załącznik nr 5

advertisement
Sprawozdanie Dziekana Wydziału Sztuki
z realizacji polityki kadrowej,
działalności naukowej i rozwoju Wydziału
Wydział Sztuki powstał 27.09.2008r. W omawianym okresie zatrudniono dwie
pracownice administracyjne: kierownika Dziekanatu - mgr Aleksandrę Porębę, pracownika
ds. budżetowych – mgr Annę Garbarczyk oraz pięciu asystentów: Bożenę KlimekKurkowską, Katarzynę Pietrzak, Szymona Piastę, Łukasza Rudeckiego, Marcina Nogę i
jednego profesora nadzwyczajnego – dr. hab. Andrzeja Wyszyńskiego. Powołano
kierowników katedr: prof. Andrzeja Gieragę, dr. hab. Bogumiła Łukaszewskiego, prof.
nadzw.; dr. Andrzeja Brzegowego, prof. Aleksandra Olszewskiego i dr. hab. Andrzeja
Wyszyńskiego, prof. nadzw. W najbliższej przyszłości przewidujemy utworzenie kierunków:
grafika i architektura wnętrz I stopnia, co wymagać będzie pozyskania spoza Uczelni 1-2
pracowników samodzielnych oraz 1 doktora z tych dyscyplin.
W zakresie zdobywania stopni naukowych wymienić należy obronę pracy doktorskiej
Mariusza Dańskiego, wznowienie habilitacji dr. Wiesława Jelonka oraz wszczęcie procedury
w sprawie nadania tytułu dr. hab. Bogdanowi Łukaszewskiemu.
Pracownicy Wydziału prezentowali swoje dokonania artystyczne na 5 wystawach
indywidualnych i 49 zespołowych, m. innymi w Berlinie, Bańskiej Bystrzycy, Amsterdamie,
Bratysławie.
W maju br. Wydział zorganizował międzynarodowe spotkanie dotyczące projektu
europejskiego MAPS (mgr sztuki sfery publicznej), w którym uczestniczyli przedstawiciele
szkół artystycznych z Belgii, Szwajcarii, Finlandii, Francji, Republiki Południowej Afryki,
Polski, Hiszpanii.
Dwukrotnie Wydział był organizatorem Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady
Edukacji Artystycznej (Orońsko, Jedlnia Letnisko).
W ramach programu Erasmus 7 pracowników Wydziału odbyło wyjazdy naukowodydaktyczne do Słowacji (Koszyce), Litwy (Kowno, Wilno), Republiki Czech (Czeskie
Budziejowice). W ramach tego programu została również podpisana umowa z Katedrą
Mediów Cyfrowych ASP w Wilnie oraz Katedrą Wychowania Plastycznego Uniwersytetu w
Nitrze.
Pracownicy Wydziału prowadzą 7 prac badawczych.
W związku z wprowadzeniem nowej specjalności powołana zostanie Katedra
Architektury i Form Użytkowych.
Dziekan Wydziału Sztuki
/-/
prof. Aleksander Olszewski
Download