program profilaktyki "bezpieczny przedszkolak"

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYCZNY
„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK”
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21
W RZESZOWIE
Realizacja programu w latach 2012 - 2016
Program profilaktyczny
„BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
Dla Przedszkola Publicznego nr21 w Rzeszowie
Realizowany od 2012 – 2016 r.
Program opracowany na podstawie:
 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - art.72
 Konwencji o Prawach Dziecka - art.3, art.19, art.33
 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U
nr 67 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz.U.
z dnia 15 stycznia 2009r)
Od września 2012 r zostały wprowadzane zmiany w Programie
Profilaktycznym. Program został rozszerzony o dodatkowy blok tematyczny -
„Dziecko w świecie wirtualnym” ze względu na to, że komputer jest
nowoczesnym narzędziem edukacyjnym o szerokich możliwościach
zastosowań, może być znakomitym narzędziem rozwoju i źródłem radości lub
(nieumiejętnie używany) przyczyną poważnych problemów. Dodatkowo zostało
opracowanie narzędzie do ewaluacji – ankieta dla nauczycieli.
Natomiast w roku 2012 główny nacisk zostanie położony na realizację
pierwszego i drugiego bloku tematycznego
1. „Baw się ze mną” - bezpieczeństwo podczas zabaw: bezpieczeństwo
odgrywa istotną rolę w życiu dziecka, zwłaszcza małego, w jego
powolnym dochodzeniu do coraz to większej samodzielności
i w uniezależnianiu się od otoczenia oraz osób dorosłych. Dziecko musi
nauczyć się przewidywać i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia poprzez
właściwą ocenę niebezpieczeństwa. Pozostawiając dziecku możliwie dużo
swobody, powinno się jak najwcześniej uświadomić mu rożne zagrożenia,
które mogą wystąpić w jego najbliższym otoczeniu. To nie tylko
wdrażanie go do przestrzegania zakazów i nakazów, ale przyzwyczajanie
do „pewnych” ograniczeń jego wolności.
2. „Bezpieczni na drodze”- bezpieczne poruszanie się po drogach: zgodnie
z Kodeksem Drogowym siedmioletnie dziecko staje się pełnoprawnym
uczestnikiem ruchu drogowego (może się samodzielnie poruszać się po
drogach). Obowiązek przygotowania dziecka do uczestnictwa w ruchu
drogowym spoczywa na rodzicach, opiekunach i nauczycielach
przedszkoli. Wiek przedszkolny jest najbardziej właściwy do wyrabiania
u dzieci umiejętności, nawyków, koniecznych w późniejszym ich życiu.
Jest to również dogodny moment rozpoczęcia edukacji drogowej,
niezbędnej do bezpiecznego poruszania się po drogach
Wstęp
Wiek przedszkolny jest specyficznym okresem w życiu dziecka, mającym istotny
wpływ na zmiany zachodzące w jego indywidualnym rozwoju.
Profilaktyka skierowana do dzieci w tym wieku powinna łączyć wiedzę
i doświadczenie. Program ten ma na celu kształtowanie pozytywnych
i bezpiecznych postaw i zachowań dzieci w sytuacjach trudnych, zagrażających
zdrowiu, a niekiedy nawet życiu. Powstały program ma także za zadanie
odpowiednio wczesne uświadomienie dziecku zagrożeń, które mogą wystąpić
w przedszkolu, w domu, na drodze oraz ograniczyć liczbę niebezpiecznych
zdarzeń z udziałem dzieci.
CELE PROGRAMU:
 Uświadomienie dzieciom, że nie zachowanie ostrożności może
spowodować różne wypadki
 Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej
aktywności ruchowej dzieci , a przez to rozwijanie sprawności fizycznej
 Uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze
 Wzbudzanie zaufania do policjanta
 Zachęcanie do konieczności dbania o jamę ustną
 Kształtowanie nawyków higienicznych
 Uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie
 Nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złu fizycznemu i
psychicznemu
Realizacja celów programowych odbywać się będzie w sześciu blokach
tematycznych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
„Baw się ze mną” -bezpieczeństwo podczas zabaw.
„Bezpieczni na drodze”- bezpieczne poruszanie się po drogach
„W zdrowym ciele –zdrowy duch”- promocja zdrowego stylu życia.
„Dbamy o higienę”- higiena osobista
„Nie dziękuję”- kształtowanie zachowań asertywnych.
„Dziecko w świecie wirtualnym”- uświadomienie zagrożeń
związanych z dostępem do sieci, internetu
Zadania dla nauczycieli:





Prowadzenie zajęć tematycznych do każdego z pięciu
bloków profilaktyki
Rozmowy indywidualne z rodzicami,
Pomoc w sytuacjach trudnych,
Kierowanie do specjalistów w razie potrzeby
Współpraca ze środowiskiem lokalnym (policją, ośrodkiem
zdrowia, )
Metody pracy podczas wdrażania programu profilaktyki:
 metoda organizacji środowiska – według, której podejmowane są przez
nauczyciela działania w odniesieniu do właściwej organizacji życia
codziennego dzieci i środowiska oraz prezentacja odpowiednich wzorów
osobowych,
 metoda przekazu wiedzy – dotycząca sposobów informowania,
wyjaśniania i instruktażu, w której nauczyciel oddziałuje na świadomość
dziecka; istotna jest zwłaszcza w nowych sytuacjach, gdy brak dzieciom
odpowiednich doświadczeń, np. wyjście poza teren przedszkola,
 metoda utrwalania pożądanych zachowań – która polega zarówno na
powtarzaniu pewnych czynności oraz zachowań w określonych sytuacjach
edukacyjnych, jak i na wykorzystywaniu okazji edukacyjnych,
spontanicznie prowokowanych przez dzieci,
 metody aktywizujące – które w trakcie różnorodnych zabaw z dziećmi
tworząc specyficzne sytuacje i okazje edukacyjne, mogą wykorzystywać w
naturalny sposób dziecięcą twórczą ekspresję; istnieje cała gama metod
aktywizujących dzieci, np. drama, narracja, techniki twórczego myślenia
oraz analogia personalna, fantastyczna i symboliczna, a także konkursy
i rozmaite techniki plastyczne.
BAW SIĘ ZE MNĄ
CEL GŁÓWNY:
bezpieczeństwo podczas
zabaw
CELE SZCZEGÓŁOWE:
TERMIN I FORMA
REALIZACJI
(dziecko):
- informuje dorosłych o
uszkodzonych
zabawkach bądź
sprzęcie
- zgłasza osobie dorosłej
zauważone
niebezpieczeństwo
- zgłasza osobie dorosłej
wszelkie dolegliwości,
skaleczenia czy złe
CAŁY ROK wdrażanie
samopoczucie
do zabaw zgodnych
- zna zasady
z zasadami
bezpiecznego
bezpieczeństwa,
korzystania ze sprzętów
ogrodowych i zabawek
- wie, że podczas
schodzenia ze schodów
należy trzymać się
poręczy
- wie jak należy
poruszać się po
budynku i ogrodzie aby
nie zagrażać
bezpieczeństwu
swojemu i innym
- potrafi przewidywać
jakie będą
konsekwencje sytuacji
zagrażającej
bezpieczeństwu innych
dzieci
- zna swoje imię,
nazwisko i adres
zamieszkania
- zna numery alarmowe
BEZPIECZNI NA DRODZE
CEL GŁÓWNY
CELE SZCZEGÓŁOWE
bezpieczne poruszanie
się po drogach
TERMIN I FORMA
REALIZACJI
(dziecko):
- zna zasady ruchu
drogowego dla pieszych
- wie, jakie jest
Wrzesieńznaczenie wybranych
pogadanka
znaków drogowych:
z policjantem
informacyjnych,
ostrzegawczych
- dostrzega konieczność
noszenia różnych
elementów
odblaskowych w czasie
 CAŁY ROK
poruszania się po
uwrażliwianie
drogach
dzieci na
- wie, że policjant jest
ostrożne i
osobą, do której może
bezpieczne
zwrócić się o pomoc ,
podróżowanie,
gdy znajdzie się w
 filmy
niebezpiecznej sytuacji
- wie jaka jest rola
edukacyjne,
policjanta w ruchu
spacery
drogowym
połączone
Zna zasady bezpiecznego
z obserwacją
podróżowania jako
znaków
pasażer samochodu
drogowych,
osobowego
 udział w
- potrafi bezpiecznie i
kulturalnie zachować się
konkursie
podczas podróży
„Bezpieczny
środkami komunikacji
przedszkolak”
miejskiej
W ZDROWYM CIELE- ZDROWY DUCH
CEL GŁÓWNY
promocja zdrowego
stylu życia
CELE SZCZEGÓŁOWE
(dziecko):
- dostrzega potrzebę
wizyt kontrolnych u
lekarza i szczepień
ochronnych
- wie jak ważne jest
spożywanie owoców,
warzyw, picia mleka jako
źródła witamin
- potrafi wskazać zdrowe
produkty spożywcze
- dostrzega potrzebę
wypoczynku
-wie, że należy
przebywać w
wywietrzonych
pomieszczeniach
- zasłania usta podczas
kaszlu i kichania
- korzysta z chusteczek
higienicznych podczas
kataru
- wie, że należy unikać
kontaktu z osobą
zaraźliwie chorą
DBAMY O HIGIENĘ
TERMIN I FORMA
REALIZACJI
Listopad- spotkanie
z lekarzem internistą
- pogadanka
Listopad- robienie
kanapek ze zdrowych
produktów
CAŁY ROKwdrażanie do
prowadzenia
zdrowego trybu życia
CEL GŁÓWNY:
CELE SZCZEGÓŁOWE:
kształtowanie nawyków (dziecko):
higienicznych
- kształtuje nawyk mycia
rąk po wyjściu z toalety
- zachowuje prawidłową
kolejność mycia rąk,
twarzy, zębów
- dostrzega konieczność
posługiwania się
grzebieniem
- dba o czystość uszu,
szyi, paznokci- całego
ciała
- respektuje prawo do
zachowania i intymności
w trakcie załatwiania
przez innych potrzeb
fizjologicznych
- dostrzega konieczność
kontrolowania swojego
wyglądu (fryzura,
czystość ubrania)
- wie, jak ważny jest
odpoczynek i sen
- wie, że należy rysować,
malować tylko przy
dobrym oświetleniu
- wie, że nie należy
nadużywać głosu,
krzyków i hałaśliwego
zachowania,
-dostrzega potrzebę
codziennej kąpieli i
zmiany bielizny
TERMIN I FORMA
REALIZACJI
STYCZEŃ, LUTY
LUTY – spotkanie ze
stomatologiempogadanka
CEL GŁÓWNY
NIE DZIĘKUJĘ!!
CELE SZCZEGÓŁOWE
TRRMIN I FORMA
REALIZACJI
kształtowanie zachowań - (dziecko):
asertywnych
- wykazuje postawę
asertywną wobec osób
nieznanych
- potrafi grzecznie
odmówić osobie
nieznajomej
CAŁY ROK
- potrafi w sytuacji
zagrożenia poprosić o
pomoc
 pogadanki
- zna rodzaje zagrożeń,
 rozmowy
jakie mogą mu grozić ze
kierowane
strony dorosłych(„zły
dotyk”, przemoc,
agresja, )
- dostrzega
niebezpieczeństwa
związane oddaleniem się
od miejsca zamieszkania,
placu zabaw
- posiada umiejętność
zachowania się w
sytuacji zgubienia w lesie
lub dużym skupisku
ludzi, dużym sklepie
DZIECKO W ŚWIECIE WIRTUALNYM
CEL GŁÓWNY
CELE SZCZEGÓŁOWE
TRRMIN I FORMA
REALIZACJI
uświadomienie
- (dziecko):
zagrożeń związanych
- zna zagrożenia
z dostępem do sieci,
związane z korzystaniem MARZEC: spotkanie
internetu
z dostępu do sieci (np.
z nauczycielem
wirtualny przyjaciel –
informatyki
oszust, złe
samopoczucie,
niedotlenienie
organizmu, brak
kolegów / koleżanek)
- korzysta z internetu
tylko za zgodą rodziców,
CAŁY ROK
osób dorosłych
- nie traktuje komputera
 pogadanki
jak największego
towarzysza zabaw
 rozmowy
- zdaje sobie sprawę, że
kierowane
świat wirtualny to świat
iluzji (rozróżnienie
rzeczywistości od świata
wirtualnego
- nie promuje zachowań
agresywnych, przemocy
obecnej, np. w grach
komputerowych
- dostrzega także
pozytywny wpływ świata
wirtualnego (np. rozwój
myślenia, kojarzenia,
wyobraźni, pogłębienie
wiedzy, wzmocnienie
poczucia własnej
wartości, itp.)
NARZĘDZIA DO EWALUACJI PROGRAMU
PROFILAKTYCZNEGO
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI
Celem ankiety jest dokonanie ewaluacji programu profilaktycznego
realizowanego w przedszkolu.
Uzyskane informacje posłużą planowaniu dalszej pracy profilaktycznej.
1. Czy zna Pani program profilaktyczny przedszkola?
TAK
NIE
SŁABO
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2. Który z elementów programu profilaktycznego uważa Pani za
najistotniejszy? Dlaczego?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
……………………………………………………………………………
3. Które z zadań są najtrudniejsze w realizacji? Dlaczego?
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
…………………………………………………………………………….
4. Czy realizacja programu przynosi efekty?
TAK
NIE
DLACZEGO TAK?...................................................................................
……………………………………………………………………………
DLACZEGO NIE?....................................................................................
……………………………………………………………………………
5. Jakie metody wykorzystuje Pani najczęściej w trakcie realizacji zadań
profilaktycznych i dlaczego?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
……………………………………………………………………………...
6. Czy systematycznie dokonuje Pani analizy oddziaływań profilaktycznych
i ich skuteczności (w jaki sposób)?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
…………………………………………………………………………….
7. Jakie zadania profilaktyczne realizuje Pani wspólnie z rodzicami?
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
…………………………………………………………………………….
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards