Bezpieczne spędzanie czasu w szkole i poza szkołą

advertisement
Szkolny Program
Profilaktyki
dla Szkoły Podstawowej
w Pawlikowicach
Program został opracowany
przez pedagoga szkolnego
i zespół wychowawczy
I.
PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
Szkolny Program Profilaktyki powstał zgodnie z zasadami i zadaniami zawartymi w:
1. Statucie Szkoły
2. Szkolnym Programie Wychowawczym
oraz zasadami zawartymi w:
1. Konstytucji RP, Ustawie z dnia 7 września 1991r.
2. Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez Polskę w styczniu 1991 r.
3. Podstawie programowej
4. Rozporządzeniu MEN z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
5. Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem
6. Rozporządzeniu MEN z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
7. Rozporządzeniu MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624)
8. Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające poprzednie
rozporządzenie (Dz. U. Nr 10, poz. 96)
9. Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458)
10. Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie udzielania i
organizacji pomocy psychologiczni-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114)
11. Rozporządzeniu MEN z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226)
12. Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomani
13. Ustawie z dnia 10 czerwca 2010r o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca
2010r)
14. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
II.
CELE OGÓLNE PROGRAMU
1. Rozwijanie u uczniów wiedzy, umiejętności i zdolności do podejmowania
decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów.
2. Kształtowanie właściwych zachowań wynikających z kontaktów z dorosłymi i
rówieśnikami.
3. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podczas wszystkich form zajęć
realizowanych w szkole.
4. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.
5. Uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej.
6. Uświadomienie zagrożeń dla zdrowia w różnych sytuacjach.
7. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i troski o własne zdrowie.
III.
ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI
Program Profilaktyki tworzy spójną całość ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania,
Programem Wychowawczym Szkoły oraz Statutem Szkoły, kiedy treści profilaktyczne
włączone są do realizowanych programów na poszczególnych przedmiotach, podczas zajęć
pozalekcyjnych, na godzinach wychowawczych, zajęciach warsztatowych prowadzonych
przez pedagoga szkolnego, na zajęciach świetlicowych oraz pogadankach i prelekcjach
prowadzonych przez Policję. Działania o charakterze interwencyjnym podejmowane są
zawsze bezpośrednio w odpowiedzi na bieżące wydarzenia mające miejsce w szkole lub
najbliższym środowisku ucznia.
Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia treści kształcenia dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. Jest on zintegrowany
ze Statutem Szkoły i Programem Wychowawczym. Adresatami Szkolnego Programu
Profilaktyki są uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy nauczyciele. Opisuje on w sposób
całościowy wszystkie treści i działania o charakterze edukacyjnym wychowawczym,
profilaktycznym i opiekuńczym.
IV.
METODY REALIZACJI




aktywizujące jednostkę i środowisko
projektów
impresyjne i ekspresyjne
podające
V.
FORMY PRACY






programy informacyjno-edukacyjne
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
programy profilaktyczne
zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań
konkursy
pedagogizacja rodziców w ramach wywiadówek ogólnoszkolnych oraz
konsultacji z wychowawcami i pedagogiem szkolnym
 współpraca z instytucjami (szkoły, poradnie, Policja, Sołectwo)
 szkolenia Rady Pedagogicznej
VI.
OBSZARY DZIAŁAŃ
1. Bezpieczeństwo podczas wszystkich form zajęć realizowanych w szkole
i poza szkołą.
2. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, demoralizacji, agresji
i przemocy.
3. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
4. Aktywność fizyczna.
5. Profilaktyka uzależnień.
VII.
KRYTERIA SUKCESU
1. Uczniowie zachowują się bezpiecznie, przestrzegają regulaminu szkoły,
kontraktów klasowych.
2. Znają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
3. Wyrażają swoje emocje w sposób akceptowany.
4. Rozumieją potrzebę ruchu dla własnego zdrowia.
5. Korzystają z różnych form aktywności ruchowej.
6. Wdrażają właściwe nawyki żywieniowe.
7. Dbają o czystość swojego ciała, otoczenia i środowiska.
VIII.
EWALUACJA
Szkolny Program Profilaktyki realizowany będzie w latach 2015-2018 i zostanie poddany
ewaluacji. Podstawę do formułowania ocen z realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki
stanowią: sprawozdania z realizacji planów, analizy, zapisy w dokumentacji, badania
ankietowe, opinie i wnioski, zgłoszone innowacje i projekty działań, programy oraz
scenariusze.
Zadanie
Sposób realizacji
Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami
funkcjonowania szkoły:
-omówienie regulaminu szkolnego, kontraktów
klasowych oraz praw i obowiązków ucznia;
-przeprowadzenie pogadanek nt. zachowania
bezpieczeństwa na drodze, czasie dowozów i
odwozów, podczas gier i zabaw, podczas przerw
Bezpieczne
śródlekcyjnych, na wycieczkach szkolnych;
spędzanie czasu w
-spotkania uczniów z przedstawicielem Policji
szkole i poza szkołą
(bezpieczna droga do szkoły, kontakty z
nieznajomymi);
-bezpiecznie poruszamy się po drodze rowerem.
Odpowiedzia
lny
Termin
wychowawcy/ wrzesień/
pedagog /
październik
pracownik
Policji
wychowawcy, maj/czerwiec
nauczyciel
techniki
Budowanie udanych relacji z rówieśnikami i
dorosłymi (doskonalenie umiejętności
wychowawcy cały rok
komunikacji- sztuka negocjacji i prowadzenia
klas/ pedagog
Przeciwdziałanie
rozmów);
zachowaniom
-porozumiewanie się i współpraca z innymi,
szacunek dla siebie i innych, koleżeństwo i
ryzykownym,
przyjaźń;
demoralizacji,
agresji i przemocy, -przestrzeganie zakazu stosowania agresji i
przemocy (wyrabianie umiejętności empatii,
kształtowanie
tolerancji i asertywności);
pedagog
postaw, nawyków i -przeprowadzenie aktywnych przerwach.
umiejętności
wychowawcy
służących
Wzbogacanie wiedzy ucznia na tematy związane klas/ pedagog cały rok
z higieną psychiczną, radzeniem sobie ze stresem
bezpieczeństwu
i sytuacjami trudnymi;
uczniów
-motywowanie uczniów do podejmowania
właściwych wyborów;
-przezwyciężanie trudności w nauce i
przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym.
Wyrabianie nawyków higienicznych:
-dbanie o estetykę pomieszczeń lekcyjnych –
konkurs;
-pogadanki o higienie ciała, jamy ustnej
/przeprowadzanie fluoryzacji/;
- okresu dojrzewania pogadanki prowadzone na
lekcjach przyrody, godzinach wychowawczych i
Promocja zdrowia i
Wychowania do życia w rodzinie.
zdrowego stylu
życia
Wpływ wysiłku fizycznego na zdrowie:
-zorganizowanie ogólnoszkolnego dnia sportu;
wychowawcy cały rok
klas/opiekun
samorządu
szkolnego/
pielęgniarka
/nauczyciel
przyrody/WDŻ
wychowawcy cały rok
-wykonanie plakatów promujących zajęcia
wychowania fizycznego.
Kształtowanie właściwych nawyków
żywieniowych: -„Zastrzyk witamin każdego
dnia” – robienie przez uczniów sałatek
warzywno-owocowych;
- udział w programie „Warzywa i owoce w
szkole”;
-rola racjonalnego żywienia- pogadanka nt.
„Jestem tym co jem?”
Profilaktyka
uzależnień
klas/pedagog/
nauczyciel wf
wychowawcy cały rok
klas/pedagog
Pogłębienie wiedzy i świadomości na temat
wychowawcy
uzależnień od nikotyny, alkoholu i narkotyków klas/pedagog cały rok
oraz
Dopalaczy:
- udział w programie „Domowi detektywi”;
wychowawcy cały rok
Bezpieczny Internet:
klas/nauczyci
-pogadanki;
el informatyki
-udział w kursie e-learning.
Zmiany w Programie Profilaktyki zostały zatwierdzone na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej w dn.8.10.2015r.
Download