Czuję się zdrowo i bezpiecznie - Szkoła Podstawowa nr 13 w

advertisement
Szkoła Podstawowa nr 13
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Jeleniej Górze
Szkolny program profilaktyki
„Czuję się zdrowo i bezpiecznie”
realizowany w latach 2016-2019
Jelenia Góra 2016
WSTĘP
Człowiek jako istota społeczna nie potrafi żyć sam. Najlepiej rozwija się, uczy, pracuje,
gdy ma wokół siebie innych ludzi. Nie zawsze jednak potrafi docenić obecność drugiego
człowieka. W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom
zagrażającym
zdrowiu
i
bezpieczeństwu
uczniów
istnieje
konieczność
podjęcia
kompleksowych działań profilaktycznych na terenie szkoły. Według Zbigniewa B. Gasia :
“Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie
i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowe życie.”
Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 13 w Jeleniej Górze powstał w wyniku
diagnozy środowiska lokalnego, zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły i aktami
prawa oświatowego.
Misją naszego programu jest wychowanie uczniów naszej szkoły na ludzi rozumiejących
siebie i umiejących żyć z innymi i dla innych.
Program profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 13 jest nieodłącznym elementem statutu
Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze
oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana
działalność Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja
w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania
uczniów. Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą
rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia
społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych
za swoje zachowania. Realizacja programu profilaktyki jest przewidziana na trzy lata,
począwszy od roku szkolnego 2015/2016.
Podstawy prawne szkolnego programu profilaktyki
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
2.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156),
3.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 191
z p. zm.),
4.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),
5.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii
6.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ( Dz.U.z dnia 03 lutego 2011 r.),
7.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),
8.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. z 2012
r.poz. 124),
9.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.).
10.
Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249)
11.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach
żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1256)
12.
Konwencja o Prawach Dziecka - 20 listopada 1983, art. 3, 19 i 33
13.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U.2013 poz. 532)
14.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym. (Dz. U. 2015 poz. 1113)
15.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71b ust. 7 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 51 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 357),
16.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222).
Założenia programu:
Główne założenia programu koncentrują się wokół przeciwdziałania zachowaniom
ryzykownym i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną profilaktykę. Zadaniem Szkoły
jest wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które służą
powszechnie akceptowanym normom społecznym. Profilaktyka oraz stała diagnoza zachowań
uczniów będzie prowadzona na bieżąco w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy oraz
w ramach odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, w tym w formie przedstawień
i scenek z zakresu profilaktyki zachowań. Profilaktyka w Szkole w kolejnych trzech latach
będzie opierała się na następujących działaniach:
a)
wzmocnienie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także
z uczniem zdolnym,
b)
wzbogacenie
oferty
zajęć
pozalekcyjnych (koła
zainteresowań, zajęcia
wyrównawcze i wychowawcze, w oparciu o rzeczywiste potrzeby uczniów),
c)
wspomaganie
rozwoju
moralnego
(poszanowanie
uczniów
norm, wartości
i autorytetów),
d)
stwarzanie
uczniom
warunków
do
rozwijania
własnych
zainteresowań
oraz zaproponowanie im różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.
e)
wspomaganie
rodziców
w
prawidłowym
pełnieniu
przez
nich
funkcji
wychowawczych.
W celu realizacji założeń programu szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi
instytucjami:
a)
placówkami kulturalno-oświatowymi - ośrodek kultury, biblioteka publiczna, kino,
teatr, muzea i inne, poprzez uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze
profilaktycznym, udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym oraz udział
w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
b)
placówkami oświatowo-opiekuńczymi - poradnia
psychologiczno-pedagogiczna,
poradnia uzależnień w celu udzielania pomocy uczniom przejawiającym trudności
w zachowaniu i nauce, dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych, rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz udział w spotkaniach organizowanych
przez psychologów, pedagogów, lekarzy specjalistów,
c) wymiar sprawiedliwości - sąd, kuratorzy, policja w formie współpracy z kuratorem, sadem
rodzinnym
oraz
udział
w
zajęciach
prowadzonych
przez
policjantów
na
temat
przeciwdziałania agresji i przestępczości.
Cele:
1.
Zapobieganie rozwojowi niepożądanych zjawisk wśród uczniów,
2.
Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia,
3.
Upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat zdrowia psychicznego,
4.
Podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków zdrowotnych i społecznych
wszelkiego rodzaju uzależnień.
Cele szczegółowe:
1.
Prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli,
wychowawców i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania uzależnieniom.
2.
Dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki, zwrócenie uwagi na
niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem agresji i przemocy. Wyrabianie postawy
krytycznej wobec wszelkich przejawów zachowań agresywnych w szkole i poza nią.
3.
Propagowanie zdrowego trybu życia, promowanie zdrowej żywności, zapobieganie
zaburzeniom odżywiania.
4.
Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów poprzez kształtowanie właściwych
postaw, poczucia własnej wartości, umiejętności asertywnego zachowania się w sytuacjach
trudnych, związanych z działaniami niepożądanymi dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego
i innych, a także kształtowanie tolerancji i szacunku wobec mniejszości.
5.
Współpraca nauczycieli i rodziców w zakresie zapobiegania pojawianiu się
niepożądanych zjawisk wśród dzieci i młodzieży.
6.
Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego.
7. Propagowanie bezpiecznych zasad korzystania z komputera i internetu.
Zadania:
- realizacja zajęć poświęconych szkodliwości używek, dopalaczy itp.,
- systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów, promowanie
szacunku do języka ojczystego, przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych
szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i agresji,
- zapobieganie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży,
- wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek,
szkoleń, warsztatów, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży,
- doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia
sobie ze stresem, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii,
rozładowania negatywnych emocji, kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych,
- zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie
po przeprowadzonej diagnozie potrzeb,
- udział w Rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
- reakcja Szkoły na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.
Osoby odpowiedzialne za realizację programu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyrektor szkoły,
Wicedyrektor,
wszyscy nauczyciele,
pedagog,
pielęgniarka szkolna,
pracownicy szkoły,
rodzice,
samorząd uczniowski,
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,
Sąd Rodzinny,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Sanepid,
Policja,
Straż Miejska,
instytucje kulturalno – oświatowe,
I inne.
Ewaluacja programu:
•
•
•
•
•
obserwacje środowiska uczniowskiego,
rozmowy z rodzicami,
analiza zebranych opinii uczniów i rodziców,
bieżąca analiza dokumentów szkoły,
monitorowanie efektywności działań.
Spodziewane efekty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w Szkole,
wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (rzadziej używane wulgaryzmy),
utrwalenie zachowań asertywnych,
empatia,
wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,
dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne,
umiejętność organizowania czasu wolnego,
świadome i umiejętne korzystanie z komputera, internetu,
prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia,
zachowanie higieny osobistej,
sukcesy uczniów w Szkole.
Download