program_profilaktyki_15_16

advertisement
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W BORKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
PROBLEM
CELE
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
Niska
samoocena
Dzieci znają swoje
mocne i słabe
strony;
Mają poczucie
własnej wartości;
Nauka samoakceptacji – swoich
pozytywnych i negatywnych cech;
rozumienie swoich zachowań;
Wg programu „Spójrz
inaczej”;
Brak
motywacji do
nauki
Uczniowie biorą
aktywny udział w
zajęciach
lekcyjnych,
wywiązują się z
obowiązków
szkolnych;
Wykorzystywać elementy
motywacji w systemie oceniania;
nagradzać uczniów za osiągnięcia w
różnych dziedzinach; promować ich
sukcesy na terenie szkoły;
nagradzać za wkład pracy;
Stosowanie
aktywizujących metod
nauczania w pracy z
uczniem; dostosowanie
tematów zajęć
pozalekcyjnych do
preferencji i
zainteresowań uczniów;
organizowanie
dodatkowych zajęć dla
OSOBY
ODPOWIEDZIA
LNE
Wychowawcy
TERMIN
SPODZIEWANE
EFEKTY
Wg
planu
pracy
Dzieci
akceptują
siebie
nawzajem i
swoje słabości;
lepiej
rozumieją
przyczyny
swoich
zachowań;
Wychowawcy, Przez
Nauczyciele,
cały rok
Dyrekcja szkoły
Poprawa
wyników w
nauce;
uczniów z trudnościami w
uczeniu się;
Brak
dyscypliny na
zajęciach
Uczeń zna i
przestrzega zasady
zachowania
obowiązujące w
szkole; zna kryteria
ocen z zachowania;
Ustalić klasowy regulamin
zachowania oraz konsekwencje za
ich łamanie;
Przypomnieć statut szkoły uczniom
oraz rodzicom;
Zapoznać uczniów z ich prawami i
obowiązkami;
Powoływać się na
regulamin klasowy i statut
szkoły; być
konsekwentnym w
sytuacji łamania zasad;
wzmocnić kontakt z
rodzicami ucznia;
Niska kultura
osobista
Dzieci znają zasady
właściwego
komunikowania
się; potrafią w
sposób
konstruktywny
rozwiązywać
konflikty i sytuacje
sporne;
Zapoznać z dzieci z zasadami savoir
– vivre;
Utrwalać zasady kulturalnego
zachowania się;
Wzmocnić kontakt z rodzicami;
Zwracać uwagę na sposób
zachowania się w stołówce, na
boisku, szkolnym placu zabaw,
podczas przerw;
Konsekwentnie reagować na
zachowania niepożądane;
Pogadanki, zajęcia
warsztatowe w
przedszkolu/na godzinach
wychowawczych, z
zakresu zasad komunikacji
interpersonalnej,
asertywności, sposobów
rozwiązywania konfliktów
(wg programu „Spójrz
inaczej”);
Modelowanie
poprawnego
rozwiązywania sporów,
pomoc uczniom w ich
rozwiązywaniu;
Zachowania
agresywne,
przezywanie
Uczeń rozumie
swoje emocje, wie
ja może wyrażać
Wyposażyć uczniów w wiedzę na
temat uczucia złości, sposobów jej
wyrażania, sposobów reagowania
Prowadzenie zajęć i
warsztatów na temat
złości i sposobów jej
Wychowawcy,
pedagog i
psycholog
szkolny,
nauczyciele,
inni
pracownicy
szkoły
Wychowawcy,
pedagog i
psycholog
szkolny,
nauczyciele i
inni
pracownicy
szkoły i
przedszkola
Przez
cały rok
Lepsze oceny z
zachowania;
mniejsza ilość
wpisywanych
uwag;
Przez
cały rok
Poprawa
zachowania się
wśród dzieci;
mniej bójek na
przerwach;
Wychowawcy,
psycholog i
pedagog
Wg
planu
pracy, w
Zmniejszenie
występowania
zachowań
się,
złość nie krzywdząc
popychanie,
innych, potrafi ją
wyśmiewanie kontrolować; wie
do kogo może się
zwrócić w sytuacji
niebezpiecznej,
krzywdzącej,
upokarzającej;
przeciwdziałanie
zachowaniom
agresywnym wśród
uczniów;
w sytuacji niebezpiecznej;
Przekazać wiedzę na temat
możliwości szukania pomocy w
sytuacji niebezpiecznej,
upokarzającej;
Konsekwentnie reagować na
wszelkie przejawy agresji, słownej
lub fizycznej, wśród uczniów;
Przeprowadzić ankietę badającą
poczucie bezpieczeństwa uczniów
w szkole;
wyrażania, sposobów
obniżania napięcia (wg
programu „Spójrz
inaczej”);
Pogadanki na temat gdzie i
u kogo mogą szukać
pomocy gdy czują się
zagrożeni (wdrożenie
procedur „Chronimy
dzieci”);
Zapraszać gości –
przedstawicieli instytucji i
służb na pogadanki;
szkolny,
nauczyciele i
inni
pracownicy
szkoły;
Zaproszeni
goście (Porania
P-P, Policja,
Straż Gminna)
miarę
pojawiaj
pojaw
się
problem
ów
agresywnych,
wzrost
poczucia
bezpieczeństw
a na terenie
szkoły, wśród
uczniów;
Uczniowie
zgłaszają
nauczycielom
przejawy
agresywnych
zachowań
wśród
rówieśników;
Bezpieczeńst
wo w sieci
(zapobiegani
e agresji w
sieci,
bezpieczne
korzystnie z
Internetu)
Przekazać uczniom wiedzę na
temat bezpiecznego zachowania
się w sieci, konsekwencji i
niebezpieczeństw – cyberprzemoc,
ryzyko uzależnienia się;
Pogadanki, zajęcia
warsztatowe (w oparciu o
materiały z FDN, Sieciaki,
Netykieta, Owce w sieci);
Wychowawcy,
Pedagog i
psycholog
szkolny,
Wg
planu
Uczniowie
znają i
przestrzegają
zasady
bezpieczeństw
a w sieci;
zgłaszają
sytuacje
niebezpieczne
dorosłym
Uczeń świadomie
porusza się w sieci;
zna konsekwencje
swojej aktywności
w Internecie; wie
jakie zagrożenie
może nieść za sobą
niewłaściwe
korzystnie z
Internetu; potrafi
rozpoznać sytuacje
niebezpieczne i
poprosić dorosłych
o pomoc;
Niebezpiecze
ństwo
uzależnień
Uczeń umie
przeciwstawić się
presji rówieśników,
zna sposoby
odmawiania w
sytuacji
częstowania,
namawiania do
zażycia środków
odurzających; jest
świadomy ich
konsekwencji; jest
świadomy
mechanizmów i
objawów bulimii i
anoreksji, wie do
czego prowadzą te
choroby;
Kształtować u uczniów postawy
asertywne, wzmacniać w nich
poczucie własnej wartości;
Uczyć szacunku do innych oraz
troski o rówieśników gdy
podejmują zachowania ryzykowne;
Dostarczyć uczniom wiedzę na
temat uzależnień, zaburzeń
odżywiania oraz zasad zdrowego
odżywiania się;
Prowadzić zajęcia z
asertywnej odmowy i
wyrażania własnego
zdania, różnicy między
skarżeniem a
informowaniem dorosłych
o zagrożeniu; reagowania
w sytuacji zagrażającej
zdrowiu i bezpieczeństwu
innych;
Prowadzić warsztaty na
temat ryzyka uzależnień
od środków odurzających,
Internetu, profilaktyki
zaburzeń odżywiania;
Przeprowadzić ankietę
badającą występowanie
zachowań ryzykownych
wśród uczniów;
Wychowawcy,
pedagog
psycholog
szkolny,
zaproszeni
goście (P PP),
nauczyciel
WDŻ
Wg
planu
pracy
Absencja na
zajęciach
Uczniowie i rodzice
są świadomi
obowiązku
szkolnego, znają
kryteria oceny
zachowania;
Uczniowie i
rodzice mają
świadomość
konsekwencji
Zapoznać uczniów i rodziców z
obowiązkami uczniów oraz
kryteriami oceniania zachowania;
Zapoznać rodziców z procedurą
monitorowania frekwencji i
realizacji obowiązku szkolnego;
Konsekwentnie stosować przyjęte
procedury, system kar i nagród ;
Wzmocnić kontakt z rodzicami;
Przeprowadzić pogadanki
z uczniami, an temat
obowiązków szkolnych,
zasad usprawiedliwiania
nieobecności;
Systematycznie
monitorować frekwencje
na zajęciach;
Promować uczniów, którzy
nie opuszczają zajęć
Wychowawcy, Cały rok
Pedagog i
szkolny
psycholog
szkolny,
Dyrekcja szkoły
Uczniowie
zdobędą
wiedzę na
temat
szkodliwości
przyjmowania
środków
odurzających;
będą świadomi
zagrożeń;
będą znali
zasady
zdrowego
odżywiania się,
konsekwencji
zaburzeń
odżywiania;
Poprawa
frekwencji
uczniów,
systematyczne
usprawiedliwia
nie
nieobecności
uczniów;
zaniedbań
obowiązku
szkolnego;
lekcyjnych;
Łamanie
zasad
bezpieczeńst
wa
Uczniowie/
przedszkolaki znają
zasady
bezpieczeństwa,
dbają o
bezpieczeństwo
swoje i innych
podczas zajęć,
przerw, w
szkole/przedszkolu,
na szkolnych
placach zabaw i
boisku; w drodze
do szkoły i pozna
szkołą;
Zapoznać uczniów/ przedszkolaki z
zasadami bezpieczeństwa w
szkole/przedszkolu;
Uświadomienie zagrożeń,
konsekwencji nieprzestrzegania
zasad bezpieczeństwa – również w
ruchu drogowym i pieszym;
Pogadanki, zajęcia
warsztatowe na temat
zasad bezpieczeństwa i
konsekwencji ich
nieprzestrzegania;
Przekazanie uczniom
wiedzy na temat zasad
bezpieczeństwa
wynikających ze specyfiki
niektórych zajęć czy
miejsc: pracownia
komputerowa, boisko,
sala sportowa, stołówka
szkolna, schody; zajęcia z
zaproszonymi gośćmi:
przedstawicielami Straży
Gminnej, Policji, Straży
Pożarnej;
Wychowawcy,
nauczyciele;
zaproszeni
goście
IX,
Wg
planu
pracy
Zmniejszenie
wypadków w
szkole i w
drodze do
szkoły
Problemy
związane z
okresem
dorastania
Uczeń zna cechy
charakterystyczne
okresu
dojrzewania; jest
świadomy różnicy
płci; zna i rozumie
pojawiające się
Zapoznać uczniów i rodziców z
trudnościami okresu dorastania,
sposobami rozwiązywania
konfliktów pomiędzy nimi;
przedstawienie oferty P PP;
Zajęcia na temat
dojrzewania w ramach
przedmiotu „Wychowanie
do życia w rodzinie”;
pogadanki,
zajęcia warsztatowe na
temat trudności okresu
Wychowawcy,
Psycholog i
pedagog
szkolny,
psycholog z P
PP
Wg
planu
pracy
Lepsze
rozumienie
przez uczniów i
rodziców
zmian jakie
dokonują się w
okresie
trudności w
relacjach z
rodzicami;
Zapobieganie
przemocy
wobec dzieci
Uczniowie/przedsz
kolaki wiedzą czym
jest przemoc, jakie
są jej rodzaje;
potrafią rozpoznać
niebezpieczne
zachowania wobec
nich i wiedzą gdzie
mogą szukać
pomocy;
stworzenie i
upowszechnienie
procedur ochrony
dzieci przed
przemocą;
dojrzewania, zmian jakie
zachodzą w relacjach
chłopców i dziewcząt;
konsultacje dla rodziców z
psychologiem z P PP;
kierowanie i zachęcanie
rodziców do korzystania z
oferty P PP (np. zajęć
„Szkoły dla rodziców”);
Przekazać
uczniom/przedszkolakom wiedzę
nt istoty przemocy wobec dzieci;
sytuacji niebezpiecznych (zły dotyk,
cyberprzemoc, bicie, poniżanie,
zaniedbanie);
Informowanie dzieci o
możliwościach pomocy dla nich w
sytuacji zagrożenia, przemocy;
Edukacja rodziców w zakresie
profilaktyki przemocy, zagrożeń,
możliwości reagowania w sytuacji
przemocy wobec dzieci;
Reagowanie – podejmowanie
interwencji wobec krzywdzenia
dzieci, stosowanie procedur w
zakresie ochrony dzieci przed
przemocą; Zapoznanie rodziców z
procedurami;
Pogadanki, zajęcia
warsztatowe dla dzieci i
rodziców nt: złego dotyku,
mobbinigu,
cyberprzemocy, bicia i
poniżania dzieci;
promowanie telefonów
zaufania dla dzieci;
gazetka z informacjami
gdzie można szukać
pomocy;
umieszczenie na stronie
internetowej informacji
dotyczących miejsc
niosących pomoc w
sytuacji przemocy w
rodzinie i krzywdzenia
dzieci;
dorastania,
poprawa
komunikacji
między
rodzicami i ich
dziećmi
Wychowawcy,
pedagog,
psycholog
szkolny,
zaproszeni
goście
Wg
planu
pracy,
cały rok
Zmniejszenie
przemocy
wobec dzieci;
zapewnienie
bezpieczeństw
a dzieciom na
terenie szkoły i
w domu
Download