„Działania profilaktyczne to te,

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 37 W KRAKOWIE
Program profilaktyczny stanowi integralną część Programu Wychowawczego Szkoły,
wspierającego wszechstronny rozwój ucznia. Działania wychowawcze odnoszą się do wszystkich
uczniów, zarówno tych którzy stwarzają problemy wychowawcze, jak i pozostałych. Celem działań
profilaktycznych natomiast jest zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej
oraz kształtowanie postaw i zachowań prospołecznych. Powstawaniu owych zachowań
ryzykownych sprzyjają niektóre cechy jednostki i jej środowiska (czynniki ryzyka). Istnieją jednak i
takie czynniki, które je hamują (czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki zwiększające
odporność na działanie czynników ryzyka).
Celem interwencji profilaktycznych jest oddziaływanie zarówno na czynniki ryzyka, jak i na
czynniki chroniące. Warunkiem skutecznej profilaktyki jest skoordynowane działanie we
wszystkich obszarach funkcjonowania. Oznacza to, że interwencje profilaktyczne powinny być
skierowane na najważniejsze czynniki chroniące tkwiące zarówno w samej jednostce, jak i w jej
otoczeniu społecznym. Wychowanie i profilaktyka mogą i powinny się zatem wspomagać.
Podstawą naszego programu profilaktycznego jest stosowanie przez wszystkich realizatorów
psychoaktywnych metod pracy pozwalających na twórcze wykorzystanie wiedzy i doświadczenia
uczniów, sprawiając tym samym, iż zagadnienia problemowe są bliższe „prawdziwemu życiu”.
Podstawy prawne dla działań profilaktycznych

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 7,2;

Konwencja o Prawach Dziecka – art .3, art.19, art.33;

Ustawa z dnia 7 X 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 67, poz. 329
z późniejszymi zmianami;)

Rozporządzenie MENiS z dnia 26 II 2002 roku dotyczące kształcenia w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458);

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 199 4 r. (Dz.U. z 1994
Nr 62,
poz. 26);

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości (Dz. U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1231);

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii(Dz. U. Nr 75 poz. 468),;

nowelizacja z 27 listopada2000r-Dz.U. Nr 103, poz. 1097).
Procedura powstania programu:
1
1.
Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego uczniów.
2.
Ustalenie założeń do programu.
3.
Określenie celów, struktury i sposobów realizowania programu.
4.
Ewaluacja programu.
Diagnoza potrzeb środowiska szkolnego uczniów:
Program opracowany został w oparciu o diagnozę środowiska szkolnego. Przeanalizowane zostały:

problemy uczniów widoczne na terenie szkoły (przejawiane w zachowaniach uczniów),

problemy edukacyjne i wychowawcze obserwowane przez wychowawców, pedagoga,
psychologa szkolnego,

problemy zgłaszane przez rodziców,

problemy zdrowotne nasilające się i dostrzegane przez higienistkę szkolną,

problemy sygnalizowane przez kuratorów sadowych, pracowników socjalnych oraz
współpracujących ze szkołą policjantów,

zakres zainteresowań oraz zaangażowanie rodziców w działalność opiekuńczo wychowawczą szkoły,

wyniki ankiet: „Analiza sytuacji rodzinnej uczniów”, „Poczucie bezpieczeństwa”,

protokoły z posiedzeń Zespołu Problemowo-Zadaniowego, Zespołu Wychowawców, Rad
Pedagogicznych;

rozmowy z rodzicami, wychowawcami i uczniami;

kontrola frekwencji.
Wnioski z badań - identyfikacja problemu.
Na podstawie diagnozy środowiska szkolnego zauważono występowanie następujących
problemów:

wagary,

drobne kradzieże,

używanie przez uczniów środków psychoaktywnych (np.: palenie papierosów),

brak motywacji do nauki,

problem przemocy i agresji (drobne bójki, zaczepki, wymuszenia),

agresja werbalna wobec nauczycieli,

agresja werbalna wobec uczniów,

uzależnienie od internetu, gier komputerowych, telefonów komórkowych i telewizji,
2

choroby i zaburzenia na tle trudności psychicznych (nerwice, choroby psychosomatyczne,
zaburzenia łaknienia- bulimia, anoreksja).
Adresaci programu i struktura oddziaływań profilaktycznych
Niniejszy program skierowany jest do:
1. uczniów - profilaktyka wśród uczniów.
2. nauczycieli - profilaktyka wśród nauczycieli.
3. rodziców - profilaktyka wśród rodziców.
Kompetencje poszczególnych podmiotów
Ad.1 Działania profilaktyczne dot. uczniów:
Nadrzędnym celem programu profilaktycznego jest wyposażenie uczniów
w wiedzę sprzyjającą podejmowaniu przez nich racjonalnych wyborów
w sytuacjach ryzykownych.
Ad 2. Profilaktyka wśród nauczycieli:
a)
Rada Pedagogiczna:
b)

określa zadania w zakresie profilaktyki;

określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych;

dokonuje analizy działalności profilaktycznej.
Nauczyciele:

współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych;

wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP;

doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań
profilaktycznych.
c)
Wychowawca klasy:

integruje zespół klasowy;

dba o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

realizuje zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów;

rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń
szkolnych;
3

określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami,
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
odpowiednio
do rozpoznanych potrzeb;

organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

podejmuje
działania
profilaktyczno-wychowawcze
wynikające
z
Programu
wychowawczego szkoły i Szkolnego programu profilaktyki w stosunku do uczniów,
z udziałem rodziców i nauczycieli;

wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu
profilaktyki szkolnej.
d) Dyrektor

monitoruje pracę wychowawców klas w zakresie profilaktyki;

diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki;

współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania
z zakresu profilaktyki;

inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Szkolnym programie profilaktyki.
Ad.3 Działania profilaktyczne dot. rodziców.
a) Rada Rodziców

opiniuje Szkolny program profilaktyki;

analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki;

współpracuje z Radą Pedagogiczną, dyrektorem, Samorządem Uczniowskim;
b) Rodzice

przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki;

korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga i szkolnej służby zdrowia
w zakresie profilaktyki;

wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia
specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.
Analizując wyniki analiz przyjęto, że założenia stanowić będą jednocześnie cele
strategiczne programu. Są nimi:
1.
Ułatwianie poznania samego siebie (autorefleksja).
4
2.
Doskonalenie
umiejętności
interpersonalnych
nauczycieli
i
uczniów,
w tym umiejętności wyrażania uczuć.
3.
Przygotowanie do podejmowania decyzji i ponoszenia za nie konsekwencji.
4.
Upowszechnianie informacji nt. substancji psychoaktywnych.
5.
Wskazywanie społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych skutków używania
substancji uzależniających.
6.
Promowanie zdrowego stylu życia.
7.
Eliminowanie postaw agresywnych.
8.
Organizowanie czasu wolnego uczniów.
Sposób realizacji programu
Realizacja programu odbywa się poprzez:
1.
Zajęcia
warsztatowe
prowadzone
przez
psychologów,
pedagog ów
i nauczycieli z przygotowaniem specjalistycznym:
-
warsztaty adaptacyjno-integracyjne dla klas I,
-
warsztaty „Jak żyć z ludźmi”,
-
warsztaty „Trening Zastępowania Agresji”.
2.
Warsztaty zawodoznawcze w klasach trzecich.
3.
Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień (np. Drugi Elementarz).
4.
Spektakle teatralne dotyczące zagadnień z zakresu profilaktyki.
5.
Realizowanie przez wychowawców na wszystkich poziomach nauczania pakietu
edukacyjnego „Moje zdrowie”.
6.
Indywidualne
spotkania
uczniów
pro blematycznych
z
pedagogami
i psychologami szkolnymi.
7.
Poświęcenie cyklu zajęć na poszczególnych poziomach nauczania tematyce
wiodącej:
-w
klasach
pierwszych
–
zagadnieniom
adaptacyjno-integracyjnym,
wzmocnieniu poczucia wartości w łasnej, budowaniu pozytywnych relacji
w
grupie
rówieśniczej,
w
odniesieniu
do
wychowawcy
i pozostałych pracowników Szkoły;
-w
klasach
psychoaktywnych,
drugich
–
umiejętności
społecznej
dokonywania
problematyce
substancji
racjonalnych
wyborów,
umiejętności budowania kontaktów z innymi ludźmi;
5
-
w klasach trzecich – umiejętności dokonywania wyboru kierunku
dalszego kształcenia się, radzenia sobie w ze stresem.
Pedagogizację
8.
rodziców
w
ramach
spotkań
ogólnych
i
spotkań
z wychowawcami. Proponowane tematy:
„Relacje w rodzinie z dzieckiem w okresie adolescencji” – klasy II;
-
„Czynniki warunkujące wybór dalszej drogi kształcenia się” – klasy III.
9.
Indywidualną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców.
10.
Mobilizowanie rodziców do udziału w zajęciach „Szkoły dla rodziców”.
11.
Organizowanie
dla
członków
Rady
Pedagogicznej
szkoleń
z
zakresu
komunikacji, pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Zaangażowanie
12.
pracowników
obsługi
szkoły
poprzez
udział
w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
13.
Organizowanie dyżurów nauczycieli i wychowawców.
14.
Działania realizowane ponad poziomami nauczania: kółka zainteresowań,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia reedukacyjne, zajęcia rewalidacyjne,
konkursy i olimpiady przedmiotowe, organizowanie różnorodnych form pomocy
rodzinie,
pomoc
psychologiczno -pedagogiczna,
wycieczki
zawodoznawcze
do szkół średnich dla uczniów klas III.
W ramach wsparcia uczniów pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych podejmowane
15.
są następujące działania:
a)
rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem na terenie szkoły;
b)
kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej ;
c)
kierowanie na zajęcia terapeutyczne indywidualne, grupowe, rodzinne;
d)
współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ( dożywianie, zasiłki);
e)
pomoc materialna ze strony szkoły (wypożyczenie podręczników, zbiórka odzieży oraz
pomocy szkolnych, dofinansowanie do wycieczek);
f)
współpraca z Radą Dzielnicy XV ( paczki noworoczne);
g)
współpraca z parafiami i charytatywnymi instytucjami przykościelnymi (finansowanie
obiadów, udział uczniów na zajęciach organizowanych w świetlicy terapeutycznej);
h)
kierowanie uczniów na zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych;
i)
organizowanie
zajęć
dodatkowych
(zajęcia
wyrównawcze
z
poszczególnych
przedmiotów, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia
terapeutyczne, zajęcia reedukacyjne, zajęcia logopedyczne);
6
zorganizowanie przy szkole grupy młodzieży „Razem” działającej w ramach
j)
europejskiego programu „Młodzież”.
W celu zmniejszenia absencji uczniów szkoła podejmuje się następujące działania:
16.
a)
wnikliwa kontrola absencji przez wychowawcę;
b)
natychmiastowe zgłaszanie absencji ucznia u rodziców i pedagoga szkolnego;
c)
indywidualne rozmowy wychowawcy z uczniami i
rodzicami, a następnie
z pedagogiem, psychologiem i dyrektorem (ustalenie przyczyn, wzbudzanie motywacji do
podjęcia proponowanych działań);
d)
rozmowy profilaktyczno- ostrzegawcze ze specjalistami do spraw nieletnich;
e)
wysyłanie upomnień o nierealizowaniu obowiązku szkolnego;
f)
współpraca z kuratorami sądowymi;
g)
organizowanie zajęć dodatkowych na terenie szkoły;
h)
indywidualizacja programów nauczania;
i)
kierowanie do świetlic socjoterapeutycznych, Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych,
na terapię indywidualną i rodzinną;
rozwiązywanie konfliktów przyczyniających się do absencji.
j)
17.
Wychodząc naprzeciw zagrożeniom cywilizacyjnym szkoła zapoznaje i kształtuje postawy
wobec tych zagrożeń poprzez:
a)
realizowanie tematyki związanej z tymi zagrożeniami na lekcjach wychowawczych oraz
lekcjach biologii np. „Internet-szansa czy zagrożenie”;
18.
b)
organizowanie konkursów np.: „ Wiedza o Aids”;
c)
przygotowywanie przez uczniów gazetek szkolnych oraz plakatów.
Dodatkowo szkoła w ramach zabezpieczania się przed czynnikami działającymi na rzecz
patologii:
a)
posiada system monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego,
b)
współpracuje z firma ochroniarską „EXPERCT SECURITY”,
c)
likwiduje zagrożenia w szkole i poza nią (np. zaciemnione pomieszczenie, zniszczone
ogrodzenie, zarosła ograniczające widoczność),
d)
dyżury nauczycieli w czasie przerw,
e)
współpracuje z Policją i Strażą Miejską w celu zwiększenia patroli w okolicach budynku
Gimnazjum 37 ,
7
f)
zapoznanie rodziców z procedurami pracy Policji w przypadku zgłoszenia się
na komisariat (prawa ofiary przestępstwa);
g)
szkoła bierze udział w projekcie „Bezpieczne Gimnazjum – Zintegrowana Polityka
Bezpieczeństwa”.
Cele operacyjne programu (przewidywane efekty wdrażania programu):
1.
Kryterium
efektywności
podejmowanych
działań
podczas
wychowawczych
programu
będzie
i
stopień
profilaktycznych
opanowania
przez
uczestników następujących umiejętności :
a .Uczeń po ukończeniu poszczególnych cykli zajęć programu potrafi:

prawidłowo komunikować się,

współdziałać w grupie,

nadawać komunikat „ja”,

asertywnie odmawiać,

umiejętnie wyrażać swoje emocje i uczucia,

znać swoje słabe i mocne strony,

znać naturalne sposoby uzyskiwania zadowolenia z życia.

dokonywać racjonalnych wyborów w sytuacjach ryzykownych,

angażować się w bezinteresowne i czerpać satysfakcję z działań na rzecz
innych osób – wolontariat·;

kreatywne organizować czas wolny;

czerpanie satysfakcji z działań na rzecz innych osób, ·
b. Pedagodzy w ramach realizacji programu :
 przeprowadzą w klasach I- nie objętych programem integracji, warsztaty
adaptacyjno-
integracyjne
dla
uczniów
i
wychowawców;
w
klasach
integracyjnych powyższe zajęcia prowadzone są przez psychologa szkolnego;
 zdiagnozują potrzeby indywidualne klas, dostosowując do nich odpowiednie
rodzaje oddziaływań profilaktyczno - wychowawczych – w zależności od rozwoju
dynamiki
grupy
zawsze
możliwe
są,
a
niekiedy
konieczne
modyfikacji
pierwotnych ustaleń programowych;
8
 ustalą harmonogram przeprowadzanych zajęć warsztatowych i informują
nauczycieli o terminach;
 skontrolują przebieg realizacji projektu, uczestniczą w większości zajęć;
 przeanalizują wyniki bieżących ankiet ewaluacyjnych przeprowadzanych po
zakończeniu zajęć warsztatowych;
 przeprowadzą bieżącą diagnozę problemów wychowawczych;
 zorganizują indywidualną pomoc psychologiczno - pedagogiczną;
 zbudują poczucie więzi społecznej śród uczniów poprzez rozbudzanie empatii;
 rozpropagują akcje wolontarystyczne: „Dobromir”, Domowe H ospicjum dla
Dzieci „Alma Spei”, „Szlachetna paczka”, Szkolne Koło Wolontariatu.
9
Tabela 1. Szczegółowe działania ukierunkowane na realizację celów strategicznych programu:
10
Agresja, przemoc:
 Zajęcia profilaktyczne w ramach godzin
Obszar działań: uczniowie
 Uległość wobec nacisków
 Wskazanie sposobów radzenia sobie z
grupy
 Niskie poczucie własnej
wartości
sytuacjami nacisku, zachęty do
 Zajęcia profilaktyczne oraz psychorozwojowe
stosowania przemocy i agresji.
prowadzone przez pedagoga i psychologa
 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie
 Niski poziom empatii
z emocjami, frustracją, stresem i
 Znieczulica społeczna
zagrożeniem.
 Nuda
 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie
z własną i cudzą agresją.
 Brak celów życiowych.
 Zaburzona hierarchia

Uświadomienie konsekwencji
prawnych, psychologicznych i
wartości
społecznych stosowania przemocy
 Nieumiejętność radzenia
sobie z frustracją
wychowawczych

 Czynniki stresogenne
Dostarczenie uczniom informacji
czym jest zachowanie agresywne,
 Praca indywidualna z uczniem mającym trudności z
kontrolą złości i zachowaniami agresywnymi
 Prezentowanie właściwych postaw życiowych oraz
pokazywanie pozytywnych wzorców
Wychowawcy
Pedagog,
psycholog
Wychowawcy
Pedagog,
psycholog
 Dostarczenie wiedzy na temat źródeł szukania pomocy
ofiarom przemocy, (np. numer niebieskiej linii –gazetka
ścienna informacyjna)
 System jasnych konsekwencji dla uczniów łamiących
zasady współżycia społecznego
 Współpraca z Policją i Sądem Rejonowym (Wydział
N-le
przedmiotów
(zwłaszcza
w środowisku szkolnym

Nauka współpracy,
Rodzinny i Nieletnich), MOPR, Świetlicą
religii, wos-u,
i pozaszkolnym

Nauka rozwiązywania konfliktów
Środowiskową
języka
metodą negocjacji
 Brak umiejętności radzenia
sobie z trudami życia

Rozwijanie umiejętności radzenia
 Spotkania uczniów klas I-ych z Policją – program –
„odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne,
polskiego),
opiekunowie kół
sobie z zachowaniami agresywnymi
 Zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej,
i agend
uczniów,
 Zapoznanie uczniów z zasadami panującymi w szkole,
uczniowskich
Zapoznanie nauczycieli z aktualnymi
 Nauka obrony swoich praw,
Pedagog,
ukierunkowanych na
przepisami prawnymi dotyczącymi
 Program „Saper, czyli jak rozminować agresję”,
realizację celów
odpowiedzialności nieletnich za czyny  Procedury postępowania z uczniem : agresywnym
karalne
wobec kolegów i pracowników szkoły, nie szanującym
 Brak akceptowanego
społecznie repertuaru
zachowań

 Niewiedza na temat
skutków i

Informowanie rodziców na temat
mienia szkoły,
psycholog
Dyrekcja, zespół
wychowawczy
Dyrekcja,
Uzależnienia od środków
psychoaktywnych (alkohol,
nikotyna, leki, narkotyki) :
Obszar: uczniowie
 Moda na branie, palenie i
 Uświadomienie konsekwencji
picie.
 Uległość wobec nacisków
 Patologiczne wzorce
psychoaktywnych w ramach godzin wychowawczych
Wychowawcy
prawnych, psychologicznych i
oraz zajęć z pedagogiem i psychologiem;
Pedagog,
społecznych używania środków
 Praca indywidualna z uczniem zagrożonym
psycholog
psychoaktywnych
grupy
 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie
używania środków
z emocjami, frustracją, stresem i
psychoaktywnych
zagrożeniem.
 Brak umiejętności
 Zmniejszenie motywacji do picia,
asertywnego odmawiania
 Niskie poczucie własnej
wartości
opracowanie planu naprawczego, poszukiwanie tzw.
zasobów)
 Gromadzenie i udostępnianie materiałów nt. profilaktyki
uzależnień.
palenia, „brania” w celu osiągania
 Spektakle teatru profilaktycznego
pożądanych stanów emocjonalnych
 Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych
i skutków zdrowotnych używania
środków psychoaktywnych
środków psychoaktywnych.
 Rozwijanie umiejętności zachowań
sobie z trudami życia.
asertywnych
 Brak celów życiowych
 Trening umiejętności odmawiania,
 Nuda
 Kształtowanie i rozwój poczucia
odpowiedzialności za siebie, własnw
 Potrzeba
życie i za innych,,
eksperymentowania
wynikająca z wieku
 Budowanie poczucia wartości własnej i
 Zaburzona hierarchia
stymulowanie rozwoju emocjonalnego
wartości
uzależnieniem, eksperymentującym (analiza problemu,
 Dostarczenie wiedzy na temat działania  Stosowanie konsekwencji wobec uczniów palących na
 Łatwość dostępu do
 Brak umiejętności radzenia
 Prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień od środków
Pedagog,
psycholog
j.w.
terenie szkoły
 Zatrudnienie pracowników ochrony
 Współpraca z Policją i Sądem Rejonowym (Wydział
Biblioteka
Rodzinny i Nieletnich), MOPR, Świetlicą Środowiskową
 Konsekwentne stosowanie procedur w sytuacji, gdy uczeń
znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych
 Indywidualna pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Pedagog,
psycholog
Wychowawcy
osobom eksperymentującym
Dyrekcja
 Współpraca ze środowiskiem rodzinnym, pedagogizacja
Obszar: rodzice
rodziców w ramach rozmów indywidualnych i zebrań

rodzicielskich
Dostarczanie rodzicom informacji
Wychowawcy
j.w.
12
Dyrekcja ,
wychowawcy,
Uzależnienia od Internetu,
gier komputerowych,
telefonów komórkowych
i telewizji:
 Moda na korzystanie z
mediów
 Łatwość dostępu do
Internetu i innych mediów
 Niewłaściwe wzorce
korzystania z mediów
 Nauka bezpiecznego, dostosowanego
do realnych potrzeb korzystania z
technologii multimedialnych
 Dostarczanie wiedzy na temat
uzależnień od Internetu i form pomocy
 Nabywanie umiejętności
rozpoznawania zagrożenia
 Instalacja na szkolnych komputerach programu Beniamin Nauczyciele
i innych blokujących dostęp do niebezpiecznych stron
 Zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpiecznego
informatyki,
dyrekcja
korzystania z Internetu
 Zajęcia psychorozwojowe z zarządzania czasem i
planowania celów
 Praca indywidualna z uczniem zagrożonym
Nauczyciele
informatyki,
wychowawcy,
 Nuda
uzależnieniem (analiza problemu, opracowanie planu
Psycholog,
 Brak motywacji do rozwoju,
naprawczego)
pedagog
postawa bierności życiowej
 Nieumiejętność korzystania
z alternatywnych sposobów
spędzania czasu wolnego
 Nieumiejętność zarządzania
czasem
 Przestrzeganie zasady nieużywania telefonów
komórkowych podczas zajęć lekcyjnych
j.w.
 Przedstawienie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych
przedmiotowych, jak również promowanie
zaangażowania w działalność SU, chóru szkolnego,
Wszyscy
szkolnego koła Caritas i innych
nauczyciele
 Pedagogizacja rodziców w ramach rozmów
indywidualnych i zebrań rodzicielskich
Nauczyciele
przedmiotów,
opiekunowie kół
i agend
uczniowskich
13
Wychowawcy,
psycholog,
Demoralizacja (wagary,
kradzieże, rozboje itp.)
Obszar: uczniowie
 Patologiczne wzorce
 Uświadomienie konsekwencji
funkcjonowania
 Przynależność do grup
nieformalnych
 Błędy wychowawcze
wychowawcy,
społecznych stosowania zachowań
resocjalizacyjnymi oraz socjoterapeutycznymi w
pedagog,
świadczących o demoralizacji
porozumieniu z rodzicami
psycholog
 Rozwój zdolności i umiejętności
planowania celów życiowych oraz
 Kierowanie się wartościami w
 Nuda
Obszar: rodzice
 Niska samoocena

 Zajęcia socjoterapeutyczne w klasach
Wypracowanie stałego i
j.w.
 Praca indywidualna z uczniami zagrożonymi
demoralizacją
j.w.
 Wychowanie przez wartości w ramach godzin
wychowawczych, promowania pozytywnych wzorów
Wychowawcy,
postępowania oraz współpracy z parafią
pedagog,
 Działalność organizacji młodzieżowych
psycholog
 Pedagogizacja rodziców w ramach rozmów
Wychowawcy,
systematycznego kontaktu rodziców
 Brak umiejętności
z wychowawcą klasy,
zaspokajania własnych

Zwiększenie odpowiedzialności
rodziców za sposób informowania i
akceptowany społecznie
 Brak celów życiowych.
dokumentowania zwo9lnień dziecka i
 Brak świadomości
usprawiedliwiania nieobecności w
indywidualnych i zebrań rodzicielskich
 Rozmowy indywidualne rodziców i uczniów z
pedagogiem szkolnym,
 Zapoznanie rodziców z prawnymi konsekwencjami
szkole,
konsekwencji prawnych i
poczucie bezkarności
poprawy frekwencji)
podejmowaniu decyzji
 Impulsywność
potrzeb w sposób
 Monitorowanie absencji uczniów (patrz: Szkolny program
motywacji do ich osiągania
 Zaburzenia rozwojowe
 Lenistwo
Rodzinny i Nieletnich), MOPR, ośrodkami
osiągania lepszych wyników
funkcjonowania
Dyrekcja,
prawnych, psychologicznych i
 Zwiększenie motywacji do nauki i
 Brak konsekwencji i jasno
ustalonych zasad
 Współpraca z Policją i Sądem Rejonowym (Wydział

niezrealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego
Zapoznanie rodziców z prawna
obowiązku szkolnego,
religii oraz
innych
przedmiotów,
zwłaszcza
realizujący
projekty
odpowiedzialnością za
niezrealizowanie przez dziecko
nauczyciele

Ustalenie przez wychowawcę wspólnie z rodzicami
sposobu wymiany informacji,
międzyprzedmio
14
towe
Zagrożenie chorobą
zawodową nauczycieli:
 Długi/krótki staż pracy
 Niska kultura osobista
uczniów-hałas
 Trudności w zakresie
 Wskazanie sposobów radzenia sobie w  Zajęcia z emisji głosu dla nauczycieli
pracy z grupą, jak również czynnikami
stresogennymi w środowisku szkolnym
 Udział w szkoleniach i konferencjach metodycznych
Dyrekcja
Opiekunowie
stażu
(hałas, bycie ocenianym, konieczność
umiejętności
gotowości do profesjonalnego
komunikacyjnych
reagowania w różnych sytuacjach)
 Trudności w zakresie
umiejętności pracy z grupą
 Czynniki stresogenne
w środowisku szkolnym
 Wypalenie zawodowe
15
Choroby i zaburzenia na tle
trudności psychicznych
(napięcia, nerwice, podatność  Wczesne rozpoznawanie na terenie
 Współpraca ze specjalistami różnych dziedzin
Pielęgniarka
na stres, choroby
szkoły objawów chorób i zaburzeń na
 Zajęcia o charakterze psychorozwojowym
szkolna,
psychosomatyczne,
tle psychicznym
 Psychoedukacja w zakresie radzenia sobie ze stresem
pedagog,
 Nauka sposobów efektywnego autorelaksu
psycholog
anoreksja, bulimia):
 Udzielanie wsparcia uczniom,
 Czynniki osobowościowe
rodzicom i opiekunom w organizacji
 Brak wsparcia wśród
specjalistycznej pomocy
najbliższych
 Czynniki stresogenne
w środowisku szkolnym
 Brak umiejętności radzenia
 Dostarczanie wiedzy na temat chorób i
 Pedagogizacja rodziców ramach rozmów indywidualnych
i zebrań rodzicielskich
 Zajęcia integracyjne w zespołach klasowych
zaburzeń na tle psychicznym
n-ele
wychowania
fizycznego
 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie  Szkoleniowe posiedzenia RP
z napięciem i stresem
Wychowawcy
sobie ze stresem
 Samotność, izolacja
Wychowawcy,
 Moda
pedagog,
psycholog
Dyrekcja
16
Prowadzenie niezdrowego
stylu życia:
 Brak właściwych nawyków
żywieniowych w zakresie
regularności i jakości
odżywiania
 Dostępność i popularność
chemizowanej żywności
(fast-foody, chipsy, kolorowe,
gazowane napoje, słodycze)
 Wyrobienie/ utrwalenie właściwych
nawyków dbania o zdrowie
 Dostarczenie uczniom i rodzicom
wiedzy na temat zagrożeń zdrowia, jak
również czynników go wspierających
 Prowadzenie zajęć o tematyce prozdrowotnej w ramach
ścieżek przedmiotowych
 Prowadzenie na terenie szkoły akcji profilaktycznych,
m.in. „Dnia bez papierosa”
 Sprzedaż w sklepiku szkolnym ciepłych napojów i
przekąsek oraz kanapek
Nauczyciele
biologii
Nauczyciele
chemii
Pielęgniarka
szkolna
 Organizacja atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć
sportowych (piłka nożna, siatkowa, taniec i. in.)
 Brak ruchu i aktywności
fizycznej (niechęć do zajęć
wychowania fizycznego)
 Ubiór niedostosowany do
Nauczyciele
warunków pogodowych
wychowania
 Używanie kosmetyków
fizycznego
niedostosowanych do potrzeb
wieku (nadmiar, niska jakość)
17
HIV/AIDS:
 Ryzykowne zachowania
 Dostarczenie wiedzy na temat
powodujące zagrożenia
HIV/AIDS i dróg zakażenia oraz
wirusem HIV.
innych chorób przenoszonych drogą
 Wczesna inicjacja seksualna
płciową
 Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dotyczące
problematyki HIV/AIDS
Pielęgniarka
szkolna
 Zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dotyczące
odpowiedzialności za własne decyzje, jak również
Pedagog,
 Nieznajomość dróg zakażenia  Zapobieganie ryzykownym
właściwych zachowań związanych z funkcjonowaniem
psycholog
 Niestosowanie się do zasad
jako istota płciowa
Nauczyciele
higieny
 Nierealistyczne postrzeganie
zagrożenia (poczucie, że
„mnie to nie dotyczy”,
uciekanie przed prawdą o
możliwości zakażenia)
 Brak umiejętności
asertywnego zachowania
zachowaniom.
 Opóźnienie inicjacji seksualnej.
 Promowanie postaw wierności
seksualnej i wartości dziewictwa
 Promowanie postawy tolerancji wobec
osób chorych na AIDS
 Dostarczanie informacji na temat punktów diagnostyczno- biologii, wos-u,
konsultacyjnych na terenie województwa lubelskiego
religii,
(plakaty promujące Światowy Dzień AIDS, gazetka
wychowania do
informacyjna, rozmowy indywidualne)
życia w rodzinie
 Realizacja zagadnień w ramach ścieżek przedmiotowych
Pielegniarka
szkolna,
pedagog,
psycholog
 Mity na temat choroby i osób
zakażonych/chorych
Nauczyciele
biologii, religii,
wychowania do
życia w rodzinie
18
Brak umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia:
 Brak wiedzy na temat
czynników ryzyka
 Brak wyćwiczonych procedur
 Zapoznanie rodziców, uczniów i
nauczycieli z procedurami zachowań
uczniów w sytuacji zagrożenia życia
lub zdrowia
 Udział uczniów w pokazach ratownictwa medycznego
Nauczyciele
 Ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
biologii, techniki
przedmedycznej
 Realizowanie modułu „Wychowanie komunikacyjne” w
i przysposobieni
a obronnego
reagowania w sytuacjach
ramach zajęć z techniki- informacja na temat numerów
zagrożenia zdrowia i życia
alarmowych oraz właściwych zachowań na drodze
Nauczyciele
i w sytuacji zagrożenia
techniki
 Ćwiczenie właściwych zachowań podczas alarmu
przeciwpożarowego
 Dokształcanie kadry w zakresie umiejętności pierwszej
pomocy przedmedycznej
Dyrekcja
Brak postaw
proekologicznych:
 Niewiedza na temat skutków
 Uwrażliwienie uczniów na potrzebę
 Segregacja odpadów na terenie szkoły
Nauczyciele
 Zbiórki makulatury
biologii, chemii,
nadmiernej ekspansji
dbałości o środowisko przyrodnicze –
środowiska
zwiększenie świadomości ekologicznej  Zbiórki puszek
 Lenistwo, brak
odpowiedzialności za
przyszłość środowiska
naturalnego
 Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach
środowiska naturalnego
fizyki
 Akcja „Nowa klasa, nowe drzewko”
SU
 Udział w akcjach : „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”
Dyrekcja
 Wskazanie konkretnych sposobów
dbania o środowisko przyrodnicze
19
20
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania
interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych,
w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki
odurzające.
W rozporządzeniu §10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania, strategii działań
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży
zagrożonej uzależnieniem.
Działania interwencyjne
I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub
innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia
inne zachowania świadczące o demoralizacji, 2 nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.
3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im
uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego
postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji
profilaktycznej
może
zaproponować
rodzicom
skierowanie
dziecka
do
specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych
źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie
powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły
powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych
instytucji.
6. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń który ukończył 18 lat, a nie
jest to udział w działalności grup przestępczych czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie
nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.
7. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie
z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący
pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia
pomocy medycznej.
4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje
do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania
dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo
przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu
aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.
5. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod
wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, 3 policja ma możliwość przewiezienia ucznia
do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia
się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek
powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.
7. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi
wykroczenie z art. 431 ust. 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Należy o tym fakcie powiadomić policję.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji.
22
III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje
(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona
substancja należy.
2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.
3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni
(we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku
z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności
przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy.
4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,
w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,
sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie
ukończył 17 lat.
23
Z przestępstwem mamy do czynienia jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń, po
ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.
W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat
należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez
ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk).
V. Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa:
- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
- ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,
- przekazanie sprawcy (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi szkoły, lub
pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
- powiadomienie rodziców ucznia-sprawcy,
- niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna (rozbój,
uszkodzenie ciała, itp.), lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu
znana,
- zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa, lub przedmiotów pochodzących
z przestępstwa i przekazanie ich policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża
i uciekając porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).
VI. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego
- udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienie jej udzielenia poprzez
wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,
- niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły,
- powiadomienie rodziców ucznia,
- niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.
W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych
niebezpiecznych
substancji
lub
przedmiotów,
24
należy
zapewnić
bezpieczeństwo
przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych
przedmiotów i wezwać policję tel. 997 lub 112.
Ewaluacja
Oceny
efektów
realizacji
SPP,
obok
bieżącego
monitorowania
oraz
samooceny
przeprowadzanej przez osoby odpowiedzialne za poszczególne elementy programu, dokonuje
się w trakcie posiedzeń plenarnych RP.
Podstawą do formułowania ocen będą narzędzia stosowane w ramach wewnątrzszkolnego
mierzenia jakości pracy szkoły.
Narzędzia ewaluacji:

ankieta,

analiza dokumentacji szkolnej,

obserwacja,

wywiad,

rozmowy,

badania wskaźników.
Autor: Iwona Marczyńska - Barć
25
Download