szkolny program profilaktyczny - Szkoła Podstawowa im. Marii

advertisement
SZKOLNY
PROGRAM PROFILAKTYKI
Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej
w Kosztowie
Uchwalony w porozumieniu z Radą Rodziców dnia 29.09.2011r.
SPIS TREŚCI
1. Wstęp.......................................................................................................3
2. Diagnoza i zasoby ...................................................................................3
3. Cele ..........................................................................................................4
4. Uwagi do realizacji.................................................................................4
5. Zadania profilaktyczne .........................................................................5
6. Spodziewane efekty ................................................................................6
7. Podstawy prawne do działań profilaktycznych ..................................7
8. Plan realizacji działań szkolnej profilaktyki .......................................8
9. Ewaluacja…………………………………………………………….12
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
2
1. WSTĘP
Niniejszy program profilaktyczny jest ściśle powiązany z programem wychowawczym
szkoły. Zwraca szczególną uwagę na kształcenie osobowości dzieci i młodzieży i wspieranie
ich rozwoju. Wynika to z założenia, że młody człowiek o prawidłowo rozwijającej się
osobowości będzie mniej skłonny do różnych zachowań ryzykownych, w tym związanych
z uzależnieniami. Uczeń przeżywa wiele sytuacji, które zmuszają go do szukania różnych
rozwiązań, podejmowania wyborów i działań. Dlatego należy nauczyć go, aby lepiej radził
sobie z rozwiązywaniem problemów życiowych bez nadmiernego napięcia, aby rozumiał
siebie i innych, umiał współżyć z innymi i potrafił znajdować w samym sobie oparcie
w trudnych sytuacjach.
2. DIAGNOZA I ZASOBY
Diagnozę środowiska szkolnego opracowano w oparciu o badania przeprowadzone
w naszej szkole
 ankiety,
 obserwacje zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych,
 rozmowy z wychowawcami, uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcją,.
Stwierdzono następujące problemy:

Naruszanie dyscypliny na lekcjach i przerwach,

Używanie wulgaryzmów, niska kultura osobista u uczniów,

Palenie papierosów,

Picie alkoholu,

Agresja słowna, przemoc psychiczna,

Agresja fizyczna,

Niszczenie mienia osobistego, szkolnego.
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
3
Zasoby - instytucje i osoby mogące wesprzeć szkolne działania profilaktyczne:
1.
Rada pedagogiczna (różne formy dokształcania, kursy – rozszerzenie wiedzy na temat
uzależnień, przemocy i agresji, komunikacji)
2.
Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
3.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
4.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5.
Pedagog szkolny
6.
Policja
3. CELE
1.
Budowanie bezpiecznej, życzliwej atmosfery w szkole.
2.
Zmniejszenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.
3.
Ograniczanie wulgarnego słownictwa wśród uczniów i rozwijanie kultury osobistej.
4.
Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
5.
Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za
własne zdrowie.
6.
Rozwijanie umiejętności kontroli emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
7.
Poznanie istoty i przyczyn stresu oraz wzmacnianie odporności uczniów na stres.
8.
Kształcenie umiejętności asertywnego zachowania w różnych sytuacjach społecznych.
9.
Uświadamianie zagrożeń jakie niosą uzależnienia.
10. Wdrażanie uczniów do wartościowego spędzania czasu wolnego.
11. Budowanie więzi ze szkołą.
12. Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły.
13. Rozwijanie odpowiedzialności u uczniów za własne słowa i czyny.
4. UWAGI DO REALIZACJI
Nasze działania obejmują dwa poziomy profilaktyki: profilaktykę pierwszorzędową
i profilaktykę drugorzędową.
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
4
•
Profilaktyka pierwszorzędowa – działania adresowane do ogółu uczniów. Celem jest
przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia.
Działania te realizowane są głównie w szkole, polegają na przekazywaniu informacji
o konsekwencjach zachowań ryzykownych oraz kształtowaniu ważnych umiejętności
życiowych (np. radzenia sobie ze stresem). Do zadań realizowanych na tym poziomie należy
również stwarzanie możliwości alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla uczniów.
•
Profilaktyka drugorzędowa - adresowana jest do grup podwyższonego ryzyka.
Celem jest ograniczenie głębokości i czasu trwania dysfunkcji. Zajęcia prowadzone
są w szkołach, ale również na terenie poradni psychologiczno - pedagogicznych, placówek
specjalistycznych, itp. Wykorzystywane są strategie: informacyjne, edukacyjne oraz
stosowana jest interwencja.
Program przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w Kosztowie. Realizowany
będzie poprzez:
- godziny do dyspozycji wychowawcy klasy;
- spotkania z pedagogiem szkolnym;
- spotkania z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- spotkania z funkcjonariuszami Policji;
- spotkania z rodzicami;
- prowadzenie zajęć profilaktycznych, zgodnie z przeszkoleniem nauczycieli;
- uroczystości i imprezy szkolne;
- apele okolicznościowe i „Dobre słówko”;
- pracę w kołach zainteresowań (sportowych, artystycznych, edukacyjnych);
- akcje profilaktyczne.
5. ZADANIA PROFILAKTYCZNE
 Dbanie o dobry klimat, atmosferę przyjazną dla ucznia, nauczyciela i rodzica, aby
szkoła stała się miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie, chętnie
uczęszczają do szkoły i aktywnie uczestniczą w jej życiu,
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
5
 wzajemne poszanowanie uczniów i nauczycieli,
 współpraca z rodzicami, różne formy wsparcia dla nich i uzyskiwanie pomocy od
rodziców,
 udzielanie przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów pomocy
uczniom
z trudnościami w nauce i zachowaniu,
 udzielanie przez
nauczycieli,
wychowawców, pedagogów pomocy uczniom
z problemami rodzinnymi,
 praca z uczniem nad prawidłową komunikacją międzyludzką,
 uczenie walki ze stresem,
 wskazywanie wartościowych form spędzania czasu wolnego, uczenie odpowiedniego
gospodarowania czasem wolnym,
 stworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
 ćwiczenie umiejętności asertywnych podczas nacisków grupy rówieśniczej (dotyczy
zachowań destrukcyjnych w grupie)
 współpraca wychowawców, rodziców z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania
problemu niedostosowania społecznego uczniów,
 reagowanie wszystkich pracowników szkoły na negatywne zachowanie uczniów,
 Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie u uczniów odpowiedzialności za
własne zdrowie,
 nawiązywanie współpracy z instytucjami i osobami, które mogą wesprzeć szkołę
w profilaktyce.
6. SPODZIEWANE EFEKTY
 zmniejszenie przemocy i agresji w szkole, wulgaryzmów wśród uczniów,
 wzrost wiedzy u uczniów i rodziców na temat uzależnień i zagrożeń z nimi
związanych oraz sposobów radzenia sobie z nimi,
 dokonywanie przez uczniów wartościowych wyborów i przejawianie pozytywnych
zachowań,
 rozwinięcie u uczniów postawy współodpowiedzialności i rozumienia siebie i innych,
 stworzenie u uczniów poczucia bezpieczeństwa w szkole ,
 poprawa kultury wśród uczniów,
 identyfikowanie się rodziców i uczniów ze szkołą,
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
6
 przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia i dokonywanie wartościowych wyborów
spędzania czasu wolnego,
 zmniejszenie zjawiska niszczenia mienia szkolnego.
7. PODSTAWY PRAWNE DO DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (zm. 01.09.2011r. Dz.U.09.56.458)

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (zm. 15.04.2011r. Dz.U. 2011 nr 105 poz.
614)

Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r. dot. Ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (zm. 09.02.2007r. Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222)



Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.2004r. (zm. 03.12.2010r. Dz.U.
2011 nr 6 poz. 19)
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 9.11.1995r.
(zm. 08.04.2010r. Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529)
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26.10.1982r. (zm. 16.07.2009r. Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1175)
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
7
8. PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI
Zdiagnozowa
ne problemy
Osoby
odpowiedzialne
Zadania
Sposoby realizacji
Spodziewane efekty
Naruszanie
dyscypliny na
lekcjach i
przerwach
Reagowanie na wszelkie negatywne i
zagrażające sytuacje występujące w
szkole.
Dyżury nauczycieli na przerwach
Zapobieganie bezkarności poprzez
spotkania uczniów
z przedstawicielem policji
Solidne rozliczanie uczniów
z zachowania w czasie lekcji i
przerw przez wychowawców i
nauczycieli.
Zmniejszenie ilości
uczniów
naruszających
dyscyplinę na lekcjach
i przerwach.
Dyrektor
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog szkolny
Rodzice
Wulgarne
słownictwo
Reagowanie na niewłaściwe
słownictwo uczniów.
Informowanie rodziców o zachowaniach ich
dzieci, wspólne oddziaływania.
Stosowanie strategii działań
wychowawczych, zapobiegawczych i
interwencyjnych.
Zapoznanie uczniów z wiedzą na temat
odpowiedzialności karnej nieletnich.
Wykorzystanie zeszytów wychowawcy jako
narzędzia do kontroli zachowań
pozytywnych i negatywnych.
Przestrzeganie regulaminu przerw.
Systematyczne monitorowanie zachowania
uczniów-konkurs „Super- klasa”
Rozmowy z uczniami. Konkurs „Superklasa. Kreowanie pozytywnych relacji
interpersonalnych uczniów na lekcjach
wychowawczych, profilaktycznych, apelach
okolicznościowych i uroczystościach
szkolnych.
Dbanie o używanie zwrotów
grzecznościowych.
Poszerzanie zdolności językowych uczniów
na języku polskim, kołach zainteresowań.
Prowadzenie lekcji wychowawczych,
wykorzystanie filmów edukacyjnych.
Wdrażanie programów profilaktycznych.
Gazetka profilaktyczna.
Rozmowy z uczniami, rodzicami.
Zmniejszenie ilości
uczniów stosujących
wulgarne słownictwo.
Dyrektor
Wychowawcy
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog szkolny
Rodzice.
Zmniejszenie ilości
uczniów
palących papierosy.
Dyrektor
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog szkolny
Rodzice.
Motywowanie do pozytywnych
zachowań
Palenie
papierosów
Obiektywne informowanie
o skutkach palenia papierosów.
Diagnoza przyczyn sięgania przez
uczniów po używki.
Picie alkoholu
Kontrola trudności w nauce uczniów.
Alternatywne sposoby spędzania
czasu wolnego przez uczniów.
Zapobieganie nudzie i poszukiwaniu
nieformalnych grup wsparcia.
Obiektywne informowanie
o skutkach picia alkoholu.
Diagnoza przyczyn sięgania przez
uczniów po używki.
Kontrola trudności w nauce uczniów.
Zapobieganie nudzie i poszukiwaniu
nieformalnych grup wsparcia.
Promowanie zdrowego stylu życia.
Agresja
słowna,
przemoc
psychiczna
Uczenie uczniów empatii,
poszanowania praw innych.
Agresja
fizyczna
Konsekwentne i jednolite działanie
wychowawców i rodziców w
przypadku agresywnych zachowań
dziecka.
Kształtowanie umiejętności
komunikacyjnych uczniów.
Kształtowanie realnej samooceny u
uczniów.
Proponowanie alternatywnych
sposobów rozładownia negatywnych
Zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska.
Koła zainteresowań.
Zachęcanie do uprawiania sportu i turystyki.
Udział uczniów w akcjach profilaktycznych.
Prowadzenie lekcji wychowawczych,
wykorzystanie filmów edukacyjnych.
Wdrażanie programów profilaktycznych.
Gazetka profilaktyczna.
Udział uczniów w akcjach
antyalkoholowych.
Rozmowy z uczniami, rodzicami.
Koła zainteresowań.
Zachęcanie do uprawiania sportu i turystyki.
Imprezy sportowe wg kalendarza.
Prowadzenie lekcji wychowawczych,
wykorzystanie filmów edukacyjnych.
Wdrażanie programów profilaktycznych.
Rozmowy z uczniami i rodzicami na temat
ich zachowania.
Pogadanki z pedagogiem szkolnym.
Prowadzenie lekcji profilaktycznych (przez
zaproszonych psychologów, pedagogów).
Rozmowy z uczniami.
Pogadanki na temat radzenia sobie z
negatywnymi emocjami, stresem.
Imprezy sportowe wg kalendarza.
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Bark zainteresowania
uczniów sięganiem po
alkohol
Dyrektor
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog szkolny
Rodzice
Zmniejszenie agresji
słownej u uczniów.
Dyrektor
Wychowawcy
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog szkolny
Rodzice
Dyrektor
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog szkolny
Rodzice
Zmniejszenie agresji
fizycznej u uczniów.
9
emocji.
Niszczenie
mienia
Piętnowanie nawet drobnych form
wandalizmu.
Uświadamianie rodziców o
konsekwencjach za szkody
spowodowane przez dziecko.
Uświadomienie uczniom kosztów
niezbędnych dla utrzymania szkoły.
Wyrabianie u uczniów poczucia
współwłasności
Pociąganie do współodpowiedzialności
rodziców, opiekunów prawnych.
Zmniejszenie
niszczenia mienia
przez uczniów.
Dyrektor
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog szkolny
Rodzice
Niezdrowe
odżywianie
Wyrabianie nawyków zdrowego
odżywiania wśród dzieci i rodziców.
Przygotowanie i przeprowadzanie
programów dotyczących zdrowego
odżywiania.
Przeprowadzanie akcji dotyczących
higieny osobistej.
Bieżące monitorowanie
respektowania zasad zdrowego
odżywiania na terenie placówki.
Budowanie właściwych więzi w
rodzinie.
Tworzenie poprawnych relacji z
rówieśnikami, nauczycielami i
innymi pracownikami szkoły.
Realizacja programów dotyczących
zdrowego odżywiania przeprowadzanych
we współpracy z PSSE w Pile.
Pogadanki na godzinach będących do
dyspozycji wychowawców i lekcjach wy
chowania fizycznego.
Organizacja dożywiania uczniów na terenie
placówki z uwzględnieniem zasad zdrowego
odżywiania.
Spożywanie
pełnowartościowych
posiłków
Dbanie o higienę
osobistą
Wychowawcy
Wszyscy
nauczyciele
Pedagog szkolny
Uczestniczenie uczniów w apelach „Dobre
słówko”.
Pogadanki na godzinach wychowawczych z
dziećmi i z rodzicami na spotkaniach w
szkole
Kółko teatralne
Wychowawcy
Pedagog szkolny
Wyrabianie nawyku bezpiecznego
poruszania się na drogach i w
środkach lokomocji.
Zapewnienie bezpiecznego pobytu
na terenie placówki.
Przeprowadzanie alarmów przeciw –
pożarowych.
Wychowanie komunikacyjne na lekcjach
techniki i w nauczaniu zintegrowanym.
Poprawne relacje
między uczniami
Eliminacja problemów
emocjonalnych
związanych z życiem
rodzinnym
Bezpieczne dotarcie
dziecka do szkoły i
bezpieczny pobyt na
terenie placówki.
Nawiązywanie
prawidłowych
relacji z
innymi ludźmi
Zapewnienie
bezpieczeń stwa na terenie
szkoły i poza
nią.
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Wychowawcy
Nauczyciel
techniki
Sekcja BHP
10
Zbyt mała
aktywność
fizyczna i
niewłaściwe
spędzanie
czasu wolnego
Wyrabianie nawyku aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Zapobieganie wadom postawy.
Ćwiczenia śródlekcyjne, wyjazdy na
zawody sportowe, wyjazdy na Czwartki LA,
wycieczki rowerowe, gry i zabawy ruchowe
na zajęciach świetlicowych, wyjazdy na
basen.
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
Prawidłowa sylwetka
u dzieci- brak wad
postawy.
Spędzanie czasu
wolnego w sposób
aktywny.
Nauczyciel wych.
fizycznego
Wychowawcy
11
9. EWALUACJA
Ewaluacja programu odbywać się będzie w oparciu o:

Ankiety,

Obserwację bezpośrednią uczniów,

Rozmowy z uczniami, wychowawcami, rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,

Analizę dokumentacji wychowawców.
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ
W KOSZTOWIE
Plan działań profilaktycznych w roku szkolnym 2011/2012
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
5.
6.
7.
Przeprowadzenie diagnozy wstępnej środowiska uczniowskiego
Opracowanie i przeprowadzenie programu antynikotynowego i antyalkoholowego
Współpraca z PSSE w Pile
Program edukacyjny „Trzymaj Formę ! ”
Projekt ,, Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy ”
Wojewódzki konkurs dla uczniów klas V szkół podstawowych pt.: ”Palić, nie palić –
oto jest pytanie?”Udział w XIV Konferencji Promocji Zdrowia
Program edukacyjny „Pierwszy dzwonek”
Pedagogizacja rodziców- prezentacje multimedialne, filmy, gazetki informacyjne,
broszury
Sezonowe alarmy przeciwpożarowe
Pogadanki z pedagogiem szkolnym
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki na lekcjach wychowawczych, wychowania
fizycznego, techniki
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
13
Download