II ETAP EDUKACYJNY

advertisement
II ETAP EDUKACYJNY
1. Ja, moja rodzina, moja szkoła, moje miasto, mój region.
Lp. Cele i zagadnienia
1.
Rozwijanie wartości rodzinnych.
Obyczaje i tradycje rodzinne.
Uroczystości rodzinne i święta.
Genealogia mojej rodziny.
Relacje między członkami rodziny.
Przygotowanie do życia w
rodzinie.
Współpraca z rodzicami.
2.
Kształtowanie ważnych
umiejętności interpersonalnych,
funkcjonowania w grupie i
właściwego komunikowania się.
Zasady współżycia w zespole
klasowym.
Integracja klasy.
Rozwijanie zasad dobrego
wychowania – Savoir-vivre.
Prawa i obowiązki dziecka i
ucznia.
Kształtowanie poczucia
przynależności do społeczności
szkolnej.
Sposoby realizacji
Spodziewane efekty
Odpowiedzialni
Terminy wykonania
Pogadanki. Scenki,
przedstawienia. Prace
plastyczne. Drzewa
genealogiczne. Cykl zajęć w
ramach Wychowania do życia w
rodzinie oraz lekcji Historii i
społeczeństwa. Uroczystości
klasowe i szkolne. Współpraca z
Radą Rodziców w
organizowaniu życia szkoły,
spotkania z rodzicami klasy.
Zapoznanie ze Statutem Szkoły,
Programem Wychowawczym.
Kontrakty klasowe. Karta reguł
życia w klasie i szkole. Gazetki
ścienne. Ankiety. Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna.
Zajęcia w ramach szkolnego
programu profilaktyki.
Pogadanki, warsztaty.
Wspólne przedsięwzięcia
klasowe: wycieczki, dyskoteki.
Organizacja uroczystości
okolicznościowych.
(Dzień Matki,
Uczeń:
- potrafi właściwie
funkcjonować w rodzinie,
szanuje swoich najbliższych,
aktywnie uczestniczy w życiu
rodzinnym,
- ma odpowiedni stosunek do
tradycji swojej rodziny,
- ma świadomość współpracy
nauczyciela z rodzicem lub
opiekunem prawnym.
Uczeń:
- używa form
grzecznościowych, dba o
kulturę języka,
- potrafi współdziałać z innymi
uczniami i nauczycielami,
-zna swoje prawa i obowiązki,
- dostrzega rolę wspólnoty w
życiu człowieka,
- aktywnie uczestniczy w
organizowaniu życia
szkolnego,
- kształtuje pozytywne cechy
swojego charakteru,
Wychowawcy klas,
nauczyciele języka
polskiego, plastyki,
historii i społeczeństwa
(klasa 4), wychowania do
życia w rodzinie (klasa 56).
Zgodnie z planem pracy i
kalendarzem świąt i
wydarzeń.
Wychowawcy
Pedagog
Opiekun SU
Wszyscy nauczyciele
Na bieżąco przez cały
rok szkolny
3.
Odpowiedzialność za powierzone
funkcje w klasie i szkole.
Kształtowanie właściwych postaw
społecznych: pomocy na rzecz
innych, wolontariatu, szacunku do
osób niepełnosprawnych, chorych i
starszych.
Rozwijanie postaw patriotycznych
związanych z tożsamością
regionalną.
Poznanie historii i tradycji szkoły.
Patron szkoły – Ryszard Knosała.
Moje miasto – historia, pamięć o
faktach i ludziach.
Zabytki, kultura, historia naszego
regionu.
Parki i miejsca rekreacji w
najbliższej okolicy.
4.
Rozwijanie szacunku do wspólnej
własności.
Dbanie o mienie szkolne i inne dobra
wspólne.
Poszanowanie cudzej własności.
5.
Poznawanie zasad korzystania z usług
instytucji użyteczności publicznej:
poczty, biblioteki, domów kultury itp.
Ważne telefony i adresy (rzecznik
praw dziecka, telefon zaufania i inne).
Działalność samorządu
klasowego i szkolnego.
Organizowanie pomocy
koleżeńskiej dla uczniów
słabszych i chorych.
Udział w akcjach
charytatywnych.
Gazetki tematyczne.
Wycieczki.
Obrzędowość szkolna.
Dzień Patrona – Święto Szkoły.
Konkursy ( o Patronie, szkole,
Olsztynie, Warmii).
Poczet sztandarowy.
Apele, akademie, uroczystości
patriotyczne..
Pogadanki. Filmy.
Spotkania z ludźmi związanymi
z historią szkoły i miasta.
Prace plastyczne. Albumy.
Lekcje plastyki, historii, j.
polskiego, muzyki.
Pogadanki.
Prace porządkowe.
Współzawodnictwo
międzyklasowe.
Wycieczki.
Pogadanki.
Rozmowy z pedagogiem,
bibliotekarzem.
Gazetka z informacjami.
- zna granicę żartów,
-jest wrażliwy na potrzeby
kolegów,
- chętnie pomaga
potrzebującym, włącza się w
akcje charytatywne,
- wie, że może prosić o pomoc.
Uczeń;
- zna sylwetkę Patrona szkoły,
- utożsamia się ze szkołą,
- zna historię i kulturę naszego
miasta i regionu,
- rozumie potrzebę
kultywowania tradycji.
Uczeń;
- troszczy się o wyposażenie
szkoły, dba o czystość i ład w
klasie i szkole,
- szanuje cudzą własność.
Uczeń;
- potrafi korzystać z usług
różnych osób oraz instytucji
użyteczności publicznej.
Wychowawcy
Nauczyciele historii,
plastyki, muzyki, j.
polskiego, przyrody
Zgodnie z
harmonogramem imprez
i planami pracy
Wszyscy nauczyciele
rodzice
Opiekun SU
Rok szkolny
Wychowawcy
Pedagog
Opiekun SU
Bibliotekarz
Rok szkolny
2. Zdrowie, higiena, bezpieczeństwo i kultura osobista.
1.
2.
Kształtowanie właściwych
nawyków zdrowotnych i
higienicznych.
Promocja zdrowego stylu życia.
Zasady racjonalnego odżywiania.
Emocjonalne problemy
dojrzewania i zmiany zachodzące
w organizmie.
Wpływ hałasu na zdrowie
człowieka.
Choroby cywilizacyjne.
Co wywołuje stres i jak sobie z
nim radzić.
Instytucje niosące pomoc.
Nasza szkoła jest bezpieczna.
Zapoznanie z zasadami
regulującymi porządek w szkole.
Bezpieczeństwo w naszych
domach, na ulicy i wokół nas.
Znajomość przepisów ruchu
drogowego.
Wychowanie komunikacyjne.
Pogadanki. Warsztaty. Apele.
Wycieczki, rajdy, pikniki.
Sporządzanie jadłospisów.
Gazetki, plakaty.
Lekcje wychowania do życia w
rodzinie, przyrody, wych.
fizycznego.
Akcja „Pij mleko”.
Działania Szkoły Promującej
Zdrowie.
Zajęcia wg szkolnego programu
profilaktyki.
Spotkania z pielęgniarką.
Pomoc psychologicznopedagogiczna.
Alarm próbny p-pożarowy.
Kurs na kartę rowerową.
Pogadanki. Gazetki. Plakaty.
Apele. Konkursy. Prace
plastyczne.
Dyżury nauczycielskie.
Zajęcia wg szkolnego programu
profilaktyki.
Działania Szkoły Promującej
Zdrowie.
Uczeń:
- zna i stosuje zasady
higienicznego trybu życia,
-zna swój organizm i jego
potrzeby,
- zna i rozumie rolę
właściwego odżywiania się,
- utrzymuje ład i porządek w
najbliższym otoczeniu,
- przestrzega właściwej
postawy przy odrabianiu
lekcji,
- postępuje racjonalnie w
sytuacji stresu,
- wie, gdzie szukać pomocy.
Uczeń:
- zna i stosuje zasady
bezpiecznego zachowania w
czasie przerw, zna i stosuje się
do regulaminu sal, boiska
szkolnego,
- ma świadomość konieczności
zgłaszania osobie dorosłej
wszelkich zagrożeń,
wypadków, doznanych urazów
- zna zasady bezpiecznego
poruszania się po drodze,
- kulturalnie zachowuje się w
środkach komunikacji
miejskiej .
Wychowawcy
Nauczyciele przyrody,
w-f, zajęć
komputerowych, wdżwr,
pedagog, pielęgniarka
Cały rok szkolny
Wychowawcy
Nauczyciel techniki,
przyrody, w-f
Pedagog
Cały rok
3.
4.
Kształtowanie odpowiedzialności
za swoje zdrowie i innych.
Uświadomienie szkodliwości
nikotyny, alkoholu, środków
odurzających.
Kształtowanie zachowań
asertywnych.
Kształtowanie nawyku
właściwego odbioru i
wykorzystywania komputera,
Internetu, multimediów.
Krzewienie ruchu, kultury
fizycznej i turystyki.
Wdrażanie do aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Rozwój zainteresowań sportowych
i kulturalno-artystycznych.
Uczeń:
- jest świadomy zgubnego
wpływu nałogów,
- nie ulega nałogom,
- kształci umiejętność
odmawiania,
- wymienia zagrożenia płynące
z korzystania z komputera,
Internetu i multimediów,
- stosuje się do ograniczeń
dotyczących korzystania z nich
Udział w zajęciach sportowych. Uczeń:
Wycieczki, rajdy, spacery,
- uczestniczy w zajęciach
imprezy plenerowe.
ruchowych,
Dzień sportu.
- rozwija umiejętność
Udział w zawodach sportowych i czynnego i bezpiecznego
konkursach.
wypoczynku,
Udział w zajęciach kół
- Aktywnie organizuje swój
zainteresowań.
czas wolny,
Działania Szkoły Promującej
- rozwija swoje
Zdrowie.
zainteresowania i pasje.
Pogadanki, warsztaty, konkursy.
Prace plastyczne, plakaty,
gazetki.
Ankieta.
Zajęcia wg szkolnego programu
profilaktyki.
Dzień bezpiecznego Internetu.
Spotkania z pielęgniarką.
Filmy edukacyjne.
Wychowawcy
Nauczyciel przyrody
Zajęć komputerowych,
Pedagog
Rok szkolny
Wychowawcy, rodzice
Nauczyciele w-f
Nauczyciele prowadzący
koła zainteresowań
3. Polska moją Ojczyzną.
1.
Kształtowanie właściwego
stosunku do przyrody ojczystej.
Ochrona środowiska,
poszanowanie roślin, humanitarny
stosunek do zwierząt.
Propagowanie zasad ekologii.
2.
Kształtowanie postaw
patriotycznych.
Poznanie tradycji, historii naszego
narodu, dorobku kulturowego.
Przygotowanie do świadomego
odbioru sztuki.
Poznanie miejsc pamięci
narodowej.
Pieśni i poezja patriotyczna.
Stolice Polski – Gniezno, Kraków,
Warszawa.
Sylwetki wybitnych Polaków (K.
Wojtyła, F. Chopin, A.
Mickiewicz itd.)
Szacunek dla Świąt państwowych
i symboli narodowych.
Udział w akcjach na rzecz
schroniska dla zwierząt,
zbieranie karmy itp.
Pogadanki. Filmy.
Wycieczki krajoznawcze i
przyrodnicze.
Prace plastyczne. Plakaty.
Gazetki.
Akcje np. Sprzątanie świata,
Dzień Ziemi.
Zbiórka surowców wtórnych.
Wycieczki do kina, teatru, na
wystawy, koncerty.
Apele okolicznościowe i
uroczystości szkolne. Pogadanki.
Lekcje historii, muzyki, j.
polskiego.
Gazetki.
Wykonywanie kotylionów.
Egzekwowanie stroju galowego.
Uczeń:
- wie, że należy dbać o
przyrodę,
-zna swoje środowisko, czuje
się za nie
współodpowiedzialny.
- włącza się w działania na
rzecz środowiska.
Wychowawcy
Nauczyciel przyrody
Opiekunowie kół
zainteresowań i SU
Rok szkolny
Uczeń:
- zna zasługi i osiągnięcia
wielkich Polaków,
- rozumie znaczenie
patriotyzmu,
- szanuje symbole i tradycje
narodowe,
- aktywnie uczestniczy w
obchodach świąt narodowych i
państwowych,
- ma poczucie przynależności
do społeczności lokalnej i
narodu,
- jest świadomym odbiorcą
kultury.
Wychowawcy
Nauczyciele j. polskiego,
historii, plastyki, muzyki,
religii
Pedagog
Bibliotekarz
Rodzice
Rok szkolny
4. Edukacja europejska
1.
Kształtowanie poczucia
przynależności do społeczności
europejskiej.
Wiedza o Unii Europejskiej
Polska w Unii Europejskiej.
Dzieci świata – co nas łączy, co
nas dzieli?
Poznanie innych kultur, uczenie
szacunku i tolerancji dla ich
odrębności.
Lekcje j. angielskiego, historii
(klasa 6),przyrody.
Pogadanki.
Gazetki, plakaty, konkursy
plastyczne.
Obchody Dnia Europy.
Imprezy szkolne.
Program opracowany przez nauczycieli:
B. Borkowska,
A. Modrzejewska-Sowa,
W. Muźińska,
B. Sawko,
B. Wichowska,
M.Zając
Uczeń:
- zna miejsce Polski w Unii
Europejskiej,
- rozpoznaje kraje Unii
Europejskiej,
-stosuje zasadę tolerancji
wobec odmienności religijnej,
kulturowej, narodowej,
rasowej,
- zna symbole unijne.
Wychowawcy
Nauczyciele j.
angielskiego, j.
polskiego, historii,
plastyki, muzyki, religii
Pedagog
Bibliotekarz
Rok szkolny
Download