Człowiek i jego pojęcie

advertisement
CZŁOWIEK I JEGO POJĘCIE
pod redakcją
ANDRZEJA L. ZACHARIASZA
WYDAWNICTWO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
RZESZÓW 2011
Recenzowała
dr hab. prof. UWM EWA STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO
Opracowanie redakcyjne i korekta
WŁADYSŁAW WÓJTOWICZ
Opracowanie techniczne
KRYSTYNA BARAN
Projekt okładki
KATARZYNA M. CWYNAR
© Copyright by
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rzeszów 2011
ISBN 978-83-7338-714-0
738
WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
35-959 Rzeszów, ul. prof. S. Pigonia 6, tel. 17 872 13 69, tel./fax 17 872 14 26
e-mail:[email protected]; http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl
wydanie I; format B5; ark. wyd. 27; ark. druk. 26,75; zlec. red. 95/2011
Druk i oprawa: Drukarnia Uniwersytetu Rzeszowskiego
SPIS TREŚCI
Słowo wstępne ...........................................................................................................................
7
I. W POSZUKIWANIU POJĘCIA CZŁOWIEKA
ANDRZEJ L. ZACHARIASZ
Człowiek jako byt poszukujący uzasadnienia dla swego bycia w istnieniu ..........................
JÓZEF DĘBOWSKI
W poszukiwaniu centrum osobowego człowieka. Perspektywa egzystencjalnoontologiczna a punkt widzenia neuronauk ...................................................................................
CEZARY MORDKA
Ratio emocji ......................................................................................................................
ANDRZEJ NIEMCZUK
Wolność i wartość człowieka czyli aporie podmiotowości ...............................................
WŁODZIMIERZ ZIĘBA
Autokrecja: przesłanki i konsekwencje ontologiczne ........................................................
ANDRZEJ NOWAKOWSKI
Społeczne źródło świadomości ..........................................................................................
SŁAWOMIR KAPUSTKA
Homo post-sovieticus ........................................................................................................
WIESŁAW SZTUMSKI
Ewolucja społeczna ku destrukcji, zniewoleniu i samozagładzie ......................................
АННА В. КОНЕВА
Понятие индивидуальности в истории философской мысли .......................................
JAN WADOWSKI
Filozofia dialogu a digitalizacja. Dialog człowieka w sieci cyberistnienia ........................
13
29
49
63
79
93
107
119
127
139
II. CZŁOWIEK W KONCEPCJACH FILOZOFÓW. ANALIZA POGLĄDÓW
MARCIN SUBCZAK
Koncepcja człowieka w pismach Arystotelesa .................................................................. 155
KRZYSZTOF BOCHENEK
Filozofia średniowieczna w poszukiwaniu definicji człowieka ......................................... 171
DANIELE STASI
O pojęciu człowieka w myśli politycznej Dantego ............................................................ 185
ANTONI KRAWCZYK
Koncepcja człowieka w poglądach Fabiana Birkowskiego ............................................... 193
6
SPIS TREŚCI
BOGDAN BANASIAK
Między rozpasaniem a rygoryzmem. Człowiek w wizji markiza de Sade .........................
IVANA HOLZBACHOVÁ
Voltairovo pojetí člověka ..................................................................................................
MAREK BLASZKE
Koncepcja człowieka moralnego Jana Henryka Pestalozziego ..........................................
ADAM W. WOJTUNIK
Schopenhauerowska koncepcja człowieka jako najwyższej formy uprzedmiotowienia
woli ....................................................................................................................................
MAREK BOSAK
Idea autokreacji w myśli Fryderyka Nietzschego ..............................................................
EDYTA DOMAGAŁA
O metapoziomie ludzkiego życia. Maxa Schelera filozoficzne studium miłości ...............
MAŁGORZATA DERC
Kategoria wygnania w twórczości Anais Nin – Dziennik tom 3; Under a Glass Bell
(Szklany klosz), The Mouse (Myszka) ................................................................................
KATARZYNA KRASUCKA
Wolność i nicość. Śmierć starca Zosima jako punkt graniczny procesu kształtowania się
wolności w Braciach Karamazow Fiodora Dostojewskiego ..............................................
PATRYCJA M. SZYPROWSKA
Wizja przyszłości społeczeństwa i natury ludzkiej w kontekście teorii Leona Petrażyckiego ..................................................................................................................................
MAGDALENA PŁOTCZYK
Mieć czy być? Pytanie o sens istnienia na przykładzie filozofii Gabriela Marcela ...........
IZABELA PASTERNAK
„Śmierć człowieka” w koncepcji Michela Foucault ..........................................................
MARCIN KRAWCZYK
Rorty i Shusterman. Dwie wizje człowieka – dwie drogi spełnionego życia .....................
NATALIA MIKLASZEWSKA
Człowiek w obliczu rzeczywistości językowej ..................................................................
KATARZYNA M. CWYNAR
Marii Szyszkowskiej idea człowieka jako istoty aspołecznej ............................................
MAGDALENA MICHALIK-JEŻOWSKA
Wspólnotowe znaczenie współczucia w ujęciu Marthy C. Nussbaum ..............................
209
221
235
253
269
285
301
313
327
343
355
371
379
393
409
Noty o autorach ......................................................................................................................... 425
Download