program_profilaktyki.doc - Szkoła Podstawowa im. Kawalerów

advertisement
PROGRAM
PROFILAKTYKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU
W DĄBRÓWCE
ROK SZKOLNY 2016/2017
1
PODSTAWY PRAWNE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Konwencja o Prawach Dziecka.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Art 72.
Kodeks postępowania karnego z dnia 6 kwietnia 1997 r. – Art. 304.
Kodeks postępowania cywilnego – Art. 572.
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231; Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz.473).
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006 r. Nr 7, poz. 47 i 48; Dz. U.
z 2006 r. Nr 66, poz. 469; Nr 120, poz. 826).
Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami).
Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z
późniejszymi zmianami: 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).
Ustawie o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1108). Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z
dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz. U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz. U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz. U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.).
Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz.U.Nr205, poz1206 oraz z 2012r. poz.941).
Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012 r, poz. 752).
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz.U z 2013r poz.532).
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
Rozporządzeniu MEN z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych
poradni specjalistycznych(Dz.U z 2013 r.poz.199).
Rozporządzeniu MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej
uzależnieniem (Dz. U. Nr 26. z 2003 r., poz. 226).
Rozporządzeniu MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz.U Nr 161 poz. 1080),
Rozporządzenie MEN z dn.18.08.2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Dz. U. z 2012r. poz. 124 oraz z 2015r. poz. 28 i 875,
2
WPROWADZENIE
Profilaktykę rozumiemy jako proces wspierający zdrowie psychiczne, społeczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o
zagrożeniach w rozwoju oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Obejmuje wzmacnianie czynników chroniących i eliminację lub
redukcję czynników ryzyka.
Szkolny Program Profilaktyki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów i ich środowiska pod kątem treści profilaktycznych. Diagnoza wynika z wniosków
wyciągniętych z obserwacji środowiska nauczycielskiego oraz konsultacji z rodzicami. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że największymi problemami i
zagrożeniami w szkole są:







fonoholizm – uzależnienie od telefonu komórkowego; zwraca się uwagę na nadmierne używanie telefonów poza szkołą, natomiast w szkole
obowiązuje zakaz korzystania z telefonu z wyjątkiem wyznaczonego miejsca celem komunikacji telefonicznej z opiekunem;
pojawiają się przypadki uzależnienia od gier komputerowych, Internetu;
wciąż panująca niska kultura osobista – większość uczniów nie używa zwrotów grzecznościowych; zdarzają się przypadki wybuchowych
reakcji ze strony uczniów względem nauczycieli;
przypadki stosowania zachowań agresywnych;
brak znajomości zasad współżycia w grupie;
organizacja czasu wolnego w warunkach domowych – konieczność rozwoju relacji, więzi rodzinnych;
niezdrowa żywność;
Istnieją cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstaniu zachowań ryzykownych oraz warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.
CZYNNIKI RYZYKA
Wzorce nieprawidłowych zachowań wyniesione z domu, funkcjonujące w środowisku
rówieśniczym, obecne w mediach
CZYNNIKI CHRONIĄCE
Obecność pozytywnych wzorców. Rozmowy z dzieckiem dostosowane do jego
poziomu rozwoju o uczuciach, przekonaniach. Zainteresowanie rodziców tym co
oglądają, czytają ich dzieci oraz udziałem w grupach nieformalnych
3
Zaburzone relacje z dorosłymi (brak zaufania, niewystarczająca kontrola, brak
reakcji, niezaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka)
Brak jasnego systemu kar i nagród
Brak zainteresowań
Grupa rówieśnicza, w której normą są zachowania dysfunkcyjne
Moda na wulgaryzmy
Niepowodzenia w nauce
Niskie poczucie własnej wartości
Nieumiejętność komunikowania się, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z
negatywnymi emocjami
Emocjonalna więź dziecka z rodzicami, zaufanie do nauczycieli, kontakty z dorosłymi
naznaczone szacunkiem, zrozumieniem, stała opieka sprawowana przez dorosłą
osobę
Jasno określone wymagania, zasady zachowania i konsekwentne ich
przestrzeganie; stosowanie pochwał, nagród
Posiadanie zainteresowań, udział w zajęciach pozalekcyjnych
Konstruktywna grupa rówieśnicza (zespół klasowy, samorząd, świetlica, koła
zainteresowań)
Konsekwentne reagowanie na przejawy niewłaściwego wyrażania
i zachowania się uczniów
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
Poczucie własnej wartości, samoakceptacja
Wiedza i umiejętności z zakresu właściwej komunikacji, radzenia sobie z trudnymi
emocjami
Profilaktyka jest podejmowaniem działań wzmacniających czynniki chroniące i eliminowaniem czynników ryzyka.
Jednym z podstawowych czynników chroniących jest otrzymywanie pozytywnych wzorców oraz zaufanie do nauczycieli.
Postawa i postępowanie dorosłych ma zasadnicze znaczenie w kształtowaniu postaw i zachowań dzieci.
Program został opracowany w oparciu o wytyczne zawarte w Rządowym programie na lata 2014–2016 „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”.
Program profilaktyki jest również powiązany z programem „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” prowadzonego przez Fundację Państwo Obywatelskie. Celem
programu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm
współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach,
solidaryzmu społecznego. Zalecana jest kontynuacja programu w szczególności w stosunku do uczniów wchodzących w II etap edukacyjny.
W bieżącym roku przewiduje się wprowadzenie kilku programów profilaktycznych z uwzględnieniem problemów i zagrożeń pojawiających się wśród uczniów
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
Cele główne programu:


Eliminowanie zachowań problemowych. Kształtowanie prawidłowych zachowań. Profilaktyka agresji. Profilaktyka uzależnień ze szczególnym
uwzględnieniem problemu dopalaczy – pedagogizacja rodziców ze względu na niską świadomość uczniów na temat działania dopalaczy.
Organizowanie przedsięwzięć wspierających uczniów w rozwoju psychospołecznym.
4





Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w kontekście praw dziecka i praw człowieka.
Promowanie sukcesów na forum klasy, szkoły i w środowisku lokalnym.
Promowanie czytelnictwa wśród uczniów.
Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Promowanie zajęć ruchowych. Inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój dziecka.
Wprowadzenie programu warsztatowego: „Dzień profilaktyki w szkole” z udziałem Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” w ramach środków z Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS w Dopiewie.
Cele operacyjne:









tworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły;
tworzenie w szkole atmosfery akceptacji i poczucia bezpieczeństwa wszystkim uczniom (z różnymi potrzebami edukacyjnymi);
kształtowanie czynnych postaw wobec zdrowia i bezpieczeństwa swojego oraz innych;
wyrabianie prawidłowych nawyków oraz postaw warunkujących zachowanie i pielęgnowanie zdrowia;
kształtowanie osobowości dziecka oraz umiejętności współżycia z otoczeniem;
kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, a także zapobiegania ich powstaniu;
budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie oraz akceptacji innych poprzez budowanie właściwych relacji z rówieśnikami i najbliższym
otoczeniem;
rozpoznawanie możliwości rozwojowych wychowanków oraz podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej w przypadku dzieci wymagających
wsparcia specjalistów;
ograniczenie i likwidowanie barier, które blokują prawidłowy rozwój.
Strategie oddziaływań na uczniów:
- zapoznawać uczniów z zapisami dokumentów Szkoły oraz dokumentami dot. praw dziecka i człowieka
- zapoznawać uczniów z uznanymi wartościami ogólnoludzkimi
- wzmacniać poczucie własnej wartości dziecka
- rozwijać umiejętności bezpiecznego i zdrowego funkcjonowania we współczesnym świecie, w tym bezpiecznego korzystania z technologii
komunikacyjnej
- stosować wybrane zasady komunikacji asertywnej
Ponadto:
5
- Na bieżąco monitorować zachowanie uczniów, obserwować uczniów pod kątem ewentualnego używania substancji psychoaktywnych, monitorować realizację
szkolnych programów wychowawczego i profilaktyki oraz ilość godzin nieobecnych na zajęciach lekcyjnych.
- Informować i konsultować zadania z nauczycielami i rodzicami / opiekunami prawnymi / uczniów.
- Obserwować uczniów pod kątem ewentualnej przemocy w rodzinie
- Kontynuować doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki wychowawczej.
Realizacja Programu wymaga od nauczycieli i wychowawców przeprowadzenia wielu rozmów z uczniami, rodzicami, pedagogiem i innymi pracownikami Szkoły,
aktywnego uczestnictwa w Zespołach Wychowawczych, obserwacji, analiz dokumentów oraz prowadzenia zajęć profilaktyczno – wychowawczych.
Działania nauczycieli będą wspierane przez Dyrektora Szkoły, pedagoga, pracowników PPP , innych instytucji wspomagających pracę szkoły oraz Rzecznika
Praw Ucznia.
Obok gabinetu pedagoga proponuje się założenie anonimowej skrzynki do której uczniowie będą mieli możliwość wrzucać informacje anonimowe.
Osoby odpowiedzialne za realizację:
•
•
•
•
•
•
•
•
dyrektor/wicedyrektorzy szkoły,
wychowawcy klas,
nauczyciele pozostałych przedmiotów,
pedagog szkolny,
psycholog szkolny,
rodzice,
pielęgniarka szkolna,
raz inne osoby ujęte w programie
Ewaluacja programu:
•
•
•
•
•
•
ankiety ewaluacyjne skierowane do uczniów,
obserwacje,
wywiad środowiskowy, w tym wywiad z rodzicami,
rozmowy wychowawcze,
opinie uczniów i rodziców,
analiza dokumentów Szkoły.
6
Spodziewane efekty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w szkole,
wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (rzadziej używane wulgaryzmy),
utrwalenie zachowań asertywnych,
empatia,
wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i przeciwdziałania im,
dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne,
umiejętność organizowania czasu wolnego,
świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, telefonu,
prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia,
zachowanie higieny osobistej,
sukcesy uczniów w szkole,
większa świadomość rodziców na temat używek a przede wszystkim dopalaczy,
Realizacja zadań:
Obszar działania
Promocja bezpiecznego i
zdrowego stylu życia.
Promocja zdrowego
odżywiania.
Inicjowanie i wzmacnianie
czynników wspierających
rozwój dziecka.
Zadania/rodzaj działania:





Sposoby realizacji
- wpajanie zasad bezpieczeństwa w
szkole i w środowisku: pogadanki,
rozmowy, warsztaty, realizacja
uczenie bezpiecznych zachowań programów profilaktycznych
-realizacja programów prozdrowotnych,
w kontaktach z nieznajomymi
zasady zdrowego odżywiania,
profilaktyka zdrowotna
uczenie asertywności
- doskonalenie umiejętności
promowanie zdrowego stylu życia organizowania warsztatu pracy i
dbałości o estetykę otoczenia
- kółka zainteresowań, sportowe;
wdrażanie zasad higieny
- egzamin na Kartę rowerową;
umysłowej
- spotkanie z policjantem;
uczeń jest bezpieczny w szkole i
w środowisku
Odpowiedzialni
-wychowawcy,
- nauczyciele,
-pedagog,
- psycholog
- wychowawcy świetlicy,
- realizatorzy programów
profilaktycznych,
- Samorząd szkolny,
- pielęgniarka szkolna –
higienistka,
- nauczyciel biblioteki
- inspektor BHP, Straż Pożarna
Kryterium sukcesu
Uczeń:
- unika zachowań będących
zagrożeniem dla niego i innych
- potrafi powiedzieć „ nie ”
- aktywnie spędza czas wolny
- zna zasady ruchu drogowego
- wie jak zachować się w czasie alarmu
-zna zagrożenia związane z Internetem,
uzależnieniem od fonoholizmu, gier
komputerowych,
- posiada wiedzę nt. prawidłowego
żywienia
- dba o higienę osobistą i otoczenia
7






Eliminowanie zachowań
problemowych. Kształtowanie
prawidłowych zachowań.
Zapobieganie zachowaniom
agresywnym,
przemocy i uzależnieniom.
- Dzień Ziemi, sprzątanie świata,
zajęcia o tematyce ekologicznej
- współpraca z ośrodkiem zajmującym
się profilaktyką uzależnień –
wdrażanie do korzystania z
rożnych form aktywności fizycznej organizacja spotkań dla uczniów i
rodziców
uczenie zasad ruchu drogowego - profilaktyka próchnicy zębów
- pogadanki w ramach lekcji godziny
popularyzacja wiedzy z zakresu wychowawczej, lekcje przyrody,
konkursy plastyczne
ochrony przyrody
- korygowanie postawy ucznia podczas
siedzenia w ławce
uświadamianie rodzicom
- realizacja programów edukacyjnych;
zagrożeń związanych z
- pogadanki;
używaniem substancji
uzależniających, w tym dopalaczy - ćwiczenia z zakresu ewakuacji;
- realizacja projektu „Szklanka Mleka”
- realizacja projektu „Owoce i warzywa
uświadamianie zagrożeń
wynikających z wybuchu pożaru w szkole”
lub ładunków wybuchowych
wskazywanie alternatywnych
form spędzania czasu wolnego

wdrażanie do bezpiecznego
korzystania z Internetu

promowanie zasad zdrowego
odżywiania

wdrażanie zasad higieny
osobistej i higieny otoczenia.
integrowanie zespołów
klasowych oraz społeczności
szkolnej
Rozwijanie umiejętności
interpersonalnych




doskonalenie umiejętności pracy
- lekcje godziny wychowawczej, zajęcia
świetlicowe, gry i zabawy integrujące,
- udział w zajęciach integracyjnych,
kołach zainteresowań, świetlicowych,
wyjściach, wycieczkach i
uroczystościach
- udział w akcjach charytatywnych
- wychowawcy,
- wychowawcy świetlicy,
- opiekun Samorządu
Uczniowskiego,
- opiekun wolontariatu szkolnego,
- pedagog
- psycholog
 Uczeń:
- zna przyczyny konfliktów i zachowań
agresywnych
- rozumie ich wpływ na relacje
międzyludzkie
- potrafi rozpoznawać stany
emocjonalne własne i innych
8
Organizowanie przedsięwzięć
wspierających uczniów w
rozwoju psychospołecznym.
w zespole






- uczestnictwo w zawodach i imprezach - nauczyciele w-f, języka polskiego
sportowych
- konkursy językowe, uczestnictwo w
kształtowanie postaw
imprezach kulturalnych
prospołecznych
- promowanie poprawnej polszczyzny
- spotkania z przedstawicielami
wprowadzanie zasad sportowej
rywalizacji i mądrego kibicowania instytucji wspomagających pracę
szkoły, zajęcia profilaktyczne
- zajęcia w ramach realizacji
programów profilaktycznych
dbałość o kulturę słowa,
- spotkanie rodziców z pracownikiem
eliminowanie wulgaryzmów
Centrum Uzależnień – warsztaty
uświadamiające rodzicom problem
przeciwdziałanie aktom agresji,
dopalaczy,
przemocy rówieśniczej
- działalność w Radzie Samorządu
Uczniowskiego.
kształtowanie świadomości
skutków i konsekwencji własnego - analizowanie z dziećmi własnych
zachowań, reakcji wynikających z
zachowania
sytuacji życia codziennego
kształtowanie świadomości
- zabawy kształtujące inteligencję
skutków używania środków
emocjonalną dzieci
psychotropowych, dopalaczy,
- zajęcia o charakterze
narkotyków i alkoholu
biblioterapeutycznym
- uczenie dzieci obserwacji, nazywania i
rozpoznawania emocji podczas rozmów
i zabaw psychoedukacyjnych
-zajęcia psychoedukacyjne dotyczące
kontrolowania i umiejętnego wyrażania
własnych emocji
- Kształtowanie postawy koleżeńskiej i
kulturalnego stosunku wobec otoczenia.
- Wzmacnianie zachowań kulturalnych,
dostrzeganie i docenianie
prawidłowych, kulturalnych zachowań.
- podejmuje próby rozwiązywania
problemów i konfliktów drogą
kompromisów i mediacji
- zna skutki i konsekwencje zachowań
agresywnych
- zna skutki i konsekwencje zachowań
związanych z używaniem środków
odurzających, dopalaczy, narkotyków i
alkoholu
- wie jak powinien zachowywać się
wobec rówieśników i dorosłych
- zna normy dobrego zachowania w
różnych sytuacjach
- zna zasady zdrowej rywalizacji
sportowej i mądrego kibicowania
- wie, co to jest tolerancja i jak być
tolerancyjnym
9
- uczestnictwo w imprezach
kulturalnych: wyjścia do ośrodków
kultury i sztuki, udział w konkursach
artystycznych
- udział w programie zapobiegającym
zachowaniom agresywnym istosowaniu
przemocy – „Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Uczeń”
- udział w wolontariacie;
- wspieranie uczniów w sytuacjach
trudnych,
-udzielanie wzmocnień pozytywnych
jako zachęty do pokonywania
trudności,
- warsztaty socjoterapeutyczne lub o
charakterze socjoterapeutycznym,
Wyrównywania szans
edukacyjnych uczniów w
kontekście praw dziecka i praw
człowieka.
Praca z uczniem sprawiającym
problemy wychowawcze oraz
mającym problemy
dydaktyczne.
Praca z uczniem zdolnym.
Promowanie sukcesów na
forum klasy, szkoły i w
środowisku lokalnym.

uczenie konstruktywnych metod
rozwiązywania konfliktów

pedagogizacja rodziców dot.
radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych i trudnych

organizowanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej
na terenie szkoły

wskazywanie sposobów
nawiązywania dobrych relacji z
rówieśnikami i dorosłymi

wskazywanie właściwych,
pożądanych postaw
- pogadanki, rozmowy, dramy itp. w
ramach GZW
- zebrania z rodzicami, konsultacje,
rozmowy
- wskazywanie miejsc i instytucji
świadczących pomoc na rzecz dziecka i
rodziny
- udzielanie pomocy psychologiczno –
pedagogicznej na terenie szkoły
- dostosowywanie wymagań
edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb uczniów
- zapewnienie możliwości uczestnictwa
w zajęciach wyrównujących szanse
edukacyjne,
- lekcje wychowawcze, rozmowy
wychowawcze z pedagogiem, zespoły
wychowawcze – klasowe,
-poradnictwo dla rodziców
- wychowawcy,
-pedagog,
- psycholog,
-nauczyciele przedmiotów,
- przedstawiciele instytucji
współpracujących ze szkołą,
- zaproszeni specjaliści,
Uczeń:
- potrafi rozwiązywać konflikty bez
używania przemocy
- nawiązuje prawidłowe relacje w
kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi
- wie, do kogo udać się w szkole w
sytuacjach trudnych
- zna swoje prawa i obowiązki
- regularnie uczęszcza do szkoły
- stara się osiągać jak najlepsze wyniki
w nauce
- rozwija swoje pasje i zainteresowania
także poprzez udział w zajęciach
organizowanych przez szkołę
- stara się pracować nad swoim
zachowaniem
- ma poczucie własnej godności i
szanuje godność innych
10

wdrażanie do odpowiedzialnego
korzystania z własnych praw i
obowiązków

premiowanie uczniów za bardzo
wysoką frekwencję

kształtowanie poczucia godności
ludzkiej w kontekście zapisów
prawa
- współpraca z instytucjami
wspomagającymi pracę szkoły
/ Policja, Sąd, PPP itp./
- realizacja klasowych programów
wychowawczo – profilaktycznych
- realizacja programów profilaktycznych
- warsztaty doskonalące umiejętności
rozwiązywania sytuacji konfliktowych
- monitorowanie uczęszczania na
zajęcia lekcyjne
- monitoring realizacji obowiązku
szkolnego
- zajęcia wychowawcze, apele i imprezy
okolicznościowe
11
Download