tutaj - Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

advertisement
MISJA GIMNAZJUM NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
„PRZY ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH”
„Wychowanie, jeżeli nie jest
wzorem i miłością,
nie jest wychowaniem”
J.H. Pestalozzi
Jesteśmy Szkołą, która dbając w najwyższym stopniu o każdego ucznia, uczy go
dostrzegać dobro w innym człowieku poprzez:
1. Umożliwienie zdobywania wiedzy oraz rozwoju osobistego:

podejmujemy działania mające na celu wspomaganie nauki każdego
ucznia, zachęcając do samodzielnego zdobywania wiedzy;

przygotowujemy do samooceny i samokształcenia, stosując ocenianie
kształtujące;

stawiamy wyzwania uczniom zdolnym, aby rozwijali swój potencjał;

umożliwiamy rozwój zdolności twórczych;

w procesie nauczania stosujemy nowoczesne metody.
2. Przygotowanie do życia w społeczeństwie:

kultywujemy wartości patriotyczne, szacunek dla tradycji, historii narodu
i państwa polskiego;

kształtujemy postawę poszanowania naszej „małej ojczyzny”;

dbamy, aby zasady i normy Szkoły były zgodne z przyjętym przez
społeczeństwo systemem wartości ogólnohumanistycznych;

uczymy zachowań prospołecznych w duchu takich wartości jak:
uczciwość, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, odpowiedzialność
i współpraca z innymi;

integrujemy uczniów w poszanowaniu inności i akceptacji drugiego
człowieka;

przygotowujemy
do
życia
we
współczesnym
modelu
rodziny,
społeczności lokalnej i państwie;

uczymy przedsiębiorczości.
3. Edukację zdrowotną i ekologiczną:

rozwijamy postawy dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne;

staramy się zapewnić bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne w szkole;

uczymy jak dbać o środowisko naturalne.
4. Dobrą współpracę całej społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele)
w realizowaniu wspólnych celów i podejmowania działań na rzecz społeczności
lokalnej.
Wyznaczając główne cele pracy wychowawczej, określiliśmy cechy
osobowe i umiejętności społeczne ucznia, jakiego chcemy wychować podczas
trzech lat pobytu w naszej szkole.
Modelowy absolwent Gimnazjum nr 7 opisany jest na czterech
płaszczyznach funkcjonowania:
 w relacjach z dorosłymi;
 w relacjach z rówieśnikami;
 w relacji do zadań szkolnych i obywatelskich;
 w ustosunkowaniu do samego siebie.
Uczeń – dorośli (rodzice, nauczyciele, inni dorośli)
Umiejętności
Cechy
-
kulturalny
uprzejmy
taktowny
-
-
wrażliwy
prospołeczny
empatyczny
-
zna normy i stosuje zwroty grzecznościowe
wyraża szacunek dla drugiej osoby
wie jak postępować, aby nie urazić innej osoby i nie
sprawić jej przykrości
pomaga osobom starszym
służy pomocą z własnej inicjatywy
rozpoznaje i wczuwa się w uczucia innych
wywiązuje się z obietnic
dotrzymuje słowa
umie słuchać
jasno formułuje sądy i myśli
zna zasady porozumiewania się
broni swoich poglądów - asertywny
-
wyraża to w swoich sądach i zachowaniu
potrafi przyznać się do błędów
-
szanuje poglądy i zachowania innych, jeżeli nie
naruszają one norm
- odpowiedzialny
- komunikatywny
posiada system wartości
zgodny z ogólnie
przyjętymi zasadami
etycznymi
(w tym szacunek dla
rodziny, ojczyzny)
- prawdomówny
- tolerancyjny
-
Uczeń – rówieśnicy
Umiejętności
Cechy
-
-
koleżeński
-
tolerancyjny
-
uprzejmy, kulturalny
opanowany w sytuacjach społecznych (zwłaszcza
konfliktowych)
-
-
empatyczny, wrażliwy
-
-
akceptujący innych
-
-
asertywny
-
pomaga
wspiera
współdziała w grupie
szanuje poglądy i przekonania innych, jeżeli nie
naruszają one ogólnie przyjętych norm i nie ranią
drugiej osoby
zna i stosuje normy współżycia społecznego
umie rozpoznawać, nazywać i kontrolować swoje
emocje
zna nie agresywne sposoby rozwiązywania sytuacji
konfliktowych
rozumie stany emocjonalne innych osób i dostosowuje
do nich swoje zachowanie
umie nadawać pozytywne informacje zwrotne dla
swoich rówieśników
umie wyrażać swoje poglądy, nie ulega złym wpływom
rówieśników
-
uczciwy, obiektywny
-
-
aktywny
-
przyznaje się do błędów
w sytuacjach konfliktowych umie brać pod uwagę
argumenty (racje obu stron)
w sytuacjach społecznych z własnej inicjatywy
przyjmuje na siebie obowiązki
Uczeń – zadania szkolne i obywatelskie
Umiejętności
Cechy
-
wrażliwy
-
-
-
-
praworządny
prospołeczny
posiada wiedzę
o strukturach państwa
i samorządu lokalnego
odpowiedzialny
-
obowiązkowy
-
samodzielny
-
-
-
twórczy
-
-
odporny na stres
-
zna tradycje, historię
swojego narodu i
państwa oraz swojej
małej ojczyzny
-
reaguje na zagrożenia w sytuacjach społecznych,
pomaga, informuje, szuka rozwiązań
zna przepisy prawa i normy, stosuje się do nich
w sytuacjach społecznych uwzględnia dobro innych
posiada podstawowe umiejętności załatwiania spraw
urzędowych w strukturach organizacyjnych państwa
i samorządu
doprowadza podjęte zadania do końca, dotrzymuje
terminów
przyjmuje indywidualną odpowiedzialność za zadania
podejmuje działania i realizuje je bez inicjatywy
i kontroli innych osób
radzi sobie z problemami stosownie do wieku
szuka alternatywnych rozwiązań zadania, problemu,
wybiera najlepsze
poszukuje informacji w wielu źródłach i krytycznie je
weryfikuje
zna sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
wykorzystuje porażki jako źródło informacji
w sytuacjach społecznych wykazuje postawę
patriotyczną i obywatelską
patriotyzm i tradycje rozumie jako dobro i potencjał
współczesnego człowieka
Uczeń – stosunek do siebie
Umiejętności
Cechy
-
-
-
-
zna siebie, swoje zalety,
wady, możliwości
cechuje go wysokie
poczucie własnej
wartości
posiada własną
tożsamość
samorealizujący się
system wartości, jaki
wyznaje, oparty jest
o pozytywne wartości
i normy społeczne
dba o swoje zdrowie
fizyczne i psychiczne
-
podejmuje działania, aby poznać siebie
w sytuacjach społecznych otwarty na informację
o sobie
umie przyznać się do błędów, wyciągnąć z nich
wnioski i wykorzystać je do poprawy swojego
zachowania
-
optymistyczny stosunek do siebie i świata
lubi siebie, umie przedstawić swoje zdanie i poglądy
-
wie kim jest, jakie są jego cele życiowe
-
zna siebie, swoje możliwości, realizuje je, stawia sobie
wymagania
-
uczciwy w stosunku do siebie
-
zna i stosuje zasady higieny i zdrowego trybu życia
umie aktywnie wypoczywać
radzi sobie ze stresem
umie szukać pomocy i korzystać ze wsparcia
w sytuacjach trudnych
Zakładamy, że jest to możliwe poprzez realizację następujących celów
wychowawczych:
1. Przeciwdziałanie
zagrożeniom
społecznym
(agresja,
narkomania,
alkoholizm).
2. Wyposażenie uczniów w wiedzę o normach.
3. Systematyczną pracą nad kulturą osobistą uczniów.
4. Przestrzeganie wartości ważnych dla społeczeństwa.
5. Rozwój umiejętności współpracy z innymi.
6. Poznanie siebie, określenie własnych zadań i celów życiowych.
7. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
8. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społeczno-obywatelskim.
9. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym swojej Szkoły,
miasta, państwa.
10.Kształtowanie postaw empatycznych zwłaszcza wobec osób słabszych
i niepełnosprawnych.
Wartościami, którymi kierujemy się, realizując program nauczania
i wychowania, są:
 tradycja narodowa i patriotyzm;
 ogólnohumanistyczne zasady – najważniejszy jest człowiek, równość ludzi,
ras, sprawiedliwość społeczna;
 pojmowanie rodziny jako dobra szczególnego dla rozwoju człowieka;
 tolerancja rozumiana jako poszanowanie i akceptowanie ludzi o innych
przekonaniach i światopoglądzie;
 docenianie nauki w życiu społecznym i rozwoju człowieka;
 przekonanie, że człowiek jest istotą społeczną, jego rozwój zależy od niego
samego, od środowiska, od ludzi z którymi się styka i wśród których żyje.
Naszym uczniom zapewniamy dobrze zorganizowane, prowadzone
nowoczesnymi metodami dydaktycznymi zajęcia, dobrze przygotowaną,
wykształconą kadrę pedagogiczną, stale podnoszącą swoje kwalifikacje
pedagogiczno-wychowawcze.
Dążąc do stworzenia uczniom najlepszych warunków zdobywania
wiedzy, możliwości samorealizacji i nabywania umiejętności, oferujemy:
 koła przedmiotowe i zainteresowań;
 dodatkową naukę języków obcych;
 zajęcia wyrównawcze, reedukacyjne i socjoterapeutyczne;
 redagowanie gazetki szkolnej;
 zajęcia sportowe;
 współuczestnictwo w życiu szkoły poprzez pracę w samorządzie:
klasowym i szkolnym;
 udział w życiu kulturalnym i społecznym dzielnicy i całej Warszawy
(wyjścia do muzeów, teatrów, kin, na wystawy, rajdy);
 wycieczki szkolne;
 opiekę pedagogiczno-psychologiczną;
 pomoc socjalną;
 opiekę pielęgniarki szkolnej.
Szkoła zapewnia uczniom:
 dobrze wyposażoną bibliotekę;
 bezpieczne i funkcjonalne sale lekcyjne i przedmiotowe;
 smaczne obiady w stołówce;
 sklepik;
 boisko, sale gimnastyczne, siłownię;
 klub gimnazjalisty.
Naszą Misję tworzyliśmy w oparciu o:
- Akty prawne dotyczące oświaty.
- Konwencję Praw Dziecka.
- Prawa i obowiązki ucznia.
- Dorobek i tradycje Szkoły.
- Analizę oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.
Misja szkoły pozostaje w zgodzie ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym
Systemem Oceniania.
Download