Program profilaktyki 2015-2018

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYKI
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26
W RADOMIU
NA LATA SZKOLNE
2015-2018
Wstęp
Program profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły i wspólnie
z programem wychowawczym realizuje cele wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu
profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja
w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów. Program profilaktyki w swoich
założeniach ma na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm
współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje zachowania.
Realizacja programu profilaktyki jest przewidziana na trzy lata, począwszy od roku szkolnego 2015/2016 .
Podstawa prawna:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia
1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej
w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226),
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U.
z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.),
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.
1356 ze zm.),
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z
2015 r.poz.875) poz. 124),
• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z
1996 r. Nr 10 poz. 55 ze zm.).
Założenia szkolnego programu profilaktyki
 aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń,
 rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych,
wycieczek, wyjść itp.,
 podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski,
współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych,
 uczulanie na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych,
 włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych,
 udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokalnym,
 stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 dalsze diagnozowanie potrzeb uczniów i wspieranie ich indywidualnych potrzeb,
 wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów.
Cele programu:








dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki,
systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów, w szczególności zachowań ryzykownych,
wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych postaw,
zwracanie uwagi na kulturalne zachowania,
zapobieganie i wdrażanie profilaktyki uzależnień ,
zapobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed cyberprzemocą,
promowanie zdrowego trybu życia i zdrowej żywności,
utrwalenie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
Cele szczegółowe:
 wypracowanie szkolnego kodeksu dobrego wychowania,
 poznawanie zasad savoir-vivre'u w praktyce,
 systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów,
 promowanie szacunku do języka ojczystego,
 przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań ryzykownych, w tym
 wszelkim przejawom przemocy i agresji,
 realizacja zajęć poświęconych szkodliwości używek, dopalaczy,
 zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb,








przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu przy komputerze,
kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i zasad moralnych,
doskonalenie umiejętność efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,
budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości,
zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia,
rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych emocji,
kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń,
w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci i młodzieży.
Zakres działań.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Profilaktyka zdrowia.
Przeciwdziałanie agresji i przemocy.
Wzmacnianie pozytywnych zachowań.
Profilaktyka uzależnień-nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze.
Komunikacja i umiejętności interpersonalne.
Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
warsztatów,
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
L.p Zadania
.
1. Bezpieczna droga do szkoły,
bezpieczeństwo w życiu
codziennym.
2
Sposób realizacji
Termin
Zajęcia według planu pracy wychowawcy.
Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy
realizowane w każdej klasie.
Spotkania z przedstawicielami policji w klasach I– VI
na bieżąco
Kształtowanie zdrowej osobowości Rozwijanie samoświadomości-" Ja i inni".
ucznia pod względem emocjonalnym Uczymy się lepiej rozumieć siebie samych i innych.
i społecznym.
Kształtowanie poprawnej komunikacji-program "Savoirvivre".
Opracowanie kodeksu dobrego wychowania- ogłoszenie
konkursu szkolnego.
3. Szkodliwość zachowań
Osoby
odpowiedzialne i
współpracujące
wychowawcy,
nauczyciele,
po ustaleniu rodzice,
zaproszeni goście
(policjant, strażak)
na bieżąco,
wychowawcy
pedagog
styczeń, luty
Cykl zajęć wychowawczych z wykorzystaniem
na bieżąco
prezentacji multimedialnych, zajęć psychoedukacyjnych,
spektakli profilaktycznych.
wychowawcy
pedagog
4. Eliminowanie wulgaryzmów.
Stałe monitorowanie zachowań uczniów ze zwróceniem
szczególnej uwagi na używane przez nich słownictwo.
cały rok
nauczyciele
5.
Przeprowadzenie ćwiczeń symulujących zachowania w
sytuacjach konfliktowych, problemowych, przykłady
radzenia sobie w sytuacji konfliktu
w ciągu roku wychowawcy
szkolnego
pedagog,
Stosowanie na co dzień wewnątrzszkolnego systemu
nagród i kar oraz klasowych regulaminów i ustaleń.
cały rok
ryzykownych, w tym wszelkich
przejawów przemocy i agresji.
Radzenie sobie w sytuacjach
konfliktowych
6. Motywowanie uczniów do
właściwego zachowania poprzez
system nagród i kar.
dyrekcja,
wychowawcy,
nauczyciele,
rodzice
7. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o
Diagnoza i organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
rozwijających uczniowskie pasje i zainteresowania oraz
zajęć wyrównawczych i specjalistycznych
wrzesieńczerwiec
dyrektor,
wychowawcy,
nauczyciele
Zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w
Internecie, uzależnieniom od komputera, świadomego
korzystania z komputera:
Klasy 1-3 - Program "Sieciaki"
Klasy 4-6- "Cyber przemoc"
cały rok
nauczyciele zajęć
komputerowych,
wychowawcy
9. Promowanie zdrowego stylu życia.
Zajęcia dotyczące zasad zdrowego trybu życia- ruch,
higiena osobista, dbałość o zdrowie, właściwe
odżywianie- program "Śniadanie daje moc" oraz
program Tesko dla szkół- "Przyszłość na talerzu".
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, konkursów,
zawodów sportowych, kół zainteresowań.
Pogadanki pielęgniarki .
cały rok
wychowawcy,
nauczyciele,
p. I. Marek
p. A. Lutek
pielęgniarka
10. Profilaktyka uzależnień
Przeprowadzenie cyklu zajęć uświadamiających uczniom w ciągu roku
niebezpieczeństwo zażywania narkotyków, dopalaczy.
Zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu i palenia
tytoniu
11. Postawy tolerancji, demokracji-
Realizacja zajęć wychowawczych z zastosowaniem
metod aktywizujących i prezentacji multimedialnych.
Cykl zajęć na temat tolerancji wobec wyglądu i koloru
skóry- przeciwdziałanie dyskryminacji.
w ciągu roku wychowawcy ,
szkolnego
pedagog,
Przeprowadzenie zajęć wychowawczych
uświadamiających uczniom istotę asertywności i
właściwego jej rozumienia. Przykłady zachowań
empatycznych
w ciągu roku wychowawcy
specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
8.
Ochrona uczniów przed
niepożądanymi treściami w
Internecie oraz brutalnymi
programami i grami komputerowymi
utrwalanie zasad moralnych i
wartości.
12. Jak być asertywnym, a jak
empatycznym?
wychowawcy,
pielęgniarka,
nauczyciele
specjaliści
Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki:







ocena planowanych przedsięwzięć profilaktycznych dokonana będzie raz do roku,
ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów,
obserwacje,
wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami,
rozmowy wychowawcze,
opinie uczniów i rodziców,
analiza dokumentów Szkoły.
Spodziewane efekty:









zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w Szkole,
utrwalenie zachowań asertywnych,
empatia,
dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne,
umiejętność organizowania czasu wolnego
świadome i umiejętne korzystanie z komputera, internetu,
wzrost wiedzy uczniów i rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,
prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia,
sukcesy uczniów w Szkole.
Program profilaktyki został przyjęty do realizacji na zebraniu Rady Rodziców w dniu.....................................
Opracował zespól w składzie:
mgr Natalia Podsiadło
mgr Marzanna Wąsik
Download