NACZELNE CELE WYCHOWANIA

advertisement
PROGRAM WYCHOWAWCZY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W
ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
W SOBIEKURSKU.
1
NACZELNE CELE WYCHOWANIA
1. Kształtowanie właściwej postawy wobec tradycji narodowych, rozwijanie poczucia
przynależności do społeczności światowej, europejskiej, narodowej a także lokalnej.
2. Wszechstronne rozwijanie osobowości uczniów w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
poprzez wzbogacanie wiedzy z różnych dziedzin życia, rozszerzanie ich
zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności docierania do informacji i korzystania z
dóbr postępu technicznego.
3. Kształtowanie postaw moralnych i dialogu oraz wyrabianie hierarchizacji wartości
poprzez umiejętne dążenie do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz
branie odpowiedzialności za siebie i innych.
4. Zwiększenie roli i wzmocnienie pozycji rodziców w życiu społeczności szkolnej oraz
zbliżenie postaw ich i szkoły w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
5. Wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów i gotowego do
kształtowania własnej osobowości oraz poznawania świata.
2
Cele operacyjne
I. Poznajemy piękno
naszej ojczyzny
Kształtowanie więzi z
ojczyzną,
świadomości,
tożsamości i dumy
narodowej
Podtrzymujemy
tradycje rodzinne i
regionalne
Tworzymy tradycje
naszej szkoły
II. Wspieranie dążeń
dziecka do
samopoznania i
uświadamianie
wartości istotnych dla
jednostki
Zadania
 Zapoznanie uczniów z historią
państwa polskiego oraz
symbolami państwowymi
 Uświadomienie uczniom, że
ojczyzna stanowi wielką wartość i
że każdy ma wobec niej
obowiązki
 Wyrabianie wrażliwości na
piękno naszej ojczyzny
 Rozwijanie szacunku dla symboli
narodowych poprzez udział w
ważnych uroczystościach
 Kultywowanie tradycji
narodowych
 Organizowanie uroczystości
obchodów świąt i rocznic
 Poznawanie sylwetek wielkich i
sławnych Polaków ze
zwróceniem szczególnej uwagi na
prezentowane przez nich wartości
 Poznawanie tradycji regionalnych
i rodzinnych
 Kultywowanie obyczajów i
obrzędów związanych z naszym
regionem
 Poznawanie historii najbliższej
okolicy
 Wdrażanie do aktywnego
uczestnictwa w życiu szkoły
 Rozwijanie samodzielności i
kreatywności w zakresie imprez
 Wyrabianie szacunku dla tradycji
szkolnych
 Prowadzenie kroniki szkolnej
Osoba odpowiedzialna
Dyrektor
uczniowie
wychowawcy
rodzice
 Rozwijanie podmiotowej
tożsamości dziecka
 Kształtowanie i wzmacnianie
pozytywnego i realnego poczucia
własnej wartości u dzieci
 Rozwijanie wiary we własne
możliwości
 Ukazywanie możliwości i
kształtowanie umiejętności
radzenia sobie z własnymi
emocjami
wychowawcy
rodzice
pedagog
nauczyciele
pracownicy szkoły
dyrektor
wychowawcy
rodzice
samorząd uczniowski
Dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
rodzice
Dyrektor
wychowawcy
samorząd uczniowski
pedagog
pracownicy szkoły
3
Dbanie o intelektualny
rozwój uczniów
Rozwijanie
samodzielności i
aktywności uczniów
Rozwijanie
zainteresowań i
zdolności uczniów
 Rozwijanie poczucia
samodzielności i niezależności
 Budzenie wrażliwości estetycznej
 Rozwijanie i pogłębianie wiedzy
uczniów ze wszystkich
przedmiotów edukacyjnych
 Kształtowanie umiejętności
uczenia się
 Rozszerzanie swoich
zainteresowań i poznawanie
uzdolnień
 Dostosowywanie sposobu i
przekazywanie wiedzy
odpowiednio do naturalnej w
danym wieku aktywności
intelektualnej
 Rozwijanie zdobytych
umiejętności i wiedzy w praktyce
 Stosowanie na zajęciach metod
aktywizujących działania uczniów
 Rozwijanie nawyku
samokształcenia i stałego
doskonalenia
 Rozbudzanie dociekliwości
poznawczej
 Doskonalenie umiejętności
korzystania z różnych źródeł
 Wspieranie i zachęcanie uczniów
do uczestnictwa w konkursach
 Wspierania samodzielnych
inicjatyw uczniowskich
 Aktywizowanie uczniów do prac
na rzecz szkoły i środowiska
lokalnego
 Wyszukiwanie i podkreślanie
mocnych stron uczniów oraz
rozwijanie ich uzdolnień
 Pomoc w odkrywaniu własnych
możliwości, predyspozycji i
talentów
 Organizowanie różnorodnych
form i metod zajęć mających za
zadanie:
- rozwijanie pamięci, wyobraźni,
myślenia abstrakcyjnego i
logicznego rozumowania
- kształcenie umiejętności
myślenia i formułowania
wypowiedzi w języku
wychowawcy
nauczyciele
Dyrektor
nauczyciele
wychowawcy
samorząd uczniowski
4
Promowanie zdrowego 
stylu życia






III. Edukacja medialna






matematycznym
- rozwijanie i doskonalenie
sprawności ruchowej i tężyzny
fizycznej
- rozwijanie wrażliwości,
zainteresowań i zamiłowań
muzycznych i plastycznych
Uczenie przestrzegania
podstawowych zasad zdrowego
odżywiania, dbałości o zdrowie i
higienę ciała
Rozwijanie troski o własne
zdrowie, sprawność fizyczną i
dobrą kondycję psychiczną
Wdrażanie do różnych form
aktywności fizycznej
Uczenie zdrowej rywalizacji,
pożytecznego i kulturalnego
spędzania wolnego czasu
Uświadomienie uczniom i
rodzicom o istniejących
zagrożeniach: narkotyki, alkohol,
nikotyna
Kształtowanie umiejętności
odmawiania – uczenie zachowań
asertywnych
Kształtowanie świadomości
ekologicznej i właściwych postaw
wobec środowiska naturalnego
Wprowadzenie do samodzielnego
posługiwania się narzędziami
medialnymi
Przygotowanie do świadomego i
odpowiedzialnego korzystania ze
środków masowej komunikacji
Kształtowanie umiejętności
segregowania informacji i
krytycznego ich odbioru
Budowanie postawy dystansu
wobec świata fikcji i krytycyzmu
wobec informacji
przekazywanych przez media
Ochrona dzieci przed
niekontrolowaną ekspansją
przekazów zawierających
przemoc, agresję i pornografię
Wzmocnienie prospołecznych
wzorców i norm zachowań w
mass mediach.
wychowawcy
nauczyciele wychowania
fizycznego
pedagog
pielęgniarka
wychowawcy, rodzice,
nauczyciele informatyki,
pedagog
5
IV. Uczymy się
 Kształtowanie umiejętności
wyrażać swoje uczucia
rozpoznawania swoich
i rozumieć uczucia
charakterystycznych cech
innych
 Uczenie dostrzegania różnic w
swoim wyglądzie i akceptowania
ich
 Uczenie dostrzegania własnej
indywidualności i
niepowtarzalności
 Kształtowanie umiejętności
wyrażania własnego zdania,
próśb, sądów i oczekiwań
 Używanie komunikatu „ja” w
sytuacjach trudnych
 Zwrócenie uwagi na różnice
między ludźmi, rozpoznawanie i
nazywanie uczuć
 Uświadomienie uczniom, że
ludzie przeżywają różne uczucia,
które wyrażane są w najróżniejszy
sposób
 Budzenie wrażliwości na uczucia
innych osób, uczenie dostrzegania
i rozumienia uczuć innych
 Uczenie szacunku dla wspólnego
dobra np. budynek i
pomieszczenia szkolne, sprzęt,
pomoce naukowe, książki,
podręczniki
Kształtowanie
 Tworzenie pozytywnego klimatu
właściwej postawy
w grupie
moralnej ucznia
 Ukazywanie różnic pomiędzy
ludźmi i wyrabianie szacunku i
akceptacji dla ich odmienności
 Uczenie dokonywania oceny
swojego zachowania i zachowania
innych
 Analizowanie niewłaściwych
zachowań oraz szukanie
sposobów zapobiegania im
 Wdrażanie uczniów do niesienia
pomocy słabszym lub młodszym
kolegom
Kształtowanie
 Kształtowanie umiejętności
wrażliwości
podejmowania odpowiednich
społecznej,
decyzji
ukazywanie wartości
 Kształtowanie osobowości
istotnych dla grupy
otwartej na potrzeby oraz uczucia
wychowawcy
uczniowie
pedagog
katecheta
wychowawcy
nauczyciele
uczniowie
katecheta
rodzice
wychowawcy
rodzice
pedagog
nauczyciele
pracownicy szkoły
6









Wyrabianie
umiejętności
właściwego
zachowania się
uczniów w sytuacjach
zagrażających ich
bezpieczeństwu



V. Rozwój
działalności
pozalekcyjnej i
pozaszkolnej
drugiego człowieka
Rozwijanie wzajemnego
szacunku
Rozwijanie wrażliwości
empatycznej i rozumienia
empatycznego
Wdrażanie do umiejętnego
nawiązywania kontaktów i
konstruktywnego komunikowania
się z innymi
Kształtowanie umiejętności
rozwiązywania trudnych sytuacji
w klasie
Wspomaganie w budowaniu
atmosfery wzajemnego zaufania i
przyjaźni w klasie
Tworzenie norm, reguł i zasad
obowiązujących w klasie, grupie
Rozwijanie poczucia wspólnoty
grupowej i podejmowanie
wspólnych decyzji
Pomoc w opanowywaniu emocji
– konflikty są częścią naszego
życia
Uświadomienie uczniom
znaczenia, zrozumienia i
uwzględnienia potrzeb drugiej
strony w sytuacjach
konfliktowych
Wdrażanie podstawowych zasad
prawidłowego zachowania się na
ulicy, w środkach komunikacji, w
drodze do i ze szkoły
Uczenie uczniów jak należy
zachować się wobec nieznanych
osób i sytuacji zagrażających ich
bezpieczeństwu
Wskazywanie osób oraz instytucji
do których można zwrócić się o
pomoc
 Umożliwienie uczniom zdolnym
realizacji potrzeb i ambicji
naukowych, artystycznych i
sportowych
 Stwarzanie uczniom z
problemami w nauce, w
zachowaniu lub będących w
trudnej sytuacji materialnej
dyrektor
wychowawcy
nauczyciele
pedagog szkolny
policjant
pielęgniarka
pracownicy szkoły
Dyrektor, wychowawcy,
nauczyciele, uczniowie,
rodzice, pracownicy
szkoły
7






możliwości wyrównywania i
kompensowania braków poprzez
organizowanie pomocy
(koleżeńskiej, materialnej,
specjalistycznej)
Budowanie poczucia tożsamości,
bezpieczeństwa jako sposobu
eliminowania frustracji
Wyzwalanie aktywności w
działaniach na rzecz wspólnego
dobra społeczności szkolnej i
lokalnej
Poszerzenie zakresu zajęć
sportowo-rekreacyjnych i
wykorzystanie edukacyjnych,
wychowawczych i zdrowotnych
wartości sportu w procesie
wychowania
Kształtowanie umiejętności i
nawyków kulturalnego spędzania
czasu poprzez organizowania
spotkań towarzyskich,
wieczorków rozrywkowych i
zabaw
Podejmowanie działań
integrujących grupę rówieśniczą,
klasę, społeczność szkolną
poprzez organizowanie spotkań,
imprez, wycieczek, zabaw
Rozbudzanie w uczniach potrzeby
pozytywnych postaw poprzez
nagłaśnianie i nagradzanie
zachowań koleżeńskich,
odważnych, sprzeciwiających się
złu i niosących pomoc.
8
ZADANIA NAUCZYCIELI-WYCHOWAWCÓW:
- dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy,
- kształtują umiejętności i postawy uczniów do naturalnej w tym wieku
aktywności dzieci,
- umożliwiają im poznanie świata w jego jedności i złożoności,
- wspomagają ich samodzielność uczenia się,
- inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
- rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji,
- diagnozują potrzeby uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki,
- systematycznie współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami ) uczniów,
organizują spotkania klasowe, zebrania, dni otwarte, przeprowadzają
rozmowy indywidualne,
- systematycznie współpracują z nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
pielęgniarką, podejmują niezbędne działania profilaktyczne, opiekuńcze
i wychowawcze,
- dbają o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak
najlepszych wyników w nauce, organizują pomoc uczniom mającym
trudności w nauce, otaczają dodatkową opieką uczniów szczególnie
uzdolnionych – wspieranie, motywowanie, umożliwianie rozwijanie
zdolności i zainteresowań,
- czuwają nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad
wymiarem i rozkładem pracy domowej,
- dbają o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne,
- motywują uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych, kołach
zainteresowań, konkursach szkolnych i zewnętrznych, aktywnej działalności
na rzecz klasy i szkoły,
- dbają o integrację zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków
między uczniami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu,
koleżeństwie, przyjaźni, pomocy, rozwiązywanie i eliminacja konfliktów,
problemów wychowawczych,
- wyrabiają u uczniów poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek,
estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły,
- badają przyczyny niewłaściwego zachowania uczniów, podejmują środki
zaradcze w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami,
pedagogiem szkolnym i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia,
- wdrażają do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
- informują rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskiwanych przez
niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć
edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach,
trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach
wychowawczych,
- zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z zasadami zawartymi
9
w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego,
kryteriami wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, statutem szkoły, programem wychowawczym szkoły,
tematyką godzin wychowawczych, programem profilaktyki, działaniami
profilaktycznymi i wychowawczo-opiekuńczymi podejmowanymi w szkole,
wynikami i analizą próbnych i właściwych sprawdzianów,
- wykonują czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie
z zarządzeniami dyrekcji, uchwałami Rady Pedagogicznej,
- systematycznie, rzetelnie i terminowo prowadzą dokumentację – dzienniki
lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły, inną
dokumentację wymagana w szkole,
- opracowują i wdrażają oraz przeprowadzają ewaluację – we współpracy
z zespołem wychowawczym – Program Wychowawczy Szkoły, Plan
Wychowawczy i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału,
harmonogram imprez klasowych i szkolnych,
- ściśle współpracują z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej
i rocznej klasyfikacji oceny zachowania – przyznanie punktów dodatnich
i ujemnych zgodnie z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach
i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego,
- wykonują inne zadania zawarte w statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
METODY PRACY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gry i zabawy.
Dyskusje na forum grupy.
Scenki rodzajowe.
Twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci.
Gry dramatyczne.
Projektowanie dokumentów.
Wycieczki tematyczne, turystyczno-krajoznawcze.
10
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
I ETAP KSZTAŁCENIA (KL. I-III)
Uczeń:
 zauważa i akceptuje podobieństwa i różnice między sobą i innymi ludźmi,
 uświadamia sobie, że jest wyjątkowe i niepowtarzalne,
 odczuwa dumę ze swej tożsamości,
 uświadamia sobie i akceptuje uczucia własne i innych osób,
 uświadamia sobie, że klasę tworzą różne osoby, które wnoszą do niej
własne wartości,
 ma poczucie przynależności do klasy,
 współtworzy i respektuje normy grupowe,
 zna i przestrzega zasady współdziałania w grupie,
 zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 wie, do kogo może się zwrócić o pomoc,
 zna formy odmawiania innym osobom,
 rozróżnia dobro i zło w sytuacjach codziennych i odpowiednio reaguje,
 właściwie używa różnych substancji ( w tym lekarstw),
 wie, co może być dla niego niebezpieczne,
 dba o własne zdrowie i higienę jamy ustnej,
 zna charakterystyczne cechy swojej rodziny,
 rozumie znaczenie podtrzymywania tradycji szkolnych, rodzinnych i
regionalnych,
 zna zabytki swojej miejscowości,
 odczuwa dumę z piękna swojego kraju,
 ma poczucie przynależności do klasy jako ważne jej ogniwo,
 doświadcza współzależności i współodpowiedzialności za działanie
grupy,
 szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników; okazuje im to w słowach i
w działaniu,
 nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe,
 zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować,
 zna i rozumie pojęcia: honor, obowiązek, tolerancja, godność,
 jest świadomy swoich praw,
 chce i wyraża potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej.
11
EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH
II ETAP KSZTAŁCENIA ( KL. IV-VI)
Uczeń:
 jest świadomy swojej tożsamości,
 akceptuje samego siebie,
 dostrzega swoje mocne strony,
 zna swoje możliwości, predyspozycje, talenty, wie, jakim człowiekiem
chce być,
 dostrzega świat własnych potrzeb oraz potrzeby innych ludzi,
 potrafi efektywnie planować swoje działania,
 potrafi mówić o swoich sukcesach i dzielić się swoimi przeżyciami z
kolegami i koleżankami,
 jest komunikatywny w stosunku do kolegów i dorosłych,
 rozmawia o swoich uczuciach i relacjach emocjonalnych,
 ma poczucie przynależności do zespołu klasowego i funkcjonowania w
nim,
 potrafi współdziałać i współpracować z rówieśnikami,
 docenia wzajemną pomoc,
 zastanawia się nad sposobami rozwiązywania różnych problemów,
 uświadamia sobie jakie kryteria są dla niego ważne przy podejmowaniu
decyzji,
 zna swoje zdanie,
 uczy się odmawiania,
 wie, jaki wpływ mają inni na jego zachowania i postawy,
 jest świadomy zagrożeń płynących z braku tolerancji,
 potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 potrafi egzekwować swoje prawa,
 jest świadomy własnych uczuć i innych,
 uświadamia sobie znaczenie równowagi psychicznej i fizycznej,
 potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 potrafi egzekwować swoje prawa,
 jest świadomy własnych uczuć i innych,
 uświadamia sobie znaczenie równowagi psychicznej i fizycznej,
 potrafi radzić sobie z własnymi emocjami i konfliktami,
 prowadzi zdrowy tryb życia,
 potrafi umiejętnie i aktywnie wykorzystywać czas wolny,
 rozwija się intelektualnie,
 potrafi wykorzystywać różne źródła wiedzy,
12



















potrafi twórczo myśleć,
potrafi organizować pracę własną i zespołową,
kultywuje tradycje rodzinne i narodowe,
jest silnie związany ze swoim regionem, zna jego walory,
dba o najbliższe środowisko,
jest wrażliwy na degradacje środowiska naturalnego, podejmuje próby
walki o ochronę środowiska naturalnego,
czyta dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych,
posługuje się podstawowymi urządzeniami medialnymi,
potrafi dokonywać krytycznej analizy wartości oferty mediów,
dokonuje właściwego wyboru w korzystaniu ze środków masowej
komunikacji,
rozróżnia programy przedstawiające rzeczywistość realną i fikcyjną,
rozróżnia obiektywną relację i komentarz,
prowadzi obserwacje najbliższej okolicy,
wskazuje pozytywne i negatywne aspekty ingerencji człowieka w
środowisko,
zna hymn narodowy oraz symbole narodowe i państwowe,
odpowiednio zachowuje się w czasie uroczystości szkolnych i
państwowych,
potrafi przeprowadzić wybory do samorządu szkolnego,
zna zadania i obowiązki ucznia,
przestrzega zasady:
 zachowania się uczniów w szkole,
 usprawiedliwiania nieobecności,
 noszenie jednolitego stroju codziennego, stroju na lekcje
wychowania fizycznego oraz stroju galowego,
 korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły.
13
SYLWETKA ABSOLWENTA I ETAPU KSZTAŁCENIA
Absolwent klasy trzeciej, na miarę swojego wieku jest:
1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że: poznaje prawa i
stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole i
dziecka w rodzinie; uczy się podejmowania odpowiedzialności za
postępowanie własne i swój udział w pracach grupy; stara się zrozumieć
motywy zachowań rówieśników i hamować reagowanie nie tylko
emocjami; dba o swój wygląd, higienę osobistą, wie jak unikać zagrożeń,
chętnie włącza się w życie klasy
i szkoły.
2. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że: przejawia własną
aktywność w podejmowaniu różnych zadań na terenie szkoły i domu
rodzinnego; często pyta starszych, starając się zaspokoić własną
ciekawość; stara się planować swoje działania.
3. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że poznaje normy
zachowań obowiązujące w otoczeniu szkolnym i domowym, a zwłaszcza
znaczenie szczerości i prawdomówności; rozumie, że nie wolno
realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów, szanuje
własność swoją i cudzą.
4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że zna podstawowe
zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu codziennym i
stosuje je; uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych i
rozumie, że są one ważne dla bliskich mu grup ludzi; uczy się szacunku
dla innych ludzi, również odmiennych pod różnymi względami (np.
niepełnosprawnych) i stara się nie urazić ich swoim zachowaniem; nie
używa słów obraźliwych i wulgarnych.
5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że umie rozpoznawać
sytuacje własnego niewłaściwego zachowania się i skorygować je; nie
przechodzi obojętnie wobec cudzych niewłaściwych zachowań i stara się
kulturalnie zwracać innym uwagę (np. w przypadku niszczenia mienia
czy obiektów przyrody albo znęcania się nad zwierzętami) lub unikać
takich kontaktów.
14
SYLWETKA ABSOLWENTA II ETAPU KSZTAŁCENIA.
Absolwent klasy VI, na miarę swego wieku jest:
1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że zna swoje prawa
w szkole i w domu i potrafi się upomnieć o ich przestrzeganie; rozumie
sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je; czuje się
odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swojej grupy;
posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je
innym, respektując ich prawo do odmienności w tym względzie; dba o
własny wygląd i higienę osobistą; zna zasady zdrowego trybu życia i
stara się ich przestrzegać; uczestniczy we wspólnych działaniach
podejmowanych na terenie klasy i szkoły.
2. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że zna różne źródła
zaspokajania swoich zainteresowań i korzysta z nich; ma własne pomysły
na rozwiązanie napotykanych problemów i wypróbowuje je w swoich
działaniach; wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swoich
zamierzeń; umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo
wpływom innych.
3. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że stara się zasłużyć na
zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i uczciwych; umie
przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego
konsekwencje.
4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że dobrze zna
nawet złożone normy obowiązujące w jego środowisku szkolnym i
domowym i stara się stosować do nich; nie eksponuje swojej osoby i
swojego zdania w sposób rażący innych; używa języka uprzejmego i
oddającego uszanowanie dla innych; potrafi właściwie zachować się w
różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych (np. kino, teatr,
muzeum, wycieczka w terenie czy do innego miasta).
5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że potrafi zachować własne
i innych odnieść do systemu wartości obowiązujących nie tylko w
społeczności lokalnej, ale też w naszym kręgu cywilizacyjnym o dostrzec
ewentualne rozbieżności; z pewnym dystansem podchodzi do zalewu
informacji płynących ze świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków
masowego przekazu i poddaje je krytycznej analizie; odróżnia fikcję od
świata realnego w przekazach medialnych.
15
Download