Specyfikacja do wniosku o uruchomienie procedury na

advertisement
Załącznik nr 12
TYTUŁY KSIĄŻEK
2
Manuel Castells. Teoria społeczeństwa
sieci;
F. Stalder
Nowa droga do zniewolenia. O życiu w
społeczeństwie konsumpcyjnym,
K. Romaniszyn /red/
Wydawnictwo
Planowana
Cena
liczba szt. jednostkowa
do zakupu
brutto
Wydawnictwo UJ
2
Wydawnictwo UJ
2
3
Media alternatywne;
O.G. Bailey, B. Cammaerts, N. Carpentier
Wydawnictwo UJ
2
4
Antropologia kulturowa;
J. D. Eller
Wydawnictwo UJ
2
5
Telewizja i jej odbiorcy w życiu
codziennym;
M. Briggs
Wydawnictwo UJ
2
6
Kultura gier komputerowych;
J. Dovey, H. W. Kennedy
Wydawnictwo UJ
2
7
Badania wizualne w działaniu. Antologia
tekstów
Fundacja Bęc Zmiana
2
8
Słownik socjologii jakościowej;
K. Konecki, P. Chomczyński
Difin
2
Difin
2
Difin
2
Wolters Kluwer
2
9
10
11
Zachowania organizacyjne. Teoria i
przykłady;
K. Kmiotek, T. Piecuch
Kapitał ludzki w procesie kształtowania
społeczeństwa opartego na wiedzy;
R. Przybyszewski
Strategiczne zarządzanie zasobami
ludzkimi;
P. Reilly, T. Williams
12
Kultura jako praxis;
Z. Bauman
Wydawnictwo PWN
2
13
Blogowanie;
J.W. Rettberg
Wydawnictwo PWN
2
Wartość
brutto
1
1
Tytuł
Strona
L.p
14
Wyszukiwarki internetowe a
społeczeństwo;
A. Halavais
Wydawnictwo PWN
2
15
Socjologia języka;
K. Handke
Wydawnictwo PWN
2
16
Obywatelstwo w perspektywie
socjologicznej;
J. Raciborski
Wydawnictwo PWN
2
17
Współczesna teoria socjologiczna;
A. Elliot
Wydawnictwo PWN
2
18
Analiza dyskursu, konwersacji,
dokumentów;
T. Rapley
Wydawnictwo PWN
2
19
Biznes, etyka, odpowiedzialność;
W. Gasparski /red/
Wydawnictwo PWN
2
20
Etyka menedżera – odpowiedzialność
przedsiębiorstwa;
M. Rybak
Wydawnictwo PWN
2
21
Społeczeństwo sieci;
M. Castells
Wydawnictwo PWN
2
22
Podstawy statystyki dla socjologów t. 1;
G. Lisowski, J. Haman, M. Jasiński
Scholar
5
23
Podstawy statystyki dla socjologów t. 2;
G. Lisowski, J. Haman, M. Jasiński
Scholar
5
24
Podstawy statystyki dla socjologów t. 3;
G. Lisowski, J. Haman, M. Jasiński
Scholar
5
25
Wiedza a wzrost gospodarczy;
L. Zienkowski /red./
Scholar
2
Wydawnictwo C. H.
Beck
2
Wydawnictwo Znak
2
28
Samotna gra w kręgle;
R. Putnam
29
Integracja europejska. Wstęp;
K. Wojtaszczyk /red./
30
Elementy etyki gospodarki rynkowej;
B. Pogonowska /red./
31
32
Wydawnictwo
Akademickie i
Profesjonalne
Wydawnictwo
Akademickie i
Profesjonalne
2
2
Wydawnictwo PWE
2
Etyczny kapitalizm;
S. Young
Metamorfoza
2
Etyka biznesu;
K. Blanchard, N. V. Peale
Studio Emka
2
2
27
Transformacja społeczeństwa. Od
informacji do wiedzy;
L. Zacher
Socjologia. Analiza społeczeństwa /nowe
poszerzone wydanie/;
P. Sztompka
Strona
26
Etyczne aspekty działalności badawczej w
naukach empirycznych;
R. Morawski
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Warszawskiego
2
Razem wartość brutto:
Uwaga: Cena brutto pojedynczej książki nie może przekraczać 350 zł
(Data)
………………………………………………………..
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy)
3
.....................................................
Strona
33
Download