Zagadnienia na egzamin magisterski

advertisement
Zagadnienia na egzamin magisterski
Z zakresu: Agrofagi a bezpieczeństwo żywności
1. Wyjaśnij działanie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i
paszach RASFF
2. Choroby kwarantannowe stanowiące największe zagrożenie dla bezpieczeństwa
żywnościowego
3. Mykotoksyny fuzaryjne i ich wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt. Metody
zapobiegania tworzeniu się mykotosyn fuzaryjnych w ziarnie zbóż
4. Mykotoksyny tworzone przez grzyby z rodzaju Aspergillus - ich występowanie i
wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt. Metody zapobiegania ich tworzeniu się w
żywności
5. Mykotoksyny tworzone przez grzyby z rodzaju Penicillium - ich występowanie oraz
wpływ na zdrowie człowieka i zwierząt. Metody zapobiegania ich tworzeniu się w
żywności
6. Sporysz – szkodliwość, warunki sprzyjające rozwojowi choroby, zapobieganie
7. Warzywa korzeniowe - grzyby pogarszające ich jakość i stanowiące zagrożenie dla
konsumentów
8. Choroby bulw stanowiące największe zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego
9. Grzyby stanowiące największe zagrożenie dla przechowywanego ziarna zbóż
oraz zdrowia konsumentów spożywających produkty mączne
10. Grzyby stanowiące zagrożenie dla konsumentów występujące na owocach
11. Bezpieczeństwo przechowywanej żywności w domach. Profilaktyczne metody
zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym.
12. Gryzonie jako szkodniki zagrażające bezpieczeństwu przechowywanej żywności.
13. Bezpieczeństwo przechowywanej żywności. Profilaktyczne metody zwalczania
szkodników sanitarnych.
14. Bezpośrednie metody walki ze szkodnikami sanitarno-higienicznymi.
15. Charakterystyka
najważniejszych
stawonogów
stanowiących
zagrożenie
epidemiologiczne oraz przyczyniających się do niszczenia przechowywanej żywności
16. Nasiona chwastów w płodach rolnych stanowiące zagrożenie dla zdrowia człowieka
17. Nasiona chwastów w paszach stanowiące zagrożenie dla zwierząt gospodarskich
Z zakresu: Biologiczne środki ochrony roślin
1. Entomopatogeniczne nicienie i ich wykorzystanie w praktyce rolniczej.
2. Drobnoustroje wykazujace zdolności nadpasożytnictwa i ich wykorzystanie w
ochronie roślin.
3. Mechanizmy mykopasożytniczego oddziaływania grzybów.
4. Czynniki warunkujące zasiedlenie rizosfery roślin przez drobnoustroje glebowe.
5. Biologicznie czynne metabolity produkowane przez drobnoustroje ograniczające
rozwój fitopatogenicznych bakterii i grzybów.
6. Środki agrotechniczne możliwe do wykorzystania w celu uzyskania efektu naturalnej
odporności gleb tzw. "suppressive soils" na zasiedlenie przez patogeny.
7. Cechy fizjologiczne bakterii rizosferowych warunkujące uzyskanie ograniczenia
rozwoju patogenów roślin.
8. Środki biologiczne stosowane w ochronie sadów przed szkodnikami.
9. Wymień znane ci sposoby zwalczania biologicznego i omów jeden z nich.
10. Wykorzystanie kruszynka do zwalczania jaj motyli, sposoby aplikacji.
11. Biopreparaty zawierające Bacillus thuringiensis, mechanizm działania, zakres
zwalczanych organizmów.
12. Biopreparaty wirusowe, mechanizm działania, zakres zwalczanych organizmów.
13. Biologiczne zwalczanie przędziorków pod osłonami.
14. Biologiczne zwalczanie mączlika szklarniowego pod osłonami.
15. Biologiczne zwalczanie mszyc pod osłonami.
16. Wykorzystanie trzmieli do zapylania roślin pod osłonami i w sadach.
Z zakresu: Epifitozy
1. Czynniki środowiska wpływające na rozwój epifitoz.
2. Człowiek a rozwój epidemii.
3. Agrotechnika a rozwój epifitoz.
4. Odporność pionowa i oporność pozioma a ryzyko wystąpienia choroby na dużych
areałach upraw.
5. Nabyta odporność systemiczna (SAR)– mechanizm powstawania oraz wpływ na
tempo szerzenia chorób.
6. Systemiczna odporność indukowana (ISR) jako istotny element obrony przed
chorobami.
7. Reakcje nadwrażliwości u roślin.
8. Cząstki sygnalne związane z obroną roślin.
9. Przedinfekcyjne substancje odpornościowe u roślin – prohibityny, inhibityny.
10. Substancje odpornościowe poinfekcyjne - postinhibityny i fitoaleksyny.
11. Mechanizm zakazania roślin przez pasożyty obligatoryjne. Teoria Flora -gen na gen.
12. Mechanizmy obrony roślin przez szkodnikami.
13. Elementy biochemiczne i strukturalne wpływające na odporność bierną.
14. Ochrona biologiczna jako jedna z metod ochrony roślin.
15. Zmiany chorobowe progresywne i regresywne u roślin.
Download