Narodowy Plan Działania na rzecz Dzieci 2004-2012

advertisement
Wykaz Krajowych i
Narodowych Programów
Profilaktyki – zawierających
zadania resortu edukacji
Narodowy Plan Działań
na Rzecz Dzieci „Polska dla
Dzieci” 2004-2012
1. Promowanie zdrowego trybu życia
2. Zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji
3. Pomoc i wsparcie dla rodziny
4. Ochrona przed molestowaniem,
wykorzystywaniem i przemocą
Program Zapobiegania
Niedostosowaniu Społecznemu
i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży
2004-2014;
1.Zahamowanie dynamiki wzrostu niedostosowania
społecznego oraz przestępczości dzieci i młodzieży
2. Eliminowanie i łagodzenie drastycznych przejawów
niedostosowania społecznego, w szczególności
zagrażających zdrowiu i życiu dzieci i młodzieży
3. Wypracowanie metod współpracy szkoły z policją oraz
koordynacja środowiskowa.
Rządowy Program na lata 2008-2013
„Bezpieczna i przyjazna szkoła“.
1.poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu
oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu
społecznego w szkole;
2. zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły;
3. zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i
placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników
administracji;
4. zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów;
5. indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań,
zwiększenie autonomii uczniów w szkole;
6. wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno
– pedagogicznej;
7. ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in.
przemoc, narkomania, alkoholizm).
8. przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez
sport
Krajowy Program
Przeciwdziałania Narkomanii 2006-2010;
1. Zwiększenie zaangażowania administracji rządowej
w przeciwdziałanie narkomanii oraz wspieranie rozwoju
lokalnej polityki przeciwdziałania narkomanii
2.Podniesienie jakości programów profilaktycznych oraz
wojewódzkich, gminnych programów przeciwdziałania
narkomanii stanowiących część wojewódzkich
i gminnych strategii rozwiazywania problemów
społecznych.
3. Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat
problemów zwiazanych z używaniem substancji
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
Narodowy Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych 2006-2010
1.Podnoszenie kompetencji pracowników oświaty
w zakresie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2.Doskonalenie umiejetności prospołecznych
dzieci i młodzieży mających wpływ na obniżenie
poziomu niepożądanych zachowań społecznych.
3. Doskonalenienie umiejętności wychowawczych
i profilaktycznych w zakresie profilaktyki
problemów dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki
problemów alkoholowych
Krajowy Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie 2006-2016
1.Ochrona dziecka przed przemocą- działania
profilaktyczno-edukacyjne.
2.Zapobieganie stosowaniu przemocy –
wspieranie rodziny, wspieranie rozwoju dziecka.
3. Doskonalenie umiejętności pracowników
oświaty w zakresie przeciwdziałania przemocy.
4. Monitorowanie wystepowania przemocy
w rodzinie, jej rozmiarów i skutków.
Program Ograniczenia Zdrowotnych
Następstw Palenia Tytoniu w Polsce
2008-2011
1.Zmiana klimatu społecznego i zachowań
w stosunku do palenia tytoniu poprzez działania
edukacyjno- interwencyjne.
2.Zapobieganie w ramach systemu edukacyjnowychowawczego paleniu tytoniu przez dzieci
i młodzież.
3.Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
propagujące modę na niepalenie( także poprzez
ograniczenie palenia tytoniu wśród nauczycieli).
„Razem Bezpieczniej“
1. Rzetelna analiza i identyfikacja problemów
bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie
ogólnym, ale także w odniesieniu do
poszczególnych placówek oświatowych i ich
okolic.
2. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń
w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu
szkół.
3. Zbudowanie skutecznych i podlegających
ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji
(nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz
ze strażami gminnymi (miejskimi) w zakresie
bezpieczeństwa w szkołach.
Radosna Szkoła
1.Pomoc finansowa organom prowadzącym
szkoły podstawowe i ogólnodostępne
szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu
warunków do realizowania nowej
podstawy programowej.
2.Pomoc organom prowadzącym w
przygotowaniu szkół do rozpoczynania
spełniania obowiązku szkolnego przez
dzieci sześcioletnie.
Program Rozwoju Edukacji na Obszarach
Wiejskich na lata 2008-2013
Podniesienie jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców wsi
i obszarów wiejskich m.in. poprzez:
1. upowszechnianie wychowania przedszkolnego;
2. poprawa jakości kształcenia;
3. podniesienie kompetencji nauczycieli;
4. zwiększenie dostępu do edukacji dla niepełnosprawnych mieszkańców wsi;
5. aktywizowanie środowisk wiejskich do podejmowania działań o charakterze
edukacyjnym, społecznym i kulturalnym;
6. przygotowanie do funkcjonowania w gospodarce rynkowej;
7. dążenie do efektywniejszego wykorzystania bazy szkolnej
8. rozwój umiejętności wykorzystania komputera oraz Internetu
Download