L. dz. 1108/WCH/2005 Gdańsk, dnia 15.09.2005. Kierownicy Katedr

advertisement
L. dz. 1108/WCH/2005
Gdańsk, dnia 15.09.2005.
Kierownicy Katedr
Komórki Ogólnowydziałowe
Pracownicy Obsługi
w miejscu
Wydział Chemiczny jest specyficznym Wydziałem naszej uczelni. Wszyscy
pracownicy, praktycznie na każdym kroku, mają styczność z różnymi związkami oraz
odczynnikami chemicznymi, które w odpowiednich zestawieniach a w nie
odpowiednich rękach mogą stać się materiałami szczególnie niebezpiecznymi.
Łącząc powyższe fakty z licznymi przypadkami kradzieży mienia prywatnego
(portfele, damskie torebki), które mają miejsce w budynkach naszego Wydziału
ZOBOWIĄZUJĘ wszystkich pracowników pełniących służbę na portierniach o
zwracanie szczególnej uwagi na osoby nieznajome, zachowujące się podejrzanie
(nerwowo) oraz wynoszące niezidentyfikowane pakunki z budynku.
W razie jakichkolwiek podejrzeń czy wątpliwości w stosunku do osoby
wchodzącej lub wychodzącej należy niezwłocznie powiadomić Służbę Ochrony PG
(Portiernia Główna) korzystając z telefonu alarmowego.
Jednocześnie
KATEGORYCZNIE
zabraniam
(pod
groźbą
kar
administracyjnych) wydawania kluczy do pomieszczeń, oraz użyczania przez
naszych pracowników jakichkolwiek pomieszczeń, osobom trzecim, nie będącym
pracownikami naszego Wydziału (z wyłączeniem służb technicznych PG w
sytuacjach awaryjnych)
Kierowników Katedr proszę o poinformowanie swoich pracowników o
powyższych zaleceniach, wchodzących w życie z dniem ogłoszenia.
Z wyrazami szacunku
Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Download