D Z I E K A N Wydziału Socjologiczno – Historycznego

advertisement
DZIEKAN
Wydziału Socjologiczno – Historycznego
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
W RZESZOWIE
_____________________________________________________________________
DSH-110/9/2016/IF
Rzeszów, 25.05.2016 r.
DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko
profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Filozofii UR w Rzeszowie
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. /Dz. U. nr 164 poz. 1365 z 2005 r. z późn.
zm./, oraz Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego i posiadają stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
Wykaz wymaganych dokumentów :
Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
Życiorys oraz kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
Odpis dyplomów o stopniach naukowych,
Autoreferat o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowo-badawczych,
dydaktycznych,
5. Wykaz publikacji,
6. 2 opinie profesorów lub doktorów habilitowanych o dorobku naukowym,
7. Oświadczenie Kandydata, że UR będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu,
8. Oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
konkursu,
II.
Wymagania dodatkowe:
 Znaczące publikacje z zakresu aksjologii, filozofii współczesnej i etyki
 Bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów: aksjologia,
etyka, filozofia współczesna,
III.
Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów w Dziekanacie
Wydziału Socjologiczno-Historycznego, 35-310 Rzeszów, al.Rejtana16C,
(pok.30) tel. 17 872 14 94, e-mail: [email protected] w terminie do 27.06.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od ostatecznego terminu
składania dokumentów.
I.
1.
2.
3.
4.
Dziekan
Wydziału Socjologiczno-Historycznego
Prof. dr hab. Zdzisław Budzyński
Download