Zarządzenie Dziekan Wydziału Fizyki z dnia 17 sierpnia 2009

advertisement
Zarządzenie Dziekan Wydziału Fizyki
z dnia 17 sierpnia 2009 r.
w związku z wprowadzeniem Uczelnianego Systemu Kart Pracy
Działając na podstawie rozporządzenia Rektora UAM nr 89/2008/2009 z dnia 4 sierpnia 2009
r. w sprawie wprowadzenia informatycznego uczelnianego systemu kart pracy (USKP)
niniejszym postanawiam:
- osobą upoważnioną przez dziekana Wydziału Fizyki do elektronicznej rejestracji czasu
wszystkich pracy pracowników Wydziału Fizyki, nie będących nauczycielami akademickimi
jest Pan Karol Frankowski, pracownik dziekanatu;
- elektronicznej rejestracji podlegać będą: godzinowy rozkład czasu pracy poszczególnych
pracowników, wszystkie rodzaje urlopów oraz wszystkie nieobecności w pracy;
- powyższe dane przekazywane będą bezpośrednio do rejestru czasu pracy w systemie Axapta
i na tej podstawie naliczane będzie wynagrodzenie pracownika;
- z dniem 1 września 2009 r. listy obecności pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi, zatrudnionych w zakładach naukowych i pracowniach byłego Instytutu Fizyki
będą wyłożone do podpisu w portierni C naszego Wydziału;
- listy obecności pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w
Instytucie Obserwatorium Astronomiczne, w Instytucie Akustyki, Bibliotece WF,
Warsztatach Fizycznych i Dziekanacie będą wykładane tak jak dotychczas;
- poświadczenie obecności w pracy na liście obecności powinno być dokonane niezwłocznie
po przyjściu;
- listy te będą każdego dnia weryfikowane i obecności bądź nieobecności poszczególnych
pracowników będą wprowadzane do systemu USKP; zwracam uwagę, że nie istnieje żadna
możliwość korekty obecności bądź nieobecności po wprowadzeniu danych do systemu
informatycznego;
- wszelkie zwolnienia lekarskie oraz karty urlopowe powinny być niezwłocznie dostarczone
do sekretariatu dziekana wydziału w celu ich zarejestrowania w systemie informatycznym;
- do wykonania niniejszego zarządzenia w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne oraz w
Instytucie Akustyki upoważniam dyrektorów tych jednostek organizacyjnych.
- zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
Prof. UAM dr hab. Ryszard Naskręcki
Dziekan Wydziału Fizyki
Poznań, 17 sierpnia 2009 r.
Download