Program wychowawczy - Szkoła Podstawowa w Galewicach

advertisement
1
Szkoła Podstawowa w Galewicach
Szkolny Program Wychowawczy
I. PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:





Konstytucja RP art.48.ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1
Ustawa o Systemie Oświaty art.1, 4, 5, 22, 33, 34a, 40
Karta Nauczyciela art. 6
Rozporządzenia wykonawcze
Statut szkoły
II. MISJA SZKOŁY:
„ Idziemy ku dorosłości i dojrzałości
szanując po drodze siebie i drugiego człowieka”
III. WIZJA SZKOŁY:
Dążymy poprzez nasze działania do osiągnięcia następujących cech u uczniów:
Uczeń kończący klasę III na miarę swojego wieku jest:
Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:




Bierze udział w różnych działaniach na terenie szkoły i domu rodzinnego,
Chętnie włącza się w życie klasy, szkoły i rodziny,
Szuka możliwości rozwiązania swoich problemów i zaspokajania ciekawości, rozwija
swoje zainteresowania,
Stara się planować swoje działania,
Uczciwy, prawy i prawdomówny tzn., że :





Zna normy obowiązujące w środowisku szkolnym
Odróżnia dobro od zła
Rozumie, że nie można realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw i
interesów
Szanuje własność swoją, kolegów i szkolną
Przyznaje się do błędów i stara się je naprawić.
Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:

Zna swoje prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia, kolegi, członka rodziny
2



Uczy się odpowiedzialności za swoje zachowania
Stara się zrozumieć motywy swoich zachowań i innych ludzi
Postępuje asertywnie, tzn. w taki sposób, aby nie naruszać niczyich interesów.
Kulturalny, taktowny, szanujący innych tzn., że:






Umie kulturalnie zachować się w różnych sytuacjach życiowych
Używa form grzecznościowych
Uczy się szacunku do symboli narodowych i religijnych
W swoich zachowaniach przejawia szacunek dla innych ludzi (zwłaszcza słabszych,
niepełnosprawnych)
Nie dokucza kolegom
Pomaga innym na miarę możliwości.
Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo, tzn., że:







Uczy się dbać o swoje zdrowie, wygląd i higienę osobistą
Rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
Dba o środowisko naturalne i swoje najbliższe otoczenie
Poznaje podstawowe zasady ruchu drogowego i przestrzega ich
Unika zagrożeń i niebezpiecznych zachowań
Uczy się zwracania o pomoc w sytuacjach trudnych
Wie jak się zdrowo odżywiać.
Uczeń kończący szkołę na miarę swojego wieku jest:
Samodzielny, zaradny, komunikatywny tzn., że:


Jest zaangażowany w życie klasy, szkoły i domu rodzinnego
Zna źródła zaspokojenia swoich zainteresowań i ciekawości, a także umie z nich
korzystać
 Konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia, kształtuje swój światopogląd i łatwo nie
ulega niekorzystnym wpływom innych
 Umie wykorzystać swoją wiedzę w praktyce
 Umiejętnie komunikuje się w języku ojczystym i obcym
 Umie korzystać z nowoczesnych technologii
 Umie współpracować dla dobra ogółu.
Uczciwy, prawy tzn., że:

Zna i stosuje uniwersalne normy zachowań i współuczestnictwa
procesie tworzenia norm szkolnych
 Swoim zachowaniem wzbudza zaufanie nauczycieli, rodziców i kolegów
 Szanuje własność prywatną i społeczną
 Umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego
konsekwencje.
Odpowiedzialny, obowiązkowy tzn., że:


w
Zna swoje prawa w szkole i w domu oraz potrafi upomnieć się o ich respektowanie
Rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je
3

Bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i postępuje zgodnie
zasadami asertywności
 Kultywuje tradycje rodzinne, narodowe, lokalne.
Kulturalny, taktowny, szanujący innych tzn., że:





Zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami i normami kultury
Używa języka literackiego bez wulgaryzmów
Swoją osobę i poglądy prezentuje w sposób nie naruszający godności innych
Szanuje symbole narodowe i religijne
Jest tolerancyjny wobec innych ludzi odmiennych pod względami: religijnym,
fizycznym i kulturowym
 Umie się kulturalnie zachować poza szkołą i domem, np. w kinie, teatrze
i muzeum.
Dbający o zdrowie i bezpieczeństwo tzn., że :






Dba o zdrowie swoje i innych, wygląd i higienę osobistą, stosuje zasady zdrowego
trybu życia
Dba o środowisko naturalne, bo rozumie związek między jego stanem a zdrowiem
człowieka, przestrzega podstawowych zasad ruchu drogowego
Potrafi przewidzieć konsekwencje niebezpiecznych zachowań i dlatego ich unika
Wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
Udziela na miarę swoich możliwości i zdobytych umiejętności pierwszej pomocy
przedmedycznej
Potrafi zorganizować sobie czas wolny racjonalnie i bezpiecznie.
IV. EWALUACJA PROGRAMU :
Ewaluacja programu w postaci ankiet, wywiadów, analizy dokumentacji pracy pielęgniarki,
zapisów w dzienniku, pracy wychowawców, udziału uczniów
w konkursach, imprezach, olimpiadach.
V. OBSZARY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO :






Rozwój intelektualny ucznia
Rozwój emocjonalny ucznia
Rozwój społeczny ucznia:
- funkcjonowanie w klasie
- funkcjonowanie w społeczeństwie
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
Życie w rodzinie
Rozwój zdrowotny ucznia
z
4
VI. ZADANIA I FORMY REALIZACJI:
Rozwój intelektualny ucznia:

ZADANIA
Praca z uczniem
zdolnym








Praca z uczniem
mającym trudności
w nauce




Praca z uczniem
niepełnosprawnym




FORMY REALIZACJI
Stworzenie i wdrożenie
szkolnego systemu wspierania
uzdolnień poprzez organizację
dodatkowych zajęć
Możliwość indywidualnego
toku nauczania i programu
nauczania
Przygotowanie do konkursów,
olimpiad przedmiotowych
Prowadzenie kół
zainteresowań
Różnicowanie zadań na lekcji
Uczniowie jako asystenci albo
współprowadzący zajęcia
Konsultacje indywidualne
Prowadzenie zajęć
dydaktycznowyrównawczych,
specjalistycznych
Organizowanie pomocy
koleżeńskiej
Odrabianie zadań
domowych w świetlicy
szkolnej
dodatkowe zajęcia
wspomagające rozwój ucznia
Współpraca z pedagogiem,
psychologiem i PPP
Integracja międzyklasowa
Udział uczniów w zajęciach
rewalidacyjnych,
logopedycznych i
rehabilitacyjnych wg potrzeb
ODPOWIEDZIALNI
dyrektor szkoły
nauczyciele przedmiotu
wychowawcy klas
wychowawcy
nauczyciele świetlicy
nauczyciele opiekunowie świetlicy
wychowawcy
nauczyciele specjaliści
5
Rozwój emocjonalny ucznia:
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
odpowiedzialni
 Radzenie sobie w
 Zapoznanie ze
nauczyciele
różnych sytuacjach np.
sposobami koncentracji
stresowych,
uwagi
problemowych,
 Spotkania z
nowych.
pedagogiem,
policjantem
 Pogadanki na lekcjach
wychowawczych – Jak
radzic sobie z emocjami
w sytuacjach trudnych
 Ćwiczenia relaksacyjne
podczas lekcji


Wdrażanie postaw
asertywnych

Kształcenie
umiejętności akceptacji
samego siebie i innych


Rozwijanie postaw
asertywnych (zabawy
integracyjne, dyskusje,
filmy edukacyjne, treści
nauczania)
Zajęcia
socjoterapeutyczne
Indywidualna opieka
pedagoga nad dziećmi z
zaburzeniami w
zachowaniu
wychowawcy
Wychowawcy korzystający
ze wsparcia specjalistów
Rozwój społeczny ucznia:
a )funkcjonowanie w klasie:
ZADANIA
 Kształtowanie
umiejętności
współdziałania i
przestrzegania norm
współżycia w grupie
społecznej
FORMY REALIZACJI
odpowiedzialni
 wdrażanie i nauka
Nauczyciele
przestrzegania
regulaminów szkoły,
zasad zachowania na
lekcji i w czasie przerw
 opracowanie na każdym
przedmiocie reguł
współpracy w czasie
lekcji – kontrakty oraz
konsekwencji jego
nieprzestrzegania
 organizacja imprez
klasowych jak:
wycieczki, zielone
6
szkoły, dyskoteki
klasowe, wyjazdy do
teatru lub kina,
rozgrywki sportowe,
wigilie klasowe

Profilaktyka agresji i
przemocy



Edukacja społecznoprawna uczniów



Warsztaty i zajęcia na
temat: asertywność i
negocjacje jako
nieagresywne sposoby
rozwiązywania
konfliktów.
Na lekcjach
wychowawczych
wskazywanie takich
wartości jak: przyjaźń,
koleżeństwo, wzajemny
szacunek, zdolność
empatii, wyrażanie
uczuć, udzielanie
pomocy w nauce i
trudnych sytuacjach
życiowych poprzez
stosowanie metod
aktywnych jak: drama,
trening interpersonalny,
ćwiczenia grupowe
pracownicy poradni
psychologicznopedagogicznej
na zaproszenie dyrektora,
nauczycieli, rodziców
Nauczyciele
wychowawcy
spotkania z policjantem
spektakle profilaktyczne
aktywne lekcje
wychowawcze
B)funkcjonowanie w społeczeństwie:
ZADANIA
 Kształtowanie
samorządności i
demokracji

Kształtowanie
poczucia
odpowiedzialności

Współpraca z
FORMY REALIZACJI
 Wybory do samorządu
klasowego
 Działalność Samorządu
Uczniowskiego
 Pełnienie przez uczniów
różnego rodzaju funkcji
na forum szkoły

Zaznajomienie rodziców
z podstawowymi
odpowiedzialni
Wychowawcy
Opiekun samorządu
szkolnego
7
dokumentami szkoły –
Statut, program
wychowawczy, program
profilaktyczny
rodzicami










Współudział w
tworzeniu programów i
planów pracy szkoły
Praca własna na rzecz
szkoły
Sponsorowanie przez
rodziców
Udział rodziców w
organizowaniu imprez
szkolnych, w
konkursach
Pomoc przy organizacji
zawodów sportowych,
pomoc przy
sędziowaniu,
Możliwość
współredagowania
strony internetowej
szkoły
Prezentacja własnych
pomysłów i
zainteresowań
Zebrania rodziców z
wychowawcami klas,
indywidualne spotkania
rodziców z
wychowawcą, rozmowy
telefoniczne
Dzień rodzinny czyli
rozmowy rodziców z
nauczycielami
poszczególnych
przedmiotów podczas
zajęć rekreacyjnych
Prowadzenie zakładki
dla rodziców na stronie
internetowej
Wychowawcy
dyrektor
Wychowawcy
dyrektor
opiekun strony
8
WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE:


ZADANIA
Budzenie miłości do
ojczyzny i poczucia
wspólnoty narodowej
Pielęgnowanie i
tworzenie tradycji
szkoły
FORMY REALIZACJI
odpowiedzialni
 Udział w apelach z
Nauczyciele
okazji rocznic i świąt
państwowych np.
wieczornica z okazji
święta Niepodległości
 Udział w
uroczystościach
organizowanych przez
GOK Galewice
 Poznawanie symboli
narodowych, ich historii
i znaczenia, okazywanie
im szacunku
Wychowawcy, katecheta
 Opieka nad lokalnymi
miejscami pamięci
narodowej
 Udział w konkursach
związanych z najbliższą
okolicą
 Udział i współtworzenie
imprez szkolnych jak;
pasowanie
pierwszoklasistów,
jasełka, Dzieci
Rodzicom , Dzieci
Dziadkom i Babciom
 Udział w akcjach
charytatywnych jak:
Góra grosza, Wielka
Orkiestra świątecznej
pomocy
ŻYCIE W RODZINIE;
ZADAZADNIA
 Ukazywanie wartości
rodzinnych
 Ukazywanie roli
zadań rodzicielskich
 Kształtowanie
prawidłowych
postaw
międzyludzkich
 Kształtowanie
FORMY REALIZACJI
 Pogadanki na lekcjach
wychowawczych
 Organizacja zawodów
sportowych dla uczniów
 Pedagogizacja rodziców w
zakresie: kultury zachowań,
agresji, emocji, postaw
rodzicielskich, umiejętności
komunikacyjnych w
odpowiedzialni
Wychowawcy
Nauczyciele wychowania
fizycznego
Dyrektor, wychowawcy
9
umiejętności
interpersonalnych we
własnej rodzinie
kontaktach z dziećmi
ROZWÓJ ZDROWOTNY UCZNIA:
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
odpowiedzialni
 Promowanie zdrowego
 Realizacja Szkolnego Programu Koordynator programu
stylu życia
Profilaktycznego
 Udział uczniów w konkursach
Nauczyciele
np. Uczę się bezpiecznie żyć,
Pierwsza pomoc
przedmedyczna, Bezpieczna
droga do szkoły, Bezpieczny
Nauczyciele
Powiat Wieruszowski
 Organizacja spotkań z
dietetykiem, strażakiem,
pielęgniarką
 Poznawanie zasad ewakuacji,
organizacja próbnych
ewakuacji szkoły


Kształtowanie
zachowań i postaw
proekologicznych





Organizacja konkursów
ekologicznych
Obchody Dnia Ziemi
Udział w akcji Sprzątanie
Świata
Segregowanie surowców
wtórnych poprzez
wprowadzenie kolorowych
pojemników na terenie szkoły
Ekspozycja gazetek, plakatów
na temat degradacji środowiska
i sposobów zapobiegania jej
Dbałość o tereny zielone w
najbliższym środowisku
Program zmodyfikowano w 2012r i przyjęto do realizacji.
Program wychowawczy jest programem ramowym wieloletnim, szczegóły realizacji znajdują
się w rocznych bądź trzyletnich programach wychowawczych poszczególnych klas.
Download