, J. 2009. Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych.
Kraków: Wydawnictwo Ram.
My i oni. Przestrzenie wspólne. Projektowanie dla wspólnoty. 2014. Warszawa: Fundacja
Bęc Zmiana.
Literatura uzupełniająca:
Augé, M. 2010. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Dymnicka M. 2011. Od miejsca do nie-miejsca. W: „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Sociologica”, nr 36, s. 35-52.
Harvey, D. 2012. Bunt miast. Warszawa: Fundacja Bęc Zmiana.
Krzysztofek, K. 2005. Tendencje zmian w przestrzeni późnonowoczesnego miasta. W: B.
Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.). Przemiany miasta. Wokół socjologii
Aleksandra Wallisa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Maffesoli, M. 2008. Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach
ponowoczesnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rewers, E. 2005a. Post-Polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków:
Universitas.
Souza e Silva, A. de. 2010. Mobilne technologie jako interfejs przestrzeni hybrydowych.
W: E. Rewers (red.), Miasto w sztuce-sztuka miasta. Kraków: Universitas.
18. Metody nauczania:
a. Wykład: 30 godzin; forma zaliczenia: test - 6 pyt. otwartych
19. Metody i kryteria oceniania:
a. Zaliczenie wykładu - próg zaliczeniowy: 60%
b. Ocena projektu - próg zaliczeniowy
Przykładowe zagadnienia/pytania/realizowane zadania:
• Na czym polega rola nowych technologii cyfrowych w zarządzaniu miejską
przestrzenią?
• Czy komunikacja elektroniczna może zastąpić interakcje bezpośrednią?
• Czy przestrzeń publiczna jest nam potrzebna?
20. Język wykładowy: polski
21. Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu: Nie dotyczy
Download