Klasy VI Cele Treści Sposób realizacji Realizatorzy Osiągnięcia

advertisement
Klasy VI
Cele
Treści
Sposób realizacji
Realizatorzy
Osiągnięcia
uczniów
Promowanie
zdrowego
stylu życia
Wpajanie zasad higieny
osobistej, zdrowego
żywienia, higieny pracy
ucznia
Pogadanki i prelekcje w
ramach GDDW i WDR
Wychowawcy klas,
nauczyciel WDR,
nauczyciele przyrody
Uczniowie znają
zasady higieny
osobistej, potrafią
aktywnie zaplanować
swój czas wolny i
czas pracy.
Organizowanie sytuacji
bezpośredniego kontaktu z
przyrodą (edukacja
ekologiczna)jako
alternatywnej formy
spędzania czasu wolnego
Przekazywanie informacji
nt.środków
psychoaktywnych na
rozwój, niebezpieczeństwa
wynikającego z kontaktu z
w/wymienionymi oraz
zagrożeń związanych z
nadużywaniem leków
Organizowanie
wycieczek, rajdów
klasowych.
Pedagog szkolny,
wychowawcy klas,
psycholog, dyrekcja
Uczniowie znają
niebezpieczeństwo
wynikające z
kontaktu ze środkami
psychoaktywnymi
oraz nadużywaniem
leków.
Potrafią asertywnie
odmawiać
Profilaktyka
uzależnień i
zachowań
ryzykownych
Spotkanie z higienistką
szkolną/dietetykiem.
Metody oceny
skuteczności
Analiza
dokumentacji
szkolnej
Organizacja „Dnia ziemi”
Zajęcia warsztatowe –
elementy programu
„Tak czy nie”.
Programy/warsztaty
profilaktyczne.
Prelekcje poświęcone
tematom nadużywania
leków
Szkolenia dla nauczycieli
Analiza
dokumentacji
szkolnej,
sprawozdanie
pedagoga
Eliminowanie
zachowań
agresywnych
wśród
uczniów.
Wskazanie klasyfikacji
prawnej zachowań
niewłaściwych,
przedstawienie
konsekwencji zachowań
agresywnych
dot.współczesnych
zagrożeń dzieci i
młodzieży
Zajęcia w ramach GDDW Wychowawcy
–zapoznanie z systemem klas,pedagog,psycholog
kar i nagród
obowiązującym w
szkole.
Klasowe kodeksy
zachowań
Przekazywanie
informacji nt.radzenia
sobie w sytuacjach
trudnych-sposoby
rozładowywania
negatywnych emocji,
rozmowy terapeutyczne
Uczniowie znają
zasady zachowań
obowiązujące w
szkole i poza nią.
Znają pojęcie
empatii, szanują się
wzajemnie.
Analiza
dokumentacji
szkolnej
Download