pobierz plik

advertisement
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.
OPIS PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Edukacyjne konsekwencje zmiany społeczno-kulturowej
Kod przedmiotu
Wydział
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Pedagogiki
Instytut/Katedra
pedagogika
Kierunek
Specjalizacja/specjalność bez specjalności
Poziom organizacyjny
studiów
System studiów
Rok/semestr
studia drugiego stopnia
stacjonarne
I
1
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
zawodowy, imię i
nazwisko prowadzącego/
prowadzących przedmiot
Liczba godzin
dydaktycznych
Liczba punktów ECTS
Opisywana forma zajęć
Rygor
Typ przedmiotu
Język wykładowy
Przedmioty
wprowadzające i
wymagania wstępne
Założenia i cele
przedmiotu (w formie
efektów kształcenia)
Treści programowe
przedmiotu
wykładów – 45; konwersatoriów – 15
8
wykład, konwersatoria
zaliczenie z oceną, egzamin
specjalnościowe (specjalizacyjne)
język polski
studia I stopnia w zakresie pedagogiki
1. Rozumienie złożoności i wieloaspektowości zmian dokonujących
się w wymiarze globalnym – europejskim – państwowym.
2. Krytyczne wykorzystywanie różnych źródeł danych, informacji i
wiedzy o człowieku, świecie współczesnym i edukacji.
3. Samodzielne przewidywanie konsekwencji edukacyjnych
(wyzwań edukacyjnych) osadzonych w zmianach cywilizacyjnych i
kulturowych.
4. Umiejętność opisywania, wyjaśnienia i interpretowania zdarzeń,
procesów i mechanizmów zmiany przy użyciu zdefiniowanych
kategorii pojęciowych i teorii naukowych.
1. Źródła wiedzy studentów o zmianach społeczno-kulturowych.
2. Źródła wiedzy naukowej o zmianach cywilizacyjnych.
3. Odkrywanie sensu powstania i trwania tego, co dzisiaj nazywa się
cywilizacją euro-amerykańską.
Metody dydaktyczne
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu –
wymagania i system
oceniania
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
(w tym portale
internetowe)
4. Status nauki i edukacji w zmianach cywilizacyjnych Europy i
świata.
5. Charakterystyka świata nowoczesnego.
6. Kryzys nowoczesności i proces przezwyciężania tego kryzysu.
7. Kulturowe wymiary przejścia nazywanego:
- Od nowoczesności do ponowoczesności;
- Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa
postindustrialnego
- Od społeczeństwa produkcji i konsumpcji do społeczeństwa
opartego na wiedzy
8. Zmiana koncepcji człowieka i świata w warunkach kryzysu.
9. Edukacyjne konsekwencje „późnej nowoczesności”.
10 Konsekwencje przechodzenia od nauczania do uczenia się.
11. Zmiany w dziedzinie kultury nazwanej „nauką”.
12. Wytwarzanie wiedzy o edukacji i korzystanie z niej w warunkach
zmiany.
13. Zmiana związków pedagogiki ze społeczną praktyką edukacyjną.
wykład, dyskusja, pogadanka, debata, krytyczna ocena i analiza, analiza
dokumentów,
analiza
materiałów
źródłowych,
prezentacje
multimedialne, praca z książką, obserwacja
- aktywność na ćwiczeniach + referat + pisemna praca zaliczeniowa
+ prezentacja multimedialna + zdanie lektury + kolokwium;
Egzamin pisemny i ustny.
1. Andrzej Grzegorczyk, Europa. Odkrywanie sensu istnienia.
Warszawa 2001.
2. Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992, PIW.
3. Humanistyka przełomu wieków, Józef Kozielecki (red.), Warszawa
1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
4. Mieczysław Malewski, Od nauczania do uczenia się. O
paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010, WN
DSW.
5. Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Tł. Jacek
Konieczny, Kraków 2005, Wydawnictwo ZNAK.
6. Irena Wojnar, Agnieszka Piejka, Mariusz Samoraj, Idee edukacyjne
na rozdrożu XX wieku, Warszawa 2008, Wydawnictwo
Akademickie „Żak”.
1. Rozmowy na nowy wiek (seria: tom 1-3 i kontynuacje) (rozmowy
przeprowadzone przez: Katarzynę Janowską i Piotra
Mucharskiego), Kraków 1997, 1998, 1999, 2001, Wydawnictwo
ZNAK.
2. Społeczna transformacja w refleksji humanistycznej, Krystyna
Zamiara (red.), Poznań 1994, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
UAM.
3. Mirosława Marody, Anna Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi
społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004,
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
4. Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi
społeczne czasów transformacji, Piotr Sztompka (red.), Warszawa
1999, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. T. Hejnicka-Bezwińska, Zarys historii wychowania (1944-
1989)(oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami), Kielce
1996, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
5.10.2010
.....................................................
data
prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
.........................................................................................................................................
podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*
*
1. opis przedmiotu jest podpisywany przez prowadzącego przedmiot w przypadku, gdy dany
przedmiot jest prowadzony wyłącznie przez jedną osobę
2. opis przedmiotu jest podpisywany przez koordynatora przedmiotu w przypadku, gdy dany
przedmiot jest prowadzony przez więcej niż jedną osobę np. ze względu na różne formy
realizacji przedmiotu (wykład + ćwiczenia)
3. przez koordynatora przedmiotu należy rozumieć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie
całego przedmiotu niezależnie od jego formy.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Edukacyjne konsekwencje zmiany społeczno-kulturowej
Opisywana forma zajęć wykład
Liczba godzin
dydaktycznych
45
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
zawodowy, imię i
nazwisko
prowadzącego/
prowadzącego dana
formę zajęć
prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Szczegółowa tematyka zajęć
Źródła wiedzy studentów o zmianach społeczno-kulturowych.
Źródła wiedzy naukowej o zmianach cywilizacyjnych.
Odkrywanie sensu powstania i trwania tego, co dzisiaj nazywa się cywilizacją euro-amerykańską.
Status nauki i edukacji w warunkach zmian cywilizacyjnych Europy i świata.
Charakterystyka świata nowoczesnego.
Kryzys nowoczesności i proces przezwyciężania tego kryzysu.
Kulturowe wymiary przejścia nazywanego:
- Od nowoczesności do ponowoczesności;
- Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa postindustrialnego
- Od społeczeństwa produkcji i konsumpcji do społeczeństwa opartego na wiedzy.
8. Zmiana koncepcji człowieka i świata w warunkach kryzysu nazwanego „późną nowoczesnością”.
9. Edukacyjne konsekwencje „późnej nowoczesności”.
10 Konsekwencje przechodzenia od nauczania do uczenia się.
11. Zmiany w dziedzinie kultury nazwanej „nauką”.
12. Wytwarzanie wiedzy o edukacji i korzystanie z niej w warunkach zmiany.
13. Zmiana związków pedagogiki ze społeczną praktyką edukacyjną.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
– wymagania i system
oceniania
Literatura podstawowa
Egzamin – w uzgodnieniu ze studentami może być ustny i/lub pisemny .
1. Andrzej Grzegorczyk, Europa. Odkrywanie sensu istnienia. Warszawa
2001.
2. Krzysztof Pomian, Europa i jej narody, Warszawa 1992, PIW.
3. Humanistyka przełomu wieków, Józef Kozielecki (red.), Warszawa
1999, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
4. Mieczysław Malewski, Od nauczania do uczenia się. O
paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wrocław 2010, WN
DSW.
5. Piotr Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Tł. Jacek Konieczny,
Kraków 2005, Wydawnictwo ZNAK.
6. Irena Wojnar, Agnieszka Piejka, Mariusz Samoraj, Idee edukacyjne
na rozdrożu XX wieku, Warszawa 2008, Wydawnictwo Akademickie
„Żak”.
7. Prace Zygmunta Baumana.
Literatura
uzupełniająca (w tym
portale internetowe)
1. Rozmowy na nowy wiek (seria: tom 1-3 i kontynuacje) (rozmowy
przeprowadzone przez: Katarzynę Janowską i Piotra Mucharskiego),
Kraków 1997, 1998, 1999, 2001, Wydawnictwo ZNAK.
2. Społeczna transformacja w refleksji humanistycznej, Krystyna
Zamiara (red.), Poznań 1994, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
UAM.
3. Mirosława Marody, Anna Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi
społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004,
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
4. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Piotr
Sztompka (red.), Warszawa 1999, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. T. Hejnicka-Bezwińska, Zarys historii wychowania (19441989)(oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami), Kielce
1996, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu
Edukacyjne konsekwencje zmiany społeczno-kulturowej
Opisywana forma zajęć konwersatoria
Liczba godzin
dydaktycznych
15
Tytuł i/lub stopień
naukowy/tytuł
zawodowy, imię i
nazwisko
prowadzącego/
prowadzącego dana
formę zajęć
prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
Szczegółowa tematyka zajęć
1. Podstawowe pojęcia i modele badania zmiany.
„sp. późnej nowoczesności” (Anthony Giddens), sp. ryzyka (Ulrich Beck), sp. sieci (Manuel Castells),
sp. spektaklu (Guy Debord), sp. konsumpcyjne (Jean Baudrillard), sp. postindustrialne (Daniel Bell),
społeczeństwo prokapitalistyczne (sp. wiedzy, sp. informacyjne) (Peter F. Drucker).
2. Wymiary i tendencje zmiany w wybranych dziedzinach kultury jako kontekst i czynnik sprawczy
zmian w obszarze edukacji:
- zmiany w języku,
- zmiany w technice,
- zmiany w nauce,
- zmiany w sztuce,
- zmiany w religii,
- zmiany w etyce i moralności
3. Edukacyjne konsekwencje polskiej transformacji ustrojowej, czyli przejście od edukacji w systemie
monocentrycznym do edukacji możliwej i funkcjonalnej w ładzie policentrycznym.
Zaliczenie z oceną:
- aktywność na konwersatoriach (dyskusja, pogadanka, debata, analiza);
- referat/prezentacja multimedialna;
- pisemna praca zaliczeniowa;
- kolokwium.
1. Rozmowy na nowy wiek (seria: tom 1-3 i kontynuacje) (rozmowy
przeprowadzone przez: Katarzynę Janowską i Piotra Mucharskiego),
Kraków 1997, 1998, 1999, 2001, Wydawnictwo ZNAK.
2. Społeczna transformacja w refleksji humanistycznej, Krystyna
Zamiara (red.), Poznań 1994, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
UAM.
3. Mirosława Marody, Anna Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi
społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004,
Literatura podstawowa
Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
4. Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi
społeczne czasów transformacji, Piotr Sztompka (red.), Warszawa
1999, Wydawnictwo Naukowe PWN.
5. T. Hejnicka-Bezwińska, Zarys historii wychowania (19441989)(oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami), Kielce
1996, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.
Książki autorów wymienionych w punkcie 1. szczegółowej tematyki zajęć
Literatura
uzupełniająca (w tym
oraz książki Zygmunta Baumana.
Forma i warunki
zaliczenia przedmiotu
– wymagania i system
oceniania
portale internetowe)
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis prowadzącego daną formę zajęć
.....................................................
data
......................................................................................................................................
podpis koordynatora przedmiotu
Download