ZARYS PODSUMOWANIA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ DZIEKAŃSKICH

advertisement
ZARYS PODSUMOWANIA DZIAŁALNOŚCI WŁADZ DZIEKAŃSKICH
Autorski punkt widzenia Jacka Jani - dziekana kadencji 2002-2005 i 2005-2008
(przedstawiony Wysokiej Radzie Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego dnia 1 lipca 2008r.)
1) Co się nie powiodło?
* Wypracowanie spójnej i akceptowanej przez społeczność akademicką strategii działania i
rozwoju Wydziału (mimo prezentacji „wizji” autorskiej J.J. zgłoszonej do dyskusji).
* Istotne powiększenie potencjału kadrowego Wydziału w grupie samodzielnych
pracowników naukowych.
* Powrót do pierwszej kategorii naukowej w ocenie parametrycznej MNiSW.
* Systemowe zmodernizowanie i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej. W konsekwencji
utrzymanie lub wzrost zainteresowania kierunkami studiów na Wydziale.
* Spadek zainteresowania niestacjonarnymi studiami płatnymi (zamknięcie kierunku
geologia; znaczne zmniejszenie liczebności studentów na kierunku geografia).
* Stworzenie w pełni nowoczesnych ram organizacyjnych dla kreatywnej działalności
naukowej i dydaktycznej na miarę XXI wieku.
* Poprawienie warunków lokalowych dla Zakładu Geo-Ekoturystyki oraz Biblioteki WNoZ.
* Zmiana świadomości dużej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych
w odniesieniu do dróg faktycznego rozwoju naukowego i w konsekwencji kariery naukowej.
* …?
2) Co powiodło się częściowo?
* Utworzenie dwóch wspólnych Wydziałowych laboratoriów. Jednakże ich organizacja i
doposażenie jest w toku. Na integrację zasługują także inne, rozproszone laboratoria o
wysokim stopniu instrumentalizacji.
* Częściowa reorganizacja jednostek podstawowych (w dużej mierze wymuszona przez nowy
statut Uniwersytetu Śląskiego): likwidacja małych jednostek wewnętrznych katedr,
połączenie 2 katedr w jeden zakład.
* Pewien wzrost świadomości pracowników odnośnie potrzeby upubliczniania wyników
badań w czasopismach o zasięgu światowym.
* Wzrost liczby przewodów habilitacyjnych pracowników Wydziału (w zdecydowanej
większości zakończonych sukcesem), jednakże brak awansów profesorskich (tytuł) i
zmniejszenie liczby zatrudnionych profesorów tytularnych.
* Pewne poszerzenie oferty dydaktycznej przez powołanie: nowej specjalności na kierunku
geografia – geo-ekoturystyka oraz nowego kierunku studiów – geofizyka (okres pierwszego
naboru), w miejsce zamkniętej specjalności międzywydziałowej – geofizyka. Natomiast nie
powiodły się próby utworzenia innych „rynkowych” specjalności na obu prowadzonych
kierunkach lub pomiędzy nimi.
* …?
3) Co się udało ?
* Nastąpił dalszy rozwój ośrodka naukowego, który ma ugruntowaną pozycję krajowa i
międzynarodową w wielu działach nauk o Ziemi. Oddziaływanie naukowe na środowisko
krajowe poprzez udział (z wyboru) pracowników w komitetach naukowych i problemowych
PAN, oraz serię przewodów habilitacyjnych, profesorskich (zakończonych sukcesem) i
doktorskich dla osób spoza Uniwersytetu Śląskiego.
* Wyraźna poprawa warunków lokalowych poprzez oddanie do użytku Auli
Międzywydziałowej wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami.
* Zdecydowana poprawa warunków pracy w czytelni Biblioteki Wydziałowej.
* Rozwój Muzeum Wydziałowego oraz wzrost jego oferty i popularności.
* Poprawa parametrów cieplnych oraz estetycznych budynku wysokiego poprzez kompletna
wymianę elewacji (dokończenie w toku); rozpoczęcie inwestycji wymiany centralnego
ogrzewania na klimakonwektory wraz ze zmodernizowaną wentylacją (ogrzewanie zimą,
chłodzenie latem).
* Wpisanie generalnej modernizacji budynku laboratorium na listę planowanych inwestycji
Uniwersytetu Śląskiego od 2009 r.
* …?
[Uwaga: wielokropki ze znakami zapytania po każdym punkcie wskazują, że lista może być
niekompletna, a Członkowie Wysokiej Rady Wydziału oraz każdy Członek Wydziałowej Społeczności
Akademickiej może uzupełnić subiektywny punkt widzenia byłego dziekana]
--------------------Za to wszystko co się, chociażby w części, powiodło pragnę podziękować Panom
Prodziekanom kadencji 2002-2005 – Prof. zw. dr hab. Adamowi Idziakowi, Prof. dr hab.
Andrzejowi T. Jankowskiemu, Prof. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi, Prof. dr hab.
Adamowi Łajczakowi oraz Państwu Prodziekanom kadencji 2005-2008 – Prof. dr hab. Marii
Tkocz, Prof. dr hab. Andrzejowi Kowalczykowi i Prof. dr hab. Edwardowi Głuchowskiemu.
Jego Magnificencja Rektor Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek – Rektor kadencji 20022008 nie szczędził wysiłków i troski o rozwój infrastruktury Wydziału i otaczał nas stałą
opieką, za co jestem Mu bardzo wdzięczny.
Wyrazy wdzięczności za wieloletnią współpracę kieruję do najciężej pracujących
zespołów naszego Wydziału: Dziekanatu, Administracji, Pracowni Obsługi Dydaktyki i Prac
Badawczych, Biblioteki, Muzeum i obu Laboratoriów Wydziałowych. Wdzięczny jestem
Kierownikom Katedr i Zakładów i wszystkim Członkom Rady Wydziału za współpracę i
wspieranie w kwestiach kluczowych dla Wydziału. Te podziękowania pragnę przekazać
wszystkim Koleżankom i Kolegom – pracownikom naukowo-dydaktycznym, inżynieryjnotechnicznym oraz obsługi. Jestem wdzięczny Samorządowi Studenckiemu za współdziałanie.
Gratulując raz jeszcze wyboru nowym Władzom Dziekańskim, pragnę przekazać na
ręce Pan Dziekana Prof. zw. dr hab. Adama Idziaka najlepsze życzenia realizacji zamierzeń,
wielu sukcesów oraz satysfakcji z owocnej, niełatwej służby Wydziałowi i Uniwersytetowi –
nam wszystkim.
Jacek A. Jania
Download