PSYCHOLOG

advertisement
Numer z klasyfikacji zawodów:244401
Psychologia to nauka o człowieku,
jego zachowaniach i procesach
psychicznych wpływających na to
zachowanie.
Celem pracy psychologa jest poznanie i
rozumienie ludzi. Służą temu takie metody
zbierania informacji o człowieku jak:
rozmowa, wywiad, obserwacja, testy
psychologiczne, ankieta. Pozwalają na
uzyskanie danych o cechach osobowości,
poziomie intelektualnym, zainteresowaniach,
uzdolnieniach, postawach oraz zaburzeniach
zachowania.
W zawodzie psychologa istnieją różne
specjalizacje:
-
-
psycholog kliniczny
psycholog społeczny
psycholog wychowawczy
psycholog pracy
psychoterapeuta
-Zajmuje się diagnozowaniem zaburzeń u dzieci
i dorosłych i ich terapią,
-W ramach lecznictwa psychiatrycznego
wykonuje badania diagnostyczne, dotyczące
rozwoju umysłowego, społecznego,
emocjonalnego, zaburzeń osobowości.
-Współpracuje z psychiatrami w procesie
leczenia chorób psychicznych i nerwic,
-W lecznictwie pozapsychiatrycznym wspomaga
proces leczenia chorób psychicznych i nerwic,
- Zajmuje się też profilaktyką w celu
zminimalizowania możliwości występowania
zaburzeń oraz usprawnieniem osób
upośledzonych umysłowo i fizycznie,
niewidomych i głuchoniemych.
-Zajmuje się badaniami ukazującymi jak inni
ludzie, a także ważne wydarzenia społeczne,
wpływają na przekonania i zachowania
człowieka. Wykonując badania opinii
publicznym,
-Współpracuje w tym momencie z socjologami,
-Zajmuje się też problemami kształtowania i zmian
postaw, zagadnieniami relacji międzyludzkich i
sposobami rozwiązywania konfliktów, stylami
kierowania,
- Służy doradztwem, jako ekspert i konsultant, w
negocjacjach, rozwiązywaniu konfliktów
pracowniczych i społecznych oraz opracowuje
strategie działań prowadzących do zmiany
postawy.
-Diagnozuje poziom rozwoju umysłowego,
społecznego, emocjonalnego oraz zaburzenia
mowy, pisania i czytania u dzieci i młodzieży.
-Analizuje czynniki wpływające na naukę i
wychowanie.
-Prowadzi zajęcia wyrównawcze dla dzieci z
trudnościami w nauce oraz z różnego typu
zaburzeniami.
-Wydaje orzeczenia na skierowania dotyczące
nauczania indywidualnego, do grup
integracyjnych, do placówek specjalnych oraz
opinie związane z odroczeniem obowiązku
szkolnego.
-Zajmuje się człowiekiem w pracy,
-Bada i analizuje zagadnienia związane z
przystosowaniem człowieka pracy, poczynając
od wyboru zawodu, poprzez dóbr kadr do
różnego rodzaju pracy, aż do możliwości
przekwalifikowania pracowników do innego
zawodu, np. z powodu utraty pracy , stanu
zdrowia lub wieku,
-Bada przydatność zawodu, posługując się
specjalistycznymi aparatami i testami
psychotechnicznymi,
-Analizuje procesy odbioru informacji, czynniki
efektywności pracy, zmęczenia psychicznego,
monotonii pracy wypadkowości,
-Psycholog tej specjalności zajmuje się także
problemami optymalnego przystosowania
warunków pracy do psychofizycznych
możliwości człowieka.
-bada i szkoli kadry kierownicze w zakresie
umiejętności rozwiązywania problemów,
- Zajmują się zarządzaniem kadrami,
organizacja pracy w przedsiębiorstwie,
reklamą, marketingiem, prowadzeniem
negocjacji i doradztwem w problemach
rozwoju osobistego.
-pomaga osobom uzależnionym z zaburzeniami
osobowości, nerwicami, problemami
małżeńskimi, rodzinny,
-Przeprowadza wywiad, obserwuje zachowanie,
słucha tego, co ma do powiedzenia klient,
-Wspólnie z nim analizuje przyczyny zaburzeń i
pomaga mu w poznaniu i zrozumieniu jego
zachowań,
-psychoterapeuta wykorzystuje w pracy różne
techniki, np. gry , ćwiczenia relaksacyjne,
psychodramy, muzykoterapię oraz zajęcia
plastyczne.

Gabinet,

Pomieszczenie biurowe,

Sala lekcyjna,

Sala wykładowa.

W pewnym zakresie praca ma charakter
indywidualny-sam dobiera metody badań,
interpretuje ich wyniki i opracowuje formy
oddziaływania na klientów,

Wiele zadań omawia z lekarzami,
pedagogami, nauczycielami, rehabilitantami.




Czas pracy psychologa zależy w jakiej
instytucji on pracuje, zwykle pracuje 4 lub 8
godzin dziennie,
Czas pracy jest stały lub praca wykonywana
jest w systemie zmianowym,
Zatrudniony jest na etat lub pół etatu,
Pracuje w dni powszednie, ale pracownicy
naukowi czy psychoterapeuci pracują w dni
wolne,







Otwartość,
Empatia, czyli wczuwanie się,
Życzliwość,
Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
Umiejętność postępowania z ludźmi,
Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
Obiektywizm,





Tolerancja,
Całkowita koncentracja,
Dobra pamięć i podzielność uwagi,
Twórcze podejście do rozwiązywania
problemów,
Logiczne rozumowanie,






Dojrzałość,
Samokontrola,
Odporność emocjonalna,
Odpowiedzialność społeczno-moralna,
Cierpliwość,
Wytrwałość.
Praca lekka,
Przeciwwskazaniami na podjęcie pracy są
zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego oraz
poważne wady wzroku, słuchu i mowy,
 Kolejnym przeciwskazaniem są własne problemy
emocjonalne, które powodują nadmierną
koncentrację na sobie i nie pozwalają na
skupienie się problemów z klientem,
 mogą pracować osoby niepełnosprawne z
dysfunkcją koniczyn dolnych i poruszających się
na wózku inwalidzkim.






Ukończenie 5-letnich studiów magisterskich w
dziedzinie psychologii,
Znajomość języka obcego,
Obsługa komputera,
Praca psychoterapeuty wiąże się z uzyskaniem
licencji, którą przyznaje Polskie Towarzystwo
Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo
Psychologiczne.








Pedagog szkolny,
Socjolog,
Doradca zawodowy,
Lekarz psychiatra,
Specjalista ds. rekrutacji pracowników,
Specjalista ds. szkoleń i rozwoju
pracowników,
Nauczyciel akademicki,
Pracownik socjalny.
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards