czynniki biologiczne w służbie zdrowia

advertisement
CZYNNIKI
BIOLOGICZNE
W SŁUŻBIE
ZDROWIA
Tomasz Gorzelanny
PODSTAWY PRAWNE
• Dyrektywa
Unii
z 18.09.2000 r.
Europejskiej
nr
2000/54/WE
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2005 r.
w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia
w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników
zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005r., nr 81,
poz. 716)
BIOAEROZOL
Układ dwu lub trójfazowy składający się z
fazy rozpraszającej (powietrza) i fazy
rozproszonej stałej lub ciekłej.
Faza rozproszona może zawierać
drobnoustroje czyli substancje organiczne
pochodzące od ludzi lub zwierząt a także
cząstki stałe
BIOAEROZOLE
•
•
•
•
•
•
Cząstki stałe:
Nasion
Pyłki roślin
Kurz
Grzyby i zarodniki
Wirusy
Przetrwalniki bakteryjne
WIELKOŚĆ CZĄSTEK
BIOAEROZOLI
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują
-drobnoustroje komórkowe,
- pasożyty wewnętrzne,
- jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji
lub przenoszenia materiału genetycznego,
- hodowle komórkowe, które mogą być przyczyną
zakażenia, alergii lub zatrucia
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
WIRUSY
- mają zdolność wzrostu i rozmnażania się
jedynie wewnątrz zakażonej żywej komórki
- drogi rozprzestrzeniania się: kropelkowa,
przewód pokarmowy, pozajelitowa,
bezpośredni kontakt z wydalinami chorego
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
BAKTERIE
- drobnoustroje jednokomórkowe, rozmnażają się przez
podział
- dzielą się na podstawie ich zdolności do barwienia się
metodą Grama na bakterie G (-) i G (+)
- drogi rozprzestrzeniania się:
drogi oddechowe, układ pokarmowy,
uszkodzone błony śluzowe i skóry
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
GRZYBY
- mogą powodować zakażenia ogólne jak
i miejscowe np. na skórze
STAWONOGI
- pyły, wydaliny oraz inne drobne cząstki mogą
powodować choroby alergiczne układu
oddechowego wywoływane przez np. owady,
pająki, skorupiaki
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
RIKETSJE
- Drobnoustroje bakteriopochodne
- Zajmują pośrednie miejsce między wirusami
i bakteriami
- Drogi rozprzestrzeniania się:
poprzez wszy, pchły, kleszcze
(np. dur plamisty)
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
MYKOPLAZMY
- drobnoustroje mniejsze od bakterii
- posiadają metabolizm podobny do
bakteryjnego
- wywołują tzw. nietypowe zapalenie płuc
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
PIEROWTNIAKI
- Jednokomórkowe organizmy zwierzęce
- Wydzielają do środowiska enzymy oraz
toksyczne i antygenowe substancje, które
wywołują przyczyny objawów klinicznych
np. toksoplazmoza
CZYNNIKI BIOLOGICZNE
ROBAKI PASOŻYTNICZE
- Oddziałowują chorobotwórczo w postaci
dorosłej jak i larwalnej
- Drogi zakażenia: droga pokarmowa
(poprzez połkniecie)
np. owsica, glistnica, tasiemczyce i włośnica
Zagrożenia dla zdrowia
pracownika
• Choroby zakaźne i inwazyjne (powodowane
przez wirusy bakterie, pasożyty)
• Alergie (grzyby, pył organiczny)
• Zatrucie toksynami (wdychane mikroorganizmy)
• Działania drażniące
• Działania rakotwórcze
SZKODLIWE CZYNNIKI
BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU
GRUPA
ORGANIZMÓW
WIRUSY
BAKTERIE
LICZBA
ZNANYCH
GATUNKÓW
SZACUNKOW
LICZBA
GATUNKÓW
PROCENT
ZNANYCH
GATUNKÓW
4760
40000
12
5
5000
130000
GLONY
40000
69000
1500000
PIERWOTNIAKI
40000
100000
GRZYBY I
POROSTY
Razem
158760
60000
1830000
4
67
31
9
NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE
ZDROWIA DROGI PRZENOSZENIA
Powietrzna/Powietrzno-kropelkowa
(gruźlica, grypa, odra)
Przez krew i inne płyny ustrojowe
(zapalenie wątroby typu B i C, HIV)
NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE
ZDROWIA DROGI PRZENOSZENIA CD.
Przez bezpośredni kontakt
(opryszczka)
Pokarmowa
(zapalenie wątroby typu A, Salmonella)
RYZYKO NARAŻENIA ZAWODOWEGO
PERSONELU MEDYCZNEGO
•
•
•
•
Ukłucie zakrwawioną igłą – 80%
Zranienie narzędziami chirurgicznymi – 8%
Kontakt krwi lub wydzielin z uszkodzoną skóra – 7%
Kontakt krwi lub wydzielin z błoną śluzową –5%
ZAKAŹNOŚĆ NOSICIELI
HBV
HIV
0,00004 ml - ilość krwi potrzebna - 0,1 ml
do zakażenia
KLASYFIKACJA CZYNNIKÓW
BIOLOGICZNYCH ZE WZGLĘDU NA
STOPIEŃ ZAGROŻENIA
Grupa
Zagrożenia
Wystąpienie
choroby
Grupa zagrożenia
1
Mało
prawdopodobne
Grupa zagrożenia
3
Istotne zagrożenie
pracowników
ciężką chorobą
Grupa zagrożenia
2
Grupa zagrożenia
4
Możliwe
Istotne zagrożenie
pracowników
ciężką chorobą
Możliwość
rozprzestrzeniania
w populacji
Profilaktyka
i/lub leczenie
Mało
prawdopodobne
Zazwyczaj
możliwe
Bez znaczenia
Wysoce
prawdopodobne
Wysoce
prawdopodobne
Nie jest
wymagane
Zazwyczaj
możliwe
Zazwyczaj
niemożliwe
METODY PROFILAKTYKI
• TECHNICZNE
• ORGANIZACYJNE
• MEDYCZNE
METODY PROFILAKTYKI
TECHNICZNE
• Urządzenia i środki do mycia i dezynfekcji
METODY PROFILAKTYKI
TECHNICZNE
• Oddzielne pomieszczenia do spożywania
posiłków
• Szatnie
METODY PROFILAKTYKI
TECHNICZNE
• Zapewnienie pracownikom właściwych
pomieszczeń higieniczno–sanitarnych
i środków higieny
METODY PROFILAKTYKI
TECHNICZNE
• Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
• Nowoczesne systemy wentylacyjne
METODY PROFILAKTYKI
TECHNICZNE
• Powierzchnie podłóg, ścian, blatów łatwo
zmywalne i odporne na działanie środków
chemicznych
METODY PROFILAKTYKI
TECHNICZNE
• Bezpieczny system składowania i transportu
odpadów medycznych
METODY PROFILAKTYKI
TECHNICZNE
• Bezpieczny sprzęt i narzędzia
• Zakaz ponownego nakładania nakładki na igłę
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka
zawodowego
METODY PROFILAKTYKI
TECHNICZNE
• Bezpieczny system składowania ostrych
narzędzi
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Mycie rąk przed i po pracy oraz po kontakcie
z pacjentem lub materiałem biologicznym
• Właściwe zachowanie w przypadku
niebezpiecznego zdarzenia z udziałem
czynnika biologicznego
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Bezpieczne postępowanie z próbkami
materiału biologicznego i odpadami
medycznymi
• Nie pipetowanie ustnie
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Dezynfekcja i sterylizacja aparatury oraz
narzędzi i sprzętu medycznego
STERYLIZACJA ENDOSKOPÓW
• Manipulacja przy zlewie ,,brudnym” (płukanie wodą,
czyszczenie szczotką itp.)
• Sterylizacja (zanurzenie do płynu na 2 godziny)
- po 15 min ginie wirus HIV
- po 1 godzinie ginie wirus HBV
- po 2 godzinach giną sporydia
• Manipulacje przy zlewie ,,czystym” (płukanie wodą
jałową)
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Unikanie czynności prowadzących do
tworzenia bioaerozoli
• Zakaz spożywania posiłków na stanowisku
pracy
• Instrukcje stanowiskowe
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Zakaz noszenia prywatnej
odzieży w pracy oraz
prania odzieży służbowej
w domu
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Oznakowanie miejsc w których mogą
występować zagrożenia biologiczne
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Stosowanie wszelkich dostępnych środków
zapobiegawczych eliminujących lub
ograniczających stopień zagrożenia ze strony
czynników biologicznych
METODY PROFILAKTYKI
ORGANIZACYJNE
• Prowadzenie rejestru pracowników narażonych oraz rejestru prac
narażających na szkodliwe czynniki biologiczne zakwalifikowane
do 3 i 4 grupy zagrożenia
METODY PROFILAKTYKI
MEDYCZNE
• Przeprowadzanie badań medycznych
narażonych na czynniki biologiczne
• Szczepienia ochronne
• Profilaktyka poekspozycyjna
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download