Rozszerzenie planu wychowawczego szkoły

advertisement
ROZSZERZENIE PLANU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY
Przesłanki do podjęcia działań wychowawczych rozszerzających cele zadania i metody zawarte w
programie wychowawczym szkoły:
 zauważalny spadek motywacji uczniów do nauki
 obniżenie wyników w nauce u większości uczniów w stosunku do ocen, jakie uzyskiwali w
szkole podstawowej
 oceny semestralne i wyniki egzaminu wielu uczniów niższe niż potencjalne ich możliwości
obserwowane przez nauczycieli w toku nauczania
 stosunkowo mała liczba uczniów (i stały ich skład) angażujących się w rożne działania szkolne
 zbyt mała liczba sytuacji wychowawczych, które mogą stanowić okazję dla młodzieży do
wykazywania się samodzielnością, kreatywnością
 nauczyciele i uczniowie nie wiedzą często o podejmowanych przez kolegów inicjatywach,
działaniach, przez to nie angażują się w nie i nie identyfikują z nimi
W celu zwiększenia efektywności edukacyjnej i wychowawczej szkoły należy:
 zwiększyć motywację uczniów do nauki
 zwiększyć poziom umiejętności uczenia się
 rozwijać potrzebę refleksji nad ważnymi problemami współczesnego świata i swojego w nim
miejsca
 rozwijać samodzielność, pomysłowość, kreatywność uczniów
 rozwijać potrzebę i umiejętność tworzenia społecznej więzi, identyfikacji ze szkołą przez
wszystkie podmioty tworzące jej społeczną strukturę
 uświadamiać młodzieży, że skuteczność działań w dużej mierze zależy od umiejętności
współpracy i dobrego komunikowania się.

Realizacja powyższych celów zakłada zaangażowanie całej lub prawie całej społeczności szkolnej
wokół jakiegoś konkretnego zadania w tym samy mym czasie i w taki sposób, by realizatorzy wiedzieli
wzajemnie o przebiegu własnej pracy i jej efektach .
Lp.
ZADANIE
1. Stworzyć warunki do
większego
zaangażowania
młodzieży w życie szkoły
Rozwijać pomysłowość i
kreatywność uczniów
Rozwijać :
- rozwijać motywację do
nauki
-potrzebę
współodpowiedzialności
za jakość
funkcjonowania szkoły
- umiejętność
współpracy w grupie
- umiejętność
kierowania grupą
SPOSÓB REALIZACJI
1. Spotkania samorządu
uczniowskiego z jego
opiekunami,
psycholog, pedagog
szkolną i
przedstawienie mu
propozycji
współpracy dorosłych
i młodzieży opartej
na idei
systematycznego
angażowania się
społeczności szkolnej
wokół tematów
związanych z życiem
szkoły oraz bieżących
problemów
Opracowanie
wspólnie z młodzieżą
strategii, planu
ODPOWIEDZIALNI
opiekunowie
samorządu,
pedagog,
psycholog szkolny
TERMIN
wrzesień,
na bieżąco
wg potrzeb
wychowawcy klas,
pedagog,
psycholog
wrzesień
- formułowania
oczekiwań
- rozróżniania realnych
wyobrażeń od marzeń
lub roszczeniowych
żądań
Kształtować
umiejętność
formułowania wniosków,
przedstawiania swojego
poglądu
działania. Burza
mózgów na temat
tego, co można
dołączyć do stałych
szkolnych imprez
oraz, jakie problemy
wymagają poruszenia
na forum szkoły
2. Zajęcia integracyjno
adaptacyjne dla klas I
z udziałem uczniów
klas II
 Samorząd uczniowski
klas drugich wspólnie
z psycholog/ pedagog
szkolną opracowuje
scenariusz zajęć
integracyjnoadaptacyjnych.
 Uczniowie klas
drugich
przeprowadzają
zajęcia z uczniami
klas pierwszych (
odpowiednio klasa
„a” z klasą „a”, itd.),
przy udziale
wychowawcy i
psycholog/pedagog
szkolnej.
 Uczniowie klas
drugich biorący udział
w zajęciach dzielą się
wrażeniami ze swoją
klasą, mówią o tym,
co wspólnie
wypracowali z
młodszymi kolegami,
co było dla nich w
tym doświadczeniu
przyjemne, a co
sprawiało trudność.
 Jeżeli są jakieś uwagi
wnioski, oczekiwania
co do szkoły
wypracowane na
zajęciach, wówczas
prezentowane są w
formie plakatów w
klasach lub na
2.
Uświadomić uczniom
korzyści z umiejętności
uczenia się
Uświadomić, że wiele
tych sposobów znają i
stosują od dawna
Kształtować potrzebę
poznawania nowych
sposobów skutecznego
uczenia się
Rozwijać :
- motywację do nauki
-potrzebę
współodpowiedzialności
za jakość
funkcjonowania szkoły
- umiejętność
współpracy w grupie
- umiejętność
kierowania grupą
Dostarczyć uczniom
wiedzę na temat
właściwego
organizowania czasu,
sposobów skupiania
uwagi, robienia notatek,
pisania wypracowań,
sprawnego
zapamiętywania.
3.
Rozwijać poczucie
identyfikacji z ojczyzną,
odpowiedzialności za nią
ścianach korytarza
szkolnego. Samorządy
poszczególnych klas I
i II spotykają się,
opracowują je i
przedstawiają
samorządowi
szkolnemu, jego
opiekunom oraz
wychowawcom klas.
1. Godzina
wychowawcy klas
październik
wychowawcza klas I
z udziałem
przedstawicieli klas
III
 Uczniowie klas III
zapoznani są ze
scenariuszem zajęć
„Czy warto uczyć się
<Jak się uczyć>”
przez
pedagog/psycholog
szkolną.
pedagog/psycholog
 Wychowawcy klas I
przy pomocy
przedstawicieli
uczniów klas III
przeprowadzają w
swoich klasach lekcję
zgodnie z e
scenariuszem.
 Efekty pracy uczniów
po każdej lekcji
zaprezentowane na
korytarzu szkolnym.
2. Zajęcia dla chętnych
uczniów na temat
umiejętności
organizacji czasu
oraz technik
efektywnego
uczenia się.
1. Godzina
wychowawcza lub
happening dotyczące
patriotyzmu
wychowawcy klas,
opiekunowie
samorządu,
pedagog/
psycholog
listopad
Wyposażyć w wiedzę
dotyczącą jej historii
Kształtować
świadomość, że stanowi
ona wartość dla
społeczności, w której
młodzież dorasta



4.
Kształtowanie poczucia
identyfikacji z własną
tradycją
Rozwijanie
pomysłowości,
kreatywności uczniów
Kształtowanie
umiejętności
współpracy oraz
rywalizacji
Wyposażenie uczniów w
wiedzę na temat
dawnych tradycji
Stworzenie okazji do
zabawy
5.
Kształtowanie:
- postawy
odpowiedzialności za
siebie i innych
( niezależnie od
akademii związanej z
rocznicą Odzyskania
Niepodległości).
W każdej klasie w
tym samym tygodniu
odbywają się lekcje
wychowawcze wg
zbliżonego
scenariusza i na ten
sam temat.
Efekty pracy uczniów
prezentowane w
szkolnej galerii
korytarzowej .
Happeningi, akcje
prowokujące do
refleksji, a także
scenariusze godzin
wychowawczych
opracowywane przez
zespół wychowawczy
przy udziale
chętnych uczniów i
nauczycieli.
wychowawcy klas,
opiekunowie
samorządu
1. Przygotowanie
i szkolnego, Rada
przeprowadzenie
Rodziców
festynu świątecznego
przez
uczniów,
rodziców, nauczycieli.
2. Przeprowadzenie w
pierwszym roku we
wszystkich klasach, a
następnie co roku
tylko w pierwszych
klasach zajęć
wychowawczych na
temat : „Tradycje
Bożonarodzeniowe w
Polsce”. Prezentacja
niektórych efektów
pracy uczniów na
festynie szkolnym.
1. „Miłosny kiermasz” pod
patronatem św.
Walentego Miłość nie
jedno ma imię
wychowawcy klas,
opiekunowie
samorządu
szkolnego
grudzień
styczeń /
luty
- potrzeby posiadania
umiejętności
podejmowania decyzji
- potrzeby dzielenia się
ze słabszymi
- umiejętności
współdziałania z innymi i
dostarczenie okazji do
doświadczenia
przyjemności
wynikającej z tego
Stworzenie warunków
umożliwiających
uczniom doświadczenie
wdzięczności oraz
przyjemności z
obdarowania innych
kształtowanie
umiejętności
Rozwijanie kreatywności,
pomysłowości,
współpracy z innymi
6.
Kształtowanie
wrażliwości na potrzeby
innych, na cierpienie
Kształtowanie postawy
odpowiedzialności i
kreatywności w

W każdej klasie
odbywają się lekcje
wychowawcze na
temat różnych
znaczeń słowa
„miłość”,
wieloaspektowości
rozumienia tego
zjawiska czerpanej z
tradycji grecko- judeo
– chrześcijańskiej.
Scenariusz
opracowany przez
zespół wychowawczy.
 Uczniowie
poszczególnych klas
przygotowują gadżety
„walentynkowe”,
które będą
wystawiane na
kiermaszu szkolnym.
Chętni kupują coś
swojej „walentynce”,
a dochód
przeznaczany jest na
zaproponowany i
wybrany wcześniej
przez uczniów i
nauczycieli cel
charytatywny.
 W czasie kiermaszu
obecna wystawa
prezentująca
działania
charytatywne
uczniów szkoły. Każda
klasa, samorząd,
nauczyciele szkolny
mogą przedstawić
komu zainicjowane
przez siebie akcje, ich
adresatów, skutki,
jakie przyniosły.
1. Godzina
wychowawcza w
każdej klasie na
tematy związane z
obroną i szacunkiem
wobec życia. Jeśli to
możliwe inspirowane
hasłem ogłaszanym
wychowawcy klas,
psycholog i
pedagog
marzec
sposobach udzielania
pomocy
Rozwijanie kreatywności
i potrzeby aktywności w
działaniach osobistych i
społecznych na rzecz
innych
Dostarczenie wiedzy na
temat rozwoju
człowieka, jego zakłóceń,
instytucji pomocowych
7.
Dostarczenie uczniom
wiedzy i weryfikacja
posiadanych przez nich
informacji na temat
istoty zagrożeń
wynikających z przemocy
i uzależnień
Dostarczenie wiedzy na
temat asertywnych
zachowań
Kształtowanie:
- postawy
odpowiedzialności za
własne decyzje
- umiejętności
asertywnego
odmawiania
- poczucia własnej
wartości i przynależności
do środowiska, w którym
większość nie akceptuje
stosowania przemocy i
używania substancji
uzależniających
Stworzenie warunków,
w których osoby z
problemem uzależnienia,
pozostawania ofiarą lub
sprawcą przemocy,
każdego roku przez
Fundację
Narodowego Dnia
Życia. Scenariusz
opracowany przez
zespół wychowawczy.
2. Apel/akademia/
akcja/ happening
poświęcona
problematyce obrony
osób słabych,
chorych,
nienarodzonych,
niepełnosprawnych,
starych,
prześladowanych - po
wcześniej
przeprowadzonych
godzinach
wychowawczych.
1. Akcja pod hasłem
„Szkoła wolna od
zagrożeń”
 Zespół wychowawczy
wspólnie z uczniami (
samorząd szkolny)
ustala o jakich
zagrożeniach w
danym roku należy
rozmawiać
Mogą być
opracowane
propozycje trzech
scenariuszy, które w
cyklu co trzy lata
będą się powtarzać.
Są przygotowane
dwa: „Jak
przeciwdziałać
agresji” ( godzina
wychowawcza,
opracowanie jej
wyników i
zaprezentowanie
przedstawicielom
rodziców,
nauczycielom,
dyrektorowi,
przedstawicielom
samorządu lokalnego)
oraz „Wolne od
wychowawcy klas,
koordynacja:
pedagog/
psycholog szkolny
kwiecień
wiedzą dokąd mogą udać
się po pomoc.
8.
Kształtowanie poczucia
identyfikacji ze szkołą i
lokalną społecznością
Rozwijanie potrzeby
refleksji
nad sensem i celem
nadawania imienia
różnym instytucjom,
nad cechami osobowymi
i innymi czynnikami,
które pozwalają ludziom
stawiać sobie i osiągać
cele
Wyposażenie uczniów w
wiedzę na temat życia i
osiągnięć Stanisława
Skarżyńskiego
Rozwijanie kreatywności
uczniów
9.
narkotyków moje…”
( rodzaj happeningu
na terenie szkoły).
Ważne, by realizować
dane hasło w
określony sposób w
całej szkole.
Rozwijanie kreatywności
Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za
jakość funkcjonowania
szkoły
Rozwijanie umiejętności
współpracy z
rówieśnikami i dorosłymi
1. Akcja pod hasłem
„Komu potrzebny
jest patron szkoły”
 Lekcja wychowawcza
w każdej klasie w
Dniu Patrona Szkoły.
Po jej zakończeniu
prezentacja efektów
pracy uczniów na
korytarzu szkolnym.
Można zrealizować
co trzy lata inny
scenariusz. Pierwszy
jest opracowany: „
Płk. pil. Stanislaw
Skarżynski jako
lotnik, bohater,
warcianin, patriota,
człowiek”
 Happeningi, np.
wizyta w każdej klasie
„S. Skarżyńskiego”,
zadanie uczniom
pytania o jakąś
ciekawostkę z jego
życia i nagrodzenie
przez gościa osoby
znającej odpowiedź.
Przygotowanie i
przedstawienie przez
samorząd szkolny
przy współpracy
samorządów
klasowych
prezentacji
przedstawiającej i
podsumowującej
działania uczniów,
nauczycieli , rodziców
wychowawcy klas,
koordynacja:
zespół
wychowawczy
samorząd szkolny,
opiekunowie
maj
czerwiec
w mijającym roku
szkolnym
Download