Lp. Imię i Nazwisko Tematy badawcze dziedzina kontakt 1. prof. dr

advertisement
Lp.
Imię i Nazwisko
Tematy badawcze
dziedzina
kontakt
1. Agrotechniczne i fizjologiczne aspekty uprawy zbóż jarych i
1.
prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro
ozimych w warunkach glebowo-klimatycznych Podkarpacia
Nauki rolnicze
[email protected]
l
Nauki biologiczne
[email protected]
Nauki rolnicze
[email protected]
Nauki rolnicze
17 785 5104,5307-9
[email protected];
[email protected]
2. Ocena możliwości uprawy gryki w warunkach Podkarpacia
2. Analiza efektywności innowacyjnych technologii nawożenia
w produkcji kukurydzy na ziarno
3. Ocena wykorzystania biomasy odpadowej z wybranej
cukrowni na cele energetyczne i rolnicze
1. Taksonomia i chorologia wybranych krytycznych rodzajów
2.
dr hab. prof. UR Paweł Czarnota
porostów.
2. Znaczenie gatunków parasolowych w ochronie
różnorodności gatunkowej porostów w lasach Karpat.
1.Możliwości zastosowania dżdżownic do przekształcania
3.
prof. dr hab. Joanna Kostecka
odpadów organicznych z wybranych źródeł w nawozy
1. Ocena wartości użytkowej wybranych rodów i klonów
paulowni (Paulownia sp.) (biopaliwa, potencjał
fitoremediacyjny, roślina lecznicza).
prace polowe (pomiary i obserwacje roślin), uzupełniające
prace laboratoryjne (oznaczanie zawartości wybranych
4.
dr hab. prof. UR Wojciech Litwińczuk,
składników, obecność mikoryz, rozmnażanie roślin in vitro)
2. Wzrost i odporność na stresy abiotyczne (gł. zimotrwałość )
wyselekcjonowanych in vitro klonów paulowni (Paulownia sp.)
prace polowe (pomiary i obserwacje roślin), uzupełniające
prace laboratoryjne (oznaczanie zawartości wybranych
składników, obecność mikoryz, kultury in vitro)
3. Wzrost i zimotrwałość roślin paulowni (Paulownia sp.) w
zależności od gęstości sadzenia oraz pielęgnacji gleby ( ugór
herbicydowy, ugór mechaniczny, ściółkowanie )
prace polowe (pomiary i obserwacje roślin), uzupełniające
prace laboratoryjne (oznaczanie zawartości wybranych
składników, obecność mikoryz)
4. Porównanie tempa wzrostu wybranych klonów paulowni
(Paulownia sp.) w kulturach in vitro i w warunkach polowych
pomiary i obserwacje roślin w polu i w kulturach in vitro
5. Hodowla odmian winorośli dostosowanych do warunków
klimatycznych i glebowych Podkarpacia ( krzyżowanie,
mutageneza, selekcja in vitro, doświadczenia polowe)
(doktorant musi mieć zagwarantowany dostęp do winnicy
przez min. 4 lata- prowadzenie obserwacji)
1. Zmiany we florze roślin naczyniowych zachodniej części
Płaskowyżu Kolbuszowskiego w ciągu ostatnich 40 lat
2. Zmiany we florze roślin naczyniowych wschodniej części
Płaskowyżu Kolbuszowskiego w ciągu ostatnich 40 lat
3. Zmiany we florze roślin naczyniowych Pogórza
Strzyżowskiego w ciągu ostatnich 30 lat
5.
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz
4. Wpływ wybranych inwazyjnych gatunków roślin na
zbiorowiska roślinne wybranego regionu południowowschodniej Polski.
5. Morfologiczne zróżnicowanie okazów wybranego gatunku
jeżyny rosnących w różnych warunkach siedliskowych
6. Wzorce rozmieszczenia gatunków z rodzaju Taraxacum w
dolinie wybranej rzeki karpackiej
7. Zbiorowiska roślinne z udziałem gatunków należących do
sekcji Palustria rodzaju Taraxacum
8. Wzorce rozmieszczenia gatunków z rodzaju Alchemilla w
wybranych regionach południowo-wschodniej Polski
9. Wzorce rozmieszczenia gatunków z rodzaju Epilobium w
południowo-wschodniej Polsce
10. Taraxacum sec. Palustria w Beskidzie Niskimzróżnicowanie taksonomiczne i warunki występowania
Nauki biologiczne
[email protected]
1.Wpływ zabiegów hodowlanych na różnorodność roślinności
leśnej
6.
dr hab. prof. UR Krzysztof Oklejewicz,
dr hab .Tomasz Durak
2. Dendrochronologiczna analiza przyrostów rocznych
Nauki biologiczne
[email protected]
[email protected]
Nauki biologiczne
[email protected]
Nauki biologiczne
[email protected]
[email protected]
Nauki biologiczne
[email protected]
Nauki biologiczne
[email protected]
Nauki biologiczne
[email protected]
wybranych gatunków drzew w ekosystemie górskim
3. Zmiany w roślinności na tle faz rozwoju i historii
użytkowania drzewostanów
1.Przeżywalność i dyspersja wybranych gatunków kuraków
Galliformes w warunkach agrocenoz Podkarpacia
2. Cechy kolonii, a sukces lęgowy brzegówki Riparia riparia
7.
dr hab. prof. UR Cezary Mitrus
3. Wpływ ornamentów samców potrzosa Emberiza schoeniclus
na sukces kojarzeniowy
1. Antyoksydacyjne właściwości flawonoidów
8.
prof. dr hab. Grzegorz Bartosz
dr hab. Izabela Sadowska-Woda
2. Aktywność przeciwnowotworowa inhibitorów glikolizy
3. Modyfikacja procesu starzenia się komórek in vitro przez
inhibitory nieenzymatycznych modyfikacji białek
1.Przekaz kulturowy i funkcja dialektu w śpiewie ptaków
2.Zróżnicowanie przestrzenne w śpiewie trzciniaka
9.
dr hab. Ewa Węgrzyn
3.Wykorzystanie sieci komunikacyjnych u gatunków
sympatrycznych
4.Strategie składania jaj i determinacji płci piskląt w
asynchronicznych lęgach pokrzewki czarnołbistej
10.
dr hab. prof. UR Idalia Kasprzyk
11.
dr hab. Roma Durak
1. Zieleń miejska jako źródło alergenów-perspektywy
kształtowania
funkcji rekreacyjnej w mieście (współpraca dr Agata Ćwik)
2. Analiza warunków aerosanitarnych pomieszczeń użytku
publicznego
(współpraca dr Dorota Grabek-Lejko, dr Agata Tekiela)
1. Bionomia i ekologia wybranych gatunków mszyc.
2. Strategie rozwoju mszyc w stresie środowiskowym.
Download