program profilaktyczny - Zespół Szkół w Strzepczu

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU SZKÓŁ W STRZEPCZU
NA ROK SZKOLNY 2013/2014
PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka, dziecka,
ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Na pozór może się wydawać, że wszelkie zagrożenia czyhają na człowieka
w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to sam człowiek dokonuje takich wyborów, które zakłócają jego rozwój. Człowiek niedojrzały sam dla
siebie może być zagrożeniem. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką.
Takie widzenie wychowania i profilaktyki stawia szczególne wymagania wychowawcom. Do dobrego wypełnienia własnych zadań
niezbędna jest wiedza nie tylko o współczesnych, cywilizacyjnych zagrożeniach, ale przede wszystkim o naturze człowieka, celu życia
ludzkiego, jak również o mechanizmach psychologicznych prowadzących do destrukcji.
Program opiera się na założeniu, że efektywną formą jest praktyczne działanie, promowanie zdrowego stylu życia, dobrego
funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej, oraz rozwoju osobowości. Realizacji programu mają służyć działania szkoły, oddziaływania
nauczycieli skierowane na osobowość wychowanka. Dostarczanie uczniom specyficznych informacji dotyczących mechanizmów
przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenie w umiejętności służące lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi.
UWAGI O PROGRAMIE
Program profilaktyczny naszej szkoły powstał w oparciu o podstawę programową, misję szkoły i program wychowawczy. Treści
dotyczące psychoprofilaktyki zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego zawierają: zwiększenie motywacji do nauki, promocję
zdrowego stylu życia, rozwijanie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, prawidłowości i trudności rozwojowych okresu
dojrzewania oraz profilaktykę uzależnień.
W roku szkolnym 2012/2013 chcemy w szczególności objąć uczniów działaniami mającymi na celu spopularyzowanie wśród
uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia,
poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie,
obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie program ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów.
Hasło roku 2013/2014 – Żeby zabawa była bajeczna, musi być bezpieczna.
CELE GŁÓWNE PROGRAMU
Profilaktyka zawarta w programie ma odbywać się poprzez rozwój osobowości młodego człowieka, jak i poprzez wskazywanie
umiejętności kierowania swoim postępowaniem. Program profilaktyki obejmować będzie następujące obszary:
1. Profilaktyka uzależnień.
2. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych.
3. Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole.
4. Rodzina (Integracja środowiska rodzinnego ze szkołą).
5. Higiena (Kształtowanie postaw prozdrowotnych).
6. BEZPIECZEŃSTWO w różnych sytuacjach i miejscach.
REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
- dyrekcja szkoły
- wychowawcy
- nauczyciele
- pedagog i psycholog
Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Komendą Policji w Szemudzie, Sądem Rodzinnym i Nieletnich, Poradniom
Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi,
w zależności od potrzeb.
EWALUACJA
1. Ankieta badająca zmianę postaw wśród uczniów na koniec roku szkolnego.
2. Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach.
OBSZAR I
Profilaktyka uzależnień
Cel
ogólny
Zadania
Formy realizacji
Profilaktyka uzależnień
Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia
papierosów, picia alkoholu i zażywania
substancji psychoaktywnych.
Uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym
uwzględnieniem umiejętności odmawiania w
trudnych sytuacjach.
Edukacja uczniów
Propagowanie świadomego wybierania
programów TV i racjonalnego korzystania z
komputera.
Przestrzeganie zakazu palenia papierosów na
terenie szkoły.
Realizacja wybranych tematów na godzinach
wychowawczych, poprzez prowadzenie
pogadanek, prac artystycznych.
Pogadanki na lekcjach wychowawczych, zajęciach
edukacyjnych
Zajęcia warsztatowe „Jestem asertywny”
Przeprowadzenie we wszystkich klasach
konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki,
dopalacze - jak się przed tym bronić.
Zorganizowanie wystawy książek i czasopism pod
hasłem „Uzależnieniom stop”
Dyżury nauczycieli na przerwach
Odpowiedzialni
Wszyscy nauczyciele
Psycholog
Pedagog
Wychowawcy
Psycholog
Gim Justyna Langa –
Pobrucka
SP Psycholog
Opiekunowie SU
Wszyscy nauczyciele
OBSZAR II
Kształtowanie umiejętności interpersonalnych
Cel
ogólny
Zadania
Formy realizacji
Kształtowa
nie
umiejętnośc
i
interperson
alnych.
Pogadanki, dyskusje na godzinach
wychowawczych.
Rozmowy indywidualne z psychologiem,
pedagogiem.
Wzmacnianie przynależności do grupy klasowej. Zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych.
Uczenie umiejętności radzenie sobie z
emocjami.
Odpowiedzialni
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Psycholog
Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów
mających trudności w nauce.
Opiekunowie samorządu
Ćwiczenia umiejętności wczuwania się w
położenie innej osoby.
Wspólne odrabianie lekcji w świetlicy,
zajęcia dodatkowe
Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
Wyjazdy, wyjścia, wycieczki, biwaki, ogniska,
imprezy szkolne i pozaszkolne.
Wszyscy nauczyciele.
Przestrzeganie kultury słowa, poprawnej
polszczyzny. Eliminowanie agresji werbalnej.
Wszyscy nauczyciele.
Kształtowanie
poprawnej komunikacji
Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich
klasach na temat: Prawna ochrona dóbr
osobistych człowieka, w tym nietykalności
cielesnej, a zwyczaje szkolne. Podjęcie tematu
relacji „chłopcy-dziewczęta" - język, kultura
osobista etc. „Czy uczniowie klną i dlaczego”.
Przeprowadzenie we wszystkich klasach
konwersatorium pt.” Mój przyjaciel jest inwalidą”.
Kształtowanie postawy akceptującej
niepełnosprawność.
Opiekunowie świetlicy
Wychowawcy
Ewa Roman
Natalia Kin
OBSZAR III
Eliminowanie przejawów agresji i przemocy w szkole
Przeciwdziałanie
i
agresji
przemocy
Cel
ogólny
Zadania
Formy realizacji
Dyskusje, pogadanki
Uczenie rozładowywania napięć: zdrowych,
przynoszących ulgę, dopuszczalnych społecznie
Zabawy socjoterapeutyczne
Analiza lektur ukazujących pozytywne relacje
człowiek – człowiek
Odpowiedzialni
Wszyscy nauczyciele,
Wychowawcy
Wszyscy nauczyciele
Psycholog
Pedagog
Nauczyciele języka polskiego
Zabawy integrujące, dyskoteki, spotkania klasowe,
uroczystości klasowe i szkolne
Edukacja rodziców z zakresu zjawiska
przemocy.
Omawianie przypadków agresywnych, dyskusja
na ten temat i natychmiastowe reagowanie
Rozmowy z rodzicami
Uczenie konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów, negocjowania, przepraszania
i przebaczania
Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego
agresją i przemocą
Edukacja uczniów z zakresu zjawiska przemocy.
Prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu
komunikacji interpersonalnej
Uwrażliwianie uczniów na stosowanie form
grzecznościowych w życiu codziennym
Promowanie zasad uczciwego sprawiedliwego i
honorowego postępowania
Ciągła obserwacja zachowania uczniów w czasie
zajęć lekcyjnych oraz przerw
Wywiady domowe, konsultacje
z rodzicami
Przeprowadzanie ankiet dotyczących poczucia
bezpieczeństwa uczniów
w szkole
Aktywne i skuteczne pełnienie dyżurów przez
nauczycieli i pracowników szkoły.
Przeprowadzenie we wszystkich klasach
konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy
podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz
zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do
„paczki".
OBSZAR IV
Rodzina
Wszyscy nauczyciele
Psycholog
Pedagog
Nauczyciele,
Wychowawcy,
Psycholog, pedagog
Nauczyciele,
Wychowawcy,
Psycholog, pedagog
Psycholog
Wszyscy nauczyciele
Katecheci, Ksiądz
Psycholog
Pedagog
Wszyscy nauczyciele
Psycholog
Pedagog
Wszyscy nauczyciele
Nauczyciele wychowania
fizycznego
Cel
ogólny
Zadania
Formy realizacji
Integracja środowiska rodzinnego ze szkołą
Zebrania rodziców
Integrowanie wychowawczych działań szkoły
i rodziny
Angażowanie rodziców do sprawowania opieki w
czasie uroczystości szkolnych, wycieczek
Prezentacje uczniów w czasie wywiadówki
(„Jasełka”, scenki rodzajowe=
Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co
powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie,
otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi
(nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w
miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).
Konsultacje indywidualne dla rodziców
Pomoc rodzinie w sytuacjach losowych,
problemach materialnych i społecznych
Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę
– GOPS, Policja
Integracja środowiska
rodzinnego ze szkołą
Organizowanie kiermaszu używanych
podręczników szkolnych
Pogadanki na temat praw dziecka (Konwencja
Praw Dziecka)
Współpraca z PPP
Badanie środowiska rodzinnego uczniów – wywiad
środowiskowy
Wskazywanie dróg uzyskiwania pomocy w
sytuacjach dysfunkcyjności środowiska rodzinnego
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
Rozmowy z rodzicami – uświadomienie
poprzez wczesne wykrywanie trudności w nauce konieczności przeprowadzania badań w PPP.
Ochrona praw dziecka w sytuacjach
niewydolności rodziny
Odpowiedzialni
Dyrektor
Nauczyciele wychowawcy
Nauczyciele
Teresa Skrzypkowska
Edyta Zaborowska
Nauczyciele
Psycholog
Pedagog
Dyrektor
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Wszyscy nauczzyciele
Wychowawcy
Wychowawcy
Nauczyciele
Psycholog
Pedagog
Psycholog
Pedagog
i problemów wychowawczych
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Praca w grupach koleżeńskich
Prowadzenie zindywidualizowanych
i
indywidualnych zajęć z dziećmi mającymi deficyty
rozwojowe
Poradnictwo dla rodziców w sprawie metod
postępowania z uczniem mającym trudności w
nauce, zachowaniu
Zorganizowanie prelekcji na temat: Przyczyny
niepowodzeń szkolnych.
Nauczyciele
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Psycholog
OBSZAR V
Higiena
Kształcenie postaw
prozdrowotnych
Cel
ogólny
Zadania
Wdrażanie zasad dbałości o higienę
Kształtowanie postaw związanych z ochroną
środowiska.
Podejmowanie działań dla ochrony i
poszanowania zdrowia własnego i innych –
negatywnego stosunku do alkoholu, tytoniu i
narkotyków
Sposoby organizacji czasu wolnego
i uświadomienie znaczenia czynnego
wypoczynku
Formy realizacji
Uczenie i przypominanie prawidłowej postawy w
czasie nauki i zabawy
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej.
Spotkania z higienistką szkolną – pogadanki.
Fluoryzacja zębów
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
Wycieczka klas IV – VI do Gminnej Oczyszczalni
Ścieków w Tłuczewie
Pogadanki na godzinach wychowawczych
Przeprowadzenie ankiety zagrożenia wynikające z
używaniu substancji uzależniających
Prelekcja psychologa na temat uzależnień dla klas
IV – VI , gimnazjum
Pedagogizacja rodziców – prelekcja na temat
uzależnień
Pogadanki na zajęciach lekcyjnych
Wędrówki piesze, rajdy rowerowe, wycieczki, gry
Odpowiedzialni
Wszyscy nauczyciele
Nauczyciele w-f
Higienistka szkolna
Wszyscy nauczyciele
Nauczyciele
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Psycholog
Pedagog
Psycholog
Pedagog
Wychowawcy
Nauczyciele w-f
Uświadomienie skutków uzależnień od gier
komputerowych, telewizji, Internetu
i zabawy ruchowe, zajęcia terenowe.
Pogadanki na zajęciach lekcyjnych, lekcjach
informatyki,
Wychowawcy
Nauczyciel informatyki
OBSZAR VI
Bezpieczeństwo
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole i poza szkołą,
edukacja uczniów.
Cel
ogólny
Zadania
Edukacja uczniów w zakresie bezpieczeństwa
Nabywanie umiejętności zachowania się
w przypadkach kontaktu z przedmiotami
niebezpiecznymi (petardy, niewybuchy,
substancje toksyczne i inne)
Bezpieczna droga do szkoły.
Formy realizacji
Zapoznanie na lekcjach wychowawczych
i poszczególnych przedmiotach:
- ze znakami powszechnej informacji
- z sygnałami alarmowymi
- zasadami ochrony przeciwpożarowej
- zasadami zabaw bezpiecznych przyjemnych i
kulturalnych na przerwach śródlekcyjnych i w
czasie wolnym
- z regulaminami wycieczek
- bezpiecznym poruszaniem się po drodze pieszo i
na rowerze
Zapoznanie z podstawowymi zasadami udzielania
pierwszej pomocy
i
postępowania w razie wypadku
Omawianie prawdziwych sytuacji kontaktu z
przedmiotami niebezpiecznymi (skutki
postępowania)
Pogadanki w okresie największego
zainteresowania młodzieży
z
artykułami pirotechnicznymi (Święta Bożego
Narodzenia, Nowy Rok)
Pogadanki na zajęciach lekcyjnych
Odpowiedzialni
Wychowawcy
Nauczyciele w-f
Wychowawcy
Wychowawcy
Wychowawcy
Przyprowadzanie i odbieranie ze szkoły uczniów
oddziału przedszkolnego
Przeprowadzenie kursu na kartę rowerową.
Uświadomienie skutków zdrowotnych
niebezpiecznych i brawurowych zachowań na
przerwach, w szatni i wycieczkach
Stała kontrola poziomu zagrożeń w środowisku
szkolnym
Zapobieganie panice i zachowaniom
histerycznym.
Promowanie bezpieczeństwa wśród uczniów
Promowanie bezpieczeństwa wśród uczniów
Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na
terenie szkoły (klas, pracowni, sali gimnastycznej,
boiska szkolnego, szatni, świetlicy, biblioteki)
Przeprowadzenie ankiet dotyczących poczucia
bezpieczeństwa wśród uczniów oraz rodziców.
Wzmożona kontrola uczniów przebywających w
szatni przed i po lekcjach w-f.
Zapoznanie z planem ewakuacji szkoły
Próbna ewakuacja uczniów
Dekalog Szkoły Promującej Bezpieczeństwo
Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego,
także ucznia... Prezentacja podstawowe reguły
prawa cywilnego i karnego - w konwencji
odpowiedniej dla grup wiekowych, a także
tematykę przestępczości nieletnich i
wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla
nieletnich oraz sądy powszechne
Przeprowadzenie spotkań uczniów z
przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych
etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na
ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona
konieczna itp.
Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły,
debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo,
społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym
dla uczniów
Rodzice
Dyrektor,
T. Skrzypkowska
Wychowawcy
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Nauczyciele w-f
Wychowawcy
Dyrektor
Psycholog
Pedagog
Psycholog
Pedagog
Kurator sądowy
SP Bożena Krampa
Gim Joanna Gajewska
Jan Trofimowicz
Tomasz Miecznikowski
Przeprowadzenie we wszystkich klasach
konwersatorium pod hasłem „Nie jesteś sam. Jak
monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego
lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie,
chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub
„eurosieroctwa” gdzie szukać pomocy.
Edyta Zaborowska
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards