Bibliografia_Historia_Polski_nowozytnej

advertisement
Hubert Łaszkiewicz
Historia Polski nowożytnej
Wykład dla II roku historii studiów I stopnia / 30 godzin; rok akademicki 2011/2012.
Bibliografia
Opracowania:
AUGUSTYNIAK Urszula, Historia Polski: 1572 – 1795, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2008.
CHRZANOWSKI Tadeusz, Portret staropolski, Warszawa, Wydawnictwo Interpress, 1995.
CZAPLIŃSKI Władysław, Zarys dziejów Polski do roku 1864, Kraków, Wydawnictwo Znak, 1985.
HERNAS Czesław, Barok, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1998, wydanie szóste.
Historia Sejmu polskiego, t. I: Do schyłku szlacheckiej Rzeczpospolitej, pod redakcją Jerzego
MICHALSKIEGO, opracowali Juliusz BARDACH, Władysław CZAPLIŃSKI, Jerzy MICHALSKI,
Anna SUCHENI-GRABOWSKA, Wacław URUSZCZAK, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1984.
IHNATOWICZ Ireneusz, MĄCZAK Antoni, ZIENTARA Benedykt, ŻARNOWSKI Janusz,
Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa, Książka i Wiedza, 1999, wydanie czwarte,
poprawione i rozszerzone.
JAKOWENKO Natalia, Historia Ukrainy od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku,
przełożyły: Ola HNATIUK i Katarzyna KOTYŃSKA, Lublin, Instytut Europy ŚrodkowoWschodniej, 2000.
KIAUPA Zigmantas, KIAUPIENĖ Jūratė, KUNCEVIČIUS Albinas, Historia Litwy. Od czasów
najdawniejszych do 1795, tłumaczenie na język polski Piotr GRABLUNAS, Jowita NIEWULISGRABLUNAS, Justyna PRUSINOWSKA, Rafał WITKOWSKI, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2007.
KLIMOWICZ Mieczysław, Oświecenie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1998,
wydanie szóste.
KOLANKOWSKI Ludwik, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, wydanie trzecie poprawione i
uzupełnione, do druku przygotował Zygmunt KOLANKOWSKI, Olsztyn, Oficyna Warmińska, 1991.
KONOPCZYŃSKI Władysław, Dzieje Polski nowożytnej, wydanie trzecie krajowe, uzupełnione,
wstęp: Jerzy MATERNICKI, posłowie: Jan DZIĘGIELEWSKI, opracowanie tekstu i przypisy, t. I:
Jan DZIĘGIELEWSKI, t. II: Mirosław NAGIELSKI, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX, 1996.
KONOPCZYŃSKI Władysław, Liberum veto. Studium porównawczo-historyczne, Kraków,
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2002, wydanie II
poprawione.
1
LITAK Stanisław, Atlas Kościoła łacińskiego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku,
redakcja kartograficzna Maria JURAN, Lublin, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II, 2006.
MARKIEWICZ Mariusz, Historia Polski: 1492-1795, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2002,
wydanie drugie, poprawione.
MICHAŁOWSKA Teresa, Średniowiecze, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1997,
wydanie czwarte.
SAHANOWICZ Hienadź, Historia Białorusi do końca XVIII wieku, przełożył: Hubert
ŁASZKIEWICZ, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2002.
SULIMA KAMIŃSKI Andrzej, Historia Rzeczpospolitej wielu narodów: 1505-1795. Obywatele, ich
państwa, społeczeństwo, kultura, Lublin, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000.
WYCZAŃSKI Andrzej, Polska Rzeczą Pospolitą szlachecką, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1991.
ZIOMEK Jerzy, Renesans, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 1998, wydanie ósme.
Źródła:
STAROWOLSKI Szymon, Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego, z języka łacińskiego
przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Andrzej PISKADŁO, Kraków, Wydawnictwo Literackie
w Krakowie, 1976.
KROMER Marcin, Polska, czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych
Królestwa Polskiego księgi dwie, przekład Stefana KAZIKOWSKIEGO, wstęp i opracowanie Romana
MARCHWIŃSKIEGO, Olsztyn, Pojezierze, 1984.
Konstytucja 3 maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, opracował Jerzy KOWECKI,
Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.
PASEK Jan, Pamiętniki, wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław CZAPLIŃSKI, Wrocław –
Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1979,
wydanie piąte zmienione i uzupełnione.
KOŁŁĄTAJ Hugo, Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750-1764),
opracował Jan HULEWICZ, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1953 (i
następne wydania).
2
Download