3. Ksykiewicz-Dorota A., Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik

advertisement
PRZEDMIOT: „ZARZĄDZANIE W PIELĘGNIARSTWIE”
ROK AKADEMICKI 2013/2014
WYKAZ TEMATÓW
WYKŁADY
1. Wprowadzenie do zarządzania. Kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania. Misja,
funkcje i cele podsystemu pielęgniarstwa.
2. Podstawy zarządzania. Organizacja i jej otoczenie. Proces zarządzania.
3. Proces kierowania ludźmi w organizacji. Kierowanie zespołami pielęgniarskimi.
4. Wybrane aspekty związane z finansowaniem opieki zdrowotnej. Podstawy konstruowania
biznesplanu.
5. Zarządzanie strategiczne i operacyjne w opiece zdrowotnej i pielęgniarstwie.
6. Podstawy marketingu. Marketing w ochronie zdrowia.
7. Podstawy konstruowania planów marketingowych z uwzględnieniem świadczeń pielęgniarskich
cz1 i cz.2.
8. Jakość w ochronie zdrowia.
9. Planowanie zasobów ludzkich w organizacji. Nabór i dobór pracowników. Wyznaczanie
zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską.
10. Etyka w zarządzaniu.
SEMINARIA
1. Sztuka motywacji -motywowanie pracowników do pracy. Automotywowanie – zarządzanie sobą w
czasie.
2. Proces oceniania pracowników. Podstawy opracowywania narzędzi służących do oceny
podwładnych.
3. Proces negocjacji i rozwiązywanie konfliktów.
4. Proces decyzyjny.
5. Zarządzanie czasem pracy i procesem komunikowania w organizacji.
6. Metody zapewnienia jakości w opiece zdrowotnej. Konstruowanie narzędzi podnoszących jakość
w opiece pielęgniarskiej-podstawy konstruowania standardów, algorytmów, procesów, instrukcji.
7. Planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską. Proces klasyfikacji pacjentów do
poszczególnych kategorii opieki.
8. Proces rozwoju kariery zawodowej. Znaczenie doskonalenia zawodowego.
9. Proces oceniania pracowników. Kryteria oceny pielęgniarek na różnych stanowiskach pracy.
10. Obciążenie pielęgniarskich stanowisk pracy. Metody pomiaru stopnia obciążenia pracą fizyczną.
11. Kreowanie wizerunku pracownika. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla potrzeb
rekrutacji. cz.2. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; autoprezentacja.
12. Obciążenie pielęgniarskich stanowisk pracy. Metody pomiaru stopnia obciążenia pracą fizyczną.
Ergonomiczna analiza obciążenia na pielęgniarskich stanowiskach pracy.
WYKAZ LITERATURY
1. Gaweł G., Kowal A., Ksykiewicz-Dorota A.: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej,
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2004.
2. Ksykiewicz D., Rusecki P. (red.): Doskonalenie organizacji opieki pielęgniarskiej w lecznictwie
stacjonarnym. Wyd. ABRYS, Kraków 1996
3. Ksykiewicz-Dorota A., Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów studiów
magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu, Wydawnictwo
Czelej, Lublin, 2005.
4. Lenartowicz
H.:
Podstawy
zarządzania.
Przewodnik
dydaktyczny.
CEM,
Warszawa 1998
5. Lenartowicz H.: Zarządzanie jakością w pielęgniarstwie. CEM, Warszawa 1998.
6. Stoner J.A.F, Frejman E.R., Gilbert D.R.: Kierowanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa, 2001.
7. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa,
2000.
8. Dobska M., Dobski P.: Marketing usług medycznych. Wydawnictwo Prawo-Ekonomiczne
INFOR, Warszawa, 1999.
9. Dobska M., Rogoziński K.: Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 2008.
10. Drucker P.F.: Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków, 1994.
11. Filip R.F.: Marketing specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych. CZELEJ, Lublin
2003
12. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami Wydawnictwo: PWN, Warszawa, 2006.
13. Jończyk. J.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Wydawnictwo
DIFIN, Warszawa, 2008.
14. Klich J., Campbell P., Kautsch M.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej, planowanie. Vesalius,
Kraków 1998
15. Kostera M.: Zarządzanie personelem. PWE, Warszawa 1994.
16. Koźmiński A., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1999.
17. Koźmiński
A.,
Piotrowski
W.:
Zarządzanie.
Teoria
i
praktyka.
PWN,
Warszawa 2001.
18. Marcus L.: Renegocjowanie opieki zdrowotnej. Rozwiązywanie konfliktów poprzez budowanie
współpracy. Vesalius, Kraków 2000.
19. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN,
Warszawa 2000.
20. Nogalski B., Rybicki J.M.: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki
zdrowotnej.
Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń, 2002.
21. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M.: Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych.
Teoria i praktyka. Wydawnictwo Cedetu Sp. z o.o. Warszawa, 2003.
22. Payne A.: Marketing usług, PWE, Warszawa, 1997.
23. Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków
1996.
24. Piątek A. (red.): Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce. Przewodnik metodyczny. NIPiP,
Warszawa 1999.
25. Robbins S.P.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2004.
26. Shortell S.M., Kałużny A.D.: Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Uniwersyteckie
Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków, 2001.
27. Stewart D. M.: Praktyka kierowania. PWE, Warszawa 2002.
28. Zieniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa, 1999.
29. Martyniak Z.: Metodologia wartościowania pracy. Antykwa, Kraków 1998.
30. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN,
Warszawa 1994.
Download