PLAN PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej im. Kawalerów

advertisement
PLAN PROFILAKTYKI
w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Marcinkowicach
w roku szkolnym 2015/2016
Obszar: Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.
Cel szczegółowy:
Uczniowie prowadzą zdrowy styl życia, wiedzą, jakie produkty żywieniowe korzystnie wpływają na ich zdrowie
i samopoczucie, rozumieją, że aktywność fizyczna ma korzystny wpływ na zdrowie i dobry nastrój.
Zadania
Sposoby realizacji
Spodziewane efekty
Termin
realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Monitoring
Narzędzia
Kształtowanie
nawyków
zdrowego
żywienia i
edukacja
prozdrowotna
Zdrowe śniadanie: „4 pory
roku”
Uczeń potrafi przygotować
zdrowy posiłek z produktów
występujących o danej porze
roku.
Akcja „Zdrowe śniadanie – to
siła na cały dzień”
Uczniowie będą posiadali
1x w miesiącu
świadomość, że zdrowe drugie
przez cały rok
śniadanie ma wpływ na zdrowie
i siły na cały dzień w szkole, a
także dobre samopoczucie.
Uczniowie mają świadomość, że
II semestr
sport wpływa nie tylko na zdrowie
i urodę, ale także na dobre
samopoczucie.
Konkurs plastyczny „Sport to
radość i zdrowie”
2x w semestrze
Wychowawcy
kl. I-III
Dzienniki
Wychowawcy
klas IV-VI
Prezentacje
i konsumpcja
dań na korytarzu
szkolnym
I. Składnik
Wystawa w holu
szkoły
Realizacja programu
„Fluoryzacja zębów” kl. I-VI’
Bilans zdrowia dla uczniów
klas: 0 (6-latki), III (10-latki)
i V (12-latki). Kierowanie na
badania specjalistyczne w
przypadku stwierdzenia
problemów zdrowotnych.
Rozwijanie
sprawności
fizycznej
Udział uczniów w zawodach
sportowych.
Udział uczniów w zajęciach
SKS-u i zajęć sportowych.
Wyjazdy na basen.
Program: „Sprawny
Dolnoślązaczek”
Program „Mały Mistrz”
Zawody sportowe z okazji
„Dnia Pluszowego Misia”
-świetlice
Organizacja festynu
rodzinnego z okazji „Dnia
Dziecka” - rodzinne
rozgrywki sportowe.
Uczeń chroni swoje zęby przed
próchnicą.
Rodzice wiedzą czy lub jakie
problemy zdrowotne występują u
ich dzieci w zakresie wzroku,
postawy ciała, ciśnienia, wagi.
Rodzice, a także uczniowie
wiedzą, jakie ćwiczenia mają
wykonywać dzieci dla poprawy
stanu zdrowia. Wiedzą, gdzie
mogą się zgłosić w przypadku
określonego problemu dziecka.
Rozwijanie u uczniów postaw
prozdrowotnych.
Rozwijanie nawyku aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Uczenie zasad fair-play.
Rozwijanie aktywności fizycznej
oraz nawyku aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Rozwijanie sprawności fizycznej
oraz nawyku aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Rozwijanie sprawności fizycznej
oraz nawyku aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Cały rok wg
planu
Cały rok
Pielęgniarki
Cały rok
A RutkowskaKłak
M. Skoczylas
Wychowawcy
Dzienniki
Cały rok
Wychowawcy
kl. III
Sprawozdanie
Cały rok
Wychowawcy
kl. II
Sprawozdanie
25 listopada
Dzienniki
świetlicy
Aktywne spędzanie czasu
wolnego, dobra zabawa w ruchu.
Czerwiec
K. Kaczmarczyk
K. Charko
Opiekunowie
świetlic
Dyrektor
Wychowawcy
Pielęgniarki
Sprawozdanie
pielęgniarki
Sprawozdanie
pielęgniarki
galeria zdjęć na
stronie szkoły,
wpis w kronice
szkolnej
Przerwy w ruchu
Rozwijanie u uczniów nawyku
aktywnego spędzania przerw
między lekcjami poprzez gry
i zabawy.
Akcja raz na
miesiąc lub raz
na dwa miesiące
Nauczyciele w-f
galeria zdjęć na
stronie szkoły
Obszar: Edukacja dla bezpieczeństwa
Cele szczegółowe:
Kształtowanie właściwych postaw warunkujących bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią..
Nabywanie praktycznych umiejętności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.
Ochrona uczniów przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniami i cyberprzemocą.
Zadania
Sposoby realizacji
Spodziewane efekty
Termin
realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Monitoring
Narzędzia
Zwiększanie
bezpieczeństwa
uczniów
Projekt: „Nasze szkolne
społeczeństwo dba o
zdrowie
i bezpieczeństwo”.
Realizacja Mistrza
Samorządności pod tym
samym tytułem.
Realizacja projektu
„Sieciaki” w klasach:
Ia, Ib, Ic, IIb, IIc
Uczniowie przestrzegają zasad
Wrzesień,
bezpieczeństwa na terenie szkoły Cały rok
i poza nią..
Posiadają praktyczne umiejętności
związane z udzielaniem pierwszej
pomocy.
Są świadomi zagrożeń
wynikających z cyberprzemocy i
uzależnień oraz potrafią się przed
nimi bronić.
Uczniowie znają netykietę.
Cały rok
Uczniowie znają i przestrzegają
regulamin pracowni
komputerowej.
Uczniowie wiedzą jak należy
bezpiecznie korzystać z Internetu.
Wszyscy
nauczyciele
Dzienniki
Sprawozdanie
K.Luch
E.Haczkowski
K. Borodzenia
Dzienniki
Obszar: Edukacja umiejętności społecznych.
Cel ogólny: Kształtowanie ważnych psychologicznych i społecznych umiejętności.
Cel szczegółowy: Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją. Wspieranie nauczycieli w
zapobieganiu agresji uczniów.
Zadania
Sposoby realizacji
Spodziewane efekty
Termin
realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Monitoring
Narzędzia
Przeciwdziałan
ie agresji i
przemocy w
szkole i poza
nią
Ujednolicenie działań
wychowawczych
wszystkich nauczycieli,
konsekwentne
przestrzeganie
regulaminów.
Realizacja programów
profilaktycznowychowawczych w
wybranych klasach II, VI
(Psycholog - program:
„Czuję, mówię, rozwiązuję”
Pedagog –program „Bądź
bezpieczny”).
Wykorzystanie elementów
programu w innych klasach
(w ramach zastępstw)
Nauczyciele konsekwentnie
przestrzegają procedur
postępowania w przypadku
niewłaściwych zachowań
uczniów.
Cały rok
Wszyscy
nauczyciele
Obserwacja
Uczniowie wiedzą jakie
zachowania są agresją, potrafią
rozwiązywać swoje problemy bez
jej użycia, potrafią obronić się w
przypadku agresywnych
zachowań ze strony kolegów.
Znają siebie, swoje zalety, wady,
potrafią zaprezentować siebie w
pozytywnym świetle, potrafią
komunikować się w nieraniący
sposób i lepiej radzić sobie z
własnymi uczuciami.
Jedna klasa
przez cały
semestr
Psycholog
Pedagog
Dzienniki zajeć
dodatkowych
Prace uczniów
Zajęcia integracyjne w
klasach I
Uczniowie dobrze czują się w
klasie, zwracają się z szacunkiem
do rówieśników i dorosłych.
W ciągu roku
szkolnego
Psycholog
Pedagog
Dziennki
Dziennik
psychologa
i pedagoga
Realizacja programu
profilaktycznowychowawczego w kl I-III
pt. „Zgoda buduje, niezgoda
rujnuje”- w ramach edukacji
społecznej.
Zajęcia kształtujące
umiejętności społeczne dla
uczniów przejawiających
trudności przystosowawcze
bądź niewłaściwe
zachowanie.
Zajęcia - Jak żyć z ludźmi?
(wg opracowanych
scenariuszy).
Współpraca między
wychowawcą, a
psychologiem i pedagogiem
podczas rozwiązywania
konfliktów między
uczniami.
Stały przepływ informacji
między szkołą i rodzicami,
korzystanie z dziennika
elektronicznego, wspólne z
rodzicami rozwiązywanie
problemów szkolnych
dziecka.
Szkolenia dla rodziców
dotyczące komunikacji z
dzieckiem, stawiania granic,
budowania jego poczucia
wartości i bezpieczeństwa
Uczniowie są zintegrowani z
klasą, potrafią ze sobą
współpracować, przestrzegają
wzorów właściwego zachowania,
rozwiązują problemy bez użycia
agresji.
Uczniowie zachowują się zgodnie
z normami przyjętymi w szkole.
Cały rok
M. Choptiany
Dzienniki
(koordynator),
wychowawcy klas
I-III
Cały rok
Pedagog,
psycholog
Grupy świetlicowe są
zintegrowane.
Zmniejszenie konfliktów
i zachowań agresywnych.
Efektywniejsze rozwiązywanie
konfliktów
2x w semestrze K. Kaczmarczyk
Opiekunowie
świetlic kl. I-III
Dzienniki świetlic
Cały rok
wg potrzeb
Wychowawcy
Psycholog
Pedagog
Rodzic jest na bieżąco
informowany o postępach i
trudnościach swojego dziecka w
szkole, rodzic współpracuje przy
rozwiązywaniu jego problemów.
Cały rok
Wychowawcy
Pedagog
Psycholog
Dzienniki
Dzienniki
pedagoga
i psychologa
Opisy sytuacji
Kontrakty
Sprawozdanie
pedagoga,
psychologa
Sprawozdania
wychowawców
Kontrakty
Rodzice lepiej radzą sobie w
II semestr
rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, potrafią
porozumieć się ze swoimi
dziećmi, rozumieją, dlaczego dane
Pedagog,
psycholog
Dzienniki
Dziennik
psychologa,
pedagoga
Realizacja
tematów
dotyczących
funkcjonowania rodziny,
wartości
rodziny oraz
komunikacji w
rodzinie.
oraz rozwiązywania
problemów
wychowawczych.
Projekt: „Nasze szkolne
społeczeństwo dba o
zdrowie i bezpieczeństwo”.
Zajęcia WDŻ
zachowania pojawiają się u
dziecka i wiedzą, w jaki sposób
mogą im zapobiec.
Realizacja tematów związanych z
cyberprzemocą.
W ciągu
całego roku
Uczniowie wiedzą, jaką funkcję w Cały rok,
życiu pełni rodzina.
zgodnie z
planami pracy
wychowawcó
w
E. Haczkowski
Sprawozdanie
B. Demska
Wychowawcy
klas V-VI
Dziennik zajęć
WDŻ
Sprawozdania
wychowawców
Obszar: Profilaktyka uzależnień
Cel ogólny: Ochrona uczniów przed uzależnieniami.
Cele szczegółowe: Uczeń zna szkodliwy wpływ używek na organizm, wie jakie są konsekwencje ich używania.
Uczeń potrafi obronić się przed używkami w sytuacji zachęty ze strony rówieśników.
Zadania
Sposoby realizacji
Spodziewane efekty
Termin
realizacji
Osoby
odpowiedzialne
Monitoring
Narzędzia
Profilaktyka
uzależnień
Realizacja programów
profilaktycznowychowawczych w
wybranych klasach II, VI
(Psycholog - program:
„Czuję, mówię, rozwiązuję”
Pedagog –program „Bądź
Uczeń zna szkodliwy wpływ
używek na organizm, wie jakie są
konsekwencje ich używania.
Uczeń potrafi obronić się przed
środkami psychoaktywnymi w
sytuacji zachęty ze strony
rówieśników, wie w jaki inny
Jedna klasa
przez cały
semestr
Psycholog
Pedagog
Dzienniki zajęć
dodatkowych
Prace uczniów
bezpieczny”).
Program „Nie pal przy
mnie, proszę”.
Program „Znajdź właściwe
rozwiązanie”
Projekt: „Nasze szkolne
społeczeństwo dba o
zdrowie i bezpieczeństwo”.
sposób może poradzić sobie z
różnymi trudnymi sytuacjami.
Uczeń wie, w jaki sposób dbać o
swoje zdrowie, wie co może
szkodzić jego zdrowiu oraz jest
świadomy szkodliwości biernego
palenia na swój organizm.
Uczeń zna szkodliwy wpływ
tytoniu na swój organizm, jest
asertywny, potrafi radzić sobie w
sytuacjach trudnych.
Realizacja zagadnień dotyczących
profilaktyki uzależnień od
alkoholu w klasach V i VI
Cały rok
Wychowawcy
klas I-III
Psycholog
(koordynator)
Dzienniki
Cały rok, na
godz. wych.
Wychowawcy
klas IV-VI
Psycholog
(koordynator)
Psycholog
Dzienniki
Na godz.
wych.
Dzienniki
Dziennik
psychologa
Opracowały:
M. Walaszczyk
A. Pelc
A. Rutkowska
Download