SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY

advertisement
SZKOLNY PROGRAM
PROFILAKTYKI
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W PODGÓRZE
NA ROK SZKOLNY 2016/2017
„Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję
do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń
powodujących wzrost jego zdolności do radzenia sobie
w potencjalnie trudnych sytuacjach życiowych”
Gerard Edwards
Podstawa prawna
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.483 ze zm.);
2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 września 1991 roku (Dz. U. Nr 120,
poz.526);
3. Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr256, poz.2572, ze zm.);
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 357);
5. Rozporządzenie MEN z dn.22 lipca 2011r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówka ( Dz. U. z 2011r. poz. 968 ze zm.).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z 2001 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 66
poz. 606, Dz. U. z 2007 r. Nr 35 poz. 222);
7. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz.
977, Dz. U. z 2014 r. poz. 803);
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2013r., poz.532);
9. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U.
z 2003r. Nr 26, poz.226.);
10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r. Nr 111,
poz.535, Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz.1375,);
11. Ustawa o zmianie ustawy z dnia 8 kwietnia 2010r. o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 81, poz.529);
12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485);
13. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 po zmianach);
14. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010r. Nr
33 poz.178 oraz z 2011r. Nr 112 poz. 654 i Nr 149 poz.887);
15. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. Nr125 poz.842, art. 96 - zakaz kar cielesnych);
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie nadzoru
i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 126,
poz.718);
17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz.1133 ze zm.);
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie Krajowego Programu
przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. z 2011r. Nr 78, poz. 428);
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form
prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz. 1249);
20. Statut.
I
Wstęp
Program profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Podgórze jest
nieodłącznym elementem statutu Szkoły i wspólnie z programem wychowawczym realizuje cele
wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne. Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko
rozumiana działalność Szkoły w celu zapobiegania, korygowania, wspierania, ograniczania
oraz likwidowania czynników ryzyka. Program profilaktyki w swoich założeniach ma na celu wspomóc
wychowawczą rolę rodziców, dostarczyć wiedzy i przykładów na temat przestrzegania norm współżycia
społecznego. Ma przygotować uczniów do życia w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje
zachowania. Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców stanowi podstawę
skutecznych działań wychowawczych oraz profilaktycznych.
Realizacja programu profilaktyki jest przewidziana na rok szk. 2016/2017 .
II
Założenia programu
1. Główne założenia programu koncentrują się wokół przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym
i niepożądanym przez skutecznie prowadzoną profilaktykę zachowań.
2. Zadaniem Szkoły jest wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które
służą powszechnie akceptowanym normom społecznym.
3. Diagnoza, na podstawie której dokonano oceny czynników chroniących opiera się na:
- wnioskach z obserwacji nauczycieli i innych pracowników szkoły,
- dokumentacji pedagoga szkolnego,
- analizie frekwencji,
- wnioskach z rozmów przeprowadzanych z rodzicami,
- wynikach ogólnopolskiej diagnozy zawartej w Rządowym Programie na lata 2014 -2016 „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”,
- sytuacji problemowych w roku szkolnym 2015/2016.
4. Stała diagnoza zachowań uczniów będzie prowadzona na bieżąco w ramach godzin do dyspozycji
wychowawcy oraz w ramach odrębnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych, w tym, w formie
przedstawień i scenek z zakresu profilaktyki.
5. Profilaktyka w Szkole opiera się na następujących działaniach:
a) objęcie działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów,
b) wzmocnienie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym także
z uczniem zdolnym,
c) wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych - koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze
i wychowawcze, w oparciu o rzeczywiste potrzeby uczniów,
d) wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów),
e) stwarzanie
uczniom
warunków
do
rozwijania
własnych
zainteresowań
i zagospodarowanie wolnego czasu uczniów zajęciami pozalekcyjnymi,
f) wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji wychowawczych,
g) współpraca środowiska szkolnego i lokalnego w celu podniesienia skuteczności ww. działań.
6. Szkoła będzie kontynuowała współpracę z następującymi instytucjami:
a) placówki kulturalno-oświatowe ( kino, teatr, muzea itp):
•
•
uczestnictwo w spektaklach teatralnych o charakterze profilaktycznym,
udział w spotkaniach poświęconych problemom zdrowotnym,
•
udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno-oświatowe,
b) placówki oświatowo-opiekuńcze oraz stowarzyszenia (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Uzależnień, Ośrodek Zdrowia ):
•
•
•
•
pomoc uczniom przejawiającym trudności w zachowaniu i nauce,
pomoc dzieciom z rodzin uzależnionych i patologicznych,
udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
udział w spotkaniach organizowanych przez psychologów, pedagogów, terapeutów,
lekarzy specjalistów,
c) wymiar sprawiedliwości (sądy, kuratorzy, policja):
•
•
III
współpraca z kuratorami, sądami rodzinnymi,
udział w zajęciach prowadzonych przez policjantów na temat przeciwdziałania agresji
i przestępczości.
Cele programu
dbałość o zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków nauki,
systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów, w szczególności zachowań ryzykownych,
wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów, dostarczanie przykładów właściwych postaw,
zwracanie uwagi na kulturalne zachowania,
zapobieganie zagrożeniom, jakie mogą napotkać młodzi ludzie związanym z używaniem: środków
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego
i fizycznego uczniów,
6) wyposażenie społeczności szkolnej w wiedzę z zakresu środków uzależniających,
7) kształtowanie umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym,
w szczególności tzw. nowych mediów.
8) zapobieganie nadmiernemu spędzaniu czasu przy komputerze, przestrzeganie przed
cyberprzemocą,
9) promowanie zdrowego trybu życia,
10) promowanie zdrowej żywności,
11) utrwalanie postaw i zachowań społecznych warunkujących prawidłowy rozwój.
1)
2)
3)
4)
5)
IV
Cele szczegółowe
1) poznawanie zasad savoir-vivre'u w praktyce,
2) systematyczne uświadamianie uczniom szkodliwości używania wulgaryzmów,
3) promowanie szacunku do języka ojczystego,
4) przeprowadzenie cyklu lekcji wychowawczych poświęconych szkodliwości zachowań
ryzykownych, w tym wszelkim przejawom przemocy i agresji,
5) realizacja zajęć poświęconym szkodliwości używek,
6) zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i pasje uczniowskie po
przeprowadzeniu diagnozy potrzeb,
7) przeprowadzenie zajęć dotyczących cyberprzemocy, szkodliwości nadmiernego spędzania czasu
przy komputerze,
8) kształtowanie postaw tolerancji wobec inności, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej
i zasad moralnych,
9) doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze
stresem,
10) budowanie własnego wizerunku i wiary we własne możliwości,
11) zdobywanie wiedzy o zdrowym trybie życia,
12) rozwijanie umiejętności interpersonalnych, asertywności, empatii, rozładowania negatywnych
emocji,
13) kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
14) rozwijanie kompetencji uczniów, wspieranie ich działalności wolontariackiej,
15) przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych, uświadomienie wpływu
......absencji na osiągane wyniki w nauce i ocenę zachowania,
16) rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, związanych z wyjazdami rodziców
.......za granicę w celach zarobkowych, a także z przemocą w rodzinie.
17) wspieranie rodziców w procesie wychowania uczniów, przeprowadzenie pogadanek, szkoleń,
.............warsztatów, w szczególności dotyczących trudnych zachowań dzieci .
V Metody i formy pracy
1)
2)
3)
4)
metody aktywizujące,
praca w grupach, zespołach, praca indywidualna,
wycieczki i wyjazdy tematyczne,
prezentacje multimedialne;
VI Reakcja Szkoły na zjawiska zagrażające bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, sytuacje
interwencyjne
1) interwencja w środowisku szkolnym ucznia,
2) interwencja w sytuacji kryzysu rozwojowego (prowadzona przez specjalistę),
3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
VII
Realizatorzy szkolnych działań profilaktycznych
Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są: dyrektor, pedagog, nauczyciele oraz
wychowawcy, przy współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.
1. Dyrektor/wicedyrektor szkoły, jako realizator działań profilaktycznych:
a) dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych.
2. Pedagog, jako realizator działań profilaktycznych:
a) organizuje działania i poszczególne programy profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu
Profilaktyki,
b) koordynuje ich realizację.
3. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:
a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,
b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.
4. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:
a) aktywnie współpracują ze szkołą,
b) uczestniczą w psychoedukacyjnych spotkaniach przewidzianych w Szkolnym Programie Profilaktyki.
VIII
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IX
Spodziewane efekty
zmniejszenie liczby zachowań agresywnych w Szkole,
wzrost poprawności językowej w mowie potocznej (nie używanie wulgaryzmów),
utrwalenie zachowań asertywnych,
empatia,
wzrost wiedzy uczniów oraz rodziców na temat uzależnień i metod przeciwdziałania im,
dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne,
umiejętność organizowania czasu wolnego,
świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu,
prawidłowe reakcje w sytuacjach zagrożenia,
podwyższanie wyników w nauce i wzrost frekwencji na zajęciach szkolnych,
rozwijanie pasji i zainteresowań, współpracy w zespole, wrażliwości na potrzeby innych,
dbanie o higienę osobistą.
Harmonogram zadań
Lp. Działania
1.
Działania
wychowawcze
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Zasady zdrowego
trybu życia
Zajęcia dotyczące zasad
zdrowego trybu życia ruch, higiena osobista,
wizyty u lekarza,
dbałość o zdrowie,
właściwe odżywianie.
W ciągu
roku
Postawy tolerancji,
Realizacja zajęć
demokracji, utrwalanie wychowawczych
zasad moralnych
z zastosowaniem metod
aktywizujących, szkolnej
filmoteki i prezentacji
multimedialnych
w oddziałach klasowych
w celu poprawy
komunikacji między
uczniami. Opracowanie
zasad kulturalnego
porozumiewania się
i szacunku dla
rozmówcy. Działalność
Wolontariatu.
Kultura języka
Promowanie poprawnej
polskiego.
polszczyzny poprzez
Dzień Języka
konkursy,
Ojczystego
przedstawienia, udział
w Narodowym czytaniu.
W ciągu
roku
Osoby
odpowiedzialne
Pielęgniarka,
wychowawcy,
nauczyciele
wychowania
fizycznego
Wychowawcy
Opiekun
Wolontariatu
W ciągu
roku
Nauczyciel
języka
polskiego,
bibliotekarka
Kodeks Dobrego
Wychowania
Opracowanie Kodeksu
Dobrego Wychowania.
IX-XI
2016
Nauczyciele
oddziałów
przedszkolnych
i klas edukacji
wczesnoszkolnej
Organizowanie klasowych
i szkolnych uroczystości
W ciągu
roku
Wychowawcy
Jak być asertywnym,
a jak empatycznym?
Przeprowadzenie zajęć
wychowawczych
uświadamiających
uczniom istotę
asertywności
i właściwego jej
rozumienia. Przykłady
zachowań.
W ciągu
roku
Wychowawcy
Radzenie sobie
w sytuacjach
konfliktowych
Przeprowadzenie
W ciągu
ćwiczeń symulujących
roku
zachowania
w sytuacjach
konfliktowych,
problemowych.
Przykłady radzenia sobie
w tych sytuacjach.
Wychowawcy
Szkodliwość
zachowań
ryzykownych, w tym
wszelkich przejawów
przemocy i agresji
Cykl zajęć
wychowawczych
z wykorzystaniem
filmoteki, prezentacji
multimedialnych.
W ciągu
roku
szkolnego
Skutki zachowań
ryzykownych
z uwzględnieniem
edukacji prawnej
Przeprowadzenie
warsztatów, pogadanek,
szkoleń dotyczących
zachowań ryzykownych
dzieci i młodzieży,
a także konsekwencji
tych zachowań.
Zapoznanie uczniów
z systemem pomocy
specjalistycznej
(szkolnej
i instytucjonalnej)
w sytuacjach zagrożeń.
W ciągu
Wychowawcy
roku
klas IV-VI
Szkolnego
Zasady savoir-vivre'u
2.
3.
Działania
edukacyjne
Działania
informacyjne
Wychowawcy
Zapoznanie uczniów
z dokumentami szkoły
ze szczególnym
zwróceniem uwagi na
zasady panujące
w szkole i obowiązki
ucznia. Zorganizowanie
zajęć dotyczących
odpowiedzialności
i właściwego rozumienia
kryteriów
poszczególnych ocen
zachowania.
W ciągu
Wychowawcy
roku
Szkolnego
Niebezpieczeństwo
Działania
profilaktyczne cyberprzemocy, gier
komputerowych
Przeprowadzenie zajęć,
w tym spotkań
w formie szkolenia dla
uczniów i rodziców.
Wdrożenie programów
profilaktycznych dla
uczniów dotyczących
bezpiecznego
korzystania z Internetu,
np.: „Stop przemocy”,
„3-2-1”.
W ciągu
roku
szkolnego
Nauczyciele
zajęć
komputerowych,
wychowawcy
Zajęcia pozalekcyjne
dla uczniów
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych
Zorganizowanie zajęć
pozalekcyjnych,
rozwijających
uczniowskie pasje
i zainteresowania,
zgodnie
z przeprowadzoną
wcześniej wśród
uczniów i ich rodziców
diagnozą potrzeb.
Zorganizowanie zajęć
wyrównawczych.
W ciągu
roku
szkolnego
Dyrektor,
nauczyciele
Wiara we własne
możliwości, wzrost
samooceny
Udział uczniów
w zajęciach
pozwalających określić
mocne i słabe strony
wzmacniające pewność
siebie. Organizowanie
konkursów szkolnych
oraz udział w różnych
konkursach
organizowanych poza
terenem szkoły.
W ciągu
roku
szkolnego
Nauczyciele,
pedagog
Nasze dokumenty
4.
Profilaktyka
uzależnień
Przeprowadzenie cyklu
zajęć uświadamiających
uczniom
niebezpieczeństwo
zażywania narkotyków,
dopalaczy, zagrożenia
wynikające ze
spożywania alkoholu
i palenia tytoniu.
W ciągu
roku
szkolnego
Wychowawcy
klas IV-VI,
pielęgniarka,
pedagog
Spotkania
profilaktyczne
z rodzicami
Przeprowadzenie
warsztatów, pogadanek,
szkoleń dotyczących
zachowań ryzykownych
dzieci i młodzieży,
a także konsekwencji
tych zachowań.
Jeden raz
w roku
szkolnym
Specjalista ds.
prewencji
Ryzykowne
zachowania
powodujące
zagrożenia wirusem
HIV i chorobą AIDS.
Wczesna inicjacja
seksualna.
Przeprowadzenie
pogadanek na temat
zapobiegania
ryzykownym
zachowaniom.
Opóźnienie inicjacji
seksualnej.
Podnoszenie wiedzy
nauczycieli
W ciągu
roku
szkolnego
W ciągu
Systematyczne
roku
poszerzanie wiedzy
szkolnego
nauczycieli podczas
szkoleń i studiowania
literatury na temat:
- prawidłowości
rozwoju,
- zaburzeń zdrowia
psychicznego młodzieży,
- rozpoznawania
wczesnych objawów
używania środków
zastępczych, nowych
substancji
psychoaktywnych.
N-l wych. do
ż.w rodz.
Nauczyciele,
pedagog
X Ewaluacja programu
Ocena efektów realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki, obok bieżącego
monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane przedmioty, dokonuje się
w trakcie posiedzenia Rady Pedagogicznej – podsumowującego pracę na zakończenie roku szkolnego.
Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego. Ocenie poddawane są następujące elementy:
• funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,
• tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,
• realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz
poradni specjalistycznych,
• wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach,
• realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas,
• udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki,
• innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki,
• realizacja programów profilaktycznych,
• występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych,
• występowanie czynników chroniących.
Podstawę dla formułowania ocen realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki stanowią:
narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy: sprawozdania
z realizacji planów, analiz y, dane stat yst yczne, obserwacje, hospitacje, zapis y
w dokumentacji, badania ankietowe, opinie i wnioski, zgłoszone innowacje oraz projekty działań,
programy, scenariusze, itp.
XI Załączniki
1. Planowane procedury postępowania.
2. Ankiety ewaluacyjne.
Ad1. Planowane procedury postępowania
UCZEŃ JEST AGRESYWNY WOBEC KOLEGÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY:
W przypadku , kiedy uczeń stosuje przemoc: fizyczną ( kopie, popycha, pluje , szarpie itp.), psychiczną
(poniża, przezywa, wyśmiewa się z kogoś) wobec swoich kolegów lub pracowników szkoły nauczyciel
powinien :.........................................................................................................................................................
1. poinformować o zaistniałym fakcie wychowawcę; w przypadku przemocy fizycznej poinformować
dyrektora Szkoły,.............................................................................................................................................
2. dokonać wpisu o zaistniałym zdarzeniu w zeszycie uwag (w klasie II i III), w dzienniku lekcyjnym
(w klasach IV-VI),...........................................................................................................................................
3. wezwać rodzica, który zostanie poinformowany o zdarzeniu,................................................................
4. uczeń powinien zostać skierowany do pedagoga na rozmowę i wykonać zalecenia z niej wynikające,
5. w przypadku wielokrotnego powtarzania się tej sytuacji szkoła informuje odpowiednie organy.
UCZEŃ NIE SZANUJE MIENIA SZKOŁY:
W momencie, kiedy uczeń niszczy mienie szkoły, zostaje przyłapany na kradzieży:
1. informacja o powyższym fakcie zostaje natychmiast zgłoszona do wychowawcy i dyrektora Szkoły,
2. cała sytuacja opisana w zeszycie uwag powinna być podpisana przez rodziców bądź opiekunów
prawnych,
3. w momencie, kiedy rodzica lub opiekuna prawnego nie stać na jej naprawienie, odkupienie lub
uiszczenie odpowiedniej kwoty, sprawa rozpatrywana jest indywidualnie przez dyrektora Szkoły.
UCZEŃ NIE PRZESTRZEGA KULTURY SŁOWA:
Uczeń , który mimo upomnień nauczyciela odnosi się wulgarnie do innych:
1. otrzymuje uwagę do zeszytu uwag,
2. w przypadku powtarzania się tej sytuacji obniżana jest jego ocena zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem,
3. otrzymuje zadanie przygotowania referatu na lekcję wychowawczą na temat kulturalnego porozumiewania się bądź zasad dobrego wychowania.
UCZEŃ OPUSZCZA ZAJĘCIA SZKOLNE............................................................................................
Jeśli uczeń spóźnia się na lekcje:..........................................................................................................
1. nauczyciel zaznacza spóźnienie w dzienniku,...........................................................................................
2. jeśli sytuacja powtarza się, wychowawca zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu rodziców lub
opiekunów prawnych ucznia,...........................................................................................................................
3. jeśli sytuacja powtarza się mimo dotychczasowego postępowania, uczniowi obniżana jest ocena
zachowania zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania.
Jeśli uczeń opuszcza samowolnie lekcje:......................................................................................................
1. każdorazowe wagary ucznia są wpisywane do zeszytu uwag ucznia jako ucieczka,
2. wychowawca telefonicznie informuje rodzica o nieobecności ucznia w szkole,
3. jeśli sytuacja się powtarza, uczeń wraz z rodzicami kierowany jest do pedagoga na rozmowę
dyscyplinująco- wychowawcze,......................................................................................................................
4. uczniowi obniżona jest ocena zachowania zgodnie z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania,
5. rodzice ucznia informowani są o konsekwencjach wynikających z nieobecności dziecka na zajęciach:
- możliwość nieklasyfikowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami),...............................................
- możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego w związku z niezrealizowaniem obowiązku
szkolnego przez dziecko (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Jeśli rodzice chcą zwolnić ucznia z zajęć:............................................................................................
1. rodzice zapisują w dzienniczku ucznia odpowiednią informację z datą zwolnienia,
2. uczeń przedstawia wychowawcy powyższą informację od rodziców nie później niż w dzień
planowanego zwolnienia,................................................................................................................................
3. wychowawca po zapoznaniu się z pisemnym zwolnieniem, poświadcza je własnoręcznym podpisem,
4. wyjątkowe sytuacje (w przypadku nieobecności wychowawcy) rozpatruje dyrektor Szkoły,
5. nie ma zwolnień przez telefon..................................................................................................................
Jeśli rodzice chcą usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole:..................................................
1. rodzice zapisują w dzienniczku ucznia usprawiedliwienie, z terminem usprawiedliwianej nieobecności
dziecka w szkole,.............................................................................................................................................
2. uczeń przedstawia wychowawcy usprawiedliwienie, nie później niż 14 dni po powrocie do szkoły,
3. wychowawca usprawiedliwia nieobecność w dzienniku lekcyjnym.
Download