pobierz plik

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
OPÓŹNIENIA I ZABURZENIA W ROZWOJU DZIECKA
Kod przedmiotu
Wydział
PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
ZAKŁAD TEORII WYCHOW. I DEONTOLOGII NAUCZYCIELSKIEJ
Instytut/Katedra
PEDAGOGIKA
Kierunek
Specjalizacja/specjalność OPIEKA NAD DZIECKIEM Z JEZYKIEM ANGIELSKIM
Poziom organizacyjny
studiów
System studiów
Rok/semestr
studia pierwszego stopnia
stacjonarne
III
3
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
DR M. WÓJTOWICZ-DACKA
zawodowy, imię i
MGR A.HOJDA
nazwisko prowadzącego/
prowadzących przedmiot
Liczba godzin
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
Opisywana forma zajęć
Rygor
Typ przedmiotu
Język wykładowy
Przedmioty
wprowadzające i
wymagania wstępne
Założenia i cele
przedmiotu (w formie
efektów kształcenia)
30 wykładów
wykład
egzamin
przedmiot specjalnościowy
POLSKI
PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA W CIĄGU ŻYCIA lub
PSYCHOLOGIA DZIECKA – niezbędne jest posiadanie podstawowej
wiedzy o rozwoju psychicznym dziecka i mechanizmach rządzących tym
rozwojem
Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy o nienormatywnym
przebiegu rozwoju dziecka, określenie nieprawidłowości rozwojowych
dzieci oraz zrozumienie problemów dziecka i jego rodziny związanych z
funkcjonowaniem z różnymi zaburzeniami psychicznymi: emocjonalnymi,
upośledzeniem umysłowym i towarzyszącymi mu dolegliwościami, oraz
zaburzeniami zachowania. Powyższa wiedza ma na celu przygotowania
studenta do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju, niepełnosprawnymi
lub żyjącymi w rodzinach zagrożonych patologią.
Treści programowe
przedmiotu
Podstawowe czynniki wpływające na powstawanie opóźnień i zaburzeń w
rozwoju – zdarzenia punktualne i niepunktualne i ich konsekwencje dla
rozwoju dzieci. Całościowe zaburzenia rozwoju. Najczęstsze zaburzenia
emocjonalne we wczesnym dzieciństwie. Różne formy upośledzenia
umysłowego i towarzyszące temu zmiany w innych sferach
funkcjonowania. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz
zaburzenia zachowania.
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje multimedialne
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu –
wymagania i system
oceniania
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
(w tym portale
internetowe)
pisemna praca zaliczeniowa + egzamin końcowy
Brzezińska A.(red.) (2005) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna
psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP
Walończyk T., Kolender J. (red.) (2005) Zaburzenia emocjonalne i
behawioralne u dzieci. Biblioteka pediatry. Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL.
Kruk-Lasocka J., Sekułowicz M. (red.) (2004) Wczesna diagnoza i terapia
dzieci z utrudnieniami w rozwoju – interdyscyplinarne problemy.
Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej,
Czapiga A. (red.) (2003) Psychospołeczne problemy rozwoju dzieci.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek,
Pisula E., Rola J. (red.) (1995) Wybrane problemy psychologicznej
diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci. Warszawa: Wydawnictwo WSPS
Zaorska, M. (2011) Osoba z zespołem wad wrodzonych i jej rozwój –
problemy psychopedagogiczne. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit
Brzezińska, A. (red.) (2009) Droga do samodzielności. Jak wspomagać
rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności. Gdańsk: GWP
Święcicka M., (2005) Uwaga, samokontrola, emocje. Psychologiczna
analiza zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi. Warszawa: Wyd.EMU
Kozłowska A., (1996)Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia
uczuciowego. Warszawa: Wyd. Żak
Lenn, D. (1996) Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu,
czyli opóźnionym umysłowo itp. Poznań: Wydawnictwo Protest
.....................................................
data
.........................................................................................................................................
podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
OPÓŹNIENIA I ZABURZENIA W ROZWOJU DZIECKA
Opisywana forma zajęć wykład
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin
dydaktycznych
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
zawodowy, imię i
nazwisko
prowadzącego/
prowadzącego dana
formę zajęć
30 wykładów
DR M. WÓJTOWICZ-DACKA
Szczegółowa tematyka zajęć
1. Przyczyny opóźnień i zaburzeń rozwojowych - czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne
wpływające na powstawanie opóźnień i zaburzeń w rozwoju – zdarzenia punktualne i niepunktualne
i ich konsekwencje dla rozwoju dzieci.
2. Dzieci z globalnymi zaburzeniami rozwoju – mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Retta,
zespół Aspergera, zespół Downa itp..
3. Różne formy upośledzenia umysłowego i towarzyszące temu zmiany w innych sferach
funkcjonowania.
4. Najczęstsze zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie – reaktywne zaburzenia
przywiązania, zaburzenia lękowe i obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia nastroju, depresje, manie i
zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
5. Najczęstsze zaburzenia snu u dzieci.
6. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzenia zachowania
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
– wymagania i system
oceniania
egzamin końcowy
Brzezińska A.(red.) (2005) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna
psychologia rozwojowa. GWP, Gdańsk.
Walończyk T., Kolender J. (red.) (2005) Zaburzenia emocjonalne i
behawioralne u dzieci. Biblioteka pediatry. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Warszawa.
Kruk-Lasocka J., Sekułowicz M. (red.) (2004) Wczesna diagnoza i terapia
Literatura podstawowa dzieci z utrudnieniami w rozwoju – interdyscyplinarne problemy.
Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej,
Wrocław.
Czapiga A. (red.) (2003) Psychospołeczne problemy rozwoju dzieci.
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Pisula E., Rola J. (red.) (1995) Wybrane problemy psychologicznej diagnozy
zaburzeń rozwoju dzieci. Wydawnictwo WSPS, Warszawa.
Święcicka M., (2005) Uwaga, samokontrola, emocje. Psychologiczna analiza
zachowań dzieci z zaburzeniami uwagi. Wyd.EMU, Warszawa.
Literatura
Kozłowska A., (1996)Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia
uzupełniająca (w tym
uczuciowego. Wyd. Żak, Warszawa.
portale internetowe)
Lenn Doman, (1996) Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu,
czyli opóźnionym umysłowo itp. Wydawnictwo Protest, Poznań.
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Download