Polityka Portalu Mała Psychologia

advertisement
Mała Psychologia
Portal Mała Psychologia
Dobre Praktyki Psychologa
Szczegółowe wytyczne projektu
Naszym głównym zadaniem jest systematyczne działanie związane z rozwojem nauki,
której dobro stanowi dla nas wartość nadrzędną.
- Dział Projektów -
Mała Psychologia
I.
OFICJALNA NAZWA PROJEKTU:

II.
Dobre Praktyki Psychologa
AUTOR PROJEKTU

III.
Dominik Kantorowicz
OPRACOWANIE PROJEKTU:


IV.
Marta Bartkowiak
Dominik Kantorowicz
PATRNER MERYTORYCZNY PROJEKTU:

V.






Klub Sceptyków Polskich
KONSULTANCI PROJEKTU:
prof. Aleksandra Łuszczyńska.
prof. Dariusz Doliński.
dr Aleksandra Tłuściak – Deliowska.
dr Jakub Traczyk.
mgr Katarzyna Piotrowska.
mgr Karolina Żmudzka.
VI. PATRONAT MEDIALNY
 Psychologia-Społeczna.pl
 Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
 Neuropsychologia.org
 Zdrowa Głowa
VII.


VIII.

KOORDYNATORZY PROJEKTU:
Dominika Surała | e-mail: [email protected]
Dominik Kantorowicz | e-mail: [email protected]
WPROWADZENIE PROJEKTOWE:
CZYM SĄ DOBRE PRAKTYKI?
Dobra praktyka to przede wszystkim dążenie do podwyższania jakości działania poprzez
uczenie się od innych oraz korzystanie z metod opartych o dowody z badań. Służy ona
ochronie i przestrzeganiu wysokich standardów rzetelności i uczciwości, a tym samym
przyczynia się do utrwalenia właściwego dla nauki oraz praktyki systemu wartości. Wartości
te muszą bowiem stanowić nieodłączny atrybut pracy psychologa, której głównym
zadaniem jest działanie na rzecz dobra i rozwoju drugiego człowieka. Ponadto dobra
praktyka ma na celu stosowanie odpowiednich metod pracy z drugim człowiekiem,
których skuteczność udowodniona została naukowo i ma poparcie w badaniach.
Jednak podążając ścieżkami labiryntu, jakim okazuje się być ludzka psychika, nietrudno jest
się w nim pogubić. Z pomocą przyjść mogą drogowskazy i niesiona w ręku lampa,
pozwalająca je odczytać. Ta lampa to odpowiednie wykształcenie, zapewniające adekwatną
wiedzę i podstawowe umiejętności do wykonywania danego zawodu. Dzięki niej można
poprawnie odczytać drogowskazy, czyli wskazówki od innych osób, które już kiedyś były
w tym samym labiryncie.
- Dział Projektów -
Mała Psychologia
Metafora ta dobrze obrazuje, jak niezmiernie istotna jest nieustanna nauka, dzięki której
światło naszej wiedzy nigdy nie zgaśnie, ale także wymiana doświadczeń, bez której próżno
szukać tak pomocnych drogowskazów. Nie bez znaczenia tutaj jest także nauka płynąca
z badań nad efektywnością poszczególnych metod, w postaci praktyk opartych o dowody
empiryczne. Praktyki takie stanowią kolejne źródło drogocennych wskazówek.

OPIS PROJEKTU:
Dobre Praktyki Psychologa to projekt, którego głównym zadaniem jest stworzenie miejsca,
dedykowanego dla środowiska psychologów, które będzie zawierało: cenne uwagi,
wskazówki, rozwiązania, informacje na temat możliwych ścieżek kariery po studiach, zasady
rzetelnego postępowania w praktyce i nauce, a także potencjalne problemy i kontrowersje.
Ponadto projekt ten ma na celu wspomożenie kształcenia wśród czytelników cennej
umiejętności krytycznego przyjmowania wiedzy, popartego refleksją, a także odróżniania
wiedzy od pseudowiedzy.
Co więcej, projekt w zamierzeniu ukazać ma także szeroki wachlarz możliwości łączenia
psychologii z innymi dziedzinami oraz wykorzystywania wykształcenia o profilu
psychologicznym na innych stanowiskach, a także podkreślenie interdyscyplinarnego
charakteru tej dziedziny nauki
IX.
CELE PROJEKTU:





X.
upowszechnianie dobrych praktyk,
wymiana doświadczeń między specjalistami,
czerpanie wiedzy oraz wzajemnie uczenie się,
ułatwienie studentom wyboru ścieżki kariery poprzez dostarczenie jasnych
informacji na temat możliwych kierunków rozwoju i dalszego kształcenia,
ugruntowanie zasad etyczno-moralnych w pracy psychologa praktyka, jak również badacza.
GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:







XI.

psycholodzy,
psychoterapeuci,
trenerzy,
coachowie,
studenci psychologii,
jednostki sektora nauki,
odbiorcy pośredni zainteresowani projektem.
METODOLOGIA PROJEKTU:
OGÓLNA METODOLOGIA
a. Publikacja tekstów w ramach projektu następuje na stronie internetowej:
https://www.mala-psychologia.eu/dobre-praktyki-psychologa-artykuly.
b. W ramach projektu publikowane zostają treści potwierdzone w sposób
naukowy, wynikające z praktyki opartej na dowodach empirycznych. Jeżeli
dana praktyka nie może zostać poparta badaniami, autor tekstu winien
zaznaczyć, iż wysnute wnioski pochodzą z jego własnej praktyki.
- Dział Projektów -
Mała Psychologia
c. Jako kryterium minimalne, dla autorów treści, określony zostaje stopień
magistra psychologii bądź kierunków pokrewnych, jeśli wymagania danej
specjalności to dopuszczają.
d. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” oraz „guest authorship”,
autor/autorzy artykułów zobowiązani są do ujawnienia wkładu
poszczególnych twórców w powstanie publikacji.
e. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane,
włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji
zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów
naukowych itp.).
f.
Nadesłane treści zostają wstępnie oceniane przez zespół projektowy. Prace,
które zostaną wstępnie ocenione w sposób pozytywny zostają zarejestrowane
i przesyłane do dwóch niezależnych recenzentów.
g. Zespół Projektowy w porozumieniu z Partnerem Merytorycznym dokonuje
wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule
nadesłanym do druku. Ostateczna decyzja, dotycząca zaakceptowania pracy,
podejmowana jest na podstawie opinii eksperckich nadesłanych przez
Recenzentów.
h. Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do publikacji:
i.
autorzy, przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie, wyrażają
zgodę na proces recenzowania;
ii. artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go
w dalszych etapach procesu wydawniczego;
iii. artykuł jest recenzowany poufnie i anonimowo (tzw. „podwójnie
ślepa recenzja”);
iv. recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu
przed jego publikacją;
v. recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co
do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;
vi. autor jest informowany o wyniku recenzji oraz otrzymuje recenzję do
wglądu;
vii. lista Recenzentów współpracujących w ramach projektu “Dobre
Praktyki Psychologa” uaktualniana jest raz w miesiącu na stronie
internetowej projektu;
viii. Recenzent nie otrzymuje honorarium za udzieloną recenzje.
i.
W ramach projektu prowadzony jest ciągły nabór recenzentów zewnętrznych poprzez
specjalny formularz projektowy. Recenzent podczas zgłoszenia winien określić
dziedziny, w których czuje się specjalistą.
j.
Wymagania względem recenzentów: Recenzent zewnętrzny:
i.
jest specjalistą w danej dziedzinie,
ii. nie jest członkiem Zespołu Projektowego czasopisma,
iii. nie jest afiliowany przy tej samej placówce, z której pochodzi autor.
- Dział Projektów -
Mała Psychologia

STRUKTURA TEKSTU:
Objętość prac nie powinna przekraczać 5 stron (1 strona – 1800 znaków ze spacjami).
Projekt „Dobre Praktyki Psychologa” podzielony zostaje na trzy części:
o
Psycholog specjalista
Proponowane obszary działu:
 droga kariery,
 przeszkody oraz sposoby ich rozwiązania,
 inspiracje i zalety zawodu,
 etyka i jej dylematy,
 interdyscyplinarność i współpraca z innymi specjalistami,
 korzystanie z wykształcenia psychologicznego na innych stanowiskach,
 dobre praktyki w zawodzie:
 psycholog biznesu
 psycholog kliniczny:
a. zaburzeń psychicznych,
b. chorób somatycznych.
 neuropsycholog kliniczny,
 psycholog kliniczny dzieci i młodzieży,
 psycholog wspierania rozwoju i kształcenia,
 psycholog sądowy,
 psycholog transportu,
 psycholog kryzysu i interwencji kryzysowej,
 psycholog pracy i organizacji,
 psycholog zdrowia,
 psycholog nowych technologii,
 psycholog sportu,
 psycholog społeczny,
 psychoterapeuta:
a. indywidualny,
b. grupowy,
c. par i małżeństw,
d. rodzinny,
e. uzależnień,
 trener:
a. umiejętności miękkich,
b. umiejętności twardych,
 coach:
a. kariery,
b. team coach,
c. life coach,
d. bisiness coach,
 seksuolog.
- Dział Projektów -
Mała Psychologia
o
Psycholog badacz / naukowiec.
 Proponowane obszary działu:
 droga kariery, przeszkody oraz sposoby ich rozwiązania,
 inspiracje i zalety zawodu,
 warsztat badacza,
 etyka badawcza,
 komercjalizacja badań naukowych,
 współpraca nauka – biznes,
 finansowanie badań, granty na badania,
 popularyzacja psychologii oraz mity związane z psychologią.
o
Wydarzenia, akcje, kampanie społeczne, oraz wszelkie inne inicjatywy mające
istotne znaczenie dla rozwoju psychologii. Recenzje nowych publikacji naukowych
i popularnonaukowych oraz wywiady z osobami, które zawodowo związane są
z psychologią.
- Dział Projektów -
Download