REGULAMIN finansowania Działalności Statutowej (DS) na

advertisement
REGULAMIN finansowania Działalności Statutowej (DS) na Wydziale Mechanicznym
Akademii Morskiej w Gdyni w kadencji 2012-2016
1. Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010r. (Dz. U. Nr 96,
poz. 615), środki na Działalność Statutową są przyznawane przede wszystkim na badania
naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane.
2. Zgodnie z Art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki
termin działalność statutowa oznacza realizację określonych w statucie jednostki
naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami
naukowymi lub pracami rozwojowymi.
3. Priorytetowym celem Działalności Statutowej na Wydziale Mechanicznym Akademii
Morskiej w Gdyni jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w tematyce
prowadzonej na Wydziale przez zespoły badawcze. Na Wydziale Mechanicznym
preferowane są duże zespoły badawcze (1-2 zespoły w Katedrze).
4. W zespole badawczym mogą brać udział wszyscy pracownicy Wydziału Mechanicznego
zatrudnieni na pełnym etacie, którzy złożyli oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
w Akademii Morskiej w Gdynia i prowadzeniu w tej uczelni badań naukowych lub prac
rozwojowych. Środki przyznane na zespoły badawcze mogą być wydatkowane na
członków zespołu gdy efektem ich działalność w zakresie badań naukowych lub prac
rozwojowych jest uzyskanie punktów wykazanych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej
jednostkom naukowym z dnia 13 lipca 2012 r.
5. Kierownikiem zespołu badawczego powinna być osoba z tytułem profesora lub stopniem
naukowym doktora habilitowanego.
6. Tematy prac badawczych planowane przez zespoły badawcze do realizacji w następnym
roku kalendarzowym wraz z planowanym kosztem przedstawiane są na Radzie Wydziału
i po uzyskaniu jej akceptacji przesyłane do Prorektora ds. Nauki.
7. Fundusze przeznaczone na realizację DS znajdują się w wyłącznej dyspozycji Kierownika
Jednostki (Dziekana Wydziału). Nadzór nad nimi sprawuje Prorektor ds. Nauki. Środki
na DS są rozdzielane na zespoły badawcze proporcjonalnie do średniej liczby punktów
uzyskanych z ostatnich 3 lat przed rokiem planowanym do finansowania.
8. Dziekan, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie działalności statutowej,
może wyodrębnić środki finansowe na specjalne programy i zadania badawcze lub na
inne cele (rezerwa dziekańska).
9. Odpowiednie wnioski o finansowanie DS składane są do Dziekana w terminie do 31
stycznia każdego roku. Wniosek o przyznanie finansowanie DS winien być sporządzony
wg wzoru formularza przedstawionego w Załącznik nr 1.
10. O planowanym podziale dotacji dziekan informuje kierowników katedr i kierowników
zespołów badawczych na poszerzonym kolegium dziekańskim.
11. Po akceptacji wysokości dotacji przez kierowników zespołów badawczych informację o
podziale środków otrzymuje Prorektor ds. Nauki.
12. Dysponentem środków przyznanych zespołom badawczym jest kierownik zespołu
badawczego.
13. W ramach DS mogą być finansowane:
a) wydatki z bezosobowego funduszu płac, czyli płatności za prace zrealizowane na
podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
b) usługi obce, czyli prace, za których wykonanie płatność dokonywana jest na podstawie
wystawionej faktury,
c) wydatki na zakup sprzętu i aparatury,
d) pozostałe wydatki jak: zakup materiałów, książek i czasopism naukowych oraz koszty
udziału w konferencjach naukowych.
14. Wydatki z bezosobowego funduszu płac nie mogą przekroczyć stawki ustalonej przez
rektora ogólnej wartości dotacji, przy czym usługi obce nie wchodzą w ten limit.
15. Zgodnie z art. 19 ust. 6 Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010r.,
środki finansowe przyznane w ramach dotacji na działalność statutową niewykorzystane
w danym roku kalendarzowym pozostają w jednostce naukowej na rok następny, z
przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane.
16. Oceny sprawozdań z realizacji zadań badawczych z roku poprzedniego wykonywane jest
przez Komisję Wydziałową ds. Badań Naukowych w skład której wchodzą pracownicy
naukowo-dydaktyczni (3-5 osób) reprezentujący poszczególne specjalności naukowe, w
tym 1 osoba z grupy asystentów i adiunktów.
17. Komisję Wydziałową ds. Badań Naukowych na wniosek Dziekana zaopiniowaną przez
Radę Wydziału powołuje Prorektor ds. Nauki na okres kadencji.
18. Sprawozdanie z realizacji zadań badawczych finansowanych z DS winien być
sporządzony wg wzoru formularza przedstawionego w Załącznik nr 2.
19. Beneficjent DS prowadzący równolegle badania finansowane lub współfinansowane ze
środków innych projektów winien obowiązkowo załączyć do sprawozdania z realizacji
DS deklarację rozłączności uzyskanych wyników badań oraz określić, które publikacje
lub inne osiągnięcia stanowią wymierny efekt DS.
20. Regulamin finansowania Działalności Statutowej dostępny jest na witrynie internetowej
Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni.
Przewodniczący Rady Wydziału Mechanicznego
Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis
Download