Szkolny Program Profilaktyki 2016-2017

advertisement
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
ANGLOJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
OXFORD PRIMARY SCHOOL
2016/2017
PODSTAWY PRAWNE













Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016, poz. 1010)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013r., poz. 532).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875)
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).
Ustawia o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485; z późniejszymi zmianami). Ostatnia zmiana: Ustawa z dnia 8 października 2010 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz.1396)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390 z późn. zm.).
Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1977 r. w sprawie form i metod działania Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i
przestępczości nieletnich.
Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109; z późn. zm.).
Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity ‐ Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).
Dokumenty wewnątrzszkolne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.
ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU
Działania profilaktyczne mają pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem,
rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.). U podstaw tych strategii leży przekonanie, że ludzie, nawet dysponujący odpowiednią wiedzą, podejmują
zachowania ryzykowne z powodu braku wielu umiejętności niezbędnych w życiu społecznym. Te deficyty uniemożliwiają im budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi,
odnoszenie sukcesów, np. zawodowych. Skuteczna profilaktyka jest optymalnym sposobem hamowania rozwoju lub ograniczania skali zjawisk uznanych za dolegliwe społecznie. Dlatego też
tak duży nacisk kładzie się na profilaktykę w szkole.
Działania profilaktyczne mają na celu:
- wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
- ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,
- inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Realizowane są poprzez następujące rodzaje działań:
• informacyjne,
• edukacyjne,
• integracyjne,
•
•
wdrażające ustalone umiejętności,
interwencyjne.
NASZA SZKOŁA
Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford Primary School działa od 1 września 2011r., przy czym w okresie 01.09.2011-02.08.2012 nosiła nazwę Niepublicznej Szkoły Podstawowej
Erasmus w Bielsku-Białej. Obecnie zacieśniamy relacje uczeń – rodzic – szkoła (nauczyciel) i poznajemy się wzajemnie, mając na uwadze ewentualne zagrożenia. Oczywiście reagujemy na
wszystkie apele, czy problemy, które dotyczą szkół i placówek oświatowych, chociaż nie wszystkie bezpośrednio wiążą się z naszym środowiskiem uczniowskim. Jesteśmy świadomi zagrożeń
dotyczących młodzieży i bacznie analizujemy wszystkie sytuacje, aby ustrzec nasze dzieci przed ewentualnym zagrożeniem, czy uzależnieniami.
Program profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Szkoły. Stanowi spójną całość z programem wychowawczym i szkolnym zestawem programów nauczania,
których treści są powiązane i wynikają z siebie. Program profilaktyki opisuje w sposób całościowy treści oraz działania całej społeczności szkolnej. Program ten odpowiada na realne problemy
i zagrożenia mogące pojawić się w szkole i jej środowisku. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o
charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Zawiera konkretne działania profilaktyczne zgodnie z potrzebami uczniów i wspiera ich oraz środowisko rodzinne
w rozwoju społecznym, emocjonalnym, zawodowym i estetyczno-moralnym. Program profilaktyki Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej Oxford Primary School poddany będzie
monitorowaniu i ewaluacji wraz z programem wychowawczym szkoły w zależności od zaistniałych potrzeb.
CELE OGÓLNE PROGRAMU
1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów.
2. Promowanie zdrowego stylu życia.
3. Profilaktyka uzależnień – kształtowanie umiejętności asertywnych oraz wskazywanie negatywnych skutków uzależnień.
4. Ukazywanie pozytywnych form rozładowywania napięć emocjonalnych, rozwijanie prawidłowych form werbalizacji własnych potrzeb i uczuć.
5. Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do nauki, właściwego zachowania i własnego rozwoju.
6. Budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny.
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
L.p. Zadanie
1.
Bezpieczeństwo w
szkole
Sposób realizacji
Termin
Osoby odpowiedzialne i
współpracujące
Opieka nad uczniami, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Cały rok szkolny
Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog szkolny, Dyrektor
Zapewnienie opieki podczas zajęć dydaktycznych, a także pozalekcyjnych oraz
nadobowiązkowych, w czasie przerw, podczas zajęć poza terenem Szkoły,
również w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę
Omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach wychowawczych
Wrzesień
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
Znajomość podstawowych znaków drogowych i zasad ruchu drogowego. Według rozkładu materiału
z zajęć technicznych
Pogadanki, dyskusje
Cały rok według Kalendarza
Spotkanie z ratownikami medycznymi oraz wyjście do Komendy Miejskiej
Szkolnego
Państwowej Straży Pożarnej i innymi służbami mudurowymi
Wrzesień
Zapoznanie uczniów z bezpiecznym użytkowaniem komputerów
Omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania fizycznego.
2
Promocja zdrowia
Cały rok według
Omówienie z uczniami kwestii dotyczących zdrowego trybu życia
Organizacja zajęć dydaktycznych oraz włączenie się w ogólnopolskie akcje Kalendarza
Szkolnego
promujące zdrowy tryb życia
Zwrócenie uwagi nauczycieli na konieczność prawidłowej postawy podczas Cały rok
siedzenia w ławce
Angażowanie uczniów w zajęcia sportowe
Promowanie zdrowego stylu życia przez właściwą organizację czasu wolnego.
Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog szkolny, Dyrektor
3
Profilaktyka
uzależnień
Zapoznanie uczniów, rodziców, nauczycieli z podstawową wiedzą o
Według potrzeb
uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy
Cały rok
Kształtowanie poczucia własnej wartości i umiejętność wyrażania postawy
asertywnej
Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, szukania odpowiednich
rozwiązań w trudnych sytuacjach
Przekazywanie, w sposób wyważony, umiejętny z dostosowaniem do wieku
uczniów, informacji na temat palenia papierosów, picia alkoholu, narkomanii,
lekomanii oraz dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
Przeciwdziałanie uzależnieniu od komputera – pogadanki, materiały
informacyjne
Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie.
Przestrzeganie przed cyberprzemocą
Umiejętne i krytyczne korzystanie z massmediów.
Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog szkolny, Dyrektor
4.
Profilaktyka agresji i Nauka właściwego wyrażania swoich uczuć i emocji
przemocy w szkole Nabywanie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i panowania nad
nimi. Uczenie empatii. Rozwiązywanie konfliktów i problemów bez użycia
siły
Spotkania z pedagogiem – obserwacja uczniów, zajęcia, rozmowy
indywidualne.
Wykorzystywanie i tworzenie filmów edukacyjnych i profilaktycznych.
Cały rok
Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog szkolny, Dyrektor
5.
6.
Motywacja do nauki Organizowanie uroczystości, konkursów oraz imprez klasowych, szkolnych.
Udział w uroczystościach pozaszkolnych
Właściwe
Motywowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych, zawodów sportowych,
zachowanie
działań społecznych
Integracja klasowa i szkolna
Nauka koleżeństwa, przyjaźni, współpracy w grupie
Zajęcia rozwijające relacje interpersonalne
Uwrażliwienie na potrzeby innych – chorych, niepełnosprawnych, słabszych
Zwrócenie uwagi na potrzeby zwierząt i sposoby pomocy im
Prowadzenie rozmów z rodzicami i uczniami na temat motywacji uczniów do
nauki
Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań
Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
Uświadomienie uczniowi jego mocnych i słabych stron
Wykorzystywanie alternatywnych metod poszerzania wiedzy.
Współpraca z
rodzicami
Według Kalendarza
Szkolnego
Cały rok
Cały rok
Spotkania – zebrania według harmonogramu, dni otwarte
Według Kalendarza
Spotkania z wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem szkoły na bieżąco, w Szkolnego
miarę potrzeb
Cały rok
Propagowanie praw dziecka w szkole i w domu. Doskonalenie współpracy z
rodzicami poprzez liczne spotkania i rozmowy. Przekazanie rodzicom oraz
nauczycielom materiałów prezentujących zagadnienia dotyczące budowanie
dobrych relacji z dzieckiem.
Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog szkolny, Dyrektor
Wychowawcy,
nauczyciele,
pedagog szkolny, Dyrektor
UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ
ANGLOJĘZYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OXFORD PRIMARY SCHOOL
Z DNIA 30 SIERPNIA 2016 R.
ZATWIERDZONO POWYŻSZY PROGRAM PROFILAKTYKI
Dyrektor Szkoły mgr Czesława Manowska
Download