Uchwala Nr XIX/147/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

advertisement
UCHWAŁA NR XIX/147/2016
RADY GMINY W BOLESŁAWIU
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii Gminy Bolesław na rok 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 487z późn. zm. ) oraz art .10 ust 3 ustawy z dnia 29
lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.) Rada Gminy w Bolesławiu
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Bolesław na rok 2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
w Bolesławiu
Michał Ząbek
Id: AF68B363-A1DA-4B65-9AB2-E179F117A398. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/147/2016
Rady Gminy w Bolesławiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCHI PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, że prowadzenie działań
związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych
gminy. Ich realizacja prowadzona jest w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Bolesławiu uchwalanego corocznie przez Radę Gminy
Bolesław.
Zadaniem programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i zmniejszanie
rozmiaru problemów które już istnieją oraz podejmowanie działań profilaktycznych. Alkoholizm i
narkomania są chorobami społecznymi wymagającymi leczenia osób dotkniętych tymi chorobami i
pomocy ich rodzinom .
Procesy te są działaniami długofalowymi , wielokierunkowymi. Ponadto problemy uzależnień mają
wpływ nie tylko na rodziny dotknięte tymi chorobami lecz również na środowisko ich zamieszkania
i całe społeczeństwo. Przykładem są wzrastające corocznie statystki kierowców pod wpływem alkoholu
i narkotyków zatrzymywanych podczas kontroli drogowych i co gorsza powodujących wypadki
drogowe często ze skutkami śmiertelnymi.
Program ten
został opracowany
na podstawie następujących aktów prawnych;
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( t.j. Dz.U. 2016 . poz. 487 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
poz.1390)
4. Ustawa z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy
w
rodzinie(t.j. Dz. U. z 2015 r.
społecznej ( t.j. Dz. U. z 2016r. r. poz. 930)
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz U. z
2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty „
oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta „.
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
obejmuje następujące zadania :
I. DZIAŁALNOŚĆ
- WYCHOWAWCZA
OŚWIATOWO-
PROGRAMOWA,
1. Prowadzenie profilaktycznej
działalności
dzieci i młodzieży oraz rodziców poprzez:
informacyjnej
ORAZ
i
PROFILAKTYCZNO
edukacyjnej
w
szczególności
- finansowanie
konkursów
z
zakresu
profilaktyki
i
rozwiązywania
alkoholowych oraz przemocy dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach,
2. Wspieranie
i młodzieży.
sportu
szkolnego,
oraz
aktywne
formy
3. Dofinansowanie
kolonii, obozów letnich
i
zimowych
patologicznych, połączone z prowadzeniem profilaktycznych zajęć.
wypoczynku
dla
dzieci
dla
problemów
dla
ze
dzieci
środowisk
4. Wspieranie zajęć kulturalnych dla młodzieży.
II. UDZIELANIE
RODZINOM
W
KTÓRYCH
WYSTĘPUJĄ
PROBLEMY
ALKOHOLOWE I NARKOMANII I PRZEMOCY POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ
Id: AF68B363-A1DA-4B65-9AB2-E179F117A398. Podpisany
Strona 1
1. W razie potrzeb pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
2. Udzielanie
pomocy fachowej
i medycznej osobom
rodzinom przez instytucje z którymi GOPS współpracuje:
uzależnionym
od alkoholu i ich
- jednostki podstawowej opieki zdrowotnej,
- Gminna Komisja D\s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławiu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Policja,
- Ośrodki terapeutyczne,
- Zespół interdyscyplinarny,
- Prokuratura,
- Sądy,
- Kuratorzy zawodowi i społeczni,
- szpitale,
- organy administracji państwowej i samorządowej tj. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, samorząd województwa , Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej i inne,
- inne podmioty, których pomoc będzie konieczna celem pomocy osobom i rodzinom.
Pomocy socjalnej, psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin
wykorzystaniem pracy socjalnej , kontraktu socjalnego, niebieskiej karty .
III. ZWIĘKSZENIE
DOSTĘPNOŚCI POMOCY
OSOBOM UZALEŻNIONYM.
dotkniętych dysfunkcjami
z
TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ
1. Kierowanie
osób
uzależnionych na leczenie odwykowe, oraz
prowadzenie
korespondencji i współpracy z Sądem, Policją, Prokuraturą , Zespołem
Interdyscyplinarnym .
stosownej
Ponoszenie opłat za badania biegłych i opłat sądowych.
Wypłacanie kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne dla osób podejmujących leczenie odwykowe.
2. Prowadzenie rozmów motywacyjnych z osobami zgłoszonymi na leczenie odwykowe
z ich rodzinami.
oraz współpraca
3. Wspieranie modelu funkcjonowania prawidłowej postawy w pełnej rodzinie z problemami uzależnień.
IV. INNE DZIAŁANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI
1. Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji
zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w Bolesławiu.
punktów
sprzedaży
napojów
alkoholowych
2. Kontrola
przestrzegania
zasad
obrotu
napojami
alkoholowymi,
oraz
podejmowanie
interwencji w związku
z naruszeniem
przepisów
określonych w ustawie
o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadkach powzięcia informacji o łamaniu przepisów
prawa w tym zakresie.
3. Zmniejszenie spożywania alkoholu przez młodzież poprzez:
- dostęp do fachowej literatury, ulotek, plakatów,
- organizowanie form spędzania
profilaktycznej, edukacyjnej.
wolnego
czasu
w
postaci
zajęć
pozalekcyjnych
o
treści
4. Współpraca z Kościołem w zakresie profilaktyki.
V. ZASADY
WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.
GMINNEJ
KOMISJI
1. Ustala się wysokość wynagradzania za każdy udział w pracach Komisji;
- 100 zł dla członków komisji,
Id: AF68B363-A1DA-4B65-9AB2-E179F117A398. Podpisany
Strona 2
- 100 zł dla przewodniczącego komisji.
Wynagrodzenie członków komisji i przewodniczącego płatne na końcu roku.
VI. ŚRODKI DO REALIZACJI ZADAŃ.
1. Środki do realizacji zadań pochodzą z dochodu
ustalone w Budżecie Gminy Bolesław na 2017r.
z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały
2. Za realizację w\w programu odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu
przedkładając corocznie sprawozdanie z jego realizacji Radzie Gminy w Bolesławiu.
3. Nadzór
nad
realizacją
Gminnego
Programu
Profilaktyki i
Alkoholowych i Narkomanii , sprawuje na bieżąco Wójt Gminy Bolesław.
Rozwiązywania Problemów
VII. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA ALKOHOLOWE
1. Dożywianie dzieci z rodzin patologicznych i pomoc tym rodzinom.
2. Wspieranie zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
3. Wspieranie sportu masowego na terenie gminy.
4. Wspieranie sportu szkolnego oraz aktywne formy wypoczynku.
5. Wspieranie
różnych
form
zorganizowanego
z rodzin dotkniętych patologiami, oraz osób dorosłych.
wypoczynku
dla
dzieci
i
młodzieży
6. Organizowanie form spędzenia wolnego czasu w postaci zajęć pozalekcyjnych o treści profilaktycznej i
edukacyjnej.
7. Udzielanie pomocy fachowej, medycznej osobom uzależnionym od alkoholu
- profilaktyka, leczenie.
8. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii .
Przewodniczący Rady Gminy
w Bolesławiu
Michał Ząbek
Id: AF68B363-A1DA-4B65-9AB2-E179F117A398. Podpisany
Strona 3
Download