Szkolny program profilaktyczno prozdrowotny.doc - E

advertisement
Szkolny program profilaktyczno prozdrowotny
Umiejętności
Uwagi
Organizacyjne
Bloki Tematyczne
I. Aktywność fizyczna a zdrowie
1, Znaczenie ruchu dla zdrowia 1. Uczeń dostrzega wpływ ruchu na
organizm człowieka
2. Zna choroby cywilizacyjne.
3. Wie, jakie zagrożenia ma siedzący tryb
życia
4. Dostrzega potrzebę ruchu ( wciągu
całego życia) dla zachowania zdrowia i
dobrego samopoczucia.
Pogadanka, pokaz,
ćwiczenia oddechowe, gry
i zabawy na świeżym
powietrzu w terenie
2, Wpływ czynnego
wypoczynku na zdrowie
Wyjazd na basen,
wycieczka rowerowa po
okolicy, zabawy
podwórkowe, zajęcia z
nowoczesnymi formami
ruchu
Gymstick, Nordick
Walking, aerobik, nauka
pomiar wagi, wzrostu,
tętna; tablice poglądowe;
film o wadach postawy;
gimnastyka korekcyjna z
wykorzystaniem sprzętu
sportowego
3. Dbałość o prawidłową
postawę ciała i zgrabną
sylwetkę.
1. Potrafi zaplanować swój czas wolny z
korzyścią dla zdrowia.
2. Uczestniczy w pozalekcyjnych zajęciach
sportowych, wycieczkowych.
3. Umie zorganizować gry i zabawy
podwórkowe na świeżym powietrzu.
1. Poznaje i preferuje różne formy
aktywności ruchową.
2. Zna swoje wady i zalety, pracuje nad
sobą.
3. Posiada wiadomości o wadach postawy i
wie jak im zapobiegać.
4. Aktywnie uczestniczy w zajęciach
wychowania fizycznego z elementami
gimnastyki korekcyjnej.
5. Wie jak przyjąć postawę podczas
wykonywania różnych czynności takich
jak: odrabianie lekcji, oglądanie telewizji,
praca komputerem, podnoszenie ciężkich
przedmiotów.
4. Higiena ciała i umysłu.
Zdrowe odżywianie.
5. Organizujemy szkolne
imprezy sportowe.
1. Dba o estetyczny wygląd, wie jak dobrać
obuwie, odzież do warunków pogodowych
i wykonywanych czynności.
2. Zna swoje ciało i wie jak dbać o higienę.
Dostrzega znaczenie czystości, nawyków
higienicznych dla zdrowia – stosuje je w
życiu codziennym.
4. Wie jak higienicznie i kulturalnie
spożywać posiłki.
5. Zna znaczenie spożywania owoców,
warzy i mleka.
6. Potrafi racjonalnie i higienicznie
zaplanować rozkład zajęć w ciągu dnia.
7. Dostrzega szkodliwość długiego
przesiadywania przed telewizorem i
komputerem.
1. Aktywnie uczestniczy w organizacji
festynu z okazji Dnia Sportu Szkolnego,
Turnieju Tenisa Stołowego, Turnieju Piłki
Nożnej; Szkolnych biegach przełajowych.
2. Umie organizować proste konkurencje,
gry i zabawy.
3. Potrafi przeprowadzić konkurs wiedzy
na temat zdrowego stylu życia.
Spotkanie z pielęgniarką
szkolną; konkurs
czystości klas;
wykonywanie kącików
czystości w klasach;
udział w akcji „Owoce w
szkole”, „szklanka
mleka”.
Organizacja rozgrywek
między klasowych,
ogólnoszkolnych,
podsumowanie turnieju,
imprezy, rozdanie
dyplomów i nagród.
II. Budowanie swojej samoświadomości i umiejętności interpersonalnych
1. Mam poczucie własnej
wartości.
1. Poszukuje odpowiedzi na pytanie: Jaki
jestem? Jak oceniają mnie inni?
2. Wie jak być przyjacielem samego siebie.
3. Akceptuje swój wygląd.
Zajęcia warsztatowe
(próba samooceny)
2. Uczymy się pozytywnego
myślenia.
1. Potrafi być dumny ze swoich osiągnięć,
uzdolnień.
2. Buduje swoje pozytywne „ja”.
3. Dostrzega pozytywne strony różnych
sytuacji, zachowań.
4. Uczy się myśleć samodzielnie, pobudza
myślenie twórcze i krytyczne.
1. Zna „zasady” stosunków koleżeńskich,
przyjacielskich.
2. Umie pomagać innym w różnych
sytuacjach.
3. Stara się mieć przyjaciela.
4. Uczy się słuchać innych.
5. Wie, co to jest asertywność i uczy się
zachowań asertywnych.
Gry i zabawy
aktywizujące
3. Jak być dobrym kolegą,
koleżanką?
Pogadanka z
wykorzystaniem
artykułów z czasopism:
„Świerszczyk”,
„Płomyczek”; pisanie
listów do kolegów.
4. Uczymy się współpracy w
zespole, klasie.
1. Umie się bawić z kolegami i
koleżankami.
2. Zna zasady samorządności w klasie i
szkole.
3. Wyrabia umiejętność współpracy w
zespole oraz, stosuje zasady fair play.
4. Doskonali taktykę gier zespołowych.
5. Uczy się i utrwala przepisy gier
sportowych.
6. Doskonali indywidualne umiejętności
techniczne.
7. Wspólnie z grupą analizuje sukcesy i
porażki (umie wygrywać i przegrywać).
8. Umie pełnić różne role, zawodnika,
sędziego i kibica.
9. Uczy się tolerancji.
Forma zabaw i gier
ruchowych
III. Radzenie sobie z emocjami, stresem i agresją
1. Wpływ emocji i stresu na
zdrowie człowieka.
2. Rozpoznajemy uczucia.
3. Jak panować nad swoimi
emocjami i radzić sobie z
agresją.
4. Stop przemocy i agresji.
1. Dostrzega emocje jako nieodzowny
element życia, umie je określić i nazwać.
2. Posiada wiedzę na temat sytuacji
stresujących i ich wpływ na zdrowie.
1. Umie określić, jakie są uczucia.
2. Wie, dlaczego ludzie bywają wściekli,
źli, agresywni.
Pogadanka wstępna;
„burza mózgów”
1. Wie jak poradzić sobie ze swoją złością
(zdrowe odreagowanie stresu).
2. Uczy się w trakcie ćwiczeń nowych
sposobów przezwyciężania nagromadzonej
złości.
3. Ćwiczy pokojowe rozwiązywanie
konfliktów.
4. Umie nawiązać nieagresywny kontakt.
5. Unika konfliktów i agresji.
1. Wie jak zachować się, gdy zaczepia ktoś
obcy.
2. Potrafi wezwać pomoc, zna numer
telefonów alarmowych.
3. Uświadamia, że nie trzeba godzić się na
przemoc fizyczną i psychiczną.
Tworzenie listy
pomysłów; ćwiczenie w
parach, w grupach;
głośne czytanie „Bajek
które leczą”; analiza
sytuacji stresujących i
sposobów jak z nimi
radzić
IV. Zdrowe życie bez nałogów.
„krąg uczuć”; „burza
mózgów”
Spotkanie z
przedstawicielem Policji;
projekcja filmu;
pogadanka
1. Poszukiwanie szczęścia.
2. Uzależnienie niszczy
zdrowie i życie.
3. Dlaczego ludzie palą
papierosy? Co robić by w
przyszłości nie uzależnić się
od nikotyny?
4. Chemiczna pułapka –
dokonywanie wyboru.
5. Sztuka odmawiania
narkotykom – NIE.
6. Spotkanie dla rodziców.
Rady Pedagogicznej. Jak
pomóc dziecku nie pić, „nie
brać”?
1. Próbuje określić szczęśliwe życie i co na
nie wpływa.
2. Określa, co ludzie robią, żeby być
szczęśliwym.
1. Wie, co to jest uzależnienie i jakie
substancje uzależniają.
2. Uświadamia zagrożenia płynące ze
spożywania substancji uzależniających.
3. Posiada wiedzę, na temat ich działania.
1. Zna zagrożenia wynikające z palenia
papierosów.
2. Rozróżnia pojęcia – palacz czynny i
bierny.
3. Potrafi dostrzec dobre strony niepalenia i
pozytywny obraz osoby, rodziny bez
nałogów.
4. Wie, co robić by w przyszłości nie palić
papierosów.
1. Wie, że alkohol „kradnie wolność” – jest
pułapką.
2. Dostrzega zagrożenia płynące ze
spożywania alkoholu i zna tego skutki
3. Potrafi dokonać analizy trudnej sytuacji,
kiedy inni namawiają i podjąć dobrą
decyzję – nie piję!
4. Szuka pomocy z zewnątrz ( Al.-Anon-,
Alateen).
1. Wie, w jaki sposób odmówić zachowując
własne „JA”.
2. Trenuje umiejętność asertywnego
odmawiania.
3. Zna elementarne wiadomości na temat
narkotyków.
4. Wie jak się zachować, jeśli ktoś namawia
do brania.
5. Potrafi wybrać zdrowy styl życia bez
nałogów ( wie, że niosą śmierć)
1. Uświadamia i dostrzega problem
uzależnień.
2. Wie, dlaczego coraz młodsi sięgają po
substancje chemiczne z grupy ryzyka.
3. Zna zagrożenia dla młodego organizmu
ze spożywaniem alkoholu, narkotyków,
papierosów.
4.Wie, co można zrobić by pomóc dziecku
nie pić, nie palić.
5. Umie rozpoznać, kiedy „dziecko zaczyna
eksperymentować”.
6. Uczy się, jak rozmawiać z dzieckiem,
które próbowało substancji uzależniających
lub, jeśli w rodzinie jest problem z
„burza mózgów”, ankieta
Wykład, spotkanie z
przedstawicielem
Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych;
Zajęcia warsztatowe;
odgrywanie scenek
Odgrywanie scenek;
wykonywanie plakatów,
gazetek o uzależnieniach.
Ćwiczenia – zabawy z
odmawianiem „Bierzesz
– przegrywasz”
Rada szkoleniowa dla
rodziców i nauczycieli.
alkoholem.
Realizacja programów profilaktycznych w ramach GKRPA/ w załączeniu/
Program zatwierdzony do realizacji w dniu.13.09.2014r.
Download