Sprawozdanie z roku szkolnego 2014/2015

advertisement
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GŁÓWNEGO PLANU DZIAŁAŃ
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Na
podstawie
wyników
autoewaluacji
przeprowadzonej
w roku szkolnym 2013/2014 Szkolny Zespół do spraw Szkoły Promującej
Zdrowie wybrał problem priorytetowy do rozwiązania:
„Zmniejszenie odczuwania stresu związanego z nauką szkolną wśród uczniów
oraz przeciążeniem obowiązkami wśród nauczycieli i pracowników szkoły”.
Przygotowany plan działań na bieżący rok szkolny skupiający się na
powyższym problemie został zaakceptowany przez nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz rodziców. Wydarzenia związane z jego realizacją były
na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej szkoły.
Zgodnie z założeniem pedagog i psycholog przeprowadzili szereg zajęć
mających na celu doskonalenie umiejętności uczniów radzenia sobie ze stresem
związanym z wieloma obowiązkami szkolnymi, integracją szkolną, wyborem
nowej szkoły:
1. „Poznajmy się”.
2. „Czy mnie znasz?”
3. „Witajcie w dżungli”-warsztaty edukacyjne na temat stresu i przemocy
w szkole.
4. „Wspomaganie procesu uczenia się”-warsztaty edukacyjne.
5. „Jak wybrać szkołę po gimnazjum?”
6. „Rozwinąć skrzydła”-zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego.
7. „Kwestionariusz predyspozycji zawodowych- samoocena, pogadanka.
8. „Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód?”
9. „Stres”.
10.Profilaktyka uzależnień-„Życie pod murem”, „Znajdź właściwe
rozwiązanie”.
Pedagog i psycholog prowadzili również indywidualne konsultacje dla
uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywnego
spędzania wolnego czasu organizowanych przez szkołę:
- rajdy (9),
-wieczory rekreacyjno-filmowe (6),
-wycieczki klasowe (5),
-dyskoteki (2),
-wieczorki muzyczne (3),
-zajęcia rekreacyjno-sportowe podczas ferii zimowych.
Podjęte zostały również działania mające na celu uświadomienie rodzicom
czym jest stres, jak chronić dziecko przed jego negatywnymi skutkami, w tym
też przed różnymi uzależnieniami jako konsekwencjami braku zdolności do
radzenia sobie z różnymi problemami. W lutym podczas wywiadówek
wychowawcy klas przekazali rodzicom informacje opracowane przez Zespół
ds. Promocji Zdrowia na temat sposobów zwalczania stresu u młodzieży.
Spotkania z rodzicami prowadził również pedagog szkolny. Podczas
wywiadówek w kwietniu odbyło się spotkanie „Zapobieganie uzależnieniom”
prowadzone przez pracownika MOZU.
Dla nauczycieli i innych pracowników szkoły zostały zorganizowane
warsztaty prowadzone przez pracowników PCEN w Przemyślu:
1. „Wypalenie zawodowe nauczycieli i innych pracowników szkoły a stres
szkolny ucznia” (dla nauczycieli i pracowników szkoły)
2. „Stosowanie metod aktywizujących ucznia na zajęciach lekcyjnych” (dla
nauczycieli).
Przeprowadzone w czerwcu podsumowanie
świadczy o tym, że
prowadzone działania w zakresie doskonalenia umiejętności radzenia sobie ze
stresem
i odczuwaniem przeciążenia obowiązkami przyniosły oczekiwane rezultaty.
Wyniki ankiet mówią, że zaplanowane i prowadzone działania uzyskały
pozytywną ocenę:
- 75% nauczycieli i innych pracowników szkoły stwierdza podniesienie swoich
umiejętności radzenia sobie ze stresem;
- 70% uczniów jako niezbędną ocenia pomoc pedagoga i psychologa w tym
zakresie;
- organizowane przez szkołę formy aktywnego spędzania czasu, 78% uczniów
ocenia jako atrakcyjne i sprzyjające odpoczynkowi.
Stres jest pojęciem bardzo szerokim. Jest to reakcja organizmu na
przeszkody, przeciążenia, niebezpieczeństwa, nowe sytuacje życiowe czy silne
bodźce. Stres również mobilizuje organizm do radzenia sobie w określonej
sytuacji. Ludzie są różni, mają różne cechy osobowościowe i predyspozycje,
każdy więc inaczej odczuwa niepokój i napięcie, inna siła bodźca wywołuje
stres. Dlatego nie kończymy działań w tym zakresie.
Cieszymy
się
z
pozytywnych
efektów
naszej
pracy
w bieżącym roku szkolnym, jednak zapewne obok innych wyznaczonych celów
na kolejny rok szkolny, nadal znajdą się działania wspierające wszystkich
w radzeniu sobie ze stresem.
Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia
Download