Program Wychowawczy Gimnazjum im. prof. Stefana

advertisement
PROGRAM
WYCHOWAWCZY
v.2
GIMNAZJUM
IM. PROF. STEFANA PIEŃKOWSKIEGO
W PIĄTKU
OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ
WYCHOWAWCÓW
W POROZUMIENIU Z RADĄ RODZICÓW
Piątek, rok szkolny 2011/2012
Program Wychowawczy
Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku
Formy realizacji programu wychowawczego













Zajęcia edukacyjne w toku procesu dydaktycznego
Spotkania z wychowawcą klasy
Lekcje religii – wpajanie uczniom zasad moralnych opartych na etyce chrześcijańskiej
Wyjazdy integracyjne, wycieczki do kina, na wystawy, do teatru, muzeum, lekcje
otwarte, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty
Zajęcia pozalekcyjne – koła przedmiotowe
Działalność organizacji uczniowskich
Akcje charytatywne
Rekolekcje
Imprezy, uroczystości szkolne i środowiskowe, konkursy oraz wystawy
Dni tematyczne (dni europejskie, dni otwarte, dni sportu, dzień patrona szkoły)
Praca w zespołach zadaniowych
Praca indywidualna
Praca metodą projektu
Zadania szczegółowe
Zadania szczegółowe
Cele operacyjne
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
1. Przygotowanie do pełnienia ról społecznych zgodnie z ogólnie uznanymi w
społeczeństwie normami
1. Integracja
Dyrekcja
 Uczeń potrafi
 Uroczyste
środowiska
nawiązać bliskie i
rozpoczęcie roku
szkolnego i
Nauczyciele
serdeczne stosunki w
szkolnego i przyjęcie
klasowego
grupie rówieśniczej
uczniów klas I w poczet
Wychowawcy
społeczności szkolnej
Klas
 Potrafi rozwiązywać
 Organizowanie zajęć
problemy i radzić sobie
integracyjnych –
Organizatorzy
z własnymi emocjami
program integracyjny
Konkursów
„ Razem”
Pedagog
2. Kształtowanie
właściwej postawy
wobec ludzi
 Uczeń umie
zachować się w sposób
kulturalny i
akceptowany społecznie
 Pomoc w budowaniu
Pozytywnego obrazu
własnego „ja”, poprzez
wspieranie ucznia w jego
działaniach, prawidłowe
komunikowanie się i
stwarzanie atmosfery
wzajemnego zaufania
Samorząd
Uczniowski
Opiekun SU
Wolontariat
3.Pomoc uczniom
znajdującym się w
trudnej sytuacji
materialnej
4.Pomoc uczniom
mającym trudności w
nauce ( pomoc
psychologiczno –
pedagogiczna)
5.Uświadomienie
uczniom istniejących
zagrożeń
( nikotynizm,
alkoholizm
narkomania ,
dopalacze, agresja,
sekty)




Dostrzegać potrzebę
pomocy swoim
kolegą
Zwrócić się o pomoc
jeśli uczeń jej
potrzebuje
Uczeń uzupełnia
zaległości z
poszczególnych
przedmiotów
Uczeń umie
rozpoznać
zagrożenie
 Umie powiedzieć
„ NIE”
 Zna konsekwencje
zdrowotne wynikające
ze stosowania używek

Udział w akcjach
„ Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy”,
„ Góra Grosza”,
„ Nie jesteś sam”

Zorganizowanie
zbiórki odzieży i
słodyczy dla uczniów
naszego gimnazjum
będących w trudnej
sytuacji materialnej

Zorganizowanie
zbiórki zabawek dla
dzieci biednych

Pomoc materialna
dzieciom z rodzin
najuboższych
( dożywianie, letni
wypoczynek)

Zajęcia w ramach
wolontariatu

Samopomoc
koleżeńska

Zajęcia wyrównawcze

Indywidualna pomoc
nauczycieli

Poznanie sytuacji
rodzinnej dzieci z
rodzin z problemem
alkoholowym

Zajęcia
socjoterapeutyczne
dla dzieci z
zaburzeniami
emocjonalnymi
3. Przygotowanie absolwenta do życia w zjednoczonej Europie, do tolerancji i szacunku do
człowieka, innych kultur i religii.
1.Kształtowanie
Nauczyciel
 Uczeń ma
 Realizacja programu
postaw
Wos – u
świadomość
w klasach drugich
obywatelskich,
potrzeby tolerancji
„ Anty dyskryminacja”
szacunku i tolerancji
Nauczyciele
dla odmiennych
dla odmiennych
Historii
kultur i religii
kultur i religii
Języka
 Rozumie proces
polskiego
jednoczenia się
Języków
Europy
obcych
Zajęć
 Ma poczucie
2.Kształtowanie
artystycznych
 Konkursy językowe
przynależności
do
postawy
Religii
wspólnoty
proeuropejskiej
europejskiej
( prezydencja Polski
Wychowawcy
 Posługuje się językiem
w Unii Europejskiej)
obcym w mowie i
Rzecznik praw
piśmie
ucznia
3.Zapoznanie z
 Cykl lekcji i działań
 Zna prawa wolności
katalogiem praw
„ Czym są prawa
przynależne
wolności człowieka i
człowieka”
człowiekowi
ich łamaniem

Kieruje się wyższymi
wartościami –
prawdy, dobra,
piękna, miłości
i sprawiedliwości
4. Przygotowanie ucznia do poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania.
1. Wprowadzenie w
 Zna przeszłość i
 Zapoznanie z książką
świat tradycji
współczesność
Stanisława Cisaka
regionu
własnego regionu w
„Środek Polski”
aspekcie kulturalnym,
gospodarczym,
politycznym i
społecznym
2. Budowanie
ścisłych relacji z
lokalną
społecznością,
organem
prowadzącym oraz
instytucjami
kulturalnymi i
organizacjami
społecznymi
 Zna tradycje i
obrzędy ludowe regionu
 Ma poczucie
przynależności do
społeczności lokalnej
 Rajd rowerowy
„ Śladami Mieczysława
Nowickiego”

Święto Nowalijek

Zlot do Środka Polski
Nauczyciele
przedmiotów
Wychowawcy
Bibliotekarz
 Obchody rocznicy
Walk nad Bzurą
3. Wskazanie
przykładów
umożliwiających
integrację z kulturą
regionu
 Rozumie
Konieczność
pielęgnowania tradycji
regionu
 Wskazuje przykłady
Dziedzictwa
kulturowego w regionie
( Spuścizna materialna
i niematerialna)
2. Zdrowie fizyczne i
psychiczne, aktywny
tryb życia
 Dba o prawidłową
postawę i sprawność
fizyczną

Cykl lekcji
wychowawczych

Sprzątanie Świata

Kontrolowanie
prawidłowej postawy
uczniów w ławkach
Dzień sportu szkolnego
 Informacje o
walorach turystycznych,
przyrodniczych i
kulturalnych (wycieczki,
wystawy, rajdy,
konkursy)
5. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu oraz dbania
o środowisko naturalne
1. Wskazanie na
 Uczeń rozumie
 Konkursy ekologiczne Nauczyciele
konieczność
Przedmiotów
konieczność zdrowego
racjonalnego
stylu życia i profilaktyki
 Dzień Ziemi
odżywiania się,
Wychowawcy
higieny osobistej,
 Prawidłowo
 Pogadanki z
dbania o estetykę
Lekarz
odżywia się
pielęgniarką
spożywania posiłków
Pielęgniarka
 Dba o higienę
osobistą
Pedagog
szkolny

3. Wskazanie na
szkodliwość
używania środków
psychoaktywnych
 Prowadzi zdrowy
styl życia bez alkoholu,
papierosów, dopalaczy i
innych używek
 Zna szkodliwość
wszelkich używek na
organizm człowieka

Pogadanki na lekcjach
wychowawczych

Profilaktyka uzależnień
4. Choroby
cywilizacyjne,
zapewnienie opieki
medycznej

Wie gdzie może
uzyskać pomoc
medyczną
 Spotkania z lekarzem,
pielęgniarką, policjantem
- prelekcje
6. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań ucznia.
1. Wspomaganie
 Rozumie motywy
 Udział w zajęciach
procesu
kształcenia się i
lekcyjnych i poza
dydaktycznego
rozwoju osobowości
lekcyjnych
szkoły
 Wykorzystuje
 Zorganizowanie w
wiadomości
ramach zajęć
przedmiotowe do
świetlicowych gier i
lepszego poznania
zabaw utrwalających
siebie i swoich
wiadomości szkolne
możliwości
2.Wszechstronny
rozwój osobowości
 Jest samodzielny
w działaniu i ma
poczucie
odpowiedzialności za
siebie i innych

Udział w projektach
edukacyjnych
3. Dbanie o kulturę
języka
 Świadomie
korzysta z dóbr
kultury

Zajęcia wyrównawcze
z języka polskiego
 Posługuje się
poprawną
polszczyzną
4. Umiejętność
korzystania z
różnych źródeł
informacji
 Swobodnie
wypowiada się na
różne tematy
 Potrafi dotrzeć
do różnych źródeł
informacji
 Pedagogizacja
rodziców na temat
bezpiecznego korzystania
z Internetu
 Potrafi posługiwać
się komputerem
 Udział w kampanii
„ Dziecko w sieci”
 Potrafi korzystać
z informacji
zamieszczonych w
Internecie
 Lekcje biblioteczne w
ramach ścieżki
czytelniczo - medialnej
5.Rozwijanie i
utrwalanie
zainteresowań i
nawyków
czytelniczych
 Potrafi krytycznie
i selektywnie
korzystać z szerokiej
oferty multimedialnej
w przekazach
medialnych
 Korzystanie z
komputerowych
programów edukacyjnych
 Samodzielnie
korzysta z
księgozbioru bibliotek
 Lekcje biblioteczne –
edukacja czytelnicza i
medialna


Kulturalnie obcuje
z książką
Spotkania autorskie
 Wyszukiwanie
materiałów na określony
temat za pomocą
katalogów i kartotek
7. Eliminowanie zagrożeń – przemoc, agresja i patologie ( profilaktyka).
1. Przeciwdziałanie
Dyrekcja
 Uczeń odróżnia
 Realizacja programu
przemocy i agresji w
przemoc od agresji
„ Bezpieczna i przyjazna
szkole
Nauczyciele
szkoła”
Przedmiotów
 Wie do kogo
zwrócić się o pomoc
 Projekcje filmów o
tematyce profilaktycznej Pedagog
szkolny
 Zna konsekwencje
negatywnych
 Cykl godzin
Koordynator do
zachowań
wychowawczych
spraw
2. Uświadomienie
bezpieczeństwa
 Uczeń dba o
 Projekcje filmów o
młodzieży zagrożeń
Własne zdrowie
tematyce profilaktycznej
związanych z
Wychowawcy
uzależnieniami
klas
 Zna zagrożenia
 Przygotowanie
wynikające z
materiałów edukacyjnych
używania nikotyny,
promujących zdrowy styl Nauczyciel
biologii
alkoholu, narkotyków,
życia
dopalaczy i innych
Pielęgniarka
środków odurzających
 Realizacja szkolnych
szkolna
programów
 Posiada wiedzę na
profilaktycznych
temat skutków
prawnych,
 Pogadanki dotyczące
zdrowotnych i
zagrożeń
społecznych
wynikających ze
 Zajęcia warsztatowe
stosowania używek
 Zachowuje
postawę asertywną –
umie powiedzieć
„nie”
3. Świadome
wchodzenie w
dorosłość
 Zdobywa
umiejętność
dokonywania
wartościowych i
sensownych wyborów
w życiu
 Posiada
podstawową wiedzę
w zakresie
planowania rodziny
 Realizacja zajęć
„Wychowania do życia w
rodzinie”

Pogadanki
 Spotkania z lekarzem
psychologiem,
pedagogiem
 Jest świadomy
zgubnych skutków
zbyt wczesnego
macierzyństwa lub
ojcostwa
8. Zapewnienie poznania zasad zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia
I mienia ( wychowanie komunikacyjne i wychowanie dla bezpieczeństwa)
1.Ochrona przed
Dyrekcja
 Uczeń zna zasady
 Ewakuacja w czasie
skutkami pożaru i
zachowania się
pożaru lub alarmu –
innymi zagrożeniami
Straż pożarna
podczas pożaru
zagrożenia wybuchem
bomby, zagrożenia
Koordynator do
toksyczne, niewypały
 Umie obsługiwać
spraw
podstawowy sprzęt
bezpieczeństwa
gaśniczy
 Pogadanka na temat
bezpieczeństwa
Nauczyciele
przeciwpożarowego
 Potrafi
podporządkować się
Wychowawcy
osobom kierującym
akcją ratowniczą
2.Zasady
bezpieczeństwa na
drodze ( pieszy,
rowerzysta, pasażer)
 Uczeń jest
świadomym
uczestnikiem ruchu
drogowego
 Pogadanki na temat
bezpieczeństwa w ruchu
drogowym
 Zna zasady
udzielania pierwszej
pomocy
 Spotkania z
przedstawicielami Policji
 Właściwie
zachowuje się na
drodze jako jej
użytkownik
3. Bezpieczeństwo
młodzieży podczas
lekcji i zajęć
pozalekcyjnych,
dyskotek i innych
imprez
 Uczeń zapoznaje
się z regulaminem
pracowni,
kontraktami
przedmiotowymi i
kontraktem
wychowawczym
 Pogadanki na lekcjach
wychowawczych na
temat spędzania wolnego
czasu
4. Zapewnienie
należytej opieki
podczas przerw
lekcyjnych
 Uczeń zapoznaje
się z regulaminem
zachowania w czasie
przerw i regulaminem
świetlicy szkolnej

Dyżury nauczycieli

Monitoring

Zajęcia świetlicowe
1. Określenie zasad
współpracy między
szkołą a rodzicami
2. Zapoznanie
rodziców z
dokumentami
szkolnymi
3. Przedstawienie
dokładnie
sprecyzowanych
wymagań
stawianych uczniom
9. Współpraca z rodzicami.
 Uczeń przekazuje
informacje na linii :
uczeń – nauczyciel rodzic
 Zawarcie kontraktu
z rodzicami
 Wybór
przedstawiciela Rady
Rodziców
 Spotkania w ramach
Rady Rodziców
 Organizowanie
zebrań rodziców
informujących o
wewnątrzszkolnym
systemie oceniania,
klasyfikowania i
promowania uczniów
 Konsultacje i zebrania
z rodzicami
 Udział rodziców w
imprezach szkolnych
Download