BOCHENEK Krzysztof DOROBEK NAUKOWY do strony

advertisement
1
Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR
MONOGRAFIE
1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna
wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, „Acta Mediaevalia” XVI,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 262.
2. Filozofia człowieka w kontekście piętnastowiecznych krakowskich dyskusji
antropologicznych (ciało-dusza), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Rzeszów 2008, ss. 530.
3. Z dziejów parafii Dąbrowa Tarnowska, Wydawnictwo Bonus Liber Diecezji
Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, ss. 296.
ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:
1. Personalistyczny charakter dialogu Jana Pawła II z młodymi, w: Dzisiejsza
młodzież, red. J. Stala, Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie, Kraków 2001, s.
75-88.
2. Godność człowieka jako fundament pedagogiki Jana Pawła II, w: Dar
wychowania. Pedagogika Jana Pawła II, red. J. Homplewicz, Wydawnictwo Instytutu
Teologicznego w Rzeszowie, Rzeszów 2001, s. 27-42.
3. Kategoria życia osobowego fundamentem wychowania, w: Dzisiejszy
katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, red. Józef Stala, Wydawnictwo WAM
Kraków 2002, s. 50-63.
4. Syn Boży stał się Człowiekiem (Filozoficzne aspekty) w: Wypłyń na głębię.
Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła
II Novo millennio ineunte, red. J. Królikowski, J. Stala, Wydawnictwo św. Jacka,
Katowice 2001, s. 57-73.
5. Wartości personalistyczne postulatem współczesnego wychowania, w: Dzisiejszy
katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Wydawnictwo WAM Kraków
2002, s. 75-88.
6. Filozoficzne racje godności osobowej człowieka upośledzonego, w: Katecheza
specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Wydawnictwo Jedność, Kielce
2003, s. 153-168.
7. Centralne miejsce człowieka jako osoby w refleksji Jana Pawła II (Karola
Wojtyły), red. W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
2004, s. 148-165.
2
8. Filozofia średniowieczna wobec problematyki wartości, w: Byt i powinność,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 81-89.
9. Personalistyczny kontekst wizji uniwersytetu w refleksji Karola Wojtyły (Jana
Pawła II), w: Idea uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Furmanek,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 13-30.
10. Personalizm, w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2006, s. 213-234.
11. Neotomizm, w: Filozofia współczesna, red. L. Gawor, Z. Stachowski, Oficyna
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2006, s. 69-90.
12. Nienaruszalna wartość życia człowieka jako osoby w nauczaniu Jana Pawła II, w:
Ecclesiae, Patriae et homini serviens, pr. zbiorowa, Wydawnictwo Instytutu
Teologicznego w Rzeszowie, Rzeszów 2007, ss. 7-18.
13. Recepcja platonizmu i arystotelizmu w polskiej filozofii średniowiecznej, w:
Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, red. A. Zachariasz, Z. Stachowski,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, ss. 205-220.
14. Bóg – wróg, rywal czy przyjaciel człowieka, w: Religioznawstwo polskie w XXI
wieku, red. Z. Stachowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w
Tyczynie, Tyczyn 2005, ss. 359-367.
15. Państwo jako dobro wspólne osób w refleksji Jana Pawła II, w: Polska w życiu i
nauczaniu Jana Pawła II, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 63-81.
16. Rola piętnastowiecznych krakowskich komentarzy biblijnych w badaniach nad
historią filozofii w Polsce, w: Polskie Ethos i Logos, red. J. Skoczyński, Wyd. UJ,
Kraków 2008, s. 159-168.
17. Temat prawdy w kontekście polskiej refleksji średniowiecznej, w: Poznanie a
prawda, red. A. Zachariasz, Wyd. UR, Rzeszów 2009, s. 227-240.
18. Człowiek w kontekście kryzysu racjonalności (Paralela diagnoz i perspektyw), w:
Człowiek świadomością istnienia, red. W. Zięba, K. Kilian, Rzeszów 2009, s. 553-564.
ARTYKUŁY
1.
Teoria człowieka w świetle Epithoma conclusionum Michała Falkenera z
Wrocławia, „Acta Mediaevalia” XV, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001, s. 283-302.
3
2.
Krakowskie komentarze do Sentencji Piotra Lombarda jako wyraz polskiej
myśli scholastycznej, „ΣΟΦΙΑ” 2 (2002), Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2002, s. 31-45.
3.
Konsekwencje błędu antropologicznego w religii, „Resovia Sacra. Studia
Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 8 (2001), Poligrafia Wyższego
Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 15-30.
4.
Filozoficzne aspekty rozważań krakowskich scholastyków na temat
nieśmiertelności, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji
Rzeszowskiej” 9/10 (2002-2003), Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w
Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 37-52.
5.
Scholastyka jako synteza myśli filozoficznej i literatury, w: „Naukowe Zapiski”,
Seria Filozoficzna 5, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu -Akademii
Ostrogskiej, Ostróg 2005, s. 182-199.
6.
La problematica filosofica dell’ Epitoma conclusionum theologicalium di
Michał Falkener di Breslavia, „Acta Mediaevalia” XVIII, Wydawnictwo KUL, Lublin
2005, s. 115-136.
7.
Filozofia personalistyczna w poszukiwaniu integralnego rozumienia
miłosierdzia, „Edukacja.Teologia. Dialog”, t. 2, Miłosierdzie w filozofii i religiach,
Wydawnictwo UAM, Poznań 2005.
8.
Filozoficzne konteksty średniowiecznej poezji, „Resovia Sacra. Studia
Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 11 (2004), Poligrafia Wyższego
Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2004, s. 97-114.
9.
Filozofia chrześcijańska wobec tzw. kryzysu wartości, „Resovia Sacra. Studia
Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej” 12 (2005), Poligrafia Wyższego
Seminarium Duchownego w Rzeszowie, Rzeszów 2005, s. 281-290.
10.
Michał Falkener z Wrocławia – osoba i dzieło, „ΣΟΦΙΑ” 5 (2005),
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 373-383.
11.
Kwestia odnowy moralnej Państwa i Kościoła w kontekście średniowiecznej
filozofii polskiej, w: „Naukowe Zapiski”, Seria Politologia”, Zeszyt 1, Wydawnictwo
Narodowego Uniwersytetu - Akademii Ostrogskiej, Ostróg 2006, s. 5-24.
12.
Wątek miłości w kontekście XV-wiecznej myśli filozoficznej, „ΣΟΦΙΑ” 6 (2006),
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 203-216.
13.
Problematyka filozoficzna Epithoma conclusionum theologicalium Michała
Falkenera z Wrocławia, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 3 (38) 2006,
Wydawnictwo IFIS PAN, s. 213-228.
4
14.
Człowiek jako Imago Dei w kontekście Commentum Super Genesim Stanisława
z Zawady, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 4/39 (2006), Wydawnictwo IFIS
PAN, ss. 207-225.
15.
Wątek miłości w kontekście filozofii średniowiecznej, w: Minuje a sucasne
podoby filozofickej reflexie cloveka, red. J. Such, U. Wollner, Wydawnictwo
Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Bańska Bystrzyca 2006, ss. 193-198.
16.
Filozoficzne konteksty odkrywania natury rzeczy, Forum malarstwa polskiego,
Orelec 2006, „Natura rzeczy” 6 (2007), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, ss. 9-14.
17.
Człowiek w hierarchii stworzeń w polskiej filozofii średniowiecznej, „ΣΟΦΙΑ”
7 (2007), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 165-180.
18.
Filozoficzny kontekst rozważań M. Falkenera o Niepokalanym Poczęciu Maryi,
„Acta Mediaevalia” XX (2007), Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 57-74.
19.
Człowiek jako Imago Dei w średniowiecznej refleksji
Religioznawczy” 4 (2006), ss. 9-34.
polskiej, „Przegląd
20.
Komplementarność polskiej średniowiecznej antropologii filozoficznej i
teologicznej - Resovia Sacra 14 (2007).
21.
Personalizm jako wyznacznik chrześcijańskiej wizji społeczeństwa
optymalnego, w: „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 15 (2009),
Uwarunkowania instytucjonalne, Rzeszów 2009, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra
Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, s. 27-38.
22.
Niektóre aspekty zrównoważonego ekorozwoju w świetle chrześcijańskiej
filozofii średniowiecznej, „Problemy Ekorozwoju” 5 (2010), s. 71-79.
INNE PUBLIKACJE
1. Falkener, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, Wydawca - Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002, s. 366-368.
RECENZJE
1.
Bliżej prawdy o średniowieczu, Recenzja książki W. Seńko, Jak rozumieć
filozofię średniowieczną; Kęty 2001, „ΣΟΦΙΑ” 3 (2003), Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego, s. 263-269.
2.
Czesław Bartnik (red.), Misterium człowieka, Lublin 2004, s. 446, „Annales
UMCS” 29 (2004), Wydawnictwo UMCS w Lublinie s. 346-349.
5
3.
W. Beierwaltes, Platonizm w chrześcijaństwie, tł. P. Domański, Kęty 2003, ss.
207, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 3 (2006), Lublin-Radzyń Podlaski-Siedlce
2006, s. 425-428.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards