Szkolny program profilaktyki

advertisement
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OZORKOWIE
Obowiązujący od 01 września 2015 r.
Nowelizacja przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej ...…/15/16
z dnia 19.01.2016 r.
Opracowany przez:
Zespół ds. Profilaktyki
Członkowie:
Kwaśniak Jarosława
Kostecka Jolanta
Mikołajczyk Joanna
Piestrzeniewicz Kamila
Program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu
życia, bez potrzeby stosowania używek; ma kształtować właściwe postawy życiowe, jak
również przeciwdziałać agresji, sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole.
Szkolny program profilaktyki został opracowany w oparciu o aktualne przepisy prawa
oświatowego i uwzględnia elementy profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Poniższy program profilaktyki:
1. Jest związany z głównymi blokami Programu Wychowawczego szkoły oraz treściami
zawartymi w planach pracy wychowawców.
2. Odpowiada na realne problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole, w klasie
i środowisku.
3. Formy i sposoby działań zakresu profilaktyki uniwersalnej dostosowane są do wieku
uczniów, ich możliwości psychofizycznych i edukacyjnych.
CELE GŁÓWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI:
1. Tworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły wolnej od zagrożeń.
2. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym, agresji i przemocy oraz przeciwdziałanie
nałogom wśród uczniów.
3. Wypracowywanie postaw i wartości pomagających w zachowaniu zdrowia fizycznego
i psychicznego.
4. Ograniczanie i likwidowanie barier komunikacyjnych, zwiększanie umiejętności
współżycia z otoczeniem.
5. Stwarzanie warunków do pełnego, prawidłowego rozwoju uczniów i ich
funkcjonowania społecznego.
6. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej
interwencji profilaktycznej w celu zapobiegania i w przypadku podejmowania przez
uczniów zachowań ryzykownych.
CELE SZCZEGÓŁOWE
- kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych;
- wyrabianie prawidłowych nawyków oraz postaw warunkujących zachowanie
i pielęgnowanie zdrowia;
- ukazywanie uczniom różnorodnych zagrożeń, które mogą występować w najbliższym
otoczeniu;
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, a także
zapobiegania ich powstawaniu;
- budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie oraz akceptacji innych poprzez
budowanie właściwych relacji z rówieśnikami i najbliższym otoczenie;
- monitorowanie sytuacji rodzinnej wychowanków, zapobieganie wagarom i niepowodzeniom
szkolnym;
- zagadnienia wszelkich uzależnień, uświadamianie uczniom konsekwencji stosowania
używek i środków psychoaktywnych, problemy związane z uzależnieniami od gier
komputerowych i hazardu;
- promowanie alternatywnych, prozdrowotnych form spędzania czasu wolnego;
- integrowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców we wspólnym działaniu na rzecz
przeciwdziałania agresji, eliminowanie zachowań agresywnych;
- udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
- uświadamianie zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji seksualnej (zakażenia chorobami
przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem AIDS);
- rozpoznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz miejsc, w których należy zachować rozwagę
i ostrożność (również cyberprzestrzeń);
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.
2. Współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń, a także
zapoznanie ich z działaniami szkoły wynikającymi z programu profilaktyki.
3. Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci.
4. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez kształcenie umiejętności samodzielnego
dokonywania właściwych wyborów i zachowań chroniących zdrowie własne i innych
ludzi.
5. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami oraz
odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
6. Budowanie systemu wartości dziecka – rozróżnianie dobra i zła, prawdy i fałszu, piękna
i brzydoty, kierowania się w życiu zasadami humanizmu.
7. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
8. Kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych.
9. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, uczenie się sposobów
radzenia sobie z nimi.
10. Uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków oraz konsekwencji niewłaściwych
postaw społecznych.
REALIZACJA PROGRAMU
Realizacja programu przebiega w obrębie trzech obszarów:
- działania ogólnoszkolne
- działania wewnątrzklasowe
- działania indywidualne
Szkolny program profilaktyki będzie realizowany:
- w korelacji z różnymi przedmiotami;
- w ramach zajęć edukacji społecznej, przyrodniczej, polonistycznej, lekcji przyrody, biologii,
wychowania fizycznego, rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej, edukacji dla
bezpieczeństwa, zajęć świetlicowych oraz godzin z wychowawcą klasy; w czasie zajęć
wychowania do życia w rodzinie; podczas przerw, zebrań z rodzicami oraz spotkań ze
specjalistami; w czasie spacerów, wycieczek i imprez okolicznościowych.
FORMY I METODY PRACY
- praca w parach;
- praca w małych grupach;
- mini wykłady;
- wykłady, prezentacje multimedialne;
- rozmowy indywidualne;
- rozmowy kierowane;
- pogadanki;
- prelekcje;
- dyskusje;
- „burze mózgów”;
- ćwiczenia integracyjne;
- zajęcia w ramach godzin wychowawczych;
- warsztaty;
- badania ankietowe;
- techniki uzupełniania zdań;
- gry i zabawy dydaktyczne;
- projekcje filmów;
- gazetki ścienne;
- uroczystości szkolne;
- apele i konkursy tematyczne.
Szkolny program profilaktyki będzie realizowany metodami:
- słownymi (pogadanka, rozmowa kierowana, opowiadania nauczyciela);
- eksponującymi (drama, odgrywanie ról, inscenizacje);
- praktycznymi (pokaz, ćwiczenia praktyczne, metody aktywizujące).
Oprócz zajęć w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy planowane są:
- konkursy;
- przedstawienia profilaktyczne;
- kąciki profilaktyczne w salach lekcyjnych;
- akcje i imprezy promujące zdrowy styl życia;
- szkolenia rady pedagogicznej z wybranych obszarów;
- zajęcia warsztatowe dla uczniów lub nauczycieli prowadzone przez psychologa lub
specjalistę z danej dziedziny;
- pedagogizacja rodziców.
OBSZARY SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
Obszar I. Higiena osobista i otoczenia.
1. Higiena ciała i jej zasady.
2. Czynności życiowe człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania
biologicznego.
3. Higiena miejsca pracy i odpoczynku.
Obszar II. Żywność i żywienie.
1. Zasady zdrowego odżywiania.
2. Estetyka przygotowywania i spożywania posiłków.
3. Zapobieganie zatruciom pokarmowym.
Obszar III. Aktywność ruchowa i umysłowa.
1. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
3. Profilaktyka zdrowia psychicznego.
Obszar IV. Profilaktyka uzależnień.
1. Choroby weneryczne i AIDS.
2. Używki (dopalacze, alkohol, narkotyki, nikotyna).
3. Profilaktyka uzależnienia od gier i hazardu.
Obszar V. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
1. Bezpieczne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna w niektórych urazach.
Obszar VI. Wagary i niska frekwencja.
Obszar VII. Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole.
1. Uczenie zdecydowanego reagowania na wszelkie przejawy agresji, nietolerancji
i wandalizmu.
2. Prawa i obowiązki człowieka.
3. Przemoc i procedury postępowania w stosunku do uczniów przejawiających
zachowania agresywne.
Obszar VIII. Życie w społeczności.
1. Poczucie własnej wartości.
2. Uczeń wśród innych.
3. Komunikowanie się – wyrażanie swoich potrzeb, uczuć i emocji w sposób
akceptowany społecznie.
Obszar IX. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
1. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi.
2. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych
przez uczniów.
3. Kształtowanie norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.
DOKUMENTOWANIE REALIZACJI PROGRAMU
Dokumentowanie realizacji programu odbywa się poprzez zapisy w dziennikach zajęć
edukacyjnych i odnotowywanie w sprawozdaniach zespołu ds. profilaktyki.
OCENA EFEKTYWNOŚCI PROGRAMU I EWALUACJA
Ocena efektywności szkolnego programu profilaktyki będzie odbywać się poprzez:
- obserwację zachowań uczniów;
- przeprowadzanie rozmów z uczniami na temat programu i ich postaw życiowych;
- zbieranie opinii od rodziców na temat funkcjonowania szkoły;
- analizę ocen z zachowania.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards